Повна версія

Головна arrow Аудит та Бухоблік arrow Аналіз фінансової звітності

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Інформаційні потреби менеджменту комерційних організацій

В умовах швидко розвивається економіки, орієнтованої на інноваційні і високотехнологічні виробництва, істотно ускладнюються процеси обгрунтування, прийняття та реалізації управлінських рішень.

По-перше, значно розширюються часові межі управлінських рішень. Все більш затребуваними стають стратегічні розробки, суть яких визначається не тільки часом їх реалізації, але і ступенем інноваційності. Останнє передбачає глибинні зміни в процесі виробництва - від оновлення готового продукту до повної зміни обладнання та організації виробничого процесу.

По-друге, у зв'язку з розширенням господарських зв'язків значно зростає значимість координації бізнес-процесів, здійснюваних не тільки в рамках одного суб'єкта господарювання, а й у всій підприємницької ланцюжку, що реалізує повний виробничий цикл виготовлення продукції до кінцевого споживання.

По-третє, швидке оновлення і розвиток виробництва все більш наполегливо вимагають від керівництва організації посилення уваги до своєчасної підготовки нового виробництва, модернізації поточних виробничих процесів, випереджаючої підготовці кадрів. Це, по суті, передбачає прийняття рішення по організації поточної діяльності та науково-технічній розробці позицій майбутнього виробництва (науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт (НДДКР), конструкторської, технологічної та організаційної підготовки виробництва). Якщо в XX ст. переважало масове і великосерійне виробництво, стійко функционировавшее по 5-10 років, то в сучасній економіці - високотехнологічне, швидко оновлюваний виробництво з відносно невеликими партіями товарів і часткою однотипних видів робіт. Це істотно змінює підхід до стандартизації, уніфікації і нормалізації (типізації) елементів виробництва.

В умовах нестійкості, швидкого оновлення виробництва та конкуренції, що загострюється для ефективного управління необхідна істотно ширша інформація, що стосується як безпосередньо керованого об'єкта та його близького оточення, так і загальноекономічної ситуації в конкретному сегменті бізнесу, регіоні та країні в цілому.

У таких умовах постає питання про інтеграцію і спільному використанні облікової інформації, одержуваної на основі систематизації облікових даних, і в першу чергу даних звітності суб'єктів господарювання, а також зовнішньої (ринкової) інформації та науково-технічних даних, які необхідні для вибору найбільш ефективних напрямків розвитку організації.

В останні роки багато наукові розробки в галузі інформаційно-аналітичного забезпечення систем управління пов'язані з формуванням збалансованої системи показників (далі - ССП), яка розглядається в якості універсальної основи управління.

Внесок сучасних зарубіжних фахівців у розвиток ССП та її використання для розробки стратегічних карт розвитку незаперечний. Але слід зазначити, що в практиці російської управлінської та аналітичної школи є аналогічні розробки. Зокрема, в системі комплексного економічного аналізу господарської діяльності вибудувана система показників по основних стадіях відтворювального циклу, що включає фінансові (вартісні) показники, натуральні, умовно-натуральні і якісні характеристики основних елементів виробництва. Перевага цієї системи показників - їх чітка ув'язка з системою планових і облікових показників, прийнятих в системі управління.

У той же час не можна не погодитися, що ССП, запропонована американськими вченими Нортоном і Капланом, поряд з показниками керованого об'єкта ширше представляє характеристики навколишнього середовища та перспективи розвитку організації. Цей напрямок розширення інформаційно-аналітичного забезпечення систем управління організацією необхідно реалізувати в рамках російських розробок.

Разом з тим не можна не звернути увагу на те, що основна інформація про навколишнє середовище формується на основі бухгалтерської (фінансової) звітності конкретних організацій. В умовах централізованої економіки така інформація формувалася в спеціальних статистичних збірниках, що дозволяло широко проводити порівняльний аналіз діяльності організацій одного профілю і аналізувати можливості партнерів, хоча при централізованій системі розподілу це не було завданням конкретної організації, а було прерогативою центральних органів управління (міністерств, Держплану) .

В умовах ринкової економіки систематизацією інформації займаються спеціалізовані комерційні організації. Вона, по-перше, стає платною, що припускає обмежене і цільове використання такої інформації, а по-друге, може бути представлена по конкретному запиту майбутнього користувача (замовника), наприклад, на підставі договору на надання інформаційних послуг.

Постійна затребуваність інформації про навколишнє середовище визначила актуальність формування і розвитку спеціального сегмента інформаційного бізнесу. Однак це не виключає прагнення менеджменту комерційних організацій безпосередньо знайомитися зі звітністю партнерів.

