Повна версія

Головна arrow Право arrow Арбітражний процес

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ПІДГОТОВКА справи до судового розгляду

У результаті вивчення гл. 13 студент повинен:

знати

 • • завдання і зміст підготовки справи;
 • • вчинення суддею підготовчих дій;
 • • призначення справи до судового розгляду;

вміти

• застосовувати досвід міжнародної та російської судової практики в арбітражному судочинстві;

володіти

• навичками застосування сучасних правових інструментів для вирішення практичних завдань.

Завдання, зміст і строки підготовки справи до судового розгляду

Швидке й успішне розгляд і вирішення арбітражним судом справи багато в чому залежить від того, наскільки якісно буде підготовлено кожну справу до розгляду в засіданні суду. Тому в АПК передбачено обов'язок суддів проводити таку підготовку по порушуваним справах.

В арбітражному процесі підготовка справи до судового розгляду є другою за рахунком процесуальної стадією, яка починається після порушення провадження у справі і передує судовому розгляду.

Дана стадія обов'язкове у розвитку судочинства по всіх без винятку цивільних справах. Її необхідність зумовлена тим, що при порушенні арбітражного процесу суддя має інформацію, що повідомляється лише заявником, тому такі відомості найчастіше можуть висвітлювати виниклу суперечку тільки однобічно. При цьому не виключаються вільні або мимовільні спотворення у викладі обставин справи.

Позивач нерідко по тим чи іншим причинам свідомо замовчує про окремі юридично значимих обставин. Крім того, він може юридично неправильно кваліфікувати підлягає судовому вирішенню конфлікт, тим більше що правова оцінка справи не входить в його обов'язки.

Тому за чинним законом суддя зобов'язаний, порушивши судочинство, провести ряд підготовчих дій.

У арбітражному судочинстві підготовка справи до судового розгляду являє собою сукупність арбітражних процесуальних дій, скоєних суддею для того, щоб розглянути і вирішити законно і обгрунтовано справу в першому ж судовому засіданні з найменшими витратами процесуальних засобів і сил учасників судового процесу.

У зв'язку з цим суддя вказує на дії, які необхідно вчинити сторонам, іншим особам, бере участі у справі, та терміни виконання цих дій для забезпечення правильного та своєчасного вирішення справи, на можливість заявити клопотання про розгляд справи за участю арбітражних засідателів.

Підготовка справи вкрай важлива в системі правосуддя у цивільних справах. Вона покликана забезпечувати законність, обгрунтованість, своєчасність розгляду і вирішення справи, а також процесуальну економію арбітражного процесу.

Разом з тим підготовчу діяльність судді не можна вважати правосуддям, оскільки вона не включає в себе з'ясування обставин справи, застосування норм цивільного права і встановлення остаточного статусу осіб, які братимуть участь у справі. Зазначені підготовчі дії схожі з управлінськими, оскільки не охоплюються арбітражною процесуальною формою і закон не встановлює послідовність їх здійснення і взаємозалежність.

Підготовка справи до судового розгляду представляє завжди єдність трьох видів діяльності:

 • 1) інтелектуальної (суддя оцінює подані матеріали, проводить їх юридичну кваліфікацію, обмірковує перспективи розвитку справи тощо);
 • 2) процесуальної (вчинення підготовчих дій, передбачених АПК);
 • 3) діловодної (робить запити, направляє повістки і т.п.) •

Перший і останній види діяльності не регулюються арбітражним процесуальним законом.

Цілями підготовки є забезпечення своєчасного і правильного вирішення справи. Тому для виконання зазначених дій суддя зобов'язаний вирішити наступні завдання:

 • • визначити характер спірних правовідносин і підлягає застосуванню законодавство;
 • • встановити предмет доказування у справі, тобто уточнити обставини, що мають значення для правильного вирішення справи;
 • • провести юридичну кваліфікацію спірних відносин сторін, тобто визначити правовідносини сторін і закон, яким слід керуватися;
 • • залучити до участі у справі всіх юридично зацікавлених осіб, тобто вирішити питання про склад осіб, які беруть участь у справі;
 • • вказати, якими засобами доказування що у справі особи повинні обґрунтовувати вимоги і заперечення, тобто визначити докази, які кожна сторона повинна представити для підтвердження своїх тверджень.

