Повна версія

Головна arrow Банківська справа arrow Банківська справа. Організація діяльності комерційного банку

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Передмова

У пропонованому третьому виданні підручника "Банківська справа. Організація діяльності комерційного банку" висвітлюється організація діяльності комерційного банку на різних сегментах фінансового ринку. Підручник доцільно використовувати для вивчення дисципліни спеціалізації "Організація діяльності комерційного банку", яка рекомендована для програм підготовки фахівців "Фінанси та кредит" (спеціалізації "Банківська справа") і може бути включена в блок спеціальних дисциплін з підготовки бакалаврів.

В результаті вивчення дисципліни "Організація діяльності комерційного банку" студент повинен:

знати

 • • законодавчі та нормативні правові акти, що регулюють створення і ліквідацію кредитних організацій, їх професійну діяльність на ринку банківських послуг;
 • • сутність, техніку і технологію скоєння основних банківських операцій;
 • • основні методи оцінки банківських ризиків та інструменти щодо їх управління;
 • • методи оцінки фінансового стану потенційних позичальників кредитних організацій (юридичних і фізичних осіб, банків та ін.);
 • • процедури прийняття рішень за результатами економічного аналізу фінансової, бухгалтерської та іншої інформації з метою виконання різних банківських операцій;

вміти

 • • використовувати джерела фінансової, економічної та управлінської інформації;
 • • застосовувати отримані теоретичні знання на практиці для вивчення банківського ринку і розробки нових банківських продуктів;
 • • виконувати основні операції та угоди, що випливають зі статусу банку;
 • • виробляти і реалізовувати на практиці рекомендації щодо вдосконалення діяльності банку за основними напрямками;

володіти

 • • сучасними методами збору, обробки та аналізу фінансових показників;
 • • практичними навичками з проведення банківських операцій, аналізу та інтерпретації фінансової, бухгалтерської та іншої інформації для прийняття управлінських рішень у сфері банківської діяльності;
 • • прийомами просування банківських продуктів але різних каналах збуту.

Підручник написаний відповідно до вимог Федерального державного освітнього стандарту вищої професійної освіти третього покоління. Структура третього видання підручника не зазнала істотних змін у порівнянні з другим виданням. Нове видання, як і попереднє, складається з семи розділів, кожен з яких присвячений окремому напрямку діяльності банків.

У розд. I "Основи організації діяльності банків" розглядається структура сучасної банківської системи Росії, розкриваються функції банків та принципи їх діяльності, організаційно-правові форми та особливості управління комерційними банками; дається характеристика основних операцій і послуг комерційного банку, виділяються головні напрями його діяльності. У цьому розділі описані порядок створення, реорганізації та ліквідації банків в Російській Федерації, формування та збільшення їх власного капіталу.

У розд. II "Організація комерційної банківської діяльності" розкрито зміст традиційних послуг банку, за допомогою яких реалізуються його основні функції: розрахунково-касове обслуговування клієнтів, виконання депозитних і кредитних послуг. Дана характеристика розрахункового рахунку і проведених по ньому операцій, розглянуті основні форми безготівкових розрахунків та організація роботи банку з готівкою; описані види банківських депозитів та інші інструменти залучення вільних коштів організацій в банки, способи видачі та погашення банківських кредитів. У цьому розділі основну увагу приділено змістом депозитної та кредитної політики банку, інструментам її реалізації, розглянуто організація кредитного процесу та процесу залучення ресурсів банками. При написанні відповідних глав підручника був узагальнений і систематизований досвід роботи російських банків на кредитному і депозитному ринку і ринку розрахунково-платіжних послуг.

Розділ III "Організація інвестиційної банківської діяльності (інвестиційного банкінгу)" присвячений новому для російських банків напрямку - посередництву на інвестиційному ринку. Тут показані особливості організації діяльності банків на ринку цінних паперів в якості посередників та інвесторів, охарактеризовано основні операції банків, що формують даний напрямок, - андеррайтинг, торгові операції на вторинному ринку, управління портфелями цінних паперів. У цьому ж розділі розглянуто інвестиційне кредитування, яке в даний час є найбільш розвиненою формою участі банків в інвестиційному процесі. При цьому автори виділяють три варіанти участі банків у прямому фінансуванні інвестиційних проектів: інвестиційне кредитування, проектне кредитування і проектне фінансування - і розкривають механізм кожного їх них. У відповідних розділах описана робота банку за оцінкою бізнес-планів та інвестиційної кредитоспроможності позичальників, розкрито їх діяльність у процесі організації проектного фінансування.

