Повна версія

Головна arrow Економіка arrow Економіка підприємства

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Система обліку фінансових, кадрових і матеріальних ресурсів підприємства

Діяльність кожного підприємства нерозривно пов'язана з проведенням значного числа фінансових, матеріальних, господарських операцій, кадровими рішеннями і т.д. Кожна подібна операція змінює його економічну структуру, впливаючи на всю сукупність внутрішніх процесів даного підприємства. Змінюється структура його активів, розміри зобов'язань, рівень економічної ефективності і т.д. Для того, щоб сформувати з цих процесів чітко функціонуючу соціально-економічну систему, на підприємстві створиться комплексна система фінансово-господарського обліку. Облік окремих операцій дозволяє точно виявити причинно-наслідкові зв'язки у змінах його економічного стану, що становить базис для управління цією структурою, щоб уникнути хаосу, в тому числі різних зловживань.

Для ефективного управління підприємством його керівництву необхідно володіти детальною інформацією про всі фінансові і господарських операціях, здійснених в рамках основної діяльності підприємства. Дана інформація дозволяє визначити ступінь досягнення підприємством запланованих показників ефективності, виявити проблемні ділянки і підрозділи, а також скорегувати поточні плани його розвитку. Інформація про фінансово-господарської діяльності підприємства потрібно також державним органам для здійснення контролю за законністю його діяльності, а також здійснення оподаткування даної структури. Ці та інші фактори зумовили доцільність розробки та впровадження на підприємствах комплексної системи обліку фінансових, матеріальних і трудових ресурсів, що складається з декількох ключових підсистем (рис. 2.3).

Показані на схемі види обліку дозволяють консолідувати, систематизувати і проаналізувати інформацію про всі зміни в фінансової, матеріальної та кадрової підсистемах підприємства, відбивши тим самим дина-

Система обліку фінансових і матеріальних ресурсів підприємства

Рис. 2.3. Система обліку фінансових і матеріальних ресурсів підприємства

мику їх розвитку в контексті здійснення підприємством профільної діяльності. Розглянемо докладніше кожен із перерахованих видів обліку.

В першу чергу слід проаналізувати суть і функції бухгалтерського обліку. Під бухгалтерським обліком розуміється система методів збору, реєстрації та узагальнення інформації в грошовому еквіваленті, що відбиває стан майна підприємства, сукупність його зобов'язань та їх зміни на основі суцільного та безперервного в часі обліку всіх його фінансових і господарських операцій. Виходячи з даного визначення можна виділити три базових функції: збір, реєстрація та узагальнення інформації про фінансові та господарські операції підприємства. Вся інформація про дані операції концентрується в єдиному центрі, яким на підприємстві виступає бухгалтерське підрозділ.

При цьому бухгалтерський облік можна також вважати універсальним механізмом економічної взаємодії із зовнішнім середовищем. Бухгалтерський облік встановлюється для організації в якості обов'язкової заходи законодавчо з метою формування звітності про проведені операції з подальшим наданням в цільові державні відомства. Також бухгалтерська звітність може використовуватися іншими групами кінцевих користувачів: кредиторами, інвесторами, банками, партнерами і постачальниками. З економічної точки зору вона формує єдиний фінансовий вигляд підприємства, дозволяючи виявити сто поточне фінансове становище, сильні і слабкі сторони в рамках основної діяльності, заборгованості тощо

У бухгалтерського обліку також є досить багато практичних функцій у рамках фінансово-економічної діяльності підприємств. Фактично, він є тією системою, яка дозволяє формалізувати всі фінансово-матеріальні потоки на підприємстві. Так, наприклад, бухгалтерський облік використовується для розрахунку та нарахування заробітної плати співробітників, розрахунку оподатковуваної бази та підготовки податкових декларацій і т.д. Дані бухгалтерського обліку використовуються керівництвом і фахівцями планового підрозділу для аналізу поточного фінансово-економічного стану підприємства і визначення оптимальної траєкторії його розвитку. Приміром, динаміка поточних значень ключових рядків балансу може дозволити визначити доцільність залучення додаткових кредитних ресурсів на ринку, або вдатися до внутрішніх ресурсів підприємства.