Крім того, одним з основних завдань судді в процесі підготовки справи до судового розгляду є також і примирення сторін.

Зміст підготовки справи становлять будь-які дії судді або суду, чинені після порушення провадження у справі для оптимальної організації судового розгляду справи.

У більшості своїй зазначені дії суддя виконує до початку судового засідання, але вони можуть відбуватися і в ході розгляду справи. Наприклад, суд відкладає слухання справи для виконання підготовчих дій, якщо отримані нові засоби доказування, виникла необхідність притягнення будь-кого із що у справі осіб тощо

Однак здійснення підготовчих дій під час розгляду справи свідчить про суттєві недоліки підготовки у справі, але такі дії необхідні для законного і обгрунтованого вирішення конкретної справи.

Після прийняття заяви до провадження суддя виносить ухвалу про підготовку справи до судового розгляду і вказує дії, які належить вчинити особам, бере участі у справі, і строки їх вчинення (ст. 133 АПК).

На підготовку справи до судового розгляду може бути зазначено в ухвалі про прийняття заяви до провадження. Підготовка справи до судового розгляду проводиться суддею одноособово по кожній справі. Вона повинна бути завершена в строк, установлений суддею з урахуванням обставин конкретної справи і необхідності вчинення відповідних процесуальних дій з проведенням попереднього судового засідання (ст. 134 АПК).

Дії судді при підготовці справи до судового розгляду. У відповідності зі ст. 135 АПК при підготовці справи до судового розгляду суддя:

 • 1) викликає сторони та (або) їх представників і проводить з ними співбесіду з метою з'ясування обставин, що стосуються істоти заявлених вимог і заперечень; пропонує розкрити докази, що їх підтверджують, і представити при необхідності додаткові докази у визначений термін; роз'яснює сторонам їх права і обов'язки, наслідки вчинення або невчинення процесуальних дій у встановлений термін; визначає за погодженням із сторонами терміни подання необхідних доказів та проведення попереднього судового засідання;
 • 2) роз'яснює сторонам їх право на розгляд справи за участю арбітражних засідателів, право передати спір на вирішення третейського суду, право звернутися за сприянням до посередника, у тому числі медиатору, з метою врегулювання спору і наслідки вчинення таких дій, вживає заходів для укладення сторонами мирової угоди, сприяє примиренню сторін;
 • 3) сприяє сторонам в отриманні необхідних доказів, витребує за клопотанням сторін, а у випадках, передбачених АПК, за своєю ініціативою необхідні докази, вирішує питання про призначення експертизи, виклик у судове засідання експертів, свідків, залучення перекладача, спеціаліста, необхідності огляду на місці письмових і речових доказів, а також вживає інших заходів для подання сторонами доказів;
 • 4) за клопотанням сторін вирішує питання про забезпечення позову, про надання зустрічного забезпечення, а також про забезпечення доказів, направляє судові доручення;
 • 5) розглядає питання про вступ у справу інших осіб, заміні неналежного відповідача, з'єднанні і роз'єднання кількох вимог, прийнятті зустрічного позову, можливості проведення виїзного судового засідання;
 • 6) здійснює інші дії, спрямовані на забезпечення правильного і своєчасного розгляду справи.

Попереднє судове засідання. Воно завершує етап підготовки справи до судового розгляду (ст. 136 АПК). Її метою є дозвіл за участю сторін і третіх осіб організаційних і процесуальних питань, вирішення яких на стадії підготовки дозволить оперативно і з максимальним ефектом провести майбутнє судовий розгляд.

У попередньому судовому засіданні справа розглядається одноособово суддею з повідомленням сторін та інших зацікавлених осіб про час і місце його проведення. Зазначені особи мають право брати участь у попередньому судовому засіданні шляхом використання систем відеоконференц-зв'язку у відповідності зі ст. 153.1 АПК. При неявці належним чином повідомлених позивача і (або) відповідача, інших зацікавлених осіб, які можуть бути залучені до участі у справі, засідання проводиться в їх відсутність.

