Повна версія

Головна arrow Етика та Естетика arrow Ділова етика

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Структура процесу спілкування і його види

Сам феномен спілкування носить цілісний характер, проте в інтересах теоретичного аналізу потрібно виділення його структури (від лат. Structura - будова), яка являє собою сукупність внутрішніх зв'язків і будова, внутрішній устрій об'єкта.

Відзначимо, що визначення структури досліджуваного явища, в даному випадку спілкування, залежить від особливостей його вивчення в рамках наукової дисципліни, а також від рівня наукового аналізу. Тому розуміння структури і функцій спілкування в психології істотно відрізняється від структури і функцій спілкування в рамках філософського знання, який акцентує увагу на моральному змісті.

Структуру спілкування можна визначити як сукупність основних елементів, з яких складається процес спілкування.

Основні елементи спілкування:

 • • суб'єкти:
 • • потреби, мотивація і цілі;
 • • засоби;
 • • способи взаємодії, взаємовпливу і відображення впливів у процесі спілкування;
 • • результати.

В якості суб'єктів спілкування виступають люди, індивідууми. У діловому спілкуванні суб'єктами спілкування є не просто люди, а люди, що володіють певними статусами і виконують рольові приписи: службовці державних організацій, працівники приватних і державних компаній, громадських об'єднань, навчальних закладів, підприємці тощо Зауважимо, що в якості суб'єктів спілкування можуть виступати як індивідууми, так і група.

Найбільш проста модель спілкування може бути представлена схемою:

С1 -> С2

Вступники спілкування люди певним чином мотивовані, вони реалізують свої потреби і ставлять певні цілі, вирішують професійні проблеми.

Люди вступають у спілкування, переслідуючи певні цілі. Ціль спілкування - це те, заради чого у людини виникає даний вид активності. Цілі спілкування різноманітні і являють собою засоби досягнення всього спектру потреб: соціальних, біологічних, культурних, пізнавальних, творчих, естетичних, потреб особистісного зростання, морального розвитку і ряду інших.

Ціль спілкування може полягати в ньому самому, тоді спілкування виступає самоціллю, засобом задоволення потреби в спілкуванні; або перебувати поза самого взаємодії суб'єктів, тоді ми маємо справу з діловим спілкуванням, зміст якого визначається соціально значущим предметом спілкування. Метою спілкування може виступати і прилучення партнерів по спілкуванню до цінностей і досвіду один одного, як це представлено в особистісному спілкуванні, яке зосереджено в основному навколо психологічних проблем внутрішнього характеру, тих інтересів і потреб, які глибоко зачіпають особистість людини.

Вичерпну класифікацію цілей спілкування дати складно, враховуючи все різноманіття потреб людини.

Засоби спілкування - це способи кодування, передачі, переробки і розшифровки інформації, що передається в процесі спілкування.

Передача і сприйняття інформації здійснюється за допомогою невербальних і вербальних засобів спілкування.

Невербальні (не якісь там словесні) засоби спілкування в більшості своїй є вродженими і дозволяють людині (і вищим тваринам) взаємодіяти з іншими людьми, домагаючись взаєморозуміння па емоційному і поведінковому рівнях. Вони включають в себе міміку, жести, зорові, слухові, тактильні, нюхові та інші відчуття, що сприймаються за допомогою органів чуття.

Вербальні засоби спілкування - це усна і письмова мова в її різноманітних формах.

У ході своєї еволюції людина винайшов різноманітні технічні засоби запису, зберігання та передачі інформації (радіо- і відеотехніка; механічна, магнітна, лазерна й інші форми запису). В даний час найважливішим засобом спілкування є комп'ютерні інформаційні технології.

Способи взаємодії і взаємовпливу в процесі спілкування різноманітні. Взаємодія може носити конфліктний або безконфліктний характер, орієнтуватися на контроль або на розуміння, може протікати у формі суперництва або співробітництва. Настільки ж різноманітні і способи взаємного впливу: навіювання, переконання, маніпуляція, примус, прохання.

Результат спілкування визначається тим, якою мірою були задоволені потреби учасників спілкування і чи була досягнута (або не досягнута) мета спілкування.

Однак якщо обмежитися аналізом структури спілкування тільки в даному аспекті, виділяючи суб'єктів спілкування, засоби спілкування, мети спілкування, і т.д., то моральна складова випадає з поля зору.

У сучасній літературі з етики спілкування [1] процес спілкування розглядається в широкому сенсі з урахуванням фундаментального філософського виведення, що спілкування є спосіб буття людини, що включає в себе:

 • 1) ціннісні;
 • 2) антропологічні;
 • 3) нормативні елементи.

Якщо дивитися на процес спілкування з такої точки зору, то його можна розглядати з етико-філософських позицій, оскільки:

 • • будь-який феномен спілкування визначається тими чи іншими цінностями і сам представляє певну значимість;
 • • будь-який процес спілкування - це взаємодія конкретних суб'єктів з певними якостями, у тому числі і моральними;
 • • будь-який процес спілкування - це сукупність певних норм, правил, способів, форм людської взаємодії.

У реальному процесі спілкування ці три структурних елемента існують нерозривно, взаімопронікая один в одного: спілкуються люди зі своїми, не завжди співпадаючими системами цінностей, дотримуючись певних норм і правил.

Спілкування надзвичайно багатогранно, спроби виділити основні його види робилися неодноразово, але виділити єдине підставу для класифікації неможливо.