З позиції правового регулювання галузі бухгалтерського обліку прийнята наступна ієрархія законодавчих та підзаконних актів:

 • • Федеральний закон від 6 грудня 2011 № 402-ФЗ "Про бухгалтерський облік";
 • • Положення з бухгалтерського обліку (ПБО), в рамках яких висвітлюються окремі аспекти організації системи бухобліку в організації;
 • • вказівки та інструкції з ведення бухгалтерського обліку в організаціях, що випускаються Мінфіном Росії;
 • • наказ по обліковій політиці організації, що стосується визначення окремих специфічних правил і рекомендацій щодо ведення бухгалтерського обліку.

Розглянута нами ієрархія має на увазі, що нижчестоящі положення і акти не можуть суперечити вищестоящим, що дозволяє говорити про наявність в системі бухобліку єдиної і прозорої юридичної правової конструкції.

Основним підсумковим документом, в якому систематизується інформація про всі фінансово-матеріальних операціях на підприємстві, є бухгалтерський баланс, що володіє єдиною і універсальною структурою для кожного підприємства незалежно від сфери діяльності (рис. 2.4).

Структура бухгалтерського балансу

Рис. 2.4. Структура бухгалтерського балансу

Баланс являє собою зведену таблицю, розділену на два основні розділи: актив балансу, що відображає тип та кількісні характеристики майна підприємства, і пасив, в якому відображаються джерела, на основі яких було сформовано дане майно (власні або залучені). У свою чергу, актив балансу включає в себе дві групи: необоротні активи і оборотні активи. У групі необоротних активів у вартісній формі відображаються ті активи підприємства, термін служби яких перевищує один рік. До подібних активів відносяться:

 • • нематеріальні активи - патенти, права на інтелектуальну власність, авторські свідоцтва і т.д .;
 • • результати досліджень і розробок;
 • • нематеріальні пошукові активи;
 • • основні засоби - будівлі, споруди, виробниче обладнання з терміном служби більше 1 року, земельні ділянки, незавершене будівництво і т.д .;
 • • фінансові вкладення - інвестиції в різні фінансові та нефінансові інструменти, інвестиції в інновації, інвестиції в інші організації, позики, надані іншим організаціям на термін більше року і т.д .;
 • • дохідні вкладення в матеріальні цінності - майно, що надається за договором тимчасового користування (прокату) і в лізинг;
 • • відкладені податкові активи;
 • • інші необоротні активи.

До оборотних активів відноситься ті активи, які повністю споживаються в процесі 1 року, або одного виробничого циклу, меншого або рівного році, а саме:

 • • запаси - готова і незавершена продукція на складах, сировину і матеріали, інструменти, термін служби яких менше 1 року;
 • • податок на додану вартість по придбаних цінностей;
 • • високоліквідні активи - грошові кошти підприємства на депозитах банків, цінні папери, дебіторська заборгованість, готівкові грошові кошти, рахунки службовців в банківських структурах і т.д .;
 • • інші оборотні активи.

Пасив балансу відображає у вартісній формі структуру джерел, з яких формуються активи підприємства. Простіше кажучи, пасив встановлює належність майна і коштів підприємства: або вони є власністю підприємства, або були залучені за рахунок різних схем, пов'язаних з запозиченням. Він включає в себе такі групи як капітал і резерви, довгострокові зобов'язання, короткострокові зобов'язання. Група "Капітал і резерви" включає ті кошти, які повністю є власними коштами підприємства, а саме:

 • • статутний капітал;
 • • власні акції, викуплені в акціонерів;
 • • Додатковий капітал;
 • • Резервний капітал;
 • • нерозподілений прибуток (непокритий збиток).

Група "Довгострокові зобов'язання" містить у собі

інформацію про позики і кредити з терміном погашення більше 12 місяців:

 • • позики і кредити;
 • • відкладені податкові зобов'язання;
 • • інші довгострокові зобов'язання.

Група "Короткострокові зобов'язання" включає в себе дані про позики і кредити, які організація зобов'язана погасити менш ніж за 12 місяців:

 • • кредити і позики;
 • • кредиторська заборгованість;
 • • заборгованість учасникам (засновникам) по виплаті доходів;
 • • Доходи майбутніх періодів;
 • • резерви майбутніх витрат;
 • • інші короткострокові зобов'язання.

