Повна версія

Головна arrow Етика та Естетика arrow Ділова етика

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Передмова

Людина як особистість реалізується в процесі трудової діяльності, ефективність якої в сучасних умовах багато в чому визначається моральним потенціалом особистості. Етика пронизує всі сфери трудової діяльності: ставлення до цілям і результатам діяльності, до інших людей, до природи і суспільства. Етичний аспект підприємництва та праці включає в себе оцінку кінцевого продукту - результату цієї діяльності, її моральну цінність для всього суспільства і конкретної особистості. Має велике значення також етична оцінка самої ділової активності, її сутності, змісту, цілей, завдань, засобів і способів досягнення цілей з точки зору їх відповідності загальнолюдським нормам моралі.

Без етичної регламентації неможливо прогресивний розвиток суспільства. Сказане не тільки визначає особливу значимість дотримання етичних норм діловими людьми, а й породжує необхідність їх спеціальної етичної підготовки, для чого і призначена дисципліна "Ділова етика".

Дисципліна "Ділова етика" відноситься до варіативної частини гуманітарного циклу Федерального державного освітнього стандарту вищої освіти (ФГОС ВО) для бакалаврів.

Мета дисципліни - дати бакалаврам знання в області теорії і практики ділової етики, і на цій основі сформувати і розвинути компетенції, які дозволять їм в майбутньому здійснювати професійну діяльність з урахуванням основних принципів і норм ділової етики та ділового етикету.

В результаті вивчення дисципліни "Ділова етика" бакалавр повинен:

знати

 • • основні характеристики етики як науки та її принципи;
 • • основні норми, поняття і принципи ділової етики;
 • • основні етичні проблеми бізнесу;
 • • особливості російської та зарубіжної ділової етики;
 • • етичні аспекти ділової комунікації;
 • • етичні аспекти управління;
 • • етичні норми поведінки в конфліктній ситуації;
 • • основні правила ділового етикету;

вміти

 • • застосовувати основні етичні принципи і норми у своїй професійній діяльності;
 • • оцінювати свої дії з моральної точки зору і здійснювати моральний вибір в складних в моральному відношенні ситуаціях;
 • • організовувати і проводити ділові заходи у відповідності з етичними нормами та вимогами ділового партнерства і співробітництва;
 • • запобігати і вирішувати конфліктні ситуації на основі етичних норм;
 • • впроваджувати етичні норми в усі форми ділового спілкування, демонструючи високу культуру спілкування і хороші манери;

володіти

 • • навичками етичного аналізу моральних дилем сучасної ділової культури;
 • • навичками проведення ділових бесід, нарад і переговорів на високому культурному і етичному рівні;
 • • навичками публічних виступів;
 • • навичками профілактики і нейтралізації міжособистісних і міжгрупових конфліктів;
 • • навичками ділового етикету.

При написанні підручника використовувалися роботи таких відомих теоретиків і практиків ділової етики, як Г. М. Андрєєва, А. Я. Анцупов, Р. М. Грановська, Н. В. Гришина, А. А. Гусейнова, Р. Ділтс, А. П. Егидес, Е. Н. Зарецька, М. Є. Литвак, Р. І. Мокшанцев, А. Низ, Г. Г. Почепцов, К. Роджерс, В. І. сап'яном, Ю. В. Согомопов, Л. Хьелл, Р. Чалдини, В. М. Шепель, А. І. Шипілов, А. Файоль, Р. Фішер, Г. Форд, 3. Фрейд, Е. Фромм, К. Г. Юнг, Лі Якокка та інших.

У кожній главі підручника виклад теоретичного матеріалу супроводжується практикумом, в якому представлені описи конкретних ситуацій з ділової практики, які потребують вирішення методом ситуаційного аналізу. Опису реальних економічних, соціальних та ділових ситуацій доповнюють уривки з художніх творів, на матеріалі яких студентам пропонується проаналізувати дану ситуацію з точки зору ділової етики.

У кінці підручника представлений глосарій найважливіших термінів і понять викладається дисципліни.

Матеріали даного видання можуть бути використані при вивченні дисциплін "Етика ділових відносин", "Ділове спілкування", "Психологія ділового спілкування", "Психологія управління" у вищих і середніх навчальних закладах Росії і країн СНД.

 
<<   ЗМІСТ   >>