Залежно від числа спілкуються розрізняють три види спілкування: міжособистісне (між двома-трьома суб'єктами), особистісно-групове (між однією людиною і групою) і міжгруповое.

Залежно від мети виділяють ритуальне, маніпулятивний і гуманістичний спілкування [2].[2]

Метою ритуального спілкування є підтримка зв'язку із соціумом, підкріплення уявлення про себе як про члена суспільства. При такому спілкуванні партнер стає необхідним атрибутом виконання ритуалу.

За допомогою ритуального спілкування здійснюються багато контакти, розмови, які з боку, та іноді і зсередини, здаються безглуздими, беззмістовними, оскільки вони на перший погляд абсолютно неінформативні, не цілеспрямовано, не мають і не можуть мати жодного результату. Наприклад, розмови про погоду, вітання з шаблонним питанням "Як справи?", На який слід шаблонний відповідь: "Нормально" - або розмови про дітей, справи яких нікого крім батьків не цікавлять. Учасники такого спілкування намагаються уникнути всякого зіткнення думок. Найбільш показовим є ритуальне спілкування на святкуванні ювілею або проводах на пенсію. Заслуженого працівника проводжають на пенсію. Колеги у прощальних промовах говорять про неоціненний внесок ювіляра в розвиток фірми, його великий досвід, жалкують про його відхід, і в той же час багато таємно радіють, що звільнилася вакансія, що не потрібно зображати повагу і рахуватися з заслугами ювіляра. Уявімо, що ювіляр повірив у ці промови, як герой фільму "Старики-розбійники" і вирішив ще попрацювати. Чи будуть раді такому рішенню його колеги? Ритуальне спілкування являє собою спілкування але шаблоном і не зачіпає найважливіших проблем та інтересів людини.

Маніпулятивні спілкування визначається як таке, при якому до партнера ставляться як до засобу досягнення зовнішніх по відношенню до нього цілей. М. Бубер, М. Бахтін, К. Ясперс, розглядаючи спілкування з гуманістичних позицій, як відношення "Я - Ти", виявили його діалогічний характер. У маніпулятивному спілкуванні ставлення "Я - Ти" замінюється ставленням "Я - Це". Інша людина розглядається як "Це", як річ, здатна задовольнити будь-яку потребу. У кінцевому рахунку в маніпулятивним спілкуванні міжособистісні відносини складаються за принципом "Це - Це" - коли в інших бачиш "Це", тобто річ, то й сам неминуче станеш "Цим", тобто річчю. Речі можна розчленовувати, ними можна маніпулювати без ушкодження їх природи. Інша справа людина: на відміну від речей маніпулювання їм носить деструктивний характер, деформує його особистість. І якщо раніше маніпуляція як вид психологічного впливу застосовувалася досить рідко, то в сучасному суспільстві маніпуляція набуває тотального характеру.

У процесі маніпулятивного спілкування відбувається усвідомлене ігнорування та порушення норм моралі:

 • • партнер використовується як засіб для досягнення своїх цілей;
 • • на психіку партнера шляхом дезінформації та брехні виявляється приховане психологічний вплив, здійснюється гра на його слабкостях.

Хоча в навчальній літературі маніпулятивний вплив виділяється як вид спілкування, але все ж виникає питання: чи можливо говорити в даному виді про спілкування? Маніпулятивні прийоми включаються в усі форми спілкування, в тому числі і в ділове. Можливо, сам термін "маніпулятивний спілкування" був введений за контрастом з гуманістичним спілкуванням.

На відміну від маніпулятивного, гуманістичне спілкування стверджує цінність людини як особистості, її свободи та гідності. Воно характеризується відмовою від вирішення власних проблем за рахунок партнера по спілкуванню, довірою до нього. В ідеалі гуманістичне спілкування - це діалог рівноправних особистостей.

Гуманістичне спілкування відрізняється від двох вищеназваних тим, що в цьому випадку очікуваним результатом є спільне зміна уявлень, позицій обох партнерів, а не підтримка соціальних зв'язків як при ритуальному спілкуванні, і не зміна поведінки партнера у своїх інтересах як з манипулятивном.

За змістом та цілями виділяють ділове і неділова спілкування. Ділове спілкування включено в продуктивну діяльність і спрямоване на те, щоб підвищити її якість. Воно не зачіпає внутрішній світ учасників, і змістом такого спілкування є виробничі питання. На рівні ділового спілкування йде спільне співробітництво. Тому мета на цьому рівні - підвищення ефективності спільної діяльності. Партнери оцінюються з точки зору того, наскільки добре вони виконують функціональні обов'язки і вирішують поставлені перед ними завдання.

Неділова (приватне) спілкування, навпаки, пов'язане з вирішенням внутрішніх психологічних проблем: дозволом внутрішнього конфлікту, обговоренням відбувається навколо, виразом відношення до цього, пошуком сенсу життя і т.д. На інтимно-особистісному рівні спілкування людина задовольняє потребу в розумінні, співчутті, співпереживанні.

Зрозуміло, є ряд і інших видів спілкування, але для розуміння ділового, описані види найбільш значущі.

 • [1] сап'яном В. І. Етика спілкування.
 • [2] Крижанская Ю. С. Третьяков В. П. Граматика спілкування. Л .: Изд-во Ленінград, ун-ту. 1990. С. 178.
 
<<   ЗМІСТ   >>