Суми коштів активу і пасиву (на схемі виділені в окремі блоки під назвою "БАЛАНС" в нижній частині структури балансу) балансу називаються валютою балансу і завжди повинні бути рівні між собою. За своєю сутністю бухгалтерський баланс організації являє фотографічний знімок її фінансово-матеріального становища на звітну дату. Його аналіз дозволяє спеціалісту визначити поточне фінансове становище підприємства, ступінь раціональності управління його активами, надмірне кредитне обтяження, можливі внутрішні фінансові резерви і т.д.

Другим ключовим видом обліку, що використовується повсюдно в бізнесі (у тому числі в промисловості), є управлінський облік. Бухгалтерський облік використовується в основному в якості інструменту формалізації господарської діяльності підприємства і в якості підсумку дозволяє одержати зведений баланс. Управлінський облік, на відміну від нього, застосовується для вдосконалення процесу управління економікою підприємства та підвищення його економічної ефективності. Його основною метою є вимір, збір, інтерпретація, підготовка та надання інформації керівництву підприємства для того, щоб виявити поточну ступінь ефективності використання ресурсів підприємства і виявити можливості для оптимізації окремих напрямів його функціонування (наприклад, системи логістики). Інструменти управлінського обліку можуть використовуватися як для ухвалення керівних рішень в рамках поточного управління підприємством, так і в контексті планування його діяльності в стратегічній і тактичній перспективі.

Якщо дані бухгалтерського обліку можуть розкриватися для публічного доступу до них, то відомості, одержувані в результаті управлінського обліку, завжди залишаються закритими для зовнішніх учасників (у деяких випадках вони відкриваються для інвесторів). Відомості, що формуються в системі управлінського обліку, використовуються в процесі планування з метою корекції поточних планів у відповідності зі значенням його показників. Методологічно управлінський облік вельми тісно пов'язаний з питаннями управління собівартістю продукції, калькулированием витрат, бюджетуванням і т.д. Ці сфери діяльності на підприємстві являють собою серцевину його операційної та виробничої діяльності, володіючи високим рівнем пріоритетності з позиції його економічного розвитку.

Собівартість включає в себе безпосередні витрати на виробництво продукту, які ділять на постійні та змінні. Постійні витрати не залежать від обсягу виробництва і включають в себе такі категорії:

 • • заробітна плата управлінського персоналу;
 • • Амортизація основних засобів;
 • • послуги зв'язку;
 • • орендні платежі і т.д.

Змінні витрати залежать від обсягу виробленої продукції і включають:

 • • Сировина і матеріали;
 • • заробітну плату виробничого та допоміжного персоналу;
 • • електроенергію і паливо;
 • • напівфабрикати і т.д.

Прибуток - різниця між виручкою від реалізації продукції та її собівартістю, яка відображає величину комерційного успіху підприємства як активного учасника ринкової системи. Прибуток у ринкових умовах є основним мотивуючим підприємців чинником, що стимулює їх до роботи щодо підвищення економічної ефективності свого підприємства або фірми. Розрізняють такі види прибутку (табл. 2.2).

Таблиця 2.2

Види прибутку

Класифікаційний

ознака

Вид прибутку

Величина обсягу витрат

Економічний прибуток - величина, яка залишається після вирахування з бухгалтерського прибутку витрат типу премій працівникам і керівництву, некомпенсованих витрат і т.д.

Бухгалтерський прибуток - різниця між доходами від реалізації продукції і внутрішніми витратами

Регулярність отримання прибутку

Нормована - наприклад, раз на квартал, раз на півріччя і т.д.

Сезонна - наприклад, в літній період

Надмірна - перевищує заплановані величини і терміни

Ступінь досягнення мети підприємством

Недоотриманий прибуток

Нормативна прибуток

Максимальний прибуток

За видами діяльності організації

Прибуток від виробничої діяльності

Прибуток від фінансової діяльності

Прибуток від інвестиційної діяльності

З позиції оподаткування

Оподатковуваний

Неоподатковувана

З урахуванням значного числа категорій і видів прибутку є з'ясовним значне число методів та інструментів для розрахунку її рівня. Вибір окремих методів залежить від завдання, що стоїть перед фахівцем: яка мета розрахунків, хто є користувачем підсумкової інформації, і т.д. Найбільш простим методом є метод прямого рахунку, що виражається наступною формулою

П = (В • Ц) - (В • С), (2.1)

де П - плановий прибуток; Ц - ціна одиниці продукції (за винятком ПДВ і акцизів); С - повна собівартість одиниці виробленої продукції; В - обсяг випущеної продукції в плановому періоді в натуральному вираженні.

