Повна версія

Головна arrow Психологія arrow Загальна психологія

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Трьохаспектна структура свідомості: чуттєва тканину, значення, особистісний сенс

Свідомість має складну будову. Уявлення про структуру душі як конфігурації різнорідних сутностей сходять до античності. Згадаймо хоча б міф про візника Платона або трикомпонентну теорію душі Аристотеля (див. Гл. 2). За А. Н. Леонтьєву, слід творити про три різних за своїм функціональним значенням утворюють свідомості.

Чуттєва тканину свідомості

Вона містить в собі чуттєві враження, чуттєві образи. Основна її функція полягає в створенні "почуття реальності" зовнішнього світу: завдяки їй світ виступає для суб'єкта як існуючий над свідомості, а поза ним. За допомогою чуттєвої тканини свідомості долається злитість суб'єкта і зовнішнього світу. А. Н. Леонтьєв при роботі в госпіталі під час Великої Вітчизняної війни з пораненими мінерами, які втратили кисті рук і зір, зауважив, що вони, втративши візуальну і дотикальну образність зовнішнього світу, переживали дивний стан - "втрату зв'язку з реальністю". Чуттєва тканина - це необхідна, але багато в чому другорядна утворює свідомості. Наприклад, незважаючи на те, що сліпі люди позбавлені візуальної складової чуттєвої тканини свідомості, їх свідомість рівноцінно, рівноправно свідомості зрячого. Люди, що страждають дефектом колірного зору (дальтонізм), бачать світ позбавленим ряду квітів і відповідно розташовують чуттєвої тканиною свідомості, відмінною від звичайної, що, однак, не робить фатального впливу на їх картину світу.

Значення

Сукупність значень включає в себе не тільки значення слів мови, а й значення подій, станів і т.п. В універсальних значеннях, якими оперує свідомість, в згорнутій формі представлений весь досвід культури, важливі для всіх людей ("громадські") властивості предметів. Однак при одній і тій же предметній віднесеності значення слів досить сильно розрізняються для різних людей. Ці відмінності кореняться в першу чергу в розбіжності культурного досвіду. Крім того, значення не існують ізольовано, а об'єднуються в складні системи. За рахунок того чи іншого положення в системі індивідуальних значень слова набувають конотації, тобто додаткові значення, що не зафіксовані в словниках. Наприклад, слово "німець" ще довго після закінчення Другої світової війни для жителів СРСР було тісно пов'язане з поняттями "ворог", "погана людина".

Особистісний сенс

На відміну від універсального значення "для всіх" особистісний сенс фіксує, що ту чи іншу подію значить для людини особисто, як воно ставиться до його системі мотивів. Наприклад, одна справа міркувати про зростання злочинності та погоджуватися з тим, що потрібно вживати заходів щодо її викорінення, і зовсім інша - стати жертвою вуличного пограбування. Одне і те ж поняття "злочин" в нервом випадку матиме універсальний неупереджене значення, а в другому забарвиться суб'єктивним особистісним змістом. Таким чином, особистісний сенс задає упередженість свідомості і робить його "моїм", оскільки особистісні смисли відображають досвід індивідуальної діяльності.

"Свідомість виступає перед нами як рух, що зв'язує найскладніші моменти: реальність світу, представлену в чуттєвій тканини, досвід людства, відбитий у значенні, і упередженість існування кожного з нас, яка полягає у набутті особистісного сенсу - значення для індивідуального життя" (А. Н. Леонтьєв).

Генезис, будову та функціонування конкретних систем значень вивчає психосемантика (див. Параграф 1.3). За допомогою методу побудови суб'єктивних семантичних просторів фахівці в даній області з'ясовують, яка картина світу в окремих людей або представників певних соціальних груп. Пояснимо технологію виявлення структури семантичного простору на прикладі конкретного і вкрай інформативного для методологів психології дослідження (Петренко, 2010). У даному дослідженні випробуваним пред'являвся перелік напрямів психології. Кожен з напрямків слід було оцінити по 16 значущим для розуміння суті цих напрямків шкалами (наприклад, за шкалами "еволюціонізм - незмінність", "знакова опосередкування - безпосередність", "активність суб'єкта - реактивність", "суверенітет психіки як особливої реальності" і т.д .). Оскільки ряд відповідей показував високу кореляцію між собою (так, наприклад, якщо якесь із напрямків отримувало високі бали за шкалою "активність", то велика була ймовірність, що її також високо оцінять за шкалою "еволюціонізм"), групи шкал об'єднували в фактори (докладніше про принципи факторного аналізу див. гл. 10). Таким чином, кожен з напрямків психології отримало свої координати в семантичному просторі методологічних ознак.

Розглянемо простір, що сформувався двома факторами, яким були присвоєні назви "активність і довільність людини" (ордината) і "орієнтація на дослідження пізнавальних процесів - орієнтація на дослідження особистості" (абсциса). У перший фактор увійшли п'ять шкал, а в другій фактор - трьох (рис. 3.5).

Розміщення напрямків психології в семантичному просторі (Ф1, Ф2) методологічних ознак (адаптовано з Петренко В. Ф., 2010)

Рис. 3.5. Розміщення напрямків психології в семантичному просторі (Ф1, Ф2) методологічних ознак (адаптовано з Петренко В. Ф., 2010)

Якщо проаналізувати отримане простір, стане видно, що респонденти сприймають психоаналіз, когнітивну психологію і гештальтпсихологию як досить близькі один одному. При цьому традиційний варіант діяльнісного підходу А. Н. Леонтьєва здається їм схожим зі школою Ж. Піаже з погляду орієнтації на дослідження пізнавальних процесів, а ось сучасне його стан швидше тяжіє до гуманістичної психології, тобто концентрує свій інтерес па дослідженнях особистості. Семантичні простори дозволяють побачити, наскільки психологічно "близькі" або "далекі" один від одного об'єкти, які піддалися випробуванню.

Аналогічний прийом можна використовувати для з'ясування ставлення, наприклад, до політичних діячів чи партіям, країнам або маркам товарів, розміщуючи їх в семантичному просторі цікавлять категорій.

 
<<   ЗМІСТ   >>