Повна версія

Головна arrow Право arrow Арбітражний процес

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Огляд і дослідження письмових і речових доказів за місцем їх знаходження

Арбітражний суд може провести огляд і дослідження письмових і речових доказів за місцем їх знаходження у разі неможливості чи затруднительности доставки в суд (ст. 78 АПК).

Про проведення огляду і дослідження на місці судом виноситься ухвала. Огляд і дослідження письмових і речових доказів проводяться арбітражним судом з повідомленням осіб, що у справі, про місце і час огляду і дослідження. Неявка належним чином повідомлених осіб не перешкоджає проведенню огляду і дослідження.

У разі необхідності для участі в огляді та дослідженні письмових і речових доказів арбітражним судом можуть бути викликані експерти і свідки, а також здійснені фотографування, аудіо- і відеозапис.

Безпосередньо в процесі огляду і дослідження письмових і речових доказів за місцем їх знаходження арбітражним суд складає протокол у порядку, встановленому ст. 155 АПК. До нього додаються складені або перевірені при огляді документи, зроблені фотознімки, аудіо- та відеозаписи.

Речові докази, що піддаються швидкому псуванню, негайно оглядаються і досліджуються арбітражним судом за місцем їх знаходження. Після огляду вони підлягають реалізації в установленому порядку.

Про місце і час огляду і дослідження речових доказів, що піддаються швидкому псуванню, особи, що у справі, сповіщаються арбітражним судом. Неявка належним чином повідомлених осіб не перешкоджає в їх відсутність огляду і дослідженню речових доказів, що піддаються швидкому псуванню.

Пояснення осіб, що у справі

Пояснення осіб, що у справі, також є одним з видів доказів в арбітражному процесі.

Обличчя, використовується у справі, представляє арбітражному суду свої пояснення про відомі йому обставини, що мають значення для справи, в письмовій або усній формі. За пропозицією суду особа, яка бере участь у справі, може викласти свої пояснення у письмовій формі (ст. 81 АПК).

Пояснення, викладені у письмовій формі, залучаються до матеріалів справи. Пояснення, викладені у письмовій формі що у справі особами, оголошуються в судовому засіданні. Після оголошення пояснення особа, яка представила це пояснення, має право дати відносно нього необхідні пояснення, а також зобов'язано відповісти на питання інших осіб, що у справі, і арбітражного суду.

В якості доказів допускаються пояснення осіб, що у справі, та інших учасників арбітражного процесу, отримані шляхом використання систем відеоконференц-зв'язку (ч. 2 ст. 64 АПК).

Призначення експертизи

Для роз'яснення виникаючих при розгляді справи питань, що потребують спеціальних знань, арбітражний суд має право призначити експертизу за клопотанням особи, що бере участь у справі, або за згодою осіб, що беруть участь у справі (ст. 82 АПК).

У арбітражному судочинстві існує негласне становище: судді володіють знаннями права (ще римські юристи відзначали, що juruscorumlegas - судді знають закони) і елементарними знаннями в інших областях, зокрема знаннями загальновідомих фактів, тому вправі самостійно будувати власні судження.

Експертиза являє собою науковий метод, за допомогою якого арбітражні судді, що не володіють спеціальними знаннями, аналізують обставини справи і наявність певного зв'язку між цими обставинами. У вирішенні справи експертиза є своєрідним видом консультації суду фахівцями, хоча сама по собі вона не визнається засобом доведення. Доказове значення для справи будуть мати тільки висновки експертного дослідження.

В експертному висновку відбивається підтверджене практикою положення сучасної науки; констатуються обставини конкретної справи; робиться висновок з встановленої наукової закономірності по відношенню до даного окремого випадку, матеріалами розглянутого конкретної цивільної справи.

Тому в арбітражному судочинстві експертиза представляє суду нові засоби доказування і, тим самим сприяє законному та обгрунтованому здійсненню правосуддя по конкретній справі.

В арбітражному процесі експертиза проводиться з широкого кола питань: для аналізу визначення якості товарів і продукції, обсягу виконаних робіт, авторства тощо У цьому зв'язку існують різноманітні види судової експертизи: товарознавча, судово-бухгалтерська, судово-будівельна та ін.

Якщо призначення експертизи наказано законом чи передбачено договором, або необхідно для перевірки заяви про фальсифікацію представленого доказу, або якщо необхідно проведення додаткової або повторної експертизи, арбітражний суд може призначити експертизу за своєю ініціативою.

Круг і зміст питань, за якими має бути проведена експертиза, визначаються арбітражним судом.

Особи, що у справі, має право подати до арбітражного суду питання, які повинні бути роз'яснені при проведенні експертизи. Відхилення цих питань суд зобов'язаний мотивувати.

Особи, що у справі, мають право: клопотати про залучення в якості експертів зазначених ними осіб або про проведення експертизи в конкретній експертній установі; заявляти відвід експерту; клопотати про внесення до ухвалу про призначення експертизи додаткових питань, поставлених перед експертом; давати пояснення експерту; знайомитися з висновком експерта або повідомленням про неможливість дати висновок; клопотати про проведення додаткової або повторної експертизи.

