Повна версія

Головна arrow Аудит та Бухоблік arrow Аналіз фінансової звітності

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Показники оцінки ефективності бізнесу

У теорії та практиці аналізу фінансової звітності для оцінки ефективності діяльності організації застосовують різнорідні показники прибутковості, що розрізняються як цілями застосування, так і методикою їх розрахунку. Це створює проблему обгрунтування того показника, який може бути використаний як узагальнюючий критерій ефективності діяльності. Наявність такого (таких) критеріїв дозволяє дати кількісну оцінку ступеня досягнення поставлених цільових завдань.

При цьому зміна всіх інших показників приватного характеру розглядається з позиції їх впливу на узагальнюючий показник. Тим самим забезпечується взаємна ув'язка показників, з різних сторін характеризують ефективність діяльності організації.

Інвестори капіталу (акціонери) вкладають в організацію свої кошти з метою отримання прибутку від інвестицій. Тому, з точки зору акціонерів, найкраща оцінка результатів господарської діяльності - наявність прибутку на вкладений капітал.

Показник прибутку на вкладений акціонерами (власниками) капітал, званий рентабельністю власного капіталу (ROE), визначається за формулою

ROE = (Чистий прибуток: Власний капітал) х 100%.

Чисельник цієї формули являє собою той кінцевий фінансовий результат, який залишається в розпорядженні власників, у знаменнику відображається величина капіталу, наданого власниками в розпорядження організації, включаючи: статутний капітал; Додатковий капітал; резерви, сформовані за рахунок чистого прибутку; нерозподілений прибуток.

Підкреслимо, що для забезпечення взаємної ув'язки показників з метою складання аналітичного висновку необхідно витримати єдність методики розрахунку показника, що характеризує величину власного капіталу, як при аналізі структури капіталу, так і при оцінці рентабельності його окремих складових. Як було зазначено в розділі 3, така проблема вирішується на стадії складання аналітичного балансу.

Оскільки величина власного капіталу змінюється в часі, необхідно вибрати спосіб його розрахунку:

 • o за даними про його стан на конкретну дату (кінець періоду);
 • o за середньою величиною за період.

Для прибутково працюючої організації другий варіант забезпечує більш високий результат (він же, як правило, виявляється і більш точним, оскільки певною мірою відображає процес формування прибутку протягом аналізованого періоду).

В аналізі слід дотримуватися обраного способу розрахунку, щоб забезпечити можливість порівняння показників рентабельності в динаміці.

Дані про динаміку рентабельності власного капіталу організації представлені в табл. 6.4.

Як бачимо, має місце значне зниження рентабельності власного капіталу компанії в аналізованому періоді. Аналіз причин падіння чистого прибутку організації в кризовий рік представлені в главі 4.

Таблиця 6.4

Для організацій, що функціонують у формі акціонерних товариств, виникає необхідність диференціації статутного капіталу на вклади учасників, вироблені звичайними і привілейованими акціями. Відповідно до цього слід розрізняти прибуток, що припадає на весь акціонерний (власний) капітал, і прибуток, виплачувану на звичайні акції.

При розрахунку останнього показника необхідно мати на увазі конкретні умови випуску привілейованих акцій. Як правило, їх власники беруть участь у капіталі, який відповідає номінальній вартості привілейованих акцій, і в отриманих прибутках в межах фіксованого відсотка, частина прибутку належить власникам звичайних акцій.

Однак в окремих випадках власники привілейованих акцій можуть мати право на отриманий прибуток, крім фіксованого відсотка. Таким чином, в кожній конкретній ситуації слід брати до уваги умови емісії привілейованих акцій.

Рентабельність власного капіталу як узагальнюючий показник, комплексно характеризує ефективність управління активами і пасивами організації, залежить від ефективності управління операційною, інвестиційною та фінансовою діяльністю організації.

В якості узагальнюючої кількісної характеристики прибутковості коштів, вкладених в активи організації, може бути використаний фінансовий коефіцієнт, що отримав назву "рентабельність активів" (ROA). Економічний сенс показника полягає в тому, що він характеризує віддачу з кожної гривні, вкладеної в активи організації:

В аналітичних цілях визначається рентабельність як всієї сукупності активів, так і оборотних активів.

