Повна версія

Головна arrow Аудит та Бухоблік arrow Аналіз фінансової звітності

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Перша група - методи експертних оцінок

Припускають проведення багатоступінчастого опитування експертів по спеціальних схемах і подальшу обробку отриманих результатів за допомогою інструментарію економічної статистики.

Застосування цих методів на практиці зазвичай полягає у використанні досвіду, знань та інтуїції експертів в галузі динаміки фінансово-господарської діяльності організацій у різних сегментах національної економіки. Як правило, його використання забезпечує якнайшвидше формування думки. У той же час той факт, що прогноз будується на інтуїтивному думці експерта, - явний недолік методу.

Найбільш широке використання експертні методи отримали при прогнозуванні параметрів стану зовнішнього економічного середовища, а також продажів в маркетинговому аналізі. Експертні оцінки використовуються і в аналітичній роботі, наприклад, для розробки коефіцієнтів суттєвості в імітаційних моделях, порогових значень контрольованих показників і т.п.

Друга група - детерміновані методи

Вони припускають наявність функціональних або певних іншим чином взаємозв'язків ключових індикаторів розвитку, коли кожному значенню факторної індикатора відповідає цілком визначене і невипадкове значення результативного показника. Серед детермінованих методів заслуговують увагу балансовий, нормативний і пропорційних залежностей. До нормативному методу можуть бути віднесені розрахунки доходів і витрат за тієї їх частини, яка регламентована ув'язненими організацією договорами.

Як приклад використання детермінованих методів можна привести залежності, реалізовані в рамках моделі факторного аналізу рентабельності капіталу (ROE) - формула Дюпона, і моделі темпів стійкого економічного зростання (SGR). Використовуючи метод розширення факторної зв'язку, на основі декомпозиції факторних показників моделі можна призвести деталізацію на необхідному рівні, забезпечуючи відповідність моделі модельованим процесам.

Згодом отримані моделі можуть використовуватися при проведенні ітеративних розрахунків ключових показників прогнозованих форм звітності, для визначення міри впливу прогнозних значень факторних показників на результативні значення параметрів звітності.

Підставляючи в моделі звітності прогнозні значення ключових факторів ефективності (наприклад, виручки від продажів, оборотності активів, фінансового важеля, рівня дивідендних вилучень, структури капіталу), можна формувати найважливіші індикатори результативності розвитку бізнесу: рентабельність власного і інвестованого (використовуваного) капіталу - відповідно ROE і ROIC; темп стійкого економічного зростання (SGR); розмір економічно доданої вартості (EVA) ', вільний грошовий потік (FCF); справедливу вартість бізнесу (FMV) та ін.

Детерміновані методи мають істотний недолік: кількісні оцінки ключових індикаторів фінансової моделі організації не враховують притаманну господарської діяльності невизначеність оцінок стану факторів і безпосередньо залежать від використовуваних в прогностичних дослідженнях форм фінансових моделей.

Третя група - стохастичні методи

Вони припускають облік імовірнісного характеру виду зв'язку не тільки між показниками звітності та факторами, їх визначальними, а й між окремими факторами з формуванням "області прогнозних значень" фінансової моделі.

Результати стохастичного факторного аналізу дозволяють, окрім визначення результативних показників фінансової моделі, планувати і прогнозувати значення індикаторів, включених у формовану модель, вибирати не тільки найбільш результативні та економічні варіанти, але й найбільш стійкі з можливих альтернатив рішення. Імовірність отримання точного прогнозу зростає з підвищенням якості емпіричних даних. Стохастичні методи і моделі кращі при високої невизначеності стану економічного середовища.

Загальна послідовність операцій (етапи) при проведенні стохастичного аналізу наведена на рис. 8.3.

Детерміновані та стохастичні методи займають провідне місце з позиції формалізованого прогнозування, істотно варіюються по складності використовуваних алгоритмів. Найбільш простий приклад - дослідження тенденцій зміни обсягу продажів за допомогою факторного аналізу впливу темпів зростання виручки від реалізації, масштабів бізнесу та рівня завантаження виробничих потужностей на фінансові індикатори стану компанії.

Результати прогнозування, отримані методами математичної статистики, піддані впливу випадкових факторів, а їх використання в період підвищеної турбулентності зовнішнього середовища і зовсім може приводити до серйозних помилок у фінансовому управлінні бізнесом.

При формуванні діагностичних і прогнозних фінансових моделей розвитку компанії необхідно визначити набір ключових індикаторів, використовуваних для прогнозування основних параметрів звітності, уточнити умови і алгоритм їх розрахунку (ідентифікувати інформаційну базу розрахунку, розробити регламент і затвердити паспорт показника), визначити обмеження застосування моделі.

Найбільш простими способами формування прогнозної фінансової звітності є використання методичних прийомів "пробки" і "відсотка з продажів", заснованих на балансовому методі і способі лонгірованія стійких взаємозв'язків.

Послідовність проведення стохастичного аналізу

Рис. 8.3. Послідовність проведення стохастичного аналізу

 
<<   ЗМІСТ   >>