Повна версія

Головна arrow Економіка arrow Економіка підприємства

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Впровадження збалансованого механізму управління бізнес-процесами

У результаті вивчення глави 7 студент повинен:

знати

• основні поняття, цілі, принципи, сфери застосування, об'єкти та суб'єкти фінансового менеджменту;

вміти

• застосовувати основні інструменти фінансового менеджменту для вартісної оцінки активів, капіталу і грошових потоків;

володіти

• технологією прийняття рішень в управлінні фінансами компанії.

Аналіз фінансового стану підприємства

Фінансовий стан підприємства - це характеристика фінансової спроможності та конкурентоспроможності, ефективності використання фінансових ресурсів, гарантії виконання зобов'язань перед державою та партнерами, тобто відображення усіх боків його підприємницькій діяльності. Фінансовий стан характеризується системою показників, що відображають стан капіталу в процесі його кругообігу й здатність суб'єкта господарювання фінансувати свою діяльність на фіксований момент часу.

Фінансовий стан підприємства, його стійкість і стабільність залежать від результатів його виробничої, комерційної та фінансової діяльності. У ринковій економіці фінансовий стан відображає кінцеві результати діяльності підприємства, що представляють інтерес не тільки для працівників даного підприємства, але і для його економічних партнерів, державних, фінансових, податкових органів.

Мета фінансової діяльності підприємства зводиться до нарощування власного капіталу і забезпечення сталого положення на ринку. Для цього необхідно проводити оцінку майнового стану та структури капіталу, ефективності та інтенсивності використання капіталу, фінансової стійкості, ліквідності та платоспроможності.

Метою аналізу фінансового стану підприємства можуть бути:

 • - Виявлення змін показників фінансового стану;
 • - Виявлення факторів, що впливають на фінансовий стан підприємства;
 • - Оцінка кількісних і якісних змін фінансового стану;
 • - Оцінка фінансового стану підприємства на певну дату;
 • - Визначення тенденцій зміни фінансового стану підприємства.

Фінансовий аналіз як елемент системи управління підприємством може підкріплювати економічною оцінкою вибір того чи іншого управлінського рішення. А його результативність багато в чому залежить від організації та досконалості інформаційної бази. Проте основними джерелами інформаційного забезпечення оцінки фінансового стану підприємства є бухгалтерська документація.

У загальному вигляді послідовність проведення аналізу фінансового стану підприємства може бути наступною:

 • - Оцінка майнового стану;
 • - Аналіз ліквідності;
 • - Аналіз фінансової стійкості;
 • - Аналіз оборотності;
 • - Аналіз рентабельності.

Оцінка майнового стану

Майнове становище підприємства характеризується сумою господарських засобів, що знаходяться в його розпорядженні. Сума господарських коштів являє собою узагальнену вартісну оцінку активів, що значаться па балансі підприємства. Зростання даного показника свідчить про нарощування майнового потенціалу.

Аналіз майнового стану починається з виявлення того, яким капіталом володіє підприємство, які зміни відбулися за аналізований період. Тенденції зміни майна підприємства слід пов'язувати з основними джерелами його формування. Для цього розглядаються показники пасиву балансу: підсумок, власний і позиковий капітал. Також слід перевірити правильність вкладення коштів в активи підприємства. За інших рівних умов ознаками хорошого майнового стану є:

 • - Збільшення підсумку балансу в кінці звітного періоду в порівнянні з початковим;
 • - Перевищення темпів приросту оборотних активів над позаоборотних;
 • - Перевищення величини і темпів росту власного капіталу над позиковим;
 • - Зразкова рівність темпів приросту кредиторської та дебіторської заборгованості.
 
<<   ЗМІСТ   >>