Повна версія

Головна arrow Економіка arrow Економіка підприємства

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Трактування результатів фінансового аналізу

Фінансовий аналіз заснований на розрахунку відносних показників, що характеризують різні аспекти діяльності підприємства і його фінансове становище. Однак головне при проведенні фінансового аналізу - НЕ розрахунок показників, а вміння трактувати отримані результати. Для фінансового аналізу можна використовувати наступні групи показників.

  • 1. Показники прибутків і збитків (фінансові результати).
  • 2. Показники активів і пасивів.
  • 3. Показники ефективності діяльності підприємства, що характеризують рентабельність його діяльності та прибутковість вкладень.
  • 4. Показники стійкості, що характеризують ступінь незалежності підприємства від зовнішніх джерел фінансування, зміни процентних ставок, показники платоспроможності, що відповідають на питання про те, чи здатне підприємство розплатитися з поточними боргами, чи не настане його банкрутство найближчим часом.

Докладний фінансовий аналіз підприємства необхідно проводити в динаміці за ряд кварталів, для експрес- аналізу досить зіставити дані на початок і кінець періоду аналізу. І при одному і при іншому способі аналізу необхідно пам'ятати, що фінансовий аналіз (заснований на аналізі балансу і звіту про прибутки і збитки) дозволяє звернути увагу на "вузькі" місця в діяльності підприємства і сформувати перелік питань, на які можна буде відповісти лише при більш детальному ознайомленні з діяльністю підприємства.

Фінансові результати

При аналізі фінансових результатів діяльності підприємства повинні бути оцінені чиста виручка, прибутки або збитки, отримані підприємством в аналізованому періоді.

Аналіз і висновки про фінансові результати діяльності підприємства повинні містити докладні відповіді на наступні питання (рис. 7.1).

Структура активів балансу

При аналізі активів підприємства необхідно відобразити абсолютні зміни

Алгоритм оцінки фінансових результатів

Рис. 7.1. Алгоритм оцінки фінансових результатів

у майні підприємства, зробити висновки про поліпшення або погіршення структури активів.

При аналізі активів підприємства необхідно знайти відповіді на наступні питання (табл. 7.1).

Таблиця 7.1

Аналіз структури активів балансу

Аналізовані показники

Коментар

На які складові припадав найбільшу питому вагу в структурі сукупних активів?

Якщо па оборотні активи, то це свідчить про формування достатньо мобільної структури активів, що сприяє прискоренню оборотності засобів підприємства

Як змінилося майно (сума необоротних і оборотних активів) підприємства?

Зменшення майна свідчить про скорочення підприємством господарського обороту, що може спричинити його неплатоспроможність; збільшення майна підприємства може свідчити про позитивний зміні балансу

Як змінювалася структура необоротних активів?

Збільшення незавершеного будівництва може негативно позначитися на результатах фінансово-господарської діяльності підприємства (необхідно додатково проаналізувати доцільність і ефективність вкладень); збільшення довгострокових фінансових вкладень вказує на відволікання коштів з основної виробничої діяльності, а зниження сприяє залученню фінансових коштів в основну діяльність підприємства і поліпшення його фінансового стану

Яка частка основних засобів у сукупних активах на кінець аналізованого періоду? Підприємство має "важку" або "легку" структуру активів?

Якщо частка основних засобів склала менше 40%, то підприємство має "легку" структуру активів, що свідчить про мобільність майна підприємства. Якщо вона склала більше 40%, підприємство має "важку" структуру активів, що свідчить про значні накладні витрати і високої чутливості до змін виручки

Як змінилася величина оборотних активів підприємства за аналізований період? Які статті внесли основний внесок у формування оборотних активів?

Про які проблеми може свідчити така структура оборотних активів?

Структура з високою часткою заборгованості та низьким рівнем грошових коштів може свідчити про проблеми, пов'язані з оплатою послуг підприємства, а також про переважно негрошовому характері розрахунків, і, навпаки, структура з низькою часткою заборгованості та високим рівнем грошових коштів може свідчити про благополучний стан розрахунків підприємства зі споживачами

Як змінилася вартість запасів за аналізований період, чи є це зміна позитивним і про що свідчить?

Якщо вартість запасів збільшилася, а тривалість обороту запасів знизилася, це є негативним фактором

Як змінилися за аналізований період обсяги дебіторської заборгованості?

