Повна версія

Головна arrow Аудит та Бухоблік arrow Аудит

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Аудит фінансових вкладень

Метою аудиту фінансових вкладень є встановлення відповідності застосовуваної в організації методики бухгалтерського обліку та оподаткування, що діє в періоді, що перевіряється, нормативним документам, для того щоб сформувати думку про достовірність бухгалтерської (фінансової) звітності в усіх суттєвих аспектах.

Згідно з п. 3 Положення з бухгалтерського обліку "Облік фінансових вкладень" ПБУ 19/02, затвердженого наказом Мінфіну Росії від 10.12.2002 № 126н (далі - ПБО 19/02), до складу фінансових вкладень входять:

 • • державні та муніципальні цінні папери;
 • • цінні папери інших організацій, в тому числі боргові цінні папери, в яких дата і вартість погашення визначена (облігації, векселі);
 • • вклади до статутних (складеному) капітали інших організацій (у тому числі дочірніх і залежних господарських товариств);
 • • надані іншим організаціям позики;
 • • депозитні вклади в кредитних організаціях;
 • • дебіторська заборгованість, придбана на підставі поступки права вимоги, і ін.

Виходячи їх цього, завданнями аудиту фінансових вкладень є:

 • • вивчення складу фінансових вкладень поданням первинних документів і облікових регістрів, підтвердження права власності на них;
 • • оцінка стану синтетичного та аналітичного обліку фінансових вкладень;
 • • підтвердження первинної оцінки системи внутрішнього контролю та бухгалтерського обліку фінансових вкладень;
 • • перевірка своєчасності та повноти відображення в бухгалтерському обліку операцій з фінансовими вкладеннями при дотриманні вимог російського законодавства;
 • • підтвердження достовірності нарахування, надходження і відображення в обліку доходів за операціями з фінансовими вкладеннями;
 • • своєчасне проведення інвентаризації фінансових вкладень, виявлення її результатів і відображення на рахунках бухгалтерського обліку.

Інформацією для перевірки фінансових вкладень служать: дані по рахунку 58 "Фінансові вкладення", бухгалтерська звітність, наказ про облікову політику організації, первинні документи, що підтверджують операції з фінансовими вкладеннями.

Аналітичний облік фінансових вкладень в цінні папери організація згідно з п. 6 ПБУ 19/02 повинна побудувати таким чином, щоб забезпечити інформацію по емітентах цінних паперів. При цьому повинна бути відображена як мінімум наступна інформація: найменування емітента; назва цінного паперу, її номер, серія і т.д .; номінальна вартість цінного паперу; ціна покупки; витрати, пов'язані з придбанням цінних паперів; загальна кількість придбаних цінних паперів; дата покупки, дата продажу або іншого вибуття; місце зберігання цінних паперів.

При перевірці прийняття до бухгалтерського обліку активів в якості фінансових вкладень слід оцінити одночасне виконання наступних умов:

 • • документально підтверджено право організації на фінансові вкладення і на отримання грошових коштів або інших активів, пов'язаних з володінням цим правом;
 • • організація, яка здійснила фінансові вкладення, одночасно набуває і фінансові ризики (зміни ціни, неплатоспроможності боржника, ліквідності та ін.);
 • • фінансові вкладення здатні приносити організації економічні вигоди (дохід) у майбутньому у формі відсотків, дивідендів або приросту їх вартості.

Перевірка первинних документів з обліку фінансових вкладень є важливим етапом аудиту, оскільки ці документи визначають особливий порядок переходу права власності за цінними паперами. До них відносяться: сертифікати акцій, облігацій, векселі та інші цінні папери; акти приймання-передачі матеріальних цінностей; виписки з реєстру акціонерів; договори купівлі-продажу; платіжні документи; інвентаризаційний опис цінних паперів і бланків суворої звітності та інші документи. У документах, на підставі яких фінансові вкладення приймаються до обліку, повинні бути вказані мета придбання і термін, протягом якого передбачається використовувати цей об'єкт.

Згідно з п. 8 ПБУ 19/02 фінансові вкладення приймаються до обліку за первісною вартістю. Дане ПБО передбачає різні способи визначення первісної вартості фінансових вкладень в залежності від порядку їх придбання або надходження в організацію:

 • 1) до первісної вартості цінних паперів включаються всі витрати, пов'язані з їх придбанням;
 • 2) до первісної вартості цінних паперів включаються тільки суми, що сплачуються продавцю, а решта витрат у разі їх неістотності відображають у складі інших витрат.

Якщо фінансові вкладення придбані за рахунок позикових коштів, то слід керуватися п. 11 ПБУ 10/99 "Витрати організації", затвердженого наказом Мінфіну Росії від 06.05.1999 № 33н, і п. 14, 15 ПБО 15/08 "Облік позик і кредитів і витрат з їх обслуговування ", затвердженого наказом Мінфіну Росії від 02.08.2001 № 60н. Таким чином, відсотки, нараховані організацією за наданими їй позиковими коштами, до моменту прийняття фінансових вкладень до бухгалтерського обліку включаються до первісної вартості цих вкладень.

Фінансові вкладення, внесені в рахунок внеску до статутного (складеного) капітал іншою організацією, повинні бути прийняті до обліку в оцінці, узгодженої засновниками.

При отриманні організацією цінних паперів безоплатно їх оцінюють за ринковою ціною на дату придбання. Необхідно відзначити, що комерційні організації можуть дарувати один одному майно вартістю не більше 5 МРОТ (п. 4 ст. 575 ЦК України). Якщо хоча б одним з учасників договору дарування буде некомерційна організація або фізична особа, то вартість подарунка нічим не обмежується.

Первісною вартістю фінансових вкладень, внесених в рахунок внеску організації-товариша за договором простого товариства, визнається їх грошова оцінка, узгоджена товаришами в договорі простого товариства.

Первісна вартість фінансових вкладень, придбаних за договорами, які передбачають виконання зобов'язань негрошовими засобами, визначається відповідно до п. 14 ПБУ 19/02 виходячи з вартості переданих або підлягають передачі нею активів. У разі неможливості встановити вартість активів, переданих чи які підлягають передачі організацією, вартість фінансових вкладень визначається виходячи з вартості, за якою у порівнянних обставин купуються аналогічні фінансові вкладення.

При обліку операцій з фінансовими вкладеннями найбільш поширені наступні помилки:

 • 1) відсутність документів, що підтверджують здійснення фінансових вкладень, або їх оформлення з порушенням встановлених вимог;
 • 2) у складі фінансових вкладень відображені активи, які не є такими;
 • 3) неправильно сформована первісна вартість фінансових вкладень;
 • 4) відсутність аналітичного обліку фінансових вкладень;
 • 5) несвоєчасне або неправильне відображення доходів за операціями з цінними паперами;
 • 6) невідповідний нормам законодавства порядок проведення інвентаризації.
 
<<   ЗМІСТ   >>