Зацікавленість в ознайомленні зі звітністю активно проявляють фінансові організації, які є потенційними інвесторами, - комерційні банки, інвестиційні фонди і т.п. У той же час комерційні організації реального сектора економіки зацікавлені у вивченні та аналізі звітності фінансових організацій - страхових компаній, банків, інвестиційних фондів тощо

Самостійність прийняття рішень щодо вибору партнерів і форм розрахунків з ними вимагає попереднього ознайомлення з їх звітністю, з метою отримати уявлення про їх фінансової стійкості і платоспроможності.

Все це чітко показує затребуваність даних, які формуються в бухгалтерській (фінансової) звітності. Тому вміння читати звітність, робити правильні висновки про фінансовий стан, стійкості економічного розвитку і динаміці фінансових результатів стає одним з основних вимог, що висуваються до кваліфікації менеджерів різного рівня і профілю.

Бухгалтерська фінансова звітність формується на основі даних бухгалтерського обліку. Саме цим визначається увагу, яка приділяється його реформуванню. В даний час вже проведена велика робота з підготовки Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, в більшій мірі відповідають вимогам МСФЗ.

Оскільки бухгалтерський облік і звітність забезпечують основні інформаційні комунікації і є мовою бізнесу, необхідний як загальний нормативний порядок, так і дотримання вимог до ведення бухгалтерського обліку та складання звітності. Разом з тим різноманітність форм власності, організаційно-правових форм та організаційних структур організацій, розходження стратегій розвитку призводять до певних відмінностям в обліку, передбаченим у нормативних документах як альтернативні і прийнятим в обліковій політиці організації. Це ускладнює однозначність інтерпретації звітності і передбачає більш глибоке вивчення звітності партнерських організацій.

Аналізуючи бухгалтерську (фінансову) звітність, різні користувачі переслідують різні цілі, що визначаються їх відносинами з суб'єктами господарювання.

Отже, необхідно виділити групу внутрішніх і зовнішніх користувачів. До внутрішніх відносяться основні учасники бізнес-процесу:

  • o власники (засновники), авансує первісний капітал на створення і розвиток бізнесу;
  • o менеджери, відповідальні за збереження, приріст капіталу і забезпечення поточної прибутковості діяльності організації;
  • o працівники, що реалізують бізнес-процеси, які спрямовані на створення продукту (робіт), призначеного для реалізації, від їх діяльності у вирішальній мірі залежить досягнення завдань, поставлених перед суб'єктом господарювання.

Необхідно чітко виділяти зацікавленість і мотивацію кожної групи внутрішніх користувачів, включаючи специфічні і типові мотиви.

Наприклад, вкладає капітал засновник передусім цікавиться рівнем прибутковості бізнесу, його капіталоємністю, швидкістю обороту капіталу, рівнем ризику. З цією метою він використовує дані техніко-економічного обґрунтування, в якому формуються основні параметри вступного балансу майбутньої організації. Оцінка капіталомісткості бізнесу може стати причиною відмови від його розвитку, оскільки у майбутнього засновника (засновників) немає необхідних початкових ресурсів (законодавча вимога до початкового капіталу, фондомісткість бізнес-процесу і т.д.). На вибір напрямку бізнесу в першу чергу впливає оцінка прибутковості (рентабельність капіталу) і швидкості обігу капіталу, тобто швидкості повернення вкладених коштів, що визначається, з одного боку, фондоємністю бізнесу, а з іншого - тривалістю виробничого циклу.

Слід зазначити, що ці характеристики знаходяться в центрі уваги засновників протягом всього терміну роботи організації, оскільки від рівня рентабельності капіталу і витрат у вирішальній мірі залежить рівень поточних доходів засновників (дивіденди). Залежно від мотивації засновників вирішується питання про розподіл поточного доходу (прибутку).

Так, орієнтуючись на закріплення конкурентних переваг і своїх позицій на ринку, засновник передбачає можливість прискореної амортизації, забезпечуючи прискорення оновлення основних фондів, збільшення витрат на створення нематеріальних активів і зміцнення іміджу організації. Це характерно для тих засновників, які мають серйозні наміри щодо закріплення свого бізнесу на тривалий період. Забезпечення швидкого розвитку і удосконалення виробництва передбачає використання значної частини прибутку на розширення і модернізацію виробництва, освоєння нових бізнес-процесів.

