Повна версія

Головна arrow Соціологія arrow Методика викладання соціології

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Завдання, фактори і рівні навчання

Виходячи з завдань навчання, які ставить перед собою педагог, визначаються фактори навчання.

 • 1. З першого завдання - Навіщо вчити? - Виникає перший фактор - Мета навчання.
 • 2. З другого завдання - Чому навчати? - Виходить другий чинник - Зміст навчання.
 • 3. З третього завдання - Як вчити? - Виробляється третій чинник - Організація процесу навчання.

Таким чином, приступаючи до розробки методики викладання соціології, доречно визначити для себе, як фактори навчання будуть відповідати трьом основним методичним завданням.

Можна запропонувати методику викладання через проведення студентів по декількох щаблях (рівням) навчання:

 • знання - отримання базової навчальної інформації;
 • перетворення - вміння оперувати отриманими знаннями;
 • додаток - вміння складати анкети та обробляти отримані дані;
 • аналітика - мається на увазі те, що без знання основ соціології не слід давати аналізувати серйозні соціальні проблеми. З тієї ж самої причини загальну соціологію рекомендується вивчати раніше історії соціології, бо без теоретичної бази важко зрозуміти класиків цієї науки;
 • синтез - узагальнення проаналізованих фактів у вигляді конкретного виводу;
 • оцінка - наприклад оціночне порівняння положень окремих соціологів або оцінка відбуваються в суспільстві процесів;
 • креативність - творча активність і самостійність.

Запропонована методика цікава тому, що відповідає

не тільки основних стадіях підготовки майбутнього фахівця, але і порядку написання наукової роботи з соціології, коли спочатку на основі наявної уривчасті інформації (знання) вибирається тема і будується гіпотеза (перетворення), потім проводиться опитування респондентів (додаток), потім докладно розбираються (аналіз) , порівнюються і узагальнюються (синтез) отримані в ході опитування дані, виявляються відповідні результатами опитування соціальні реалії (оцінка), після чого даються рекомендації і робляться прогнози на майбутнє (креативність).

Дидактичні принципи навчання

Дидактика розробляє принципи, а не методи навчання. Нижче наведені основні дидактичні принципи.

 • 1. Принцип наочності - мається на увазі використання не тільки речових картинок, але і образів, спливаючих в пам'яті.
 • 2. Принцип системності - це спроба пов'язати свій курс з іншими дисциплінами з навчальної програми. Тому при складанні плану будь-якої лекції з соціології необхідно встановлювати міжпредметні зв'язки. Наприклад, читаючи лекцію з соціології студентам несоциологических факультету, потрібно пам'ятати, що ви не просто даєте відомості з нової дисципліни, а доповнюєте отримані раніше студентами знання. Відповідно, вам доведеться співвідносити тему і проблематику заняття з темами пройдених студентами дисциплін. Так, читаючи лекцію на психологічному факультеті, слід звернути увагу на "родинні" між соціологією і психологією геми: соціальний конфлікт, соціалізація особистості, рольова поведінка, девіація і т.п.
 • 3. Принцип активності: всі студенти повинні бути залучені в роботу на заняттях.
 • 4. Принцип проблемності: студенти повинні розуміти актуальність і можливість практичного застосування отриманих знань та навичок. Це означає, що при складанні плану лекції необхідно заздалегідь виділити найважливіші ідеї та проблеми, які ви маєте намір на занятті торкнутися. На семінарських заняттях можна запропонувати студентам знайти свою проблему по запропонованій темі.
 • 5. Принцип міцності: викладання лише тоді чогось варта, коли приносить плоди у вигляді закріплених у свідомості учнів умінь і знань.
 • 6. Принцип практицизму - цей принцип вказує на тісний зв'язок між теорією і практикою. Щоб бути успішним у сучасному суспільстві, потрібно мати певні знання і такі особистісні якості, які дозволяють ці знання використовувати на практиці.

З цією метою, відповідаючи на неодмінний питання абітурієнтів соціологічного факультету: "Хто такий соціолог?" - Слід звернути увагу молодих людей на три фактори, що формують соціолога.

 • 1. Професійна діяльність - вивчення громадської думки та поведінки.
 • 2. Знання теорій побудови і розвитку суспільства і вміння використовувати специфічні методи дослідження життя суспільства.
 • 3. Особистісні якості - комунікабельність, колективізм, добре володіння мовою, вміння працювати в команді, тобто те, що цінується сучасним роботодавцем.

Для студентів факультетів, далеких від соціології, найбільш значущий принцип наочності. Так, для студентів технічних вузів переважний показ схем і графіків. Для студентів- гуманітаріїв, але не соціологів (психологи, юристи, економісти, лінгвісти, історики) важливіше принципи системності та проблемності. Їм потрібно довести, що знання соціології допоможе в здійсненні їхньої кар'єри. Отже, для студентів-юристів акцент треба робити на соціології вдачі, для студентів-економістів - на соціології праці, для студентів-істориків - на історії соціології і т.д. Що стосується студентів-соціологів, то, навчаючи їх, упор треба робити на принципах міцності і практицизму.

 
<<   ЗМІСТ   >>