Повна версія

Головна arrow Аудит та Бухоблік arrow Аудит

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Загальні документи аудиторської перевірки

При організації робіт з проведення аудиту як загального, так і спеціального, спрямованого тільки на окремі ділянки діяльності організації, виникає необхідність оформлення ряду документації, зміст і структура якої можуть бути типовими, уніфікованими в аудиторській фірмі. Так, наприклад, для укладення договору і видачі аудиторського висновку корисно використовувати типовий бланк з описом загальної інформації по організації, який може бути заздалегідь заготовлений аудиторами (табл. 11.1).

Таблиця 11.1

Загальна інформація про організацію (аудируємий обличчі)

№ п / п

найменування показника

Значення показника

1

Повне найменування

2

Скорочене найменування

3

Основні види діяльності

4

Юридична адреса

5

Фактична адреса

6

Реєстраційний номер

7

дата реєстрації

8

Статутний капітал

9

Свідоцтво про внесення до реєстру державного майна:

 • - реєстраційний номер;
 • - Дата присвоєння реєстрового номера

10

Включено до державного реєстру Російської Федерації підприємств-монополістів

11

Адресу податкової інспекції

12

Код ІПН

13

Ідентифікаційний код ОКПО

14

Код території за СОАТО

15

Код угруповання по СООК

16

Код власності (Оксфам)

17

Код організаційно-правової форми

18

Код галузі за ЗКГНГ

Узгодження термінів аудиту та порядку надання документації - це, мабуть, найважливіший етап. Фіксування узгоджених намірів правильніше оформляти письмово. Це дозволить сторонам контролювати терміни і уникнути багатьох невиправданих взаємних претензій.

Наведемо основні наміри, потребують узгодженні:

 • 1) метою аудиту організації є висловлення думки аудитора про достовірність фінансової (бухгалтерської) звітності аудируемого особи за 200_ рік, підготовленої відповідно до російських стандартів бухгалтерського обліку;
 • 2) при плануванні та здійсненні процедур збору аудиторських доказів аудитор буде виходити зі сформованого обсягу господарських операцій по кожному розділу обліку, обсягів діяльності аудируемого особи, а також сформованої схеми документообігу і необхідних витрат часу персоналу організації на підготовку необхідної інформації;
 • 3) при підготовці та плануванні аудиторських процедур аудитор буде виходити з принципу достатності й доречності проведення конкретних аудиторських процедур відносно аудируемого особи та її господарської діяльності;
 • 4) вся документація повинна бути передана аудитору для перевірки російською мовою. Усі звіти та документація будуть складені аудитором російською мовою;
 • 5) письмова інформація за результатами проведеного аудиту бухгалтерської звітності за звітний 200_ рік, складена з урахуванням вимог законодавства, буде представлена в строк не пізніше "(числа)" (місяці) року, наступного за звітним. Письмова інформація повинна бути представлена особі, уповноваженій від аудируемого особи, або безпосередньо керівнику, що підписала договір на виконання аудиту, у двох примірниках та на електронному носії з дотриманням принципу конфіденційності;
 • 6) аудиторський висновок про проведення аудиту бухгалтерської звітності аудируемого особи, складене відповідно до вимог ФСАД, буде складено та подана не пізніше "(числа)" (місяці) року, наступного за звітним.

Типовими документами, які рекомендовано уніфікувати аудиторським фірмам, є загальний план і програма аудиту. Наведемо їх форму і в кожному розділі, присвяченому практичному аудиту, будемо виходити з припущення, що їх заповнюють відповідно до переліку питань, що підлягають перевірці (табл. 11.2).

До підписання договору на аудиторську перевірку (це вимога встановлена ФСАД № 2 "Планування аудиту") оформляється загальний план аудиту, в якому в розділі "Найменування робіт" наводяться укрупнені напрямки аудиту.

Таблиця 11.2

Загальний план аудиту

Аудиторська фірма

Аудіруемое особа

Ліцензія № ..., термін дії

Вид діяльності

Реквізити *

Реквізити *

п / п

Найменування робіт

Обсяг перевірки / документи

Примітка

1. Загальні процедури перевірки

1.1

Ознайомлення із системою бухгалтерського обліку

1.2

Тестування систем внутрішнього контролю

1.3

Розрахунок аудиторського ризику і суттєвості

II. Практичні розділи бухгалтерського і податкового обліку, що підлягають перевірці

2.1

Аудит установчих документів

2.2

Аудит облікових політик для цілей бухгалтерського обліку та для цілей оподаткування

2.3

Аудит необоротних активів

2.4

Аудит виробничих запасів (рахунки 10, 11, 14, 15, 16 та ін.)

2.5

Аудит витрат на виробництво (рахунки 20, 21, 23, 25, 26,28, 29 та ін.)

2.6

Аудит готової продукції і товарів (рахунки 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 та ін.)

2.7

Аудит денежн их коштів (рахунки 50, 51, 52, 55, 57, 58, 59 та ін.)

