Повна версія

Головна arrow Аудит та Бухоблік arrow Аналіз фінансової звітності

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Аналіз оборотних активів

До оборотних активів належать:

  • o грошові кошти в касі організації та банках;
  • o легкореалізуемие цінні папери, не аналізовані в якості довгострокових фінансових вкладень;
  • o дебіторська заборгованість;
  • o запаси товарів, матеріалів, сировини;
  • o залишки незавершеного виробництва, готової продукції;
  • o поточна частина видатків майбутніх періодів.

Аналіз складу і структури оборотних активів

Аналіз оборотних активів поданням бухгалтерської звітності спрямований на вивчення їх складу, структури, ступеня ліквідності.

Для аналізу складу і структури оборотних активів, а також їх динаміки використовуємо дані, наведені в табл. 3.2.

Результати аналізу даних табл. 3.2 показують, що найбільш значущими за розміром і питомій вазі у складі оборотних активів є статті дебіторської заборгованості, короткострокових фінансових вкладень, грошових коштів, запасів.

Таблиця 3.2. Склад оборотних активів

Склад оборотних активів

Так, частка дебіторської заборгованості в складі оборотних активів зросла з 22,72 до 24,65% при незначному скороченні її величини в абсолютному вираженні.

Значним зростанням відрізнялася стаття короткострокових фінансових вкладень, питома вага яких у загальній величині оборотних активів зріс з 12,36 до 31,09%. Це свідчить про те, що аналізована організація протягом звітного періоду розташовувала тимчасово вільними коштами, які вона розміщувала на короткостроковій основі. Детальний аналіз складу даної статті дозволить побачити напрямки такого інвестування коштів.

Частка грошових коштів скоротилася з 41,42% на початку року до 23,81% в його кінці, що з урахуванням зростання короткострокових фінансових вкладень не вселяє побоювань з приводу нестачі ліквідності.

Частка наступного за величиною статті "Запаси" в аналізованому періоді скоротилася з 21,92 до 18,49% від загальної величини оборотних активів. Загальна сума скорочення вартості запасів за період - 6524560 тис. Руб.

З метою поглибленого аналізу за наявності необхідної інформації доцільно згрупувати всі оборотні активи по категоріях ризику. Наприклад, ймовірність того, що дебіторську заборгованість легше реалізувати (перетворити в грошову форму), ніж незавершене виробництво або витрати майбутніх періодів, значно вище. При цьому слід враховувати область застосування того чи іншого виду оборотних коштів. Активи, які можуть бути використані тільки з певною метою, мають більший ризик (меншу ймовірність реалізації), ніж багатоцільові. Чим більше коштів вкладено в активи, що потрапили в категорію високого ризику, тим нижча ліквідність організації.

Такий аналіз може бути проведений особою, яка володіє інформацією про стан оборотних активів.

Крім того, доцільно оцінити тенденцію зміни співвідношень важкореалізованих активів і загальної величини активів, а також важко- і легко реалізованих активів. Тенденція названих співвідношень до зростання вказує на зниження ліквідності.

При проведенні такого аналізу слід пам'ятати, що підрозділ оборотних коштів на важко- і легкореалізуемие не може бути постійним, воно змінюється зі зміною конкретних економічних умов. Наприклад, в умовах нестабільності постачання організації зацікавлені вкладати кошти у виробничі запаси та інші види товарно-матеріальних цінностей, ринкові ціни на які стабільно ростуть, що дає підставу зарахувати активи вказаної групи до легко реалізованих.

Для угруповання оборотних активів за категоріями ризику можна скористатися наступною табличній формою (табл. 3.3).

Таблиця 3.3. Класифікація оборотних активів за категоріями ризику

Класифікація оборотних активів за категоріями ризику

Важливо звернути увагу на те, що запропонована угруповання є зразковою. У процесі практичного використання її уточнюють з урахуванням специфіки діяльності аналізованої організації.

Для з'ясування причин змін у величині і складі оборотних активів необхідно провести детальний аналіз у розрізі їх окремих видів.

 
<<   ЗМІСТ   >>