Повна версія

Головна arrow Журналістика arrow Спортивна журналістика

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Вступ

Здавалося б, немає нічого простішого, ніж відповісти на питання - що ж таке спортивна журналістика? Очевидно, що термін "спортивна журналістика", подібно "діловій журналістиці", "політичній журналістиці", "військової журналістиці" та іншим видовим відгалуженнямвід родового поняття приведе нас до спільного знаменника - "журналістика". Відповідно, відштовхуючись від існуючих дефініцій журналістики, можна вивести визначення спортивної журналістики. Наприклад, Д. А. Туленков запропонував таке визначення даного нас поняття: "Спортивна журналістика - це соціально значуща діяльність по збору, обробці і поширенню актуальної спортивної інформації через канали масової комунікації (преса, радіо, телебачення, Інтернет), що спирається на спеціальний предмет розгляду , опису, аналізу і аудиторію "[1]. Спеціальним предметом, таким чином, виступає спорт, а також всі події соціального життя навколо нього.[1]

Іншими словами, спортивна журналістика - це журналістика, що розповідає про спорт і про все, що з ним пов'язано. Відповідь наскільки простий і короткий, настільки і всеосяжний. Але якщо ми спробуємо окреслити, згідно з цим визначенням, межі предмета дослідження в спортивній журналістиці, ми зіткнемося з тим, що кордони ці розпливаються в нескінченності, і визначення стає всеосяжним в повному розумінні даного епітета.

Справа в тому, що сучасний спорт - явище надзвичайно широке і різнопланове, і було б помилкою об'єднувати разом всі окремі аспекти цього вкрай складного і суперечливого соціально-культурного феномена. Тому при аналізі питання про культурний, політичному, ідеологічному та інших значних спорту в кожному конкретному випадку часто необхідно пояснювати - яка саме сторона спорту як суспільного явища обговорюється і розглядається, а що залишається поза зоною уваги. Про те, які різновиди спорту прийнято виділяти у дослідників, буде сказано трохи нижче.

Поки ж необхідно відзначити, що таким надзвичайно різноманітним і поліфункціональним явищем спорт став в процесі своєї еволюції. На різних етапах розвитку семантичне поле цього поняття неодноразово коливалося і видозмінювалися, і реальні втілення поняття "спорт" в конкретних історичних формах можуть істотно розходитися. Скажімо, розуміння спорту, а, отже, визначення предмета, цілей, завдань, функцій займається його освітленням галузі журналістики навіть у нашій окремо взятій країні було різним не тільки в 1890-і і 1990-і рр., А й (а часто - відмінностей було навіть більше) в періоди, розділені куди меншою історичної дистанцією.

Зміст, характер, значення спорту постійно змінювалися (і змінюються) під впливом найрізноманітніших чинників, не тільки іманентно властивих самому спорту, але й представляють вплив цілого комплексу умов тієї соціально-культурного середовища, в якій йому доводиться розвиватися. Спорт завжди уособлює характерні для сучасної йому епохи етичні і політичні теорії, стилі життя і стилі мислення, естетичні ідеали та цінності, і це повинна відображати спортивна журналістика.

Сьогодні досвід вивчення історії, теорії та практики спортивної журналістики не такий великий. Насамперед необхідно відзначити спільну роботу С. А. Михайлова і А. Г. Мостова "Спортивна журналістика" [2]. Варто згадати навчальний посібник Е. А. Войтик [3]. Окремі аспекти взаємин спорту та медіа зачіпалися в різних виданнях, присвячених історії спорту. Висвітлювалися вони також і в періодичній пресі.[2][3]

У даному виданні пропонується комплексне розгляд спортивної журналістики, динаміки її становлення і особливостей сучасного функціонування. Автори вважають виправданим, що, з точки зору емпіричного матеріалу, основна увага буде приділено досвіду вітчизняної спортивної журналістики в її минулому і сьогоденні. Однак у міру необхідності предметом аналізу стане і практика діяльності зарубіжних медіа щодо висвітлення спортивної діяльності.

Нам видається важливим і важливим розглядати спортивну журналістику не тільки як інструмент опису та аналізу відповідного виду людської діяльності, яка продукує значні обсяги актуальною і важливою інформацією. У підручнику запропонований погляд на даний вид журналістики, для якого характерна диференціація за типами та видами ЗМІ. Це і визначило структуру роботи.