З позиції організації ведення управлінського обліку передбачає дві основні форми:

 • • організація в структурі підприємства виділеного підрозділу, що займається збором цільової інформації і веденням управлінського обліку з наступною передачею інформації керівництву підприємства;
 • • передача функції збору інформації бухгалтерського підрозділу організації і ведення управлінського обліку силами співробітників даного підрозділу.

Вибір одного з двох варіантів залежить від рівня, масштабу та економічного потенціалу підприємства. У разі недостатнього обсягу фінансових ресурсів для організації виділеного підрозділу, керівництво передає дану функцію бухгалтерам. Системне і постійне ведення управлінського обліку в середньостроковій і довгостроковій перспективі дозволяє підприємству істотно підвищити власну соціально-економічну ефективність за рахунок оптимізації витрат і витрат, а також розшивки так званих "вузьких місць" у структурі виробництва даного підприємства.

Наступним важливим видом обліку, реалізованого на сучасних підприємствах, є кадровий облік. Кадровий облік являє собою систему документованого обліку, заснованого на реєстрації руху персоналу підприємства відповідно до оформлення трудових відносин, прийому та звільнення співробітників, а також їх переміщення в інші підрозділи в рамках структури підприємства. Кадровий облік, як можна судити з його визначення, охоплює все коло питань, пов'язаний з реєстрацією трудових відносин працівників організаційної структури і є юридично невід'ємним елементом діяльності кожного підприємства. В якості основного підрозділу, який здійснює кадровий облік, виступає відділ кадрів підприємства. В рамках даного відділу здійснюється оформлення та зберігання всієї кадрової документації, що відбиває всі операції, пов'язані з прийомом співробітників на роботу, їх звільненням, оформленням лікарняних листів, путівок і т.д.

Як ми вже відзначали, основою кадрового обліку є єдина система кадрової документації. Структура цієї системи встановлюється законодавчо і включає в себе такі обов'язкові документи:

 • • накази (розпорядження) про прийом на роботу;
 • • особисті картки;
 • • штатний розклад;
 • • облікові картки наукових, науково-педагогічних працівників;
 • • накази (розпорядження) про переведення на іншу роботу;
 • • накази (розпорядження) про надання відпусток;
 • • графіки відпусток
 • • накази (розпорядження) про припинення трудового договору (контракту);
 • • трудові книжки;
 • • накази (розпорядження) про направлення працівників у відрядження;
 • • накази (розпорядження) про заохочення працівників;
 • • табеля обліку використання робочого часу та розрахунку заробітної плати та ін.

Перелічені та інші, які не увійшли до переліку, документи, охоплюють всі ситуації і стадії роботи співробітника на підприємстві. Декларуються як рутинні, так і нестандартні ситуації (наприклад, академічну відпустку, лікарняний лист), що припускає наявність у кадровика відповідних бланків та форм, що заповнюються в міру необхідності. Робота кадровика містить в собі певні правові ризики і загрози, які можуть бути наслідком зловживання ним своїми обов'язками. У зв'язку з цим для кадрових працівників введені досить жорсткі норми юридичної відповідальності за зловживання своїм становищем у корисливих та інших цілях. Так, наприклад, стаття 13.20 Кодексу Російської Федерації про адміністративні правопорушення (КоАП РФ) визначає відповідальність кадрових працівників за порушення правил зберігання, обліку, комплектування або документообігу архівних документів: особистих карток працівника, трудових книжок, наказів і т.д. Захист персональних даних працівників декларується ст. 90 Трудового кодексу РФ і передбачає різні форми відповідальності для кадровиків за її порушення аж до кримінальної відповідальності. Ці та інші заходи покликані убезпечити працівників підприємства і саму організацію від ймовірних зловживань і шахрайства, пов'язаних з проведенням різних процедур кадрового обліку.