Разом з тим такий розвиток бізнесу визначає особливу увагу засновника до оцінки ефективності капіталовкладень у формі як реальних, так і фінансових інвестицій, вивченню динаміки активів організації, зміни їх структури і віддачі від витрачених коштів, контролю за раціональним співвідношенням вкладень власного капіталу, залучених і запозичених фінансових ресурсів.

Прагнення засновника отримати максимальний поточний дохід визначає його основна увага до поточного виробництва, зокрема до рівня витрат і пошуку шляхів їх зниження, що може призвести до зростання поточної рентабельності, але поставити під загрозу довгострокову ефективність бізнесу.

Однак незалежно від мотивації засновників основна зона їх взаємодії з менеджерами, відповідальними за складання звітності, - вибір облікової політики і розподіл прибутку організації, що і визначає об'єкти контролю засновника за достовірністю звітності та якістю обгрунтування прийнятих стратегічних і тактичних рішень.

Працівники організації також зацікавлені у вивченні звітності. Причому залежно від складу основних категорій виконавців та рівня їх кваліфікації зацікавленість і спрямованість вивчення звітності можуть бути різними. Насамперед всіх працівників цікавлять фінансові результати діяльності організації, тому що від цього залежить благополуччя всього колективу. Зазвичай у колективному договорі, який укладає колектив організації з її керівництвом, або в статуті організації визначається частина прибутку, яка повинна бути використана на преміювання співробітників або формування соціального пакета. Якщо це не зафіксовано документально, то працівники намагаються впливати на процес розподілу прибутку. Часто цей процес регулюється через положення про оплату праці або посадові інструкції.

Крім того, інтерес працівників може бути пов'язаний з можливістю вкладення в активи, від яких залежать умови праці і техніка безпеки. Самостійний інтерес для працівників представляють витрати, передбачені на підвищення їх кваліфікації та перенавчання.

Ступінь впливу працівників на вирішення зазначених питань значною мірою залежить від організаційно-правової форми суб'єкта господарювання. В акціонерному товаристві, де працівники є одночасно акціонерами, їх вплив більш істотно, і, отже, вони більш активно вникають у зміст звітності. В інших комерційних організаціях з високою часткою приватного капіталу працівники контролюють ці процеси через контрольно-ревізійну комісію, до складу якої, як правило, входять їхні представники. У державних і муніципальних унітарних організаціях звичайно досить активну роль відіграють профспілки.

Однак найбільш активно працюють зі звітністю менеджери. По-перше, при складанні звітності багато з них беруть участь у підготовці інформації або складанні її окремих розділів, в першу чергу це стосується приміток до звітності (додатки до балансу). По-друге, лінійні керівники готують звіти про діяльність підпорядкованих їм підрозділів - управлінську звітність. По-третє, при підготовці та обгрунтуванні управлінських рішень менеджери запитують різноманітну інформацію, яка часто акумулюється в примітках до звітності, регістрах бухгалтерського обліку, матеріалах управлінського обліку. Саме ця група користувачів визначає ступінь затребуваності і виправданості багатьох первинних документів бухгалтерського обліку, регістрів, форм внутрішніх звітів тощо Затребуваність визначається користувачем конкретних даних при обгрунтуванні відповідних груп управлінських рішень.

Так, основні форми звітності базуються на інформації про рух основних засобів та матеріально-виробничих запасів, характеристиках організації виробничого процесу, склад працівників, рівні завантаженості і використання всіх видів виробничих ресурсів. У той же час для обгрунтування фінансових рішень, пов'язаних з використанням прибутку і необхідністю залучення і запозичення ресурсів, потрібно інформація про те, як використовуються наявні ресурси, які зношеність виробничих і якість матеріальних ресурсів, наскільки кваліфікація працівників відповідає вимогам виробництва.

Таким чином, менеджмент організації активно бере участь у формуванні облікової інформації та одночасно є її основним споживачем, оцінюючим її якість і достатність. Саме такий підхід до організації облікового процесу перетворює бухгалтерів з пасивних реєстраторів господарських операцій на активних учасників менеджерської команди, так як формує всю необхідну інформацію для всебічного та якісного обгрунтування управлінських рішень і контролю за їх виконанням.

Однак наявність тільки облікової інформації не може задовольнити всі запити менеджерів. Це пов'язано насамперед з необхідністю обгрунтовувати стратегічні рішення. Для цих цілей їм необхідна ринкова інформація, у тому числі про ринок товарів, праці і капіталу, науково-технічна, про доходи в рамках країни і на світових ринках. Слід зазначити, що значна частина цієї інформації міститься у звітності потенційних партнерських організацій. Таким чином, менеджери будь-якої організації стають зовнішніми користувачами звітності інших організацій.

