Повна версія

Головна arrow Аудит та Бухоблік arrow Аналіз фінансової звітності

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Готова продукція

Готовою вважається продукція, повністю закінчена обробкою, укомплектована, яка пройшла потрібні випробування, відповідає діючим стандартам чи затвердженим технічним умовам, прийнята службою технічного контролю організації і здана на склад або прийнята замовником. В іншому випадку продукція залишається в НЗВ і до складу готової продукції не включається.

Величина запасів готової продукції залежить в першу чергу від обсягів продажів, умов і типів виробництва (одиничне, серійне, масове), фізичної природи і призначення продукції та ряду інших умов. Чимале значення при цьому має обраний організацією спосіб оцінки готової продукції.

У балансі готова продукція відображається за повної фактичної або нормативної (планової) виробничої собівартості. Крім того, готова продукція може бути показана в бухгалтерському балансі за прямими статтями витрат, тобто за скороченою виробничої фактичною або нормативної (планової) собівартості.

Умови вибору облікової політики відображення в балансі готової продукції - за повною або скороченою собівартості - особливо важливо з'ясувати в процесі порівняльного аналізу бухгалтерської звітності компаній галузі. Порівняння показників звітності організацій, що використовують різну облікову політику в оцінці готової продукції, може виявитися некоректним.

Організації, що здійснюють торговельну діяльність, відображають у складі оборотних активів інформацію про величину товарів, закуплених в інших організацій для оптової та роздрібної торгівлі.

Відповідно до п. 13 ПБО 5-01 в бухгалтерському обліку в організаціях оптової торгівлі, постачання і збуту товари відображаються тільки за вартістю їх придбання. В організаціях роздрібної торгівлі дозволяється проводити оцінку придбаних для продажу товарів двома способами: за вартістю їх придбання або за продажною вартістю з окремим обліком націнок.

У процесі аналізу статей запасів готової продукції і товарів перш за все слід спробувати оцінити їх реалізованість. Одним із способів такої оцінки є аналіз термінів обігу вказаних матеріальних цінностей. Чим менший період їх обороту, тим нижче за інших рівних умов ризик їх неліквідності. Більш докладно це питання розглянуто в главі 6.

Для аналізу використовуються наступні показники.

Частка в загальній величині активів:

Частка в активах = (ДП: А) х 100, де ДП - середня в аналізований період вартість готової продукції.

Частка в оборотних активах:

Частка в оборотних активах = (ДП: ОА) х 100.

Тривалість періоду зберігання готової продукції:

Період обороту = (ДП х Д): Собівартість продажів.

Важливо враховувати специфіку попиту на продукцію, що випускається і продавані товари. Чим вище ризик їх застарівання, тим більша ймовірність знецінення запасів і, отже, зниження їх ліквідності. Тому при аналізі запасів готової продукції і товарів слід з'ясувати, чи не чи включені до їх складу застарілі, які не користуються на ринку попитом об'єкти. Даний аспект важливий як для внутрішнього аналізу ліквідності активів, так і для зовнішнього аналізу, оскільки застарілі, що вийшли з ужитку або прострочені (виходячи з допустимого строку використання) запаси товарів або готової продукції не можуть бути джерелом забезпечення отриманого кредиту.

У складі запасів компанії можуть відбиватися також цінності, що враховуються в складі товарів відвантажених (див. Табл. 3.4). Дана стаття балансу характеризує вартість цінностей, виручка від продажу яких певний час не може бути визнана в бухгалтерському обліку.

Така ситуація може мати місце при відвантаженні цих цінностей на експорт, за договорами комісії та іншим аналогічним посередницькими договорами, за договорами з особливим порядком переходу права власності і договорами міни.

У складі товарів відвантажених можуть враховуватися:

 • o готова продукція (готові вироби);
 • o товари;
 • o роботи;
 • o послуги;
 • o тварини на вирощуванні та відгодівлі;
 • o напівфабрикати власного виробництва;
 • o матеріали та інші аналогічні цінності.

До складу оборотних активів відносять статтю "Витрати майбутніх періодів". По цій статті бухгалтерського балансу показують величину витрат, вироблених в звітному році, але які підлягають погашенню в наступних за звітним періодах, шляхом віднесення на витрати виробництва (обігу) або інші джерела протягом терміну, до якого вони належать.

У складі витрат майбутніх періодів на рахунку 97 "Витрати майбутніх періодів" враховуються, зокрема:

 • o витрати:
  • - На гірничо-підготовчі роботи;
  • - Підготовчі до виробництва роботи у зв'язку з їх сезонним характером;
  • - Освоєння нових виробництв, установок і агрегатів;
  • - Рекультивацію земель та здійснення інших природоохоронних заходів;
  • - Нерівномірно вироблений протягом року ремонт основних засобів (якщо організація не створює відповідний резерв або фонд);
  • - Страхування;
  • - Рекламу;
 • o вартість ліцензій на здійснення певних видів діяльності;
 • o дисконт по облігаціях і векселями;
 • o додаткові витрати за позиками і кредитами;
 • o витрати, понесені у зв'язку з майбутніми роботами за договорами будівельного підряду та супутніх договорів.

Також до витрат майбутніх періодів відноситься фіксований разовий платіж за надання права користування результатами інтелектуальної діяльності за ліцензійними договорами (наприклад, програмами для ЕОМ і базами даних).

Важливо мати на увазі наступне: в балансі розглянута стаття віднесена до оборотних активів, проте за природою вироблених витрат та порядку їх списання, принаймні, частину витрат майбутніх періодів може бути віднесена до складу необоротних активів.

Ще однією статтею оборотних активів російського балансу є стаття "Податок на додану вартість по придбаним цінностям".

По цьому рядку відображається залишок сум вхідного ПДВ, які контрагенти пред'явили організації до оплати при придбанні нею товарів (робіт, послуг), при цьому організація на кінець звітного періоду не прийняла їх до відрахування і не включила у вартість придбаних товарів (робіт, послуг) або до складу витрат. Цей залишок обліковується на рахунку 19 "Податок на додану вартість по придбаним цінностям".

В даний час можливість відрахування вхідного ПДВ в загальному випадку не ставиться в залежність від факту оплати придбаних основних засобів, товарів, робіт, послуг. Проте залишок на рахунку 19 на кінець звітного періоду може виникати:

 • o при скоєнні експортних операцій (п. 3 ст. 172 Податкового кодексу РФ; далі - НК РФ);
 • o при виробництві товарів з тривалим виробничим циклом (п. 7 ст. 172 НК РФ);
 • o при сплаті ПДВ податковими агентами (п. 3 ст. 171 НК РФ);
 • o при здійсненні витрат, нормованих з метою оподаткування прибутку, коли на кінець звітного періоду вони не враховані повністю у складі витрат, але існує ймовірність, що до кінця року у організації виникне право на визнання їх з метою оподаткування прибутку і, відповідно, право на відрахування вхідного ПДВ за ним (п. 7 ст. 171 НК РФ);
 • o при ввезенні товарів на територію Російської Федерації (п. 1 ст. 172 НК РФ);
 • o коли від контрагента отримані рахунки-фактури, що містять помилки, або в разі відсутності рахунків-фактур (пп. 1, 2 ст. 169 НКРФ);
 • o в деяких інших випадках.
 
<<   ЗМІСТ   >>