Повна версія

Головна arrow Аудит та Бухоблік arrow Основи бухгалтерського обліку

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Форми бухгалтерського обліку та їх характеристика

Форма бухгалтерського обліку - це певна інформаційна система, що забезпечує в строго встановленій послідовності та взаємозв'язку суміщення хронологічних і систематичних записів, синтетичного та аналітичного обліку для цілей поточного контролю фактів господарського життя і складання звітності. Інформаційна система залежить від відповідної схеми документообігу, структурного складу підрозділів підприємства й інтенсивність потоків інформації.

Формою бухгалтерського обліку називають також певний спосіб його технічного здійснення, включаючи: склад, структуру і побудова облікових регістрів, їх взаємозв'язку, порядок і способи записів і угруповання в них господарських операцій, а також застосування певних технічних засобів обліку.

Основними елементами, що визначають форму бухгалтерського обліку, є:

 • - Кількість і побудова використовуваних облікових регістрів;
 • - Способи виробництва записів в облікові регістри;
 • - Взаємозв'язок між регістрами при виробництві та звірці облікових записів.

Форма бухгалтерського обліку вибирається організацією самостійно і протягом звітного періоду не повинна змінюватися, що фіксується в обліковій політиці.

Форми бухгалтерського обліку розрізняються:

 • - За кількістю і побудові облікових регістрів (книги, картки, відомості);
 • - Взаємозв'язку хронологічної та систематичної реєстрації;
 • - Поєднанню синтетичного та аналітичного обліку;
 • - Техніці записів (ручна, механізована, автоматизована). Форму ведення бухгалтерського обліку організація обирає самостійно і закріплює в наказі про облікову політику з метою бухгалтерського обліку. В даний час застосовуються наступні форми бухгалтерського обліку: меморіально-ордерна, Журнал-Головна, журнально-ордерна, автоматизована і проста.

При меморіально-ордерній формі обліку (рис. 9.1) на підставі первинних або накопичувальних документів складають меморіальні ордери бухгалтерські проводки (табл. 9.3), які реєструються в спеціальному журналі (табл. 9.4) і разом з доданими до них виправдувальними документами є основою записів по рахунках бухгалтерського обліку. Підсумок всіх сум за реєстраційним журналом повинен дорівнювати сумі всіх дебетових і всіх кредитових оборотів за місяць по всіх синтетичних рахунках. На підставі меморіальних ордерів виробляють записи по рахунках синтетичного обліку в Головній книзі, що відкривається на рік (табл. 9.5).

Схема меморіально-ордерної форми обліку

Рис. 9.1. Схема меморіально-ордерної форми обліку

Таблиця 9.3. Меморіальний ордер № 1 записати за_20_г., Зразок

Меморіальний ордер № 1 записати за_20_г., Зразок

Таблиця 9.4. Реєстраційний журнал за_20_г. журналу, зразок

Порядковий номер

меморіального ордера

Дата меморіального ордера

Сума але меморіальному ордеру, руб.

Таблиця 9.5. Головна книга (рахунок 01 "Основні засоби"), зразок

Головна книга (рахунок 01

За даними Головної книги складається оборотно-сальдова відомість за синтетичними рахунками (див. Табл. 5.4), підсумки якої використовуються при складанні бухгалтерського балансу та інших форм звітності.

За даними первинних документів здійснюється аналітичний облік у накопичувальних і группіровочних відомостях і картках, на підставі яких складаються оборотні відомості за аналітичними рахунками (див. Табл. 5.5).

Різновидом меморіально-ордерної форми є форма обліку "Журнал-Головна", за якою облік ведеться в книгах. В рамках даної форми змінена структура облікового регістру синтетичного обліку. У ньому на окремому розвороті листа в хронологічному порядку за кожним меморіальному ордеру наведена загальна сума з розбивкою по дебету і кредиту кореспондуючих рахунків. Даний регістр прийнято називати Книгою головних рахунків - "Журнал-Головна" (табл. 9.6).

Таблиця 9.6. Книга головних рахунків "Журнал-Головна", зразок

Книга головних рахунків

Схожість з меморіально-ордерній формою обліку полягає в тому, що перші три колонки книги (порядковий номер меморіальних ордерів, дата меморіальних ордерів і сума по них) повністю відповідають будові реєстраційного журналу. Наступні колонки книги призначені для систематичного запису за синтетичними рахунками. Кожному рахунку відводиться одна колонка, яка, у свою чергу, розбивається на дві графи: "дебет" і "кредит". Якщо розворот аркуша форми "Журнал-Головна" недостатній для реєстрації всіх меморіальних ордерів, тоді використовуються вкладні листи. Зміст форми "Журнал-Головна" дозволяє виключити складання оборотно-сальдової відомості за синтетичними рахунками (рис. 9.2).

