Повна версія

Головна arrow Аудит та Бухоблік arrow Аудит

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

АУДИТ КРЕДИТНИХ ОПЕРАЦІЙ

Для здійснення аудиторської перевірки обліку кредитів і позик аудитору слід керуватися ФСАД, діючими в Російській Федерації.

Мета аудиту кредитних операцій полягає у перевірці дотримання банком діючих правил здійснення кредитних операцій і правильності та відображення в бухгалтерському обліку для запобігання порушень і зниження кредитних ризиків.

Для цього аудитору необхідно отримати підтвердження:

 • • реальності і документування кредитів і позик;
 • • обгрунтованості одержання кредитів і позик (джерел отримання позикових коштів);
 • • цільового використання позикових коштів;
 • • повноти і своєчасності погашення позикових коштів (наявності прострочених заборгованостей);
 • • ведення синтетичного та аналітичного обліку операцій за кредитами і позиками (застосування рахунків обліку кредитів і позик, відображення операцій отримання та погашення позикових коштів, дотримання принципів формування фінансових результатів).

Для отримання аудиторських доказів використовуються різні прийоми (перевірка документів, простежування операцій, аналітичні процедури з метою визначення співвідношення позикових і власних коштів) та джерела отримання інформації.

Визначимо основні нормативно-законодавчі правила обліку кредитів і позик, на які аудитору необхідно звернути увагу:

 • • правила формування в бухгалтерському обліку інформації про витрати, пов'язаних з виконанням зобов'язань за отриманими позиками і кредитами, встановлені Положенням по бухгалтерському обліку "Облік позик і кредитів і витрат з їх обслуговування" ПБУ 15/08, затвердженого наказом Мінфіну Росії від 02.08.2001 № 60н (далі - ПБО 15/08);
 • • з метою бухгалтерського обліку розглянута заборгованість по отриманому кредиту приймається до обліку на дату отримання позикових коштів у складі короткострокової заборгованості, якщо термін її погашення відповідно до умов договору не перевищує 12 місяців (п. 5 ПБО 15/08);
 • • витрати по отриманому кредиту (відсотки, що належать банку) повинні визнаватися витратами того періоду, в якому вони вироблені, в сумі належних платежів згідно з укладеним організацією кредитним договором незалежно від того, в якій формі і коли фактично виробляються зазначені платежі (п. 12, 14 ПБО 15/08);
 • • витрати організації за відсотками за користування банківським кредитом, що включаються в поточні витрати організації, є її операційними витратами. Якщо організація використовує ці кошти для здійснення попередньої оплати матеріально-виробничих запасів, то витрати з обслуговування зазначеного кредиту відносяться організацією-заемшіком на збільшення дебіторської заборгованості, що утворилася у зв'язку з попередньою оплатою на зазначені вище цілі (п. 15 ПБУ 15/08). При надходженні організації-позичальнику МПЗ подальше нарахування відсотків відображається у бухгалтерському обліку в загальному порядку з віднесенням на операційні витрати;
 • • сума кредиту, наданого під відсотки, може бути повернена достроково за згодою кредитора (п. 2 ст. 819 і п. 2 ст. 810 ЦК України). При поверненні частини кредиту (або при повному його погашенні) дебетується рахунок 66, субрахунок "Розрахунки по основній сумі боргу", в кореспонденції з рахунком 51;
 • • при відсутності боргових зобов'язань, виданих в тому ж кварталі на порівнянних умовах, а також за вибором платника податку гранична величина відсотків, визнаних витратою, приймається рівній ставці рефінансування ЦБ РФ, збільшеною в 1,1 рази, при оформленні боргового зобов'язання в рублях (п. 1 ст. 269 НК РФ);
 • • основну суму боргу (заборгованість) по отриманим позиці організація-позичальник приймає до бухгалтерського обліку в складі кредиторської заборгованості в сумі фактично поступили коштів в момент їх фактичного отримання (п. 3, 4 ПБО 15/08);
 • • згідно з п. 5 ПБО 15/08 заборгованість по отриманим позиці, термін погашення якої відповідно до умов договору не перевищує 12 місяців, є короткостроковою. Відповідно до Інструкції про застосування Плану рахунків суми отриманих організацією короткострокових позик відображаються за кредитом рахунка 66 в кореспонденції з дебетом рахунка 51;
 • • відсотки, належні до оплати позикодавцям і кредиторам за отриманими від них позиками і кредитами, а також курсові різниці, що утворюються при оплаті цих відсотків в іноземній валюті, починаючи з моменту їх нарахування за умовами договору до фактичного погашення (перерахування), визнаються витратами, пов'язаними з отриманням та використанням позик і кредитів (п. 11 ПБУ 15/08);
 • • включення в поточні витрати витрат на позики здійснюється в сумі належних платежів згідно з укладеними організацією договорами позики незалежно тому, в якій формі і коли фактично виробляються зазначені платежі (п. 14 ПБУ 15/08). Ці витрати є операційними витратами організації та підлягають включенню до її фінансовий результат;
 • • заборгованість за отриманими позиками показується з урахуванням належних на кінець звітного періоду до сплати відсотків згідно з умовами договорів (п. 17 ПБУ 15/08). Таким чином, організація протягом строку дії договору позики щомісяця нараховує відсотки по отриманим позиці і відображає в обліку цю операцію згідно з Інструкцією із застосування Плану рахунків за кредитом рахунку 66 і дебетом рахунку 91, субрахунок 91-2. При цьому суми нарахованих відсотків відображаються на рахунку 66 відокремлено;
 • • з метою оподаткування прибутку відсотки за користування позиковими засобами (незалежно від характеру наданого кредиту або позики) враховуються у складі позареалізаційних витрат (подп. 2 п. 1 ст. 265 НК РФ);
 • • витрати за кредитними договорами, термін дії яких припадає більш ніж на один звітний період, визнаються здійсненими і включаються до складу відповідних витрат на кінець відповідного звітного періоду або на момент погашення кредиту (п. 8 ст. 272 НК РФ);
 • • згідно з п. 22 ПБО 15/08 при складанні бухгалтерської звітності здійснюється перерахунок вартості зобов'язань за кредитами в рублі за курсом ЦБ РФ, що діє на звітну дату (останнє число звітного місяця);
 • • нараховані відсотки за кредитами, наданими в іноземній валюті, враховуються в рублевої оцінці за курсом ЦБ РФ, що діє на дату фактичного нарахування відсотків за умовами договору (п. 21 ПБО 15/08);
 • • перерахунок вартості грошових знаків у касі організації, коштів на банківських рахунках (банківських вкладах), грошових і платіжних документів, цінних паперів (за винятком акцій), коштів у розрахунках, включаючи розрахунки за позиковими зобов'язаннями з юридичними та фізичними особами (за винятком коштів отриманих та виданих авансів і попередньої оплати, задатків), виражених в іноземній валюті, повинен проводитися в рублі на дату здійснення операції в іноземній валюті, а також на звітну дату. Починаючи зі звітності за 2008 р перерахунок вартості грошових знаків у касі організації та коштів на банківських рахунках (банківських вкладах), вираженої в іноземній валюті, може здійснюватися, крім того, у міру зміни курсу (п. 7 ПБУ 3/2006).

Курсові різниці, що виникають у зв'язку з перерахунком зобов'язань за кредитом у частині основної суми боргу, нс є витратами, пов'язаними з отриманням та використанням позик і кредитів (п. 11 ПБУ 15/08). Курсові різниці, що виникають від переоцінки зобов'язань за кредитним договором, що проводиться у зв'язку зі зміною офіційного рублевого курсу, встановленого ЦБ РФ, для цілей обчислення податку на прибуток є відповідно позареалізаційними доходами або витратами (ст. 250, 265 НК). Визнання таких витрат або доходів проводиться на останній день поточного місяця (ст. 271 і 272 НК РФ).

 
<<   ЗМІСТ   >>