Повна версія

Головна arrow Право arrow Акціонерне право Росії

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Лічильна комісія та робочі органи загальних зборів акціонерів

Забезпечення достовірності результатів волевиявлення учасників товариства при реалізації ними права голосу на загальних зборах - така основна (хоча і не єдина) мета діяльності лічильної комісії.

Розбіжності є з питання про те, чи є лічильна комісія органом товариства або це всього лише робочий (допоміжний) орган загальних зборів акціонерів ("орган в органі"). Багато авторів схиляються до другого варіанту (див., Наприклад: Ломакін Д. В. Нариси теорії акціонерного права та практики застосування акціонерного законодавства. - М .: Статут, 2005. - С. 112-113; Могилевський С. Д. Органи управління господарськими товариствами: Правовий аспект: монографія. - М .: Справа, 2001. - С. 133-134, 211, 213; Рубеко Г. Л. Правовий статус органів управління акціонерних товариств. - М .: Статут, 2007. - С. 81 ). Більш кращим, однак, вважаємо погляд, який відкидає розгляд лічильної комісії виключно як робочого органу зборів: згідно зі ст. 56 Закону про АТ законодавець розглядає її як постійно діючого органу ("в суспільстві створюється лічильна комісія", термін її повноважень може минути і т.п.); крім того, лічильна комісія має обов'язки (реєстраційного характеру), що підлягають виконанню до

початку роботи зборів. Тому нам імпонує висновок В. В. Долинської, кваліфікується лічильну комісію у якості органу юридичної особи, що реалізує контрольні функції (див .: Долинська В. В. Основні положення і тенденції акціонерного права: дис. ... Д-ра юрид. Наук. - М., 2006. - С. 470-471).

Припис про необхідність утворення лічильної комісії діє стосовно не всіх акціонерних товариств, а лише компаній із кількістю акціонерів - власників голосуючих акцій більше 100 (п. 1 ст. 56 Закону про АТ). Як наслідок, на практиці постало питання про особу (органі), що здійснює підрахунок голосів на зборах товариства з меншим числом учасників; невирішеною є і проблема поширення на лічильну комісію таких товариств (у разі її утворення) вимог до персонального складу, визначених у п. 2 ст. 56 Закону про АТ. Відмічені прогалини Закону про АТ частково долаються нормами Положення про збори акціонерів: зокрема, з нього чітко випливає, що підрахунок голосів в розглянутих організаціях може здійснюватися реєстратором, іншою уповноваженою особою (так званим лічильником) і, нарешті, спеціально створеної лічильною комісією (п. 4.4). Отже, лічильна комісія може бути сформована і в суспільствах з невеликою кількістю учасників.

Функції, якими наділена лічильна комісія, можуть здійснюватися і сторонньою організацією - реєстратором, що є власником реєстру даного акціонерного товариства, причому:

  • а) в імперативному порядку - стосовно до корпораціям з числом власників голосуючих акцій більше 500 (тим самим лічильна комісія в таких суспільствах не створюється);
  • б) в диспозитивном порядку - в компанії з числом власників голосуючих акцій 500 і менше.

Залучення реєстратора за ініціативи товариства (тобто в диспозитивном порядку), виступаючи альтернативним варіантом виконання завдань, що стоять перед лічильною комісією, може мати місце як в ситуації, коли лічильна комісія взагалі не створюється, так і у випадку, коли лічильна комісія була утворена , але по екстраординарним причин (до числа яких закон відносить витікання терміну повноважень, зниження кількісного складу комісії до двох і менш членів, явка для виконання обов'язків менше трьох членів) не спроможна приступити до здійснення своєї діяльності (абз. 2 п. 1 та п. 3 ст. 56 Закону про АТ). Не можна не помітити, що наведені нормативні положення не дають повної картини умов наділення реєстратора функціями лічильної комісії. По-перше, відсутня однозначність в баченні питання про випадки допустимості залучення реєстратора при наявності лічильної комісії. Думається, що перелік зазначених випадків, даний в п. 3 ст. 56 Закону про АТ, є закінченим; при іншому трактуванні перерахування, представлене в названій нормі, ставало б безглуздим. У той же час включення у розглянутий ряд випадку закінчення строку повноважень лічильної комісії навряд чи можна визнати виправданим, бо в цій ситуації юридично лічильної комісії не існує. По-друге, закон чітко не прописує правові підстави передачі реєстратору повноважень комісії: не ясно, чи потрібне для цього спеціальне рішення загальних зборів акціонерів (логічним вважаємо варіант, при якому волевиявлення загальних зборів акціонерів є зайвим тільки в ситуаціях, знайшли закріплення в п. 3 ст. 56 Закону про АТ).