Схема форми бухгалтерського обліку

Рис. 9.2. Схема форми бухгалтерського обліку "Журнал-Головна"

Алгоритм застосування форми обліку "Журнал-Головна" полягає в тому, що будь-який факт господарського життя, зареєстрований у первинних документах, по мірі їх надходження в бухгалтерію записується до книги "Журнал-Головна", що сполучає реєстраційний журнал фактів господарського життя (хронологічна запис) і синтетичні рахунки (систематична запис). Спочатку в книгу записують залишки по рахунках на початок звітного періоду, потім всі факти господарського життя. Після цього визначається оборот за звітний період.

За залишками на рахунках складається баланс і необхідна звітність. У зв'язку з тим що в книзі забезпечується контрольне рівність оборотів і сальдо, немає необхідності складати оборотно-сальдову відомість за синтетичними рахунками. Аналітичний облік ведуть у книгах або картках, по рахунках яких складають оборотні відомості, підсумки річних звіряють з даними синтетичних рахунків в книзі "Журнал-Головна". Додатково для реєстрації фактів господарського життя використовуються накопичувальні відомості обліку основних засобів, нарахованої амортизації, виробничих запасів і витрат, готової продукції, грошових коштів і доходів. Дана форма обліку застосовується, в основному, у бюджетних установах і у суб'єктів малого підприємництва.

Достоїнствами форми "Журнал-Головна" є простота і швидкість обліку і контролю, наочність і інші, але даній формі притаманні і деякі недоліки:

 • - Наявність меморіальних ордерів, як проміжних ланок між первинними документами та обліковими регістрами;
 • - Громіздкість аналітичного обліку;
 • - Дублювання облікових записів у різних регістрах;
 • - Труднощі в автоматизації обліку;
 • - Постійне "відставання" аналітичного обліку від синтетичного.

Зазначені недоліки, значною мірою, усуваються при використанні журнал'по-ордерній форми обліку, відмітними ознаками якої є:

 • - Накопичення облікових даних первинних документів та їх систематизація шляхом складання накопичувальних і группіровочних відомостях;
 • - Застосування в якості облікових регістрів - журналів-ордерів і відомостей. Журнали-ордери ведуться по кредитовому ознакою, тобто кожен факт господарського життя реєструється в даному обліковому регістрі за кредитом одного рахунку по вертикалі з дебетом іншого по горизонталі;
 • - Вміст у журналах-ордерах заздалегідь проставленою типовий кореспонденції рахунків, а в деяких з них і номенклатури статей аналітичного обліку;
 • - Застосування листків-розшифровок (розроблювальні таблиць) для угруповання по рахунках і статтями аналітичного обліку підсумкових сум, зібраних в однорідних документах за день / кілька днів, і віднесення в дебет або кредит рахунків. На кожен дебетуемий рахунок відкривається окремий листок-розшифровка на місяць, підсумки якого в кінці місяця переносяться у відповідних відомостях або журналах-ордерах;
 • - Об'єднання в одному журналі-ордері кілька взаємопов'язаних синтетичних рахунків. Наприклад, журнал-ордер № 3 ведеться по кредиту двох рахунків: 55 "Спеціальні рахунки в банках" і 57 "Переклади в шляху";
 • - Поєднання синтетичного та аналітичного обліку в окремих журналах-ордерах допомогою лінійно-позиційної записи, сприяє скороченню термінів складання бухгалтерської звітності;
 • - Підведення підсумків по кредиту декількох рахунків у різних журналах-ордерах по закінченні місяця і здійснення записів у Головній книзі за дебетових ознакою. Це дає можливість після закінчення місяця уточнити повноту і правильність відображення фактів господарського життя, враховуючи, що обороти за місяць за дебетом всіх рахунків, занесених в Головну книгу, виходячи із сутності подвійного запису, повинні бути рівні підсумку обороту по кредиту цих рахунків. Головна книга відкривається на рік і містить місячні обороти, а також початкові і кінцеві залишки по кожному рахунку. Така структура Головної книги дозволяє відмовитися від складання оборотно-сальдової відомості за синтетичними рахунками, характерної для меморіально-ордерної форми;
 • - Узгодження основних принципів журнально-ордерної форми обліку з можливостями застосування обчислювальної техніки;
 • - Підвищення рівня організації управління та розширення можливостей аналізу фінансово-господарської діяльності організації.

Загальна схема журнально-ордерної форми обліку передбачає організацію документообігу, представленого на рис. 9.3.

На малюнку видно, що вхідна інформація з первинних облікових документів піддається угрупованню в накопичувальних відомостях або відразу записується у відповідні журнали-ордери. У першому випадку така процедура необхідна, якщо у звітному місяці була велика кількість однорідних господарських операцій. Після необхідної угруповання та підрахунку підсумків інформація переноситься в журнали-ордери, де формуються всі дані по синтетичним, а в деяких з них і по аналітичних рахунках. При цьому картки аналітичного обліку відкриваються в розвиток тільки тих рахунків, які не представлені в журналах-ордерах через відсутність можливості суміщення аналітичного і синтетичного обліку. Отримана інформація служить підставою для заповнення оборотних відомостей по рахунках аналітичного обліку, дані яких поряд з показниками касової книги звіряються з підсумками Головної книги. У кінці звітного періоду інформація, що міститься в Головній книзі та інших облікових регістрах, використовується для складання балансу та інших форм звітності.

