Повна версія

Головна arrow Туризм arrow Історія туризму і гостинності

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Передмова

Високий професіоналізм в сучасному світі заснований на розумінні витоків явищ і процесів, логіки їх розвитку і сутності панівних тенденцій. Соціокультурні практики гостинності і подорожей тісно переплетені з законами туристського бізнесу і ринком сервісних послуг. Історія перетворення одиночних подорожей відважних людей в бізнес-сферу масового туризму містить відповіді на багато питань сучасного гостинності, допомагає вирішувати виникаючі проблеми і реагувати на нові виклики часу.

Пропонований підручник являє собою розгорнуте уявлення навчального курсу "Історія туризму та гостинності", який входить в різних варіантах в освітні програми бакалаврату але напрямками "Туризм" і "Сервіс". Крім того, даний курс може включатися в програму як курс за вибором або з додаткової освіти. У дисципліні вивчаються історія туризму, готельного та ресторанного бізнесу, історичні фактори, що впливають на цю сферу, основні соціокультурні концепції, які визначали підходи до даної області діяльності в різних країнах і в різні періоди історії, сервісні характеристики "типових проектів" в галузі туризму та сервісу . Представлені в підручнику теми охоплюють практично всі проблеми туризму як соціокультурної практики, як частини світоглядного досвіду людства і специфічного бізнесу, заснованого на унікальності сервісної сфери.

Концептуальною основою підручника є розуміння сервісної та туристичної діяльності як специфічного типу "послуги" в сучасному суспільстві споживання, парадоксальність якої полягає в реалізації комерційної комунікації у сфері соціально-культурних та громадських практик. На сучасному глобалізованому ринку туристичних послуг діють транснаціональні процеси і мережеві комунікації, що вимагає актуалізації вивчення світового досвіду туризму та сервісної сфери, освоєння традицій туризму та сервісу, як вітчизняного, так і зарубіжного. Лідируючі позиції в туристичній діяльності займають традиції європейських агентств і американська школа сервісу. Однак надзвичайно важливим і принциповим аспектом курсу є актуалізація російського досвіду в галузі туризму та сервісу, який найбільш адекватно відповідає соціально-культурним, ментальним і споживчим (консьюмерской) характеристикам російського суспільства.

Підручник побудований за проблемно-хронологічним принципом і ділиться на три частини. Перший розділ присвячений історії становленні та розвитку сервісної інфраструктури туризму в Європі та США від античних часів до XX ст. Другий розділ включає історію туристського руху, ресторанного та готельного справи в Росії. Третій розділ вводить читача в проблеми туризму XX в. аж до сучасності.

Цей підручник відповідає вимозі компетентнісного підходу Федерального державного освітнього стандарту вищої освіти четвертого покоління. Предмет курсу - досвід і традиції практики подорожей, туристичного руху, комерційної діяльності в галузі туризму та сервісу в форматі основних європейських, північноамериканських і російських шкіл і підходів. Мета курсу полягає в вивченні традицій і реальних практик туризму та сервісу в їх історичній ретроспекції, в систематизації основних шкіл сервісного і туристичної справи, формуванні загальнокультурних, соціальнолічностних і професійних компетенцій в області туристичної та сервісної діяльності. Курс покликаний закласти фундамент професійної системи поглядів на сучасну туристичну та сервісну діяльність та перспективи її розвитку.

У результаті освоєння дисципліни студент повинен:

знати

 • • основні періоди становлення туризму та гостинності, принципи періодизації, специфіку поширення практики подорожей в різних країнах і регіонах;
 • • головні події в історії туризму та сервісу, які означали розвиток і вдосконалення цієї сфери діяльності;
 • • імена людей, які своєю інноваційною діяльністю сприяли розвитку туризму та сервісу гостинності, а також найважливіші дати в історії досягнень у цій сфері;
 • • соціокультурну специфіку діяльності у сфері туризму та сервісу в різних країнах в різні історичні епохи;
 • • основні інноваційні концепції сервісу та туризму, що виникли в Новий час і в сучасну епоху;

вміти

 • • визначати сутнісні характеристики сервісу гостинності в різні епохи;
 • • порівнювати географічні та країнознавчі знання різних епох;
 • • виявляти зв'язок концептуальних підходів до туризму і конкретних форм їх реалізації в практиці;
 • • зіставляти зміст і мотивацію історично виникли видів туризму;

володіти навичками

 • • аналізу інформаційних джерел стану туристської справи в різні епохи;
 • • встановлення особливостей різних типів путівників і артефактів картографії;
 • • читання і вивчення записок мандрівників і літератури подорожей;
 • • встановлення закономірностей у розвитку туризму як сфери бізнесу;

бути компетентним

 • • в професійному аналізі та використанні історичного досвіду організації та реалізації туристської діяльності та діяльності у сфері гостинності;
 • • у застосуванні теоретичних концепцій у сфері туризму та сервісу для вирішення конкретних завдань;
 • • в консультаційної діяльності з експертного аналізу інновацій у сфері туризму та гостинності та соціальному напрямку бізнесу в цілому;
 • • у застосуванні принципів міжкультурних комунікацій і толерантної поведінки при формуванні туристських і сервісних продуктів.

Компетенції виробляються в процесі вивчення тексту кожної глави, роботи з винесеним в ній ключовим термінам за допомогою глосарію в додатку і виконання самостійних завдань по тексту глави. Для самостійної роботи слід також користуватися переліком важливих дат і ключових імен в історії туризму та гостинності, списком літератури для самостійної роботи, які дані в додатку.

Три частини підручника розділені на глави і параграфи для зручності пошуку матеріалу. До кожної глави підручника дається методичний матеріал у вигляді переліку питань і завдань для самоконтролю. Ключові імена, назви, терміни і дати в тексті дані курсивом. Іноземні терміни, недостатньо адаптовані в російській мові, даються у двох написаннях, оскільки вони по-різному використовуються в літературі.

Посилання на інформаційний та дослідницький матеріал, який послужив підставою для навчального тексту, даються у виносках в тексті у двох варіантах. Поодинокі посилання на джерела і використовувану літературу містять повні вихідні дані. Посилання на літературу, зазначену в бібліографічному списку в додатку, містять тільки прізвище автора і вказівка сторінок.

Додатки до роботи містять глосарій (термінологічний словник), хронологію історії туризму та гостинності, ключові імена в даній сфері діяльності і список літератури для самостійної роботи. Матеріал додатків призначений як для самостійної, так і для атестаційної роботи: складання тестів, термінологічних диктантів, контрольних питань і т.п.

 
<<   ЗМІСТ   >>