Судова практика виходить з принципу, відповідно до якого порушення вимог закону про покладення функцій лічильної комісії на реєстратора може служити підставою для оскарження рішення загальних зборів лише з урахуванням загальної правомірності дій реєстратора та суспільства (наприклад, якщо реєстратор неправомірно самоусунувся від виконання функцій лічильної комісії, то рішення не може бути визнано недійсним з мотивів недотримання п. 1 ст. 56 Закону про АТ) (див. постанову Президії ВАС РФ від 15.11.2005 № 8038/05).

Питання обрання лічильної комісії (у тому числі, що стосуються дострокового припинення повноважень окремих її членів) відносяться виключно до компетенції загальних зборів акціонерів (подп. 13 п. 1 ст. 48, п. 1 ст. 56 Закону про АТ).

Закон не формулює правил щодо періоду часу, на який обирається лічильна комісія (ні прямо, ні побічно, як це, наприклад, зроблено в п. 1 ст. 47 Закону про АТ щодо терміну повноважень ревізійної комісії). Таким чином, вищий орган управління акціонерної компанії правомочний будь-яким чином вирішити дане питання. Можлива і ситуація, при якій термін діяльності обраного складу комісії (не позначений в локальних актах) взагалі не був предметом розгляду на загальних зборах; в цьому випадку повноваження членів лічильної комісії не обмежуються тимчасовими рамками, їх збереження залежить тільки від волі зборів акціонерів (яке може в будь-який час поставити питання про переформування органу), а також об'єктивних чинників (зокрема, при смерті члена комісії).

Певні вимоги пред'являються до кількісного та персонального складу лічильної комісії. Закон встановлює мінімальну "планку" стосовно до числу членів лічильної комісії - в її складі ні за яких обставин не може бути менше трьох осіб (п. 2 ст. 56 Закону про АТ); відповідно до цього конкретну кількість членів комісії може бути змінено рішенням загальних зборів акціонерів, але лише у бік збільшення.

Не зовсім зрозумілим є відповідь на питання про те, які правові наслідки зменшення з різних причин числа членів лічильної комісії, кількість яких носить заздалегідь визначений характер (наприклад, рішенням зборів було визначено, що в неї повинно входити сім чоловік), але при цьому мінімальна кількість , приписувані законом (три особи), є. Дана неоднозначність пов'язана з тим, що закон, з одного боку, не передбачає жодних вимог до кворуму комісії (тим самим передбачається, що вона повинна працювати в повному складі), а з іншого - говорить про можливість залучення реєстратора для здійснення функцій комісії, тільки якщо кількість її членів стало менше трьох (п. 3 ст. 56 Закону про АТ). Враховуючи важливість покладених на аналізований орган завдань, виявлена проблема вимагає прямого законодавчого дозволу.

Необхідність забезпечення незалежності членів лічильної комісії від будь-яких інших органів товариства (як управлінських, так і контрольних), а отже, виключення суб'єктивної зацікавленості при підрахунку голосів, зумовила введення нормативних вимог до "якісному" складом комісії. У неї не можуть входити:

  • а) особи, які мають безпосереднє відношення до управління і контролю в суспільстві, а саме: члени ради директорів (наглядової ради), члени ревізійної комісії (ревізор), члени колегіального виконавчого органу, одноосібний виконавчий орган товариства, керуюча організація або керуючий;
  • б) особи, висунуті кандидатами на вищевказані посади.