Розрахунок рентабельності власного капіталу

За співвідношенням прибутку і обсягу продажів визначається величина показника, що отримав назву "рентабельність продажів" (ROS):

ROS = (Прибуток: Виручка) х 100%.

За цією формулою може бути розрахована група показників рентабельності продажів, відмінності в розрахунках яких обумовлені вибором чисельника. У якості останнього може виступати валовий прибуток, прибуток від продажів, прибуток до оподаткування або чистий прибуток. У практиці аналізу розглядаються показники отримали назву проміжних рівнів прибутковості.

Коефіцієнти рентабельності продажів показують, який прибуток отримує організація з кожного рубля продажів.

Показник рентабельності продажів широко варіюється залежно від сфери діяльності організації. Пояснюється це різною швидкістю обороту коштів залежно від розмірів використовуваного капіталу, необхідного для господарських операцій, термінів кредитування, обсягів складських запасів і т.д. Тривалий оборот капіталу робить необхідним отримання більшого прибутку, щоб досягти задовільних результатів. Більш швидкий оборот капіталу приносить ті ж результати і при меншій прибутку в розрахунку на обсяг проданої продукції.

Відмінність значеннях показника рентабельності продажів в рамках однієї галузі безпосередньо визначаються ефективністю управління в конкретній організації.

Важливим елементом аналізу рентабельності продажів є вертикальний аналіз звіту про прибутки і збитки, який дозволяє виявити співвідношення основних елементів звіту (собівартості, комерційних і управлінських витрат, показників фінансових результатів і виручки). Методика такого аналізу приведено у розділі 4.

Результати аналізу з урахуванням специфіки конкретної організації повинні бути деталізовані таким чином, щоб отримані дані розкривали причини їх зміни. Наприклад, вимагають більш докладного розгляду статті витрат від звичайної діяльності. Динаміка даних показників повинна бути пояснена з урахуванням таких факторів, як зміна собівартості одиниці продукції та номенклатури виробів.

У тих випадках, коли вплив інших доходів і витрат на кінцевий фінансовий результат є істотним, варто оцінити причини їх виникнення у звітному періоді і ймовірність появи в майбутньому.

Слід також мати на увазі, що динаміка співвідношення витрат і доходів у складі виручки від продажів продукції залежить не тільки від ефективності використання ресурсів, але й від застосовуваних в організації принципів ведення обліку.

Виходячи з прийнятої облікової політики організація має можливість збільшувати або зменшувати розмір прибутку за рахунок вибору того чи іншого способу оцінки активів, порядку їх списання, встановлення терміну використання тощо

До питань облікової політики, від яких залежить фінансовий результат діяльності організації, в першу чергу відносяться:

 • o вибір методу нарахування амортизації основних засобів і нематеріальних активів;
 • o вибір методу оцінки матеріалів;
 • o встановлення строку корисного використання необоротних активів;
 • o вибір порядку віднесення на собівартість проданої продукції окремих видів витрат (шляхом безпосереднього їхнього списання на собівартість у міру здійснення витрат або з попереднім зарахуванням у резерв майбутніх витрат);
 • o визначення складу витрат, що відносяться безпосередньо на собівартість конкретного виду продукції;
 • o визначення складу непрямих (накладних) витрат і методу їх розподілу та ін.

Оскільки зміна облікової політики по кожному з перерахованих пунктів впливає на співвідношення доходів і витрат, цей принциповий момент неодмінно повинен враховуватися в аналізі рентабельності продажів.

У розвиток аналізу доцільно дати оцінку ефективності зроблених витрат, в рамках якого розраховуються показники, що представляють собою відношення виручки від продажів до витрат або прибутку (до оподаткування) до витрат.

Для того щоб організація отримала прибуток, вартість спожитої сировини і матеріалів, заробітна плата, накладні витрати (загальновиробничі, загальногосподарські, комерційні) повинні мати певні співвідношення з продажними цінами.

Управлінська служба організації повинна володіти відповідними методами обчислення співвідношень витрат і виручки, при яких дохід з капіталу буде задовільним. Для зовнішнього користувача величина витрат на виробництво і продаж продукції за відповідний період може бути отримана на основі даних звіту про прибутки і збитки.