У зв'язку з цим доцільно виділити роботу зі звітністю суб'єктів господарювання, які формують найближчим ділове оточення: клієнтів, постачальників, партнерів, конкурентів.

Звітність клієнтів допомагає більш чітко зрозуміти їхні вимоги до складу і якості вироблених товарів, послуг і робіт на основі прогнозування їх потреби. Якщо в якості клієнтів виступають юридичні особи, важливо аналізувати звітність кожного певного клієнта, оскільки це дає можливість, по-перше, обгрунтувати найбільш надійну асортиментну програму, забезпечену попитом; по-друге, вибрати тих клієнтів, обсяги робіт яких забезпечують велику стійкість виробництва певних видів продукції; по-третє, вибрати тих платоспроможних споживачів, які гарантують своєчасну оплату продукції (робіт, послуг) і можуть прийняти пропоновану форму розрахунків, вигідну для постачальника. Так, аналіз звітності партнерів дозволяє вибрати таку форму розрахунків (виплата авансів і надання відстрочки платежів), щоб забезпечити більшу надійність дебіторської заборгованості, сформувати власну кредиторську заборгованість, скоротити фінансовий цикл і заощадити власний оборотний капітал.

Аналогічна робота ведеться при виборі постачальників і партнерів. Аналіз сформованих цін на споживані матеріальні ресурси допомагає чіткіше визначити, які методи розрахунку і порядок поставки матеріалів є економічно більш доцільними. Вивчення звітності організацій, з якими встановлюються довгострокові кооперовані зв'язку, дозволяє більш обгрунтовано вибрати партнера і вирішити питання про доцільність передачі виробництва окремих вузлів і деталей, виконання окремих робіт партнерським організаціям.

Серйозне опрацьовування звітності конкурентів важлива для розуміння та об'єктивної оцінки власних конкурентних переваг, а також визначення тих напрямків, які є слабкими сторонами діяльності, щоб розробити відповідні заходи щодо їх усунення або пом'якшення.

Необхідність швидкого розвитку та постійного оновлення виробництва передбачає активне використання науково-технічної інформації. Вона необхідна для того, щоб максимально використовувати технологічні розробки, що дозволяють знизити собівартість продукції, що випускається, освоювати нові види продукції з використанням новітніх проектно-конструкторських розробок, використовувати новітні методи організації виробництва і управління. Це дає можливість прискорити розвиток виробництва, підтримувати його інноваційність і одночасно раціонально використовувати кошти на розвиток власних НДДКР, технологічних розробок, забезпечуючи власний інноваційний пріоритет.

Бухгалтерська (фінансова) звітність активно запитана місцевими, регіональними і загальнодержавними органами управління. Саме на основі бухгалтерської та податкової звітності контрольні органи забезпечують дотримання правил ведення бухгалтерського обліку та нарахування податків, прогнозують надходження коштів до бюджетів різних рівнів, визначають доцільність пільгування певних сегментів бізнесу та конкретних організацій.

Особливу роль бухгалтерська звітність має для регулювання процесу забезпечення комерційних організацій позиковими коштами. Слід зазначити, що при сучасних темпах розвитку виробництва навіть високорентабельна компанія не може розвиватися тільки за рахунок власних коштів, використовуючи прибуток. Запозичення стає невід'ємною частиною управління фінансами організації.

При прийнятті рішення про надання кредиту банки оцінюють насамперед кредитоспроможність організації, орієнтуючись на її майновий стан і фінансові результати. Для отримання дозволу на випуск додаткової емісії або облігаційної позики організація також повинна обгрунтувати свою фінансову стійкість. При страхуванні майна або цивільної відповідальності вона подає звітність, по якій страховик може визначити її фінансовий стан.

Отже, з розвитком фінансового сектора економіки звітність стає найважливішим джерелом інформації, на основі якої приймаються рішення про можливість отримання додаткових фінансових ресурсів конкретної організації.

Звітність господарських суб'єктів активно запитана організаціями, зайнятими інформаційним бізнесом, у тому числі засобами масової інформації, які систематизують, узагальнюють, накопичують інформацію і формують за замовленням конкретних організацій потрібні їм інформаційні потоки. Оскільки якість продукції інформаційних організацій і агентств у вирішальній мірі залежить від достовірності і чіткості представленої звітності, вони пред'являють особливо жорсткі вимоги до повноти звітності та часто є ініціаторами додаткових обстежень організацій, на основі яких проводять їх рейтингову оцінку.

 
<<   ЗМІСТ   >>