Повна версія

Головна arrow Банківська справа arrow Банківська справа. Організація діяльності комерційного банку

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Порядок прийому готівки від клієнта в операційну касу банку

Прийом готівки від організацій і індивідуальних підприємців виробляється в основному при особистій явці клієнта в його присутності. Робота прибуткової каси організована таким чином, що клієнти банку мають можливість здати виручку протягом (денна каса) і після (вечірня каса) операційного дня. Документом на прийом готівки в прибуткову касу банку в операційний час є оголошення на внесок готівкою, що представляє собою комплект документів, який складається з трьох частин: оголошення, ордера та квитанції. При внеску грошей по оголошенню клієнт передає його бухгалтерського працівникові, провідному особовий рахунок даного клієнта. Працівник перевіряє правильність заповнення документа, відображає суму грошей в касовому журналі по приходу, вказуючи рід операції, номер документа, символ касових оборотів, і передає підписане ним оголошення в прибуткову касу.

Отримавши оголошення на внесок готівкою, касир прибуткової каси перевіряє наявність і тотожність підписи бухгалтерського працівника за наявним у нього зразком, відповідність суми прописом і цифрами, викликає вносителя грошей і приймає від нього грошову готівку. Після прийому грошей касир звіряє суму, зазначену в оголошенні на внесок готівкою, з фактично отриманою сумою. При відповідності сум касир підписує оголошення, квитанцію і ордер, ставить печатку па квитанції і вручає її вносителю грошей. Оголошення касир залишає у себе, а ордер до нього передає відповідному бухгалтерського працівникові для проведення бухгалтерської проводки за рахунком клієнта. Надалі ордер видається клієнту разом з випискою по його особовому рахунку.

Всі надійшли протягом операційного дня готівка повинні бути оприбутковані в операційну касу банку і зараховані на відповідні рахунки клієнтів у той же робочий день.

Прийом банком готівки в післяопераційний час проводиться вечірніми касами. Прийняті гроші повинні бути зараховані на відповідні рахунки клієнтів банку не пізніше наступного робочого дня. При прийомі грошей безпосередньо від організації вноситель здає гроші у вечірню касу також за оголошенням на внесок готівкою, в порядку, аналогічному цієї операції в операційний час. Після закінчення прийому грошей вечірній касир та бухгалтерський працівник звіряють їх фактичну наявність з даними прибуткових документів і касового журналу по приходу і підписують його. Готівкові гроші, прибуткові касові документи, касові журнали і друк після закінчення операцій вечірньої каси поміщаються в сейф, який здається під варту. Вранці наступного дня працівники вечірньої каси приймають сейф від охорони і здають гроші і прибуткові документи завідувачу касою під розпис у касовому журналі.

Інший канал надходження готівки в банк - через апарат інкасації. Банк може здійснювати інкасацію та доставку грошових коштів і цінностей (як своїх, так і клієнтів) власними силами або на договірних умовах через спеціалізовані служби інкасації, мають ліцензію Банку Росії на проведення подібних операцій. Більшість банків, які не мають своєї служби інкасації, користуються послугами служби Російського об'єднання інкасації (РОСІПКАС) Банку Росії.

Порядок видачі готівки клієнтам з операційної каси банку

Видача готівки організаціям та індивідуальним підприємцям проводиться за грошовими чеками. Вони є бланками суворої звітності і видаються клієнтам у вигляді чекових книжок. Кожна видача останніх реєструється бухгалтерським працівником банку в реєстраційній картці клієнта із зазначенням дати видачі та номерів чеків з першого до останнього.

Заповнений грошовий чек клієнт пред'являє операційному працівникові банку, який перевіряє правильність заповнення чека і відповідність печатки та підписів посадових осіб організації зразкам. У бланку чека повинні бути зазначені сума, дата виписки чека, найменування одержувача, рахунок, з якого знімаються гроші, і підпис чекодавця. Сума прописом пишеться без абзацу з великої літери. Вільні рядки прокреслюються, а на зворотному боці чека клієнт зобов'язаний вказати, для якої мети беруться гроші, причому ці відомості також завіряються підписами чекодавця. Перевіривши правильність заповнення чека, бухгалтерський працівник записує його суму в касовий журнал по витраті, відрізає від чека контрольну марку і передає її одержувачу грошей, а сам чек передає в видаткову касу.