Нарешті, вкрай важливо визначити співвідношення виручки і собівартості в обсязі змінних витрат, яке дозволяє прогнозувати зміну фінансових результатів в залежності від зміни факторів виробництва та зовнішнього середовища (наприклад, цін на сировину і матеріали, послуги).

Відомості про всі перераховані видах витрат повинні постійно перебувати в розпорядженні керівництва організації.

Існує взаємозв'язок між показниками рентабельності активів, оборотністю активів і рентабельністю продажів, яка може бути представлена формулою

Рентабельність активів = Оборотність активів х Рентабельність продажів.

Дійсно,

Прибуток: Активи = (Виручка: Активи) х (Прибуток: Виручка).

Отже, прибуток організації, отримана з кожної гривні, вкладеної в активи, залежить від швидкості обороту коштів і частки прибутку у виручці від продажу.

Сказане дозволяє зробити наступні важливі висновки. З одного боку, висока рентабельність продажів ще не означає високої віддачі від використовуваного сукупного капіталу організації. З іншого боку, незначність чистого прибутку по відношенню до виручки від продажів не обов'язково свідчить про низьку рентабельність вкладень в активи організації.

Чим вище швидкість обороту активів, тим менше сума прибутку, яка необхідна для забезпечення необхідної віддачі активів.

У загальному випадку оборотність активів залежить від обсягу продажів і вартості наявних активів. Але аналітик, що оцінює фінансовий стан організації, повинен враховувати при цьому структуру активів: співвідношення оборотних і необоротних активів.

Відзначимо, що з двох розглянутих показників, що визначають рівень ефективності використання активів, організація має, як правило, більшою свободою маневру відносно показника рентабельності продажів для того, щоб посилити його вплив на загальну рентабельність активів.

Наприклад, компанія для отримання чистого прибутку у розмірі 23998490 тис. Руб. при виручці від продажу 128574663 тис. руб. задіяла у звітному році активи у розмірі 333 562 017 тис. руб.

Отже, для звітного року рентабельність активів склала:

ЮА = (128574663: 333562017) х (23998490: 128574663) х 100% = 7,19%.

Аналогічно для попереднього періоду:

ЮА = 0,732 х 0,355 х 100% = 26,0%.

Зниження рентабельності активів на 18,8% пов'язано з падінням рентабельності продажів на 16,8% (18,67 - 35,46). Уповільнення оборотності також сприяло зниженню рентабельності активів. Кількісна оцінка впливу факторів на зміну рентабельності активів за рахунок:

 • o зміни рентабельності продажів
 • (18,67 - 35,46) х 0,385 = -6,46%;
 • o оборотності активів
 • (0,385 - 0,732) х 35,46 = -12,31%. Загальна зміна рентабельності активів (після округлення):
 • -6,5- 12,3 = -18,8%. Результати аналізу представимо у вигляді табл. 6.5.

Таблиця 6.5. Оцінка впливу оборотності активів і рентабельності продажів на ефективність використання активів

Оцінка впливу оборотності активів і рентабельності продажів на ефективність використання активів

Нагадаємо, що дані носять узагальнюючий характер і формуються за результатами проведеного аналізу оборотності активів і рентабельності продажів. Для пояснення отриманих значень необхідно залучити результати проведеного раніше аналізу рентабельності продажів (див. Главу 4) і аналізу ділової активності і оборотності (див. П. 6.3).

Два розглянутих підходу до оцінки ефективності операційної діяльності (з погляду прибутковості вкладень капіталу і ефективності споживання ресурсів) доповнюють один одного. Ефективність управління активами може бути оцінена лише при сукупному аналізі названих показників.

Порівняємо організації А і Б, діяльність яких характеризується даними, наведеними в табл. 6.6.

Таблиця 6.6. Показники діяльності організацій А і Б

Показники діяльності організацій А і Б

Співвідношення доходів і зроблених витрат вище у організації А (116,2 і 16,2%). Проте з цього ще не випливає, що вона краще управляє своїми активами, оскільки досі до уваги не бралася політика формування запасів (і, отже, сукупна величина активів).

Так, рентабельність активів організації А склала 6,6% (43: 650 х 100), а організації Б - 7,2% (43: 600 х 100). Обумовлено це різною оборотністю активів: у організації А - 1,88 (1220: 650), а у організації Б - 2,08 (1 250: 600).

 
<<   ЗМІСТ   >>