У розд. IV "Організація роздрібної банківської діяльності (ритейлового бізнесу)" розкрито зміст основних послуг, які складають основу швидко розвивається в Російській Федерації банківського рітейлу. Докладно з використанням діючої нормативної бази описані роздрібні платежі, у тому числі банківськими картами, систематизовані форми залучення банками вільних грошових коштів приватних осіб і види споживчих кредитів. Даний розділ дозволяє скласти досить повне уявлення про комплекс послуг, які приватні особи можуть отримати в російському банку, особливості організації їх обслуговування і тенденціях розвитку цього напрямку банківської діяльності.

У розд. V "Оцінка і регулювання діяльності банку" розкриваються підходи до аналізу ефективності банківської діяльності та її регулювання наглядовими органами. У ньому наведено склад доходів і витрат комерційного банку, показаний механізм формування його прибутку, представлений порядок розрахунку основних показників, які використовуються для аналізу ефективності діяльності банку. В окремому розділі розглянуто повноваження Банку Росії з нагляду і регулювання діяльності банків, наведені нормативи, що обмежують розміри ризиків, які можуть приймати комерційні банки, розкрито зміст роботи установ Банку Росії з виявлення проблемних банків та їх фінансового оздоровлення. У процесі викладу матеріалу автори звертаються до міжнародного досвіду банківського регулювання, призводять документи Базельського комітету з банківського нагляду.

Розділ VI "Банківський маркетинг і конкуренція на ринку банківських послуг" висвітлює такі актуальні для сучасної російської банківської системи питання, як зміст і специфіка маркетингу в банківській сфері, особливості банківських послуг і продуктів, принципи сегментації ринку банківських послуг. У розділі розглянуто комплекс маркетингу комерційного банку та його основні елементи: продуктова, цінова, збутова і комунікативна політики, на основі досвіду європейських банків описані тенденції розвитку банківського маркетингу в розрізі його основних елементів, наведені основні моделі кооперації банків з іншими організаціями у збуті банківських послуг.

У розділі VII "Управління активами, пасивами і вартістю банку" викладені основи управління фінансовими ризиками, активами і пасивами, ліквідністю і вартістю комерційного банку, визначено підходи до трансферного ціноутворення у банку. Виділено особливості інтелектуального капіталу та визначено його роль у формуванні вартості комерційного банку, представлені базові положення концепції управління вартістю банку. У цьому ж розділі розглянуті особливості і принципи побудови корпоративного управління в комерційних банках з виділенням механізмів прийняття ризиків та відповідальності.

Третє видання підручника доповнено практикумом по темах, який включає практичні завдання, аналіз реальних ситуацій, обговорення дискусійних питань.

При написанні підручника використана чинна законодавча і нормативна база, в ньому наведені статистичні дані, що характеризують розвиток банківської системи Росії та окремих напрямків банківської діяльності. Представлений навчальний матеріал базується на узагальненні практичного досвіду організації роботи російських комерційних банків.

Підручник написаний авторським колективом у складі:

Бєлоглазова Галина Миколаївна, доктор економічних наук, професор - гол. 1, 3, 7, 8, 12, 14 (спільно з Н. А. Савінської), параграфи 6.2, 9.5;

Кроливецкая Людмила Павлівна, доктор економічних наук, професор - гол. 2, 5, 6 (крім п. 6.2), 9 (крім параграфів 9.5, 9.6), 13 (спільно з Т. С. Шульгиной);

Савинська Надія Олексіївна, доктор економічних наук, професор - гол. 14 (спільно з Г. Н. Бєлоглазова);

Хуммель Детльов, доктор економічних наук, професор - параграфи 16.2, 16.3;

Шубаева Вероніка Георгіївна, доктор економічних наук, професор - гол. 15 (спільно з І. Г. Зайцевої);

Зайцева Ірина Геннадіївна, доктор економічних наук, доцент - гл. 15 (спільно з В. Г. Шубаевой), параграф 16.1;

Іванькова Тетяна Павлівна, кандидат економічних наук, професор - гол. 4, 10;

Кроливецкая Валерія Едуардівна, кандидат економічних наук, доцент - гл. 11;

Скляренко Вікторія Вікторівна, кандидат економічних наук, доцент - гл. 17, 18, 19;

Тихомирова Олена Володимирівна, кандидат економічних наук, доцент - параграф 9.6;

Шульгіна Тетяна Сергіївна, доцент - гл. 13 (спільно з Л. П. Кроливецкой).

 
<<   ЗМІСТ   >>