Отримавши грошовий чек, касир перевіряє правильність сто оформлення, розписки клієнта в отриманні грошей, потім викликає одержувача за номером чека і, звіривши номер контрольної марки з номером чека, приклеює до останнього контрольну марку. Перерахувавши підготовлену до видачі суму грошей у присутності клієнта, касир видає гроші одержувачу і підписує чек.

Відзначимо, що вчинення операцій, при яких клієнт, не вносячи грошей, пред'являє одночасно чек і оголошення на внесок готівкою, не допускається.

Клієнт має право перерахувати в банку отримані гроші полистно. Доставка грошей в приміщення для перерахунку і сам перерахунок здійснюються в присутності одного з працівників касового підрозділу банку. Зняття грошей з рахунку клієнта проводиться в день отримання в касі банку.

Робота банку з готівкою з обслуговування клієнтів - фізичних осіб, а також співробітників самого банку здійснюється за прибутковими і видатковими касовими ордерами. Прибутковий касовий ордер використовується для прийому готівки від населення, а також для внутрішніх операцій банку, пов'язаних з поверненням невитрачених грошей, виданих під звіт працівникам банку, погашенням ними банківських позичок тощо Видача грошей за видатковими касовими ордерами застосовується при погашенні цінних паперів банку, ведучих вкладів громадянам, відрядних під звіт, при оплаті представницьких витрат і т.д.

Контроль дотримання касової дисципліни підприємствами та індивідуальними підприємцями

Відповідно до Федеральним законом від 2 квітня 2012 року № 30-ΦЗ "Про внесення змін до Кодексу Російської Федерації про адміністративні правопорушення" банки звільняються від відповідальності за неналежне виконання контролю за касовою дисципліною. В даний час контроль дотримання підприємствами касової дисципліни та умов роботи з готівкою цілком покладено на податкові органи [1]. Перевірки проходять відповідно до Адміністративного регламентом виконання федеральної податкової службою державної функції щодо здійснення контролю та нагляду за повнотою обліку виручки грошових коштів в організаціях та індивідуальних підприємців (наказ Мінфіну Росії від 17 жовтня 2011 № 133). Податкові органи в ході перевірки касової дисципліни вправі зажадати розпорядчий документ про встановлений ліміт залишку готівки, касову книгу, авансові звіти та інші документи.[1]

Адміністративна відповідальність підприємств, а також індивідуальних підприємців за порушення порядку роботи з готівкою і порядку ведення касових операцій настає в наступних випадках:

  • - Здійснення розрахунків готівкою з іншими організаціями понад установлені розміри (100 тис. Руб. В рамках одного договору);
  • - Неоприбуткування (неповне оприбуткування) у касу готівки;
  • - Недотримання порядку зберігання вільних грошових коштів, а одно накопичення в касі готівки понад встановлених лімітів.

Податкові інспекції розглядають справи про адміністративні правопорушення та накладення штрафів на винних відповідно до вимог гл. 15 "Адміністративні правопорушення в галузі фінансів, податків і зборів, ринку цінних паперів" КоАП РФ і мають право накласти адміністративний штраф:

  • - На посадових осіб (директор, а також особи, які здійснюють організаційно-розпорядчі або адміністративно-господарські функції) - у розмірі від 4000 до 5000 руб .;
  • - Юридичних осіб - у розмірі від 40000 до 50000 руб.

Максимальний період, який може бути охоплений перевіркою касової дисципліни, законодавчо не визначений. Оскільки порушення роботи з готівкою є адміністративним правопорушенням, то на нього поширюється загальний строк давності притягнення до відповідальності, встановлений ст. 4.5 КоАП, - два місяці з моменту вчинення. Перевірити дотримання підприємством або індивідуальним підприємцем касової дисципліни податковий орган може і в більш тривалому періоді. Але якою б часовий інтервал неохоплювала перевірка, відповідальність настане лише за порушення у рамках двомісячного терміну.

  • [1] Федеральний закон від 22 травня 2003 № 54-ФЗ "Про застосування контрольно-касової техніки при здійсненні готівкових грошових розрахунків і (або) розрахунків з використанням платіжних карт".
 
<<   ЗМІСТ   >>