Повна версія

Головна arrow Аудит та Бухоблік arrow Аналіз фінансової звітності

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

АНАЛІЗ ЗВІТУ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ

Значення і цільова спрямованість звіту про рух грошових коштів

Вивчаючи бухгалтерську (фінансову) звітність організації, кваліфікований користувач інформації бачить у звітному бухгалтерському балансі облікову вартість майна організації та джерела його утворення за рахунок власного капіталу і позикових коштів. Оцінюючи динаміку статей балансу, він аналізує зміни в структурі майна, джерела його фінансування, структурі капіталу і робить висновки про ліквідність організації, її фінансової стійкості.

Дані звіту про прибутки і збитки дозволяють доповнити аналіз структурою і динамікою доходів і витрат організації, що формують прибуток організацій і впливають на приріст капіталу, оскільки між бухгалтерським балансом та звітом про прибутки і збитки існує взаємний зв'язок (рис. 5.1).

Власний капітал і позикові кошти, залучення яких супроводжується виникненням зобов'язань, спрямовуються на формування активів як ресурсів, необхідних для ведення господарської діяльності. Споживання ресурсів - це витрати, які здійснюються з метою отримання доходів. Різниця між доходами і витратами - прибуток, або приріст капіталу, що дозволяє у свою чергу збільшити активи і знову направити їх на вилучення доходу.

Дві основні форми бухгалтерської (фінансової) звітності проте не відображають повною мірою грошовий оборот, розрахунки у зв'язку з надходженням коштів від дебіторів і платежі в погашення кредиторської заборгованості. Частина грошового обороту, що істотно впливає на статті бухгалтерського балансу, не може бути відображена у звіті про прибутки і збитки. Відсутню інформацію заповнює звіт про рух грошових коштів.

Взаємозв'язок бухгалтерського балансу і звіту про прибутки і збитки

Рис. 5.1. Взаємозв'язок бухгалтерського балансу і звіту про прибутки і збитки

Відповідно до МСФЗ 7 "Звіт про рух грошових коштів" корисність інформації про рух грошових коштів для користувачів фінансової звітності визначається тим, що вона допомагає їм оцінювати потреби компанії в грошових коштах і її здатність створювати грошові кошти та еквіваленти грошових коштів. Крім того, користувачам необхідні відомості про час і визначеності створення грошових потоків.

У разі використання в сукупності з іншими формами фінансової звітності звіт про рух грошових коштів доповнює інформацію, яка дає можливість користувачам оцінити зміни в чистих активах підприємства, його фінансовій структурі (включаючи ліквідність і платоспроможність), а також його здатності впливати на величину і терміни потоків грошових коштів з метою адаптації до мінливих обставин і можливостям.

Коли мова йде про серйозні запозиченнях і емісії акцій, при обгрунтуванні джерел фінансування розвитку бізнесу та окремих інвестиційних програм стратегічні завдання вирішуються менеджментом організації за допомогою аналізу грошових потоків. Тому інформація про рух грошових коштів необхідна при оцінці здатності організації генерувати грошові кошти та еквіваленти грошових коштів. Вона дозволяє користувачам розробляти моделі оцінки та порівняння теперішньої вартості майбутніх потоків грошових коштів різних підприємств.

Формат звіту про рух грошових коштів, який заснований на непрямому методі їх аналізу, що дозволяє пов'язати чистий прибуток з грошовими потоками, застосовується для аналізу вартості компаній при використанні відповідних моделей вартісного управління.

Інформація про рух грошових коштів також полегшує порівнянність звітів про операційні показники різних організацій, оскільки усуває наслідки застосування різних методів обліку до аналогічних операцій та подій.

Історичні дані про рух грошових коштів часто використовуються для приблизного визначення суми, часу та ймовірності майбутніх грошових потоків. Вони також корисні при перевірці точності попередніх оцінок майбутніх грошових потоків і вивченні взаємозв'язку між прибутковістю і чистими потоками грошових коштів, а також впливу зміни цін.

Відповідно до МСФЗ 7 звіт про рух грошових коштів є основною формою звітності та підлягає обов'язковій публікації в складі річної звітності. Крім того, за рішенням уряду країни, регулятора ринку цінних паперів, органу, що регулює бухгалтерський облік, відповідно до МСФЗ 34 "Проміжна фінансова звітність" ті компанії, боргові або пайові цінні папери яких обертаються на відкритому ринку, представляють його в скороченому вигляді, якщо потрібно публікація проміжної фінансової звітності.

Проміжна звітність про грошові потоки допомагає інвесторам, кредиторам і іншим зацікавленим особам виявити можливості організації з генерування прибутку і потоків грошових коштів, а також оцінити її фінансовий стан і ліквідність.

 
<<   ЗМІСТ   >>