Повна версія

Головна arrow Економіка arrow Економіка підприємства

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Вступ

У світовій економіці відбуваються дуже серйозні структурні зрушення, які цілком доречно назвати тектонічними. Розвинені країни вже вступили в інноваційну стадію, вони знаходяться на технологічній кордоні. Для лідерів зростання обумовлений здатністю "зрушувати" кордон вгору, створюючи інновації. Виклик XXI ст. для Росії полягає в тому, що вона повинна знайти для себе шлях успішної адаптації до цих зрушень, зробитися конкурентоспроможною в сфері інновацій [1].[1]

В результаті фінансової кризи відбувся спад активності в сфері промислового виробництва практично у всіх галузях економіки. Промислові підприємства України опинилися в таких складних економічних умовах, що змушені застосовувати комплекс антикризових заходів. Звідси можна зробити висновок, що підготовка економістів нової формації, які глибоко усвідомлювали теорію економічних процесів підприємства і вміють ефективно використовувати отримані знання на практиці, має винятково важливе значення для Росії.

Забезпечення сталого становища підприємств на ринку залежить від наявності ефективного механізму управління і стратегії розвитку організації, яка повинна вироблятися на основі прогнозів стану ринків продукції, що випускається, аналізу сильних і слабких сторін бізнесу. Реалізація стратегії залежить від діючої на підприємстві системи стратегічного планування та управління процесами, що проходять через всі підрозділи і служби підприємства. Використання процесного підходу до управління бізнесом є одним з основних джерел довгострокових конкурентних переваг підприємства. Збалансований механізм управління бізнес-процесами, заснований на стратегічному плануванні, дозволить змінювати як самі бізнес-процеси, так і методики їх впровадження відповідно з практичними потребами підприємства, швидко і ефективно адаптувати бізнес-процеси під постійно мінливі умови і планувати їх поліпшення на основі системи збалансованих показників.

На сьогоднішній день для більшості промислових підприємств залишаються невирішеними проблеми узгодження цільових орієнтирів і створення єдиного інформаційного простору для прийняття управлінських рішень. Сьогодні теоретичні дослідження та практичні розробки з проблем виявлення резервів бізнесу, створення надійної системи планування та управління бізнес-процесами, здатної забезпечити стійке зростання ефективності підприємства в умовах динамічності та непередбачуваності ринку, мають дуже важливого значення в економіці країни.

Знання логіки економічних процесів підприємства необхідно в першу чергу тим, хто займається їх організацією. Крім того, фахівцям найрізноманітніших професій, так чи інакше залученим в діяльність підприємства, важливо розуміти взаємозв'язку основних бізнес-процесів з досягненням цілей і збільшенням фінансового благополуччя бізнесу.

Підручник "Економіка підприємства" написаний авторами па основі практичного досвіду, досвіду викладання та узагальнення численних літературних джерел. Його завдання - допомогти новим російським професійним фахівцям зрозуміти логіку економіки бізнес-процесів підприємства і навчитися знаходити найкращі способи своєї поведінки відповідно до цілей розвитку бізнесу.

У результаті вивчення матеріалу, викладеного в підручнику, студент повинен:

знати

 • • принципи організації впровадження технологічних і продуктових інновацій;
 • • види організаційних структур і фактори, що визначають їх вибір і моделювання;
 • • методи та основні теорії стратегічного менеджменту;
 • • зміст і взаємозв'язок основних елементів процесу стратегічного управління;
 • • принципи організації систем обліку та розподілу витрат, основи калькулювання та аналізу собівартості продукції та послуг;
 • • принципи взаємозв'язку функціональних стратегій компанії;
 • • основні бізнес-процеси в організації;
 • • основні поняття, цілі, принципи, сфери застосування, об'єкти та суб'єкти фінансового менеджменту;

вміти

 • • ставити цілі і формувати завдання, пов'язані зі створенням і комерціалізацією технологічних і продуктових інновацій, розробляти програми здійснення інноваційної діяльності в організації та оцінювати її ефективність;
 • • визначати і вибудовувати оптимальні для конкретного виробництва блок-схеми;
 • • розробляти корпоративні, конкурентні та функціональні стратегії розвитку організації;
 • • калькулювати та аналізувати собівартість продукції та ухвалювати обгрунтовані рішення на основі даних управлінського обліку, оцінювати ефективність використання різних систем обліку та розподілу;
 • • аналізувати зміст та особливості функціональних стратегій і готувати пропозиції щодо підвищення їх ефективності;
 • • моделювати і оптимізувати бізнес-процеси;
 • • застосовувати основні інструменти фінансового менеджменту для вартісної оцінки активів, капіталу і грошових потоків;

володіти

 • • сучасним інструментарієм аналізу результатів і наслідків інноваційної діяльності в організаціях;
 • • навиком графічного зображення і якісного опису організаційних структур управління;
 • • методами формулювання та реалізації стратегій на рівні бізнес-одиниці;
 • • інструментами і методами обліку та розподілу витрат, навичками калькулювання та аналізу собівартості продукції;
 • • технологією розробки функціональних стратегій і методами формування збалансованих управлінських рішень;
 • • методами реінжинірингу бізнес-процесів та оцінки їх результативності;
 • • технологією прийняття рішень в управлінні фінансами компанії.

 • [1] Ясин Е. Г. Тектонічні зрушення у світовій економіці: що скаже фактор культури: доповідь до X Міжнародній науковій конференції ДУ - ВШЕ з проблем розвитку економіки і суспільства, Москва, 7-9 квітня 2009 / Є. Г. Ясін , М. В. Снігова. М .: Изд. будинок ГУ - ВШЕ, 2009. С. 95.
 
<<   ЗМІСТ   >>