2.8

Аудит розрахунків

2.9

Аудит капіталу

2.10

Аудит формування фінансових результатів та розподілу прибутку (рахунки 90, 91, 96, 97, 98, 99 та ін.)

2.11

Аудит порядку ведення окремого обліку за видами діяльності

2.12

Аудит позабалансових рахунків

Перевірка відповідності бухгалтерської звітності вимогам чинного законодавства

2.13

Аналіз фінансової стійкості, розрахунок основних економічних коефіцієнтів

2.14

Інші питання на розсуд аудитора, необхідні для підтвердження достовірності звітності:

 • - Пропозиції щодо мінімізації фінансових ризиків;
 • - Оцінка якості ведення бухгалтерського та податкового обліку;
 • - Аналіз пред'явлених організації позовів

III. Процедури завершального етапу

3.1

Оформлення письмової інформації за результатами аудиту

3.2

Подання письмової інформації за результатами аудиту керівництву аудируемого особи й узгодження спірних моментів

3.3

Оформлення та подання аудиторського висновку

3.4

Підписання акту прийому-здачі виконаних робіт

Підписи аудиторської фірми, печатка, дата

Підписи аудируемого особи, печатка, дата

* Показник реквізити повинен бути заповнений в обсязі, достатньому для укладення договору

Кожен пункт, наведений у загальному плані, може бути розширений і більш докладно наведено в програмі аудиту. На відміну від загального плану аудиту програма може бути складена і узгоджена вже після підписання договору. В ході аудиту в ніс можуть вноситися узгоджені зміни, але загальні терміни проведення перевірки та вартість виконання робіт міняти не рекомендується. Програма аудиту може бути складена як за всіма пунктами загального плану відразу, так і у вигляді окремих програм з кожним підпунктом. При цьому найменування процедури можна винести в заголовну частину. Таке дробове складання документації є трохи незвичним в російській практиці ведення документообігу, але, безсумнівно, зручніше при необхідності внесення змін. Для прикладу наведемо варіант оформлення частини програми аудиту по розд. 2.7 загального плану аудиту "Аудит грошових коштів" (табл. 11.3).

Таблиця 11.3

Програма аудиту

Аудиторська фірма

Аудіруемое особа

Ліцензія № ..., термін дії

Вид діяльності

Реквізити *

Реквізити *

№ пп

Найменування процедур (робіт) за загальним планом

Період

Ответст

венний

аудитор

Консультант (відповідальний) від підприємства

2.7

Аудит грошових коштів (рахунки 50, 51,52, 55, 57, 58, 59 та ін.)

01.01.2009- 01.03.2009

П.І.Б.

Заст. гл. бухгалтера

2.7.1

Аудит касових операцій

2.7.2

Аудит операцій по розрахункових рахунках

2.7.3

Аудит руху грошових коштів

2.7.4

Аудит операцій по валютних рахунках

2.7.5

Аудит операцій за спеціальними рахунками

2.7.6

Аудит грошових коштів у дорозі

2.7.8

Аудит фінансових вкладень

2.7.9

Аудит резервів під знецінення вкладень у цінні папери

2.7. 10

Інші питання, пов'язані зі специфікою діяльності організації

Підписи аудиторської фірми, дата

Підписи аудируемого особи, дата

* Показник реквізити може бути заповнений в обсязі, зручному для підтримки контактів, і містити не юридичні реквізити, а телефони і т.п. контактну інформацію

Програма аудиторської перевірки, як і загальний план аудиту, - це документи, які аудиторам рекомендується розробляти самостійно, керуючись загальними вказівками ФСАД, стандартів саморегулівних об'єднань та внутріфірмовими стандартами, тому наведемо ще один варіант оформлення даного документа (табл. 11.4).

Таблиця 11.4

Програма аудиторської перевірки

Організація

Аудитор

Перевірявся

Дата початку перевірки

Подані документи

Перевірявся

Масштаб вибірки

Дата закінчення перевірки

Перевіряється

сегмент

Аудиторські процедури

Джерела інформації

Примітки

У своїй практичній діяльності аудитор може передбачити й інші варіанти, які є зручними саме для його аудиторської фірми.

Письмову інформацію за результатами аудиту приводити у типовій формі не є потрібним, тому що кожна аудиторська фірма в даному випадку використовує свої професійні знання та вміння.

У той же час рекомендується складати зведену відомість по виправленню виявлених порушень, що дозволить не тільки врахувати всі виявлені порушення, а й забезпечить можливість контролю за їх виправленням.

ЗВЕДЕНА ВІДОМІСТЬ

виправлення виявлених порушень

п / п

Вид порушення

Причина

наруше

ня

Сума, тис. Руб.

Виправна

запис

Рекомендація щодо недопущення порушень надалі

1

2

3

4

5

6

Форма та порядок подання аудиторського висновку представлені у ФСАД № 6 і детально розглянуті нами в розд. 9.2.

 
<<   ЗМІСТ   >>