Четвертим видом обліку в розглянутій нами обліковій системі підприємства є облік матеріальних ресурсів, який являє собою комплекс методів та інструментів для проведення повного спектру дій з документарного обліку товарно-матеріальних цінностей, основних засобів і нематеріальних активів. На практиці операційним центром на підприємстві в цьому випадку виступає бухгалтерія. При цьому локальні документи, акти, карти можуть готуватися в тих підрозділах, які безпосередньо пов'язані з процедурами здійснення даного виду обліку: склади, виробничі цехи, логістичний підрозділ і т.д. Слід зазначити, що склад як основне сховище товарно-матеріальних цінностей і запасів є одним з основних центрів обліку матеріальних ресурсів. Саме на склад потрапляє вироблена продукція, а також закуповується підприємством сировину і матеріали для виробництва, обладнання, інструменти та деталі машин і т.д. Метою здійснення обліку матеріальних ресурсів є ефективне і раціональне управління майном підприємства, що виключає його втрату, крадіжки, недбале поводження і поломки з вини персоналу. У зв'язку з цим даний вид обліку передбачає особливу відповідальність для проводять його осіб, передбачаючи різні заходи дисциплінарного, адміністративного і навіть кримінального переслідування за порушення основних правил його проведення і виникаючі через це економічні збитки.

Як вже говорилося, фактичним центром здійснення обліку матеріальних ресурсів є бухгалтерія. Саме бухгалтера в якості кінцевої інстанції здійснюють фіксування матеріально-господарських операцій з майном підприємства. З позиції бухгалтерського обліку проведення обліку матеріальних ресурсів регламентується низкою ключових документів, зокрема, це:

 • • Податковий кодекс РФ;
 • • Федеральний закон від 6 грудня 2011 № 402-ФЗ "Про бухгалтерський облік";
 • • Становище ведення бухгалтерського обліку та бухгалтерської звітності в Російській Федерації, утв. наказом Мінфіну Росії від 29 липня 1998 № 34н;
 • • Положення з бухгалтерського обліку "Облік матеріально-виробничих запасів" ПБУ 5/01, утв. наказом Мінфіну Росії від 9 червня 2001 № 44н;
 • • Положення з бухгалтерського обліку "Облікова політика організації" (ПБУ 1/2008), затв. наказом Мінфіну Росії від 6 жовтня 2008 року № 1 Оновл;
 • • Методичні вказівки з бухгалтерського обліку матеріально-виробничих запасів, затв. наказом Мінфіну Росії від 28 грудня 2001 № 119н;
 • • Методичні вказівки з бухгалтерського обліку спеціального інструменту, спеціальних пристосувань, спеціального обладнання та спеціального одягу, затв. наказом Мінфіну Росії від 26 грудня 2002 № 135н;
 • • Методичні вказівки по інвентаризації майна і фінансових зобов'язань, затв. наказом Мінфіну Росії від 13 червня 1995 № 49, та ін.

Як і кадровий облік, облік матеріальних ресурсів володіє єдиною, уніфікованою системою документації. Даний перелік включає в себе наступні документи:

 • • акт закупівлі товарно-матеріальних цінностей;
 • • журнал обліку вступників вантажів;
 • • прибутковий ордер;
 • • акт про приймання товарно-матеріальних цінностей;
 • • лімітно-забірну карту;
 • • акт-вимога на заміну (додатковий відпуск) матеріалів;
 • • вимога-накладну;
 • • картку обліку матеріалів;
 • • реєстр прийому-здачі документів;
 • • накладну на відпуск матеріалів на сторону;
 • • акт про оприбуткування матеріальних цінностей, отриманих при розбиранні і демонтажі будівель і споруд та ін.

Розглянувши чотири основних гілки обліку, що розвиваються сьогодні на підприємствах, можна зробити певні висновки про структуру всієї системи обліку. Основним центром кожного з перерахованих видів обліку, так чи інакше, виступає бухгалтерія, так як кожен вид обліку робить свій вплив на економічний стан підприємства в динаміці часу. Різниться лише ступінь її участі в облікових процесах. У разі бухгалтерського обліку бухгалтерія є центральною ланкою, а в разі кадрового обліку - однією з ланок, тоді як центральним виступає відділ кадрів.

В рамках даного параграфа нами була розглянута комплексна система обліку фінансових і матеріальних ресурсів підприємства. Як сукупність організаційних підсистем вона володіє високим ступенем внутрішнього взаємозв'язку: кожна із зазначених підсистем впливає на соціальні та економічні процеси всередині підприємства, забезпечуючи своєю роботою безперебійний рух і реєстрацію всіх фінансових, трудових і матеріальних ресурсів.

 
<<   ЗМІСТ   >>