Повна версія

Головна arrow Економіка arrow Економіка підприємства

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Цілі, завдання, суб'єкт і об'єкт системи бюджетування

Основною метою системи бюджетування, на думку Г. П. Шабанової і E. Н. Харитонової, є ефективна організація управління діяльністю підприємства в цілому та його структурних підрозділів (бюджетних одиниць) за допомогою планування, цільової орієнтації і координації всіх процесів на підприємстві, розрахунку очікуваних ризиків і зниження їх рівня, контролю за статтями доходів і витрат, аналізу фінансово-економічних показників, підвищення гнучкості, пристосовності до умов зміни внутрішнього та зовнішнього середовища.

В якості цілей бюджетування можна також виділити наступні (рис. 4.2):

 • - Прогноз фінансово-господарського стану підприємства;
 • - Узгодження планових фінансово-економічних показників;
 • - Закріплення фінансових повноважень і відповідальності за результати фінансово-господарської діяльності підприємства (розподіл фінансових повноважень і відповідальності між керівниками компанії);
 • - Проведення сценарного аналізу за принципом "що буде, якщо?";
 • - Визначення системи контролю за результатами фінансово-господарської діяльності.

У процесі реалізації цілей бюджетування виконується ряд завдань, зокрема:

 • - Планування основних напрямків діяльності підприємства в цілому і його структурних підрозділів;
 • - Планування доходів і витрат за різними напрямками діяльності;
 • - Планування придбання та реалізації основних засобів;
 • - Планування зміни заборгованостей і власних коштів;
 • - Планування використання матеріальних і людських ресурсів;
 • - Підготовка прогнозної фінансової звітності;
 • - Контроль виконання бюджетного плану;
 • - Аналіз можливих змін фінансового стану компанії в результаті реалізації бюджетного плану.

Основні цілі бюджетування

Рис. 4.2. Основні цілі бюджетування

Система бюджетування припускає багатоваріантний аналіз фінансових результатів впровадження намічених планів, аналіз різних напрямків зміни фінансового стану підприємства, оцінку фінансової стійкості в мінливих умовах зовнішнього господарського середовища.

Фахівцями система бюджетування описується по-різному. Наприклад, А. П. Дугельної і В. Ф. Комаров виділили в системі бюджетування процеси і об'єкти. При цьому під процесами вони мають на увазі суть процедур планування, обліку, контролю та аналізу. До об'єктів дослідники відносять інструкції, форми документів, технічні засоби обробки інформації, управлінський персонал, положення про підрозділи. Бюджетування вони розглядають як технологію управління фінансово господарською діяльністю підприємства за допомогою планування, обліку, контролю, аналізу і регулювання всіх видів діяльності, при цьому виділяючи такі підходи до бюджетування, фінансове та господарське планування.

К. В. Щіборщ об'єктом бюджетування вважає все підприємство, як складну економічну систему, а бюджетування представляє як процес моделювання (при складанні зведеного бюджету) та відображення (при проведенні "план-факт" аналізу виконання зведеного бюджету) виробничо-економічної діяльності підприємства. У процесі бюджетування він розрізняє аналітичний, організаційний, програмно-технічний і обліковий блоки. Під суб'єктом управління він має на увазі планово-аналітичний підрозділ підприємства, що відповідає за розробку зведеного бюджету. Бюджетування вчений представляє як сукупність комплексного планування, контролю та аналізу господарської діяльності підприємства, як процес формування та виконання бюджету в діяльності організації.

На думку А. Д. Кота, В. Є. Філіппова та А. А. Якименко бюджетування необхідно розглядати з трьох позицій.

 • 1. Як процес, трансформуючий плани діяльності підприємства на показники доходів і витрат, платежів і надходжень, тобто у фінансово-економічні показники.
 • 2. Як інструмент, що підвищує відповідальність керівників за витрати, спрямовані на досягнення поставлених цілей і отримання запланованих результатів.
 • 3. Як технологію інформаційно-аналітичної підтримки управління, призначену для підвищення економічного обгрунтування прийнятих керівником рішень.

Кожна з цих позицій - не що інше, як чергова сходинка, спрямована на розвиток системи бюджетування на підприємстві.

На підставі вищевикладеного аналізу підходів можна зробити висновок, що система бюджетування складається з суб'єкта, об'єктів і процесу бюджетування.

Суб'єктом бюджетування (як активної частини системи управління, що ініціює керуючі впливи на об'єкт управління) є керівники та менеджери різного ланки, які використовують даний інструмент для здійснення функцій управління.

Об'єктом бюджетування (як пасивної, виконуючою частини системи переданих їй установок у вигляді керуючого впливу) є цільові фінансові показники діяльності в розрізі центрів відповідальності, видів діяльності, продукції, проектів і т.д.

Процес бюджетування являє собою сукупність послідовних безперервних і повторюваних дій з метою отримання запланованих фінансовогосподарської результатів діяльності підприємства, виконання яких забезпечує інфраструктура бюджетного процесу, яка включає аналітичний, обліковий, організаційний і програмно-технічний блоки.

Основним об'єктом бюджетування є нс підприємство або фірма, а бізнес як вид або область підприємницької діяльності. В якості об'єкта бюджетування повинні виступати виробництво і реалізація продукції одного або декількох видів, відокремлені територіально, технологічно або по сегментах ринку. На одному підприємстві одночасно може існувати кілька видів бізнесу, що переплітаються і взаємозалежних один з одним технологічно, організаційно, фінансово. За допомогою бюджетування можна управляти бізнес-процесом, як окремого напрямку бізнесу, так і підприємства в цілому, визначивши набір видів бізнесу, терміни і напрямки реструктуризації і т.п.

 
<<   ЗМІСТ   >>