Зауважимо, що віднесення керуючої організації до кола осіб, участь яких у лічильної комісії не допускається, є непорозумінням, бо комісія утворюється виключно з фізичних осіб, що з усією очевидністю випливає з першого речення п. 2 ст. 56 Закону про АТ. У зв'язку з цим, а крім того, враховуючи потребу в "відокремленні" лічильної комісії від керуючої організації слова "керуюча організація" повинні бути замінені, наприклад, на текст "особи, що займають посади в органах управління і контролю керуючої організації".

Акціонерне законодавство детализированно і вичерпно підходить до виявлення функцій (напрямів діяльності) лічильної комісії (п. 4 ст. 56, ст. 62 Закону про АТ). Комісія здійснює наступні взаємопов'язані дії організаційного, інформаційного і легітимаційного характеру: а) перевіряє повноваження і реєструє осіб, що беруть участь у загальних зборах акціонерів; б) визначає кворум зборів акціонерів; в) роз'яснює (очевидно, в ході зборів) питання, що виникають у зв'язку з реалізацією акціонерами (їх представниками) права голосу на загальних зборах, а також порядок голосування з питань, що виносяться на голосування (дана інформаційно-роз'яснювальна функція особливо актуальна в ситуації кумулятивного голосування при обранні членів ради директорів); г) забезпечує встановлений порядок голосування та права акціонерів на участь у голосуванні; д) підраховує голоси і підводить підсумки голосування; е) складає протокол про підсумки голосування; ж) після складання протоколу про підсумки голосування та підписання протоколу загальних зборів акціонерів опечатує і передає в архів бюлетені для голосування.

Допоміжними утвореннями, покликаними забезпечити ефективну роботу загальних зборів, є голова зборів (закон також вживає термін "головуючий"), президія та секретар зборів. Дані освіти не є органами суспільства, це - робочі органи іншої органу (загальних зборів акціонерів), існуючі при цьому органі, "обслуговуючи" його.

Головою зборів в силу посади є голова ради директорів (наглядової ради); інше може бути передбачено статутом (п. 2 ст. 67 Закону про АТ). Голова відкриває і веде збори (надає слово виступаючим, стежить за дотриманням регламенту тощо), підписує протокол загальних зборів акціонерів і звіт про підсумки голосування (про дані документах див. 15.6.6 підручника).

У деяких країнах до питання визначення фігури голови зборів підходять більш докладно. Так, в Англії "... функції голови зборів виконує голова ради директорів або в його відсутність будь-якої директор, призначений рештою директорами .... Якщо жоден із зазначених директорів не присутній і вони не з'являються протягом 15 хвилин з моменту, коли збори мало розпочати свою роботу, присутні директора обирають зі свого складу голову; якщо ж присутній тільки один директор і з його боку не буде заперечень, він стає головою. У випадку, якщо ніхто з них не бажає бути головою зборів або ніхто з директорів не з'являється в протягом 15 хвилин після призначеного часу, присутні члени компанії, що мають право голосу, самі обирають голову зборів "(Полковников Г. В. Англійське право про компанії: закон і практика: Навчальний посібник. - М .: Изд-во" НИМИ ", 1999. - С. 87-88). Даний досвід, що представляє безперечний інтерес (принаймні з погляду виникнення можливих казусів), може бути врахований при складанні внутрішніх документів.

Згадуючи про президії зборів (п. 2 ст. 63), Закон про АТ зберігає повне мовчання про порядок його формування та функціональному призначення. При намірі утворити даний орган (що не є обов'язковим для суспільства) його статусні характеристики варто прописати у внутрішньому документі.

