Повна версія

Головна arrow Аудит та Бухоблік arrow Аудит

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ВИДИ АУДИТОРСЬКОГО ВИСНОВКУ І ЗВІТУ З РІЗНИХ ПІДСТАВ

Аналіз ФСАД показує, що при різних обставинах виникає необхідність модифікації аудиторського висновку або викладу його з урахуванням специфічних особливостей, виявлених в ході аудиту. Наведемо основні варіанти аудиторських висновків та звітів, наведених у додатках ФСАД.

ФСАД № 19 "Особливості першої перевірки аудитованої особи"

Додаток

Приблизний фрагмент завершальній частині аудиторського висновку, що включає обмовку у зв'язку з неучастю аудитора в інвентаризації матеріально-виробничих запасів

Ми не спостерігали за проведенням інвентаризації матеріально-виробничих запасів, проведеної за станом на 31 грудня 20 (ХХ) м, оскільки наше призначення в якості аудиторів організації "YVY" відбулося після зазначеної дати. Ми не змогли отримати необхідних підтверджень кількості матеріально-виробничих запасів на зазначену дату за допомогою інших аудиторських процедур.

На нашу думку, за винятком коригувань (при наявності таких), які могли б виявитися необхідними, якби ми мали можливість спостерігати за ходом інвентаризації матеріально-виробничих запасів і тим самим переконатися в достовірності залишків по рахунках бухгалтерського обліку на початок звітного періоду, фінансова ( бухгалтерська) звітність організації "YYY" відображає достовірно у всіх істотних відносинах ...

ФСАД № 26 "Порівнянні дані у фінансовій (бухгалтерської) звітності"

Додаток

Приклади аудиторських висновків

Приклад А. Відповідні показники: приклад аудиторського висновку, що складається у випадках, наведених у абзаці першому пункту 9 ФСАД № 26.

Аудиторський висновок щодо фінансової (бухгалтерської) звітності

Адресат

Аудитор

Найменування: товариство з обмеженою відповідальністю "XXX".

Місце знаходження: індекс, місто, вулиця, номер будинку та ін.

Державна реєстрація: номер і дата реєстраційного свідоцтва.

Ліцензія: номер, дата, найменування органу, що надав аудиторської організації ліцензію на здійснення аудиторської діяльності, термін дії.

Є членом (вказати найменування акредитованого професійного аудиторського об'єднання).

Аудіруемое особа

Найменування: відкрите акціонерне товариство "ΥΥΥ".

Місце знаходження: індекс, місто, вулиця, номер будинку та ін. Державна реєстрація: номер і дата реєстраційного свідоцтва.

Ми провели аудит фінансової (бухгалтерської) звітності організації "ΥΥΥ" за період з 1 січня по 31 грудня 20 (Х1) м включно. Фінансова (бухгалтерська) звітність організації "ΥΥΥ" складається: з бухгалтерського балансу; звіту про прибутки і збитки; додатку до бухгалтерського балансу і звіту про прибутки і збитки; пояснювальної записки.

Відповідальність за складання та подання цієї фінансової (бухгалтерської) звітності несе виконавчий орган організації "YYY". Наш обов'язок полягає в тому, щоб висловити думку про достовірність у всіх істотних відносинах даної звітності і відповідності порядку ведення бухгалтерського обліку законодавству Російської Федерації на основі проведеного аудиту.

Ми провели аудит відповідно:

з Федеральним законом "Про аудиторську діяльність"; Федеральними правилами (стандартами) аудиторської діяльності; внутрішніми правилами (стандартами) аудиторської діяльності (вказати акредитоване професійне об'єднання);

правилами (стандартами) аудиторської діяльності аудитора; нормативними актами органу, що здійснює регулювання діяльності аудируемого особи.

Аудит планувався і проводився таким чином, щоб отримати розумну впевненість в тому, що фінансова (бухгалтерська) звітність не містить суттєвих викривлень. Аудит проводився на вибірковій основі і включав в себе вивчення на основі тестування доказів, які підтверджують суми показники у фінансовій (бухгалтерської) звітності та розкриття в ній інформації про фінансово-господарської діяльності, оцінку дотримання принципів і правил бухгалтерського обліку, що застосовуються при складанні фінансової (бухгалтерської) звітності, розгляд основних оціночних показників, отриманих керівництвом аудируемого особи, а також оцінку подання фінансової (бухгалтерської) звітності. Ми вважаємо, що проведений аудит являє достатні підстави для висловлення нашої думки про достовірність фінансової (бухгалтерської) звітності та відповідності порядку ведення бухгалтерського обліку законодавству Російської Федерації.

В результаті проведеного аудиту нами встановлені наступні порушення чинного порядку складання фінансової (бухгалтерської) звітності та ведення бухгалтерського обліку. Як зазначено в пункті X пояснювальної записки до фінансової (бухгалтерської) звітності, у складі відповідних статей не були враховані амортизаційні відрахування по окремих об'єктах основних засобів. Дана обставина є результатом рішення, прийнятого керівництвом аудируемого особи на початку попереднього року, що змусило нас висловити думку з застереженням щодо фінансової (бухгалтерської) звітності за той рік. На основі лінійного методу нарахування амортизації (при річній нормі амортизації в розмірі 5 відсотків для будівель і 20 відсотків для обладнання) балансова вартість основних засобів повинна бути зменшена на суму амортизаційних відрахувань у розмірі XXX рублів в 20 (Х1) м і XXX рублів в 20 (Х0) м, а збиток за рік повинен бути збільшений на XXX рублів в 20 (Х1) м і XXX рублів в 20 (Х0) м, непокритий збиток повинен бути збільшений на XXX рублів в 20 (Х1) м і на XXX рублів в 20 (Х0) м

На нашу думку, за винятком обставин, викладених у попередній частині справжнього ув'язнення, фінансова (бухгалтерська) звітність організації "ΥΥΥ" відображає достовірно у всіх істотних відносинах фінансове становище на 31 грудня 20 (Х1) м і результати її фінансово-господарської діяльності за періоді 1 січня по 31 грудня 20 (Х1) м включно відповідно до вимог законодавства Російської Федерації в частині складання фінансової (бухгалтерської) звітності (і (або) вказати документи, що визначають вимоги, що пред'являються до порядку складання фінансової (бухгалтерської) звітності).

"XX" місяць 20 (Х2) м

Керівник (або інша уповноважена особа) аудиторської організації або індивідуальний аудитор (прізвище, ім'я, по батькові, підпис і посада).

Керівник аудиторської перевірки (прізвище, ім'я, по батькові, підпис, номер, тип кваліфікаційного атестата аудитора і термін його дії).

Друк аудитора.

Приклад Б. Відповідні показники: приклад аудиторського висновку, що складається у випадках, наведених в абзаці другому пункту 9 ФСАД № 26.

 
<<   ЗМІСТ   >>