Виросли, що є негативним зміною і може бути викликано проблемами, пов'язаними з оплатою продукції (робіт, послуг) підприємства або активним наданням споживчого кредиту покупцям, тобто відволіканням частини поточних активів та іммобілізації частини оборотних коштів з виробничого процесу.

Знизилися, що є позитивною зміною і може свідчити про поліпшення ситуації з оплатою продукції підприємства і про вибір відповідної політики продажів

Підприємство протягом аналізованого періоду мало активне або пасивне сальдо заборгованості?

Зіставлення сум дебіторської та комерційної кредиторської заборгованостей може показувати, що підприємство протягом аналізованого періоду мало:

1) активне сальдо (дебіторська заборгованість перевищує кредиторську).

Якщо підприємство має активне сальдо, то воно надавало своїм покупцям безкоштовний комерційний кредит в розмірі, що перевищує кошти, отримані у вигляді відстрочок платежів комерційним кредиторам;

2) пасивне сальдо (кредиторська заборгованість перевищує дебіторську). Якщо пасивне - підприємство фінансувало свої запаси і відстрочки платежів своїх боржників за рахунок неплатежів комерційним кредиторам (тобто бюджету, позабюджетним фондам та ін.)

Як змінилася частка грошових коштів в структурі оборотних активів підприємства за аналізований період?

Відсутність грошових коштів в оборотних активах може бути наслідком бартерного характеру розрахунків

Структура пасивів балансу. При аналізі джерел формування майна підприємства повинні бути розглянуті абсолютні і відносні зміни у власних і позикових коштах підприємства.

При аналізі джерел формування майна підприємства необхідно відповісти на наступні питання (табл. 7.2).

Таблиця 7.2

Аналіз структури пасивів балансу

Аналізовані показники

Коментар

Які засоби (власні або позикові) є основним джерелом формування сукупних активів підприємства? Як змінюється власний капітал (фактичний, за вирахуванням збитків і заборгованостей засновників) у частці в балансі за аналізований період?

Збільшення сприяє зростанню фінансової стійкості підприємства; зниження сприяє зниженню фінансової стійкості підприємства

Як змінилася частка позикових коштів у сукупних джерелах утворення активів, про що це свідчить?

Якщо частка позикових коштів збільшилася, то це може свідчити про посилення фінансової нестійкості підприємства і підвищення його фінансових ризиків; якщо зменшилася, то це може свідчити про підвищення фінансової незалежності підприємства

Про що може свідчити скорочення (збільшення) величини резервів, фондів і прибутку підприємства?

Збільшення резервів, фондів і нерозподіленого прибутку може бути результатом ефективної роботи підприємства. Скорочення резервів, фондів і нерозподіленого прибутку може свідчити про падіння ділової активності підприємства

Як за аналізований період змінилася структура власного капіталу, на які складові припадав найбільшу питому вагу?

Які зобов'язання переважають у структурі позикового капіталу? Як змінилися довгострокові зобов'язання за аналізований період?

Аналіз структури фінансових зобов'язань дає відповідь на питання, підвищився або знизився ризик втрати фінансової стійкості підприємства. Переважання короткострокових джерел в структурі позикових коштів є негативним фактом, який характеризує погіршення структури балансу і підвищення ризику втрати фінансової стійкості. Переважання довгострокових джерел в структурі позикових коштів - позитивний факт, який характеризує поліпшення структури балансу і зменшення ризику втрати фінансової стійкості

Які зобов'язання переважають у структурі комерційної кредиторської заборгованості на початок і кінець аналізованого періоду?

Як змінилися за аналізований період короткострокові зобов'язання перед бюджетом, постачальниками та підрядниками, з оплати праці, по соціальному страхуванню і забезпеченню, векселями до сплати, перед дочірніми і залежними товариствами, за отриманими авансами?

Збільшення суми отриманих авансів може бути позитивним моментом.

Зменшення суми отриманих авансів може бути негативним моментом

Які види короткострокової заборгованості в аналізованому періоді характеризуються найбільшими темпами зростання?

Негативним моментом є висока частка заборгованості (понад 60%) перед бюджетом, оскільки затримки відповідних платежів викликають нарахування пені, процентні ставки за якими досить високі. Виникає необхідність додаткового аналізу даних бухгалтерського обліку. Негативним моментом є висока частка (понад 60%) заборгованості перед позабюджетними фондами

 
<<   ЗМІСТ   >>