У першому розділі буде розглянуто спорт як предмет спортивної журналістики у всій складності його сприйняття протягом існування даного виду інформаційної діяльності. Будуть розглянуті і описані цілі, завдання та функції спортивної журналістики, а також сучасне проблемно-тематичне наповнення як самих спортивних ЗМІ усіх видів і типів, так і наявність інформаційних трендів, пов'язаних зі спортом в медіа загального інтересу. Крім того, розкривається специфіка якісних і кількісних характеристик спортивної інформації, яка публікується в сучасних ЗМІ.

Друга глава являє собою розгорнутий і грунтовний нарис історії спортивної журналістики Росії від моменту виникнення на рубежі XIX-XX ст. до початку нинішнього сторіччя. Зберігаючи обраний методичний підхід при розповіді про окремі етапи розвитку даного виду професійної діяльності, автори виділяють в окремі параграфи нариси, присвячені друкованої спортивній пресі, а також розповідь про етапи становлення спортивної журналістики в електронних ЗМІ.

У третьому розділі викладається найважливіша тема підручника, присвячена спортивній журналістиці в сучасній періодичній пресі. Пропонується типологія сучасної спортивної періодики, розглядається жанрова структура спортивних матеріалів в сучасних друкованих медіа. Крім того, розкривається специфіка роботи спортивного журналіста в періодичній пресі.

Четверта глава підручника присвячена функціонуванню спортивної інформації в сучасних електронних ЗМІ з урахуванням їх пріоритетного становища в загальній Медіасистеми, і в спортивній журналістиці зокрема. Відповідно розглядається комунікативна специфіка і можливості радіо, телебачення та мережі Інтернет з точки зору відображення всього різноманіття спортивної інформації.

У п'ятому розділі підручника розглядається система жанрів спортивної журналістики, реалізована в практиці сучасних електронних ЗМІ. Відповідно представлені: інформаційні, аналітичні та художньо-публіцистичні жанри. Окремий параграф підручника описує взаємини і взаємовплив існуючих розважальних жанрів і спортивної журналістики.

У шостому розділі підручника викладається специфіка роботи спортивного журналіста в електронних ЗМІ. Дано опис можливих спеціалізацій в спортивній журналістиці виходячи з реальної практики функціонування сучасних радіо і телебачення. Особливо розглядається такий вид журналістської діяльності, як прямий ефір. Окремий параграф присвячений майстерності коментатора спортивних подій в радіо- і телеефірі.

Вивчивши матеріал даного підручника, студент повинен:

знати

 • • чим є спорт в сучасному суспільстві, які його особливості як соціокультурного феномену та предмета спортивної журналістики;
 • • етапи зародження, формування та розвитку спортивної журналістики як специфічного виду інформаційної діяльності протягом всієї історії її існування, специфічні риси, придбані нею у сфері друкованих та електронних ЗМІ;
 • • цілі, завдання та функції спортивної журналістики, реалізовані при висвітленні конкретних проблем і тем, пов'язаних зі спортом;
 • • що таке спортивна інформація і в чому полягає специфіка її функціонування в різних видах і типах ЗМІ;
 • • типологію сучасної спортивної періодики та жанрову структуру журналістської творчості спортивного журналіста в друкованих ЗМІ;
 • • жанрову систему сучасних електронних ЗМІ та її співвідношення з практикуються жанрами сучасної спортивної журналістики;
 • • професійні можливості сучасного журналіста, що працює у сфері спорту, і труднощі, що виникають при виборі тієї чи іншої професійної позиції, пов'язаної безпосередньо зі спортивною журналістикою;

вміти

 • • розуміти специфіку журналістської діяльності в спортивній сфері або у сфері супутньої спорту проблематики;
 • • використовувати первинні знання про основи спортивної журналістики;
 • • аналізувати як власну професійну діяльність спортивного журналіста, так і роботу колег;
 • • використовувати всю сукупність існуючих нині прийомів професійної діяльності журналіста у сфері спорту;

володіти

 • • навичками роботи зі спортивною інформацією всіх видів і типів;
 • • навичками використання отриманих умінь в роботі журналістом в різних видах і типах ЗМІ;
 • • всіма стадіями процесу створення та підготовки журналістських матеріалів для спортивної преси всіх видів і типів;
 • • навичками первинного етапу освоєння суміжних спеціальностей в спортивній журналістиці.

 • [1] Туленков Д. А. Спортивна публіцистика та спортивна журналістика: особливості спеціалізованого напрямки // Журналістика. Молоді дослідники: Міжвузівський збірник наукових робіт студентів та аспірантів. Вип. 3. СПб., 2004. С. 175.
 • [2] Михайлов С. А., Мостів А. Г. Спортивна журналістика: навч. посібник. СПб., 2005.
 • [3] Войтик Е. А. Спортивна журналістика. Томськ, 2004.
 
<<   ЗМІСТ   >>