Арбітражний суд у попередньому судовому засіданні: дозволяє клопотання сторін; визначає достатність представлених доказів, доводить до відома сторін, які докази є у справі; виносить на розгляд питання, які вирішуються при підготовці справи до судового розгляду, і чинить передбачені АПК інші процесуальні дії.

У попередньому судовому засіданні сторони вправі представляти докази, заявляти клопотання, викладати свої доводи з усіх виникаючих у засіданні питань.

Суд за клопотанням осіб, які беруть участь у справі, вправі оголосити перерву в попередньому судовому засіданні на термін не більше п'яти днів для подання ними додаткових доказів.

Після завершення розгляду всіх винесених в попереднє судове засідання питань арбітражний суд з урахуванням думки сторін та залучених до участі у справі третіх осіб вирішує питання про готовність (або неготовність) справи до судового розгляду.

Призначення справи до судового розгляду. Суддя, визнавши справу підготовленим, виносить ухвалу про призначення справи до судового розгляду (ст. 137 АПК).

У визначенні про призначення справи до судового розгляду вказується на закінчення підготовки справи до судового розгляду та вирішення питань про залучення до справи: третіх осіб; прийняття зустрічного позову, з'єднання або роз'єднання кількох вимог, залучення арбітражних засідателів, а також на вирішення інших питань, якщо але ним не були винесені відповідні визначення, час і місце проведення судового засідання в арбітражному суді першої інстанції. Копії ухвали про призначення справи до судового розгляду направляються особам, бере участі у справі.

Якщо у попередньому судовому засіданні присутні особи, що у справі, і вони не заперечують проти продовження розгляду справи в судовому засіданні арбітражного суду першої інстанції, суд завершує попереднє засідання і відкриває судове засідання в першій інстанції, за винятком випадків, якщо відповідно до АПК потрібно колегіальний розгляд даної справи (ч. 2 ст. 17).

Судові повідомлення і виклики

Порядок сповіщення. Особи, що у справі, та інші учасники арбітражного процесу сповіщаються арбітражним судом про час і місце судового засідання або проведення окремої процесуальної дії шляхом направлення копії судового акта не пізніше ніж за 15 днів до початку судового засідання або проведення процесуальної дії (ст. 121 АПК).

Копія судового акта направляється арбітражним судом поштою рекомендованим листом з повідомленням про вручення або шляхом вручення адресату безпосередньо в арбітражному суді або за місцем знаходження адресата, а у випадках, не терплять зволікання, шляхом направлення телефонограми, телеграми, по факсимільному зв'язку або електронною поштою або з використанням інших засобів зв'язку.

Належне повідомлення. Особи, що у справі, та інші учасники арбітражного процесу вважаються сповіщені належним чином, якщо до початку судового засідання, проведення окремої процесуальної дії арбітражний суд має відомості про отримання адресатом спрямованої йому копії судового акта (ст. 123 АПК).

Особи, що у справі, та інші учасники арбітражного процесу також вважаються сповіщені належним чином арбітражним судом, якщо адресат відмовився від отримання копії судового акта і ця відмова зафіксований; незважаючи на поштове повідомлення, адресат не з'явився за одержанням копії судового акта, спрямованої арбітражним судом у встановленому порядку, про що орган зв'язку поінформував арбітражний суд; копія судового акта, спрямована арбітражним судом але останнім відомим суду місцем знаходження організації, місцем проживання громадянина, не вручена у зв'язку з відсутністю адресата за вказаною адресою, про що орган зв'язку поінформував арбітражний суд.

Зміна адреси під час провадження у справі. Особи, що у справі, зобов'язані повідомити арбітражному суду про зміну своєї адреси під час провадження у справі. При відсутності такого повідомлення копії судових актів направляються за останнім відомим арбітражному суду адресою і вважаються доставленими, хоча б адресат за цією адресою більше перебуває або не проживає.

У разі якщо особа, яка бере участь у справі, що не повідомляло арбітражному суду номери телефонів і факсів, адреси електронної пошти або іншу аналогічну інформацію, воно має проінформувати арбітражний суд про їх зміну під час провадження у справі (ст. 124 АПК).

 
<<   ЗМІСТ   >>