Схема журнально-ордерної форми обліку

Рис. 9.3. Схема журнально-ордерної форми обліку

Типові облікові регістри журнально-ордерної форми об'єднані в два блоки. Перший блок включає 16 журналів-ордерів, близько 20 відомостей і 15 розроблювальні таблиць, представляє склад єдиної журнально-ордерної форми обліку і призначений для великих організацій промисловості, будівництва, павуки, постачання і збуту. Другий блок облікових регістрів рекомендований до застосування в невеликих організаціях і включає 8 журналів-ордерів і 6 відомостей, що відкриваються за основними рахунками. При цьому організації вправі пристосовувати застосовувані регістри до своєї сформованій практиці постановки бухгалтерського обліку, одночасно дотримуючись галузеву специфіку і не порушуючи загальні методологічні принципи обліку.

Зразки журналів-ордерів і відомостей, що відкриваються за синтетичними рахунками, представлені в табл. 9.1 і 9.2, а приклад сторінки Головної книги - в табл. 9.7.

Ведення бухгалтерського обліку за допомогою комп'ютерів дозволило автоматизувати робоче місце бухгалтера і підняти на новий рівень процес вимірювання і реєстрації фактів господарського життя. Результатом цього стало створення принципово нової, автоматизованої форми бухгалтерського обліку, орієнтованої на введення і обробку інформації, представленої в первинних документах, з використанням засобів обчислювальної техніки (рис. 9.4).

Таблиця 9.7. Головна книга (рахунок 50 "Каса")

Головна книга (рахунок 50

Автоматизована форма бухгалтерського обліку

Рис. 9.4. Автоматизована форма бухгалтерського обліку

Структура сучасної бухгалтерії в умовах автоматизованої обробки облікової інформації зазнає певних змін, що видно зі схеми, наведеної на рис. 9.5.

Автоматизована форма обліку передбачає використання комп'ютерної програми для ведення бухгалтерського обліку. Організація може сама розробити або придбати ліцензійну програму. Вибір програми залежить від величини організації, числа фактів господарського життя, потреб в роздільному обліку і т.д.

Єдність інформаційної бази і повністю автоматизований технологічний процес забезпечуються за рахунок одноразового введення інформації. Використання відповідної програми в процесі обробки зазначених даних дозволяє отримати інформацію, що відповідає запитам різних користувачів. Інтеграція обробки даних первинного обліку і адаптованість програмного забезпечення до завдань користувачів досягається застосуванням різних комп'ютерних програм.

Структура автоматизованої бухгалтерії організації

Рис. 9.5. Структура автоматизованої бухгалтерії організації

Облік може здійснюватися шляхом заповнення журналу фактів господарського життя. Однак формування кореспонденції рахунків може відображатися в даному журналі і після заповнення первинних документів. Користувач може отримувати друковані копії заповнюваних їм первинних документів. В автоматизованій формі обліку реалізований швидке введення типових проводок, в основу якого покладена типова кореспонденція рахунків. Зміна або додавання типових операцій виробляється самим користувачем за допомогою вбудованого текстового редактора. Продуктивна потужність комп'ютера дозволяє працювати із субрахунками всіх рівнів, що дає можливість без особливої складності накопичувати різну інформацію. Бухгалтерські записи, що відображають результати раніше проведених розрахунків та угруповань, формуються автоматично. Будь-які форми можуть бути сформовані швидко і за будь-який період. Можлива докладна деталізація та обробка інформації в реальному режимі часу.

Нові способи обробки інформації в результаті застосування комп'ютерів не вносять докорінних змін в методологію бухгалтерського обліку. Змінюється лише технологія обробки інформації. Елементи методу бухгалтерського обліку лише трансформуються, погодившись з умовами автоматизованої обробки облікової інформації. При автоматизованій формі обліку, як і при ручному, робота бухгалтера полягає в обробці документів та отриманні на їх основі як традиційних, так і програмних регістрів (карток і оборотно-сальдових відомостей: загальних, по рахунках, субрахунках, аналіз рахунку), на підставі яких формується бухгалтерська і податкова звітність.

Новий етап в автоматизації бухгалтерського обліку пов'язаний з появою нової версії програми "1С: Бухгалтерія", за допомогою якої став можливим багатовимірний і багаторівневий аналітичний облік, що забезпечив більш тісну взаємодію функціональних і інструментальних підходів при розробці цієї версії, інтеграцію функцій ведення внутрішнього управлінського і зовнішнього фінансового обліку.

Швидкість і задоволення різних запитів користувачів в інформації на основі єдиного масиву - основна відмінна риса автоматизованої форми обліку.

 
<<   ЗМІСТ   >>