Про призначення експертизи або про відхилення клопотання про призначення експертизи арбітражний суд виносить ухвалу, в якому зазначаються: підстави для призначення експертизи; прізвище, ім'я та по батькові експерта або найменування експертної установи, в якій повинна бути проведена експертиза; питання, поставлені перед експертом; матеріали і документи, надані в розпорядження експерта; термін, протягом якого повинна бути проведена експертиза і повинно бути представлений висновок в арбітражний суд.

У визначенні також вказується на попередження експерта про кримінальну відповідальність за дачу завідомо неправдивого висновку.

Експертиза проводиться державними судовими експертами за дорученням керівника державного судово-експертної установи та іншими експертами з числа осіб, що володіють спеціальними знаннями (ст. 83 АПК). Проведення експертизи може бути доручено декільком експертам.

Особи, що у справі, можуть бути присутніми при проведенні експертизи, за винятком випадків, якщо така присутність здатне перешкодити нормальній роботі експертів, але не має права втручатися в хід досліджень.

При складанні експертом висновку, а також на стадії наради експертів і формулювання висновків, якщо судова експертиза проводиться комісією експертів, присутність учасників арбітражного процесу не допускається.

Види експертиз. Комісійна експертиза проводиться не менш як двома експертами однієї спеціальності. Комісійний характер експертизи визначається арбітражним судом (ст. 84 АПК).

Якщо за результатами проведених досліджень думки експертів з поставлених питань збігаються, експертами складається єдиний висновок. У разі виникнення розбіжностей кожен з експертів, що брали участь у проведенні експертизи, дає окремий висновок з питань, які викликали розбіжності експертів.

Комплексна експертиза проводиться не менш як двома експертами різних спеціальностей (ст. 85 АПК).

У висновку експертів зазначається, які дослідження і в якому обсязі провів кожний експерт, які факти він встановив і яких висновків дійшов. Кожен експерт, який брав участь у проведенні комплексної експертизи, підписує ту частину висновку, яка містить опис проведених ним досліджень, і несе за неї відповідальність.

Загальний висновок роблять експерти, компетентні в оцінці отриманих результатів і формулюванні даного висновку. У разі виникнення розбіжностей між експертами результати досліджень оформляються відповідно до ч. 2 ст. 84 АПК.

При недостатній ясності або повноти висновку експерта, а також при виникненні питань відносно раніше досліджених обставин справи може бути призначена додаткова експертиза, проведення якої доручається тому самому або іншому експерту (ч. 1 ст. 87 АПК).

У разі виникнення сумнівів щодо обгрунтованості висновку експерта або наявності протиріч у висновках експерта або комісії експертів з тих же питань може бути призначена повторна експертиза, проведення якої доручається іншому експерту або іншої комісії експертів (ч. 2 ст. 87 АПК).

Висновок експерта. На підставі проведених досліджень і з урахуванням їх результатів експерт від свого імені або комісія експертів дають висновок у письмовій формі і підписують його (ст. 86 АПК).

У висновку експерта або комісії експертів повинні бути відображені:

 • • час і місце проведення судової експертизи;
 • • підстави для проведення судової експертизи;
 • • відомості про державний судово-експертній установі, про експерта (прізвище, ім'я, по батькові, освіта, спеціальність, стаж роботи, вчений ступінь і вчене звання, посада), яким було доручено проведення судової експертизи;
 • • записи про попередження експерта відповідно до законодавства РФ про кримінальну відповідальність за дачу завідомо неправдивого висновку;
 • • питання, поставлені перед експертом або комісією експертів;
 • • об'єкти досліджень і матеріали справи, представлені експерту для проведення судової експертизи;
 • • зміст і результати досліджень із зазначенням застосованих методів;
 • • оцінка результатів досліджень, висновки з поставлених питань та їх обгрунтування;
 • • інші відомості відповідно до федеральним законом.

Матеріали і документи, що ілюструють висновок експерта або комісії експертів, додаються до висновку і служать його складовою частиною. Якщо експерт при проведенні експертизи встановить обставини, що мають значення для справи і з приводу яких йому не були поставлені питання, він має право включити висновки про ці обставини в свій висновок. Висновок експерта оголошується в судовому засіданні і досліджується поряд з іншими доказами у справі. За клопотанням особи, що бере участь у справі, або з ініціативи арбітражного суду експерт може бути викликаний в судове засідання.

Експерт після оголошення його укладення вправі дати по ньому необхідні пояснення, а також зобов'язаний відповісти на додаткові питання осіб, які беруть участь у справі, та суду. Його відповіді на додаткові питання повинні бути занесені до протоколу судового засідання (ст. 86 АПК).

Консультація фахівця. З метою отримання роз'яснень, консультацій та з'ясування професійної думки осіб, що володіють теоретичними та практичними знаннями по суті разрешаемого арбітражним судом спору, арбітражний суд може залучати фахівця.

Радники апарату спеціалізованого арбітражного суду, що володіють кваліфікацією, відповідної спеціалізації суду, можуть залучатися в якості фахівців.

Спеціаліст дає консультацію сумлінно та неупереджено виходячи з професійних знань і внутрішнього переконання.

Консультація дається в усній формі без проведення спеціальних досліджень, що призначаються на підставі ухвали суду.

З метою отримання роз'яснень і доповнень по наданої консультації фахівця можуть бути задані питання судом і особами, що у справі (ст. 87.1 АПК).

 
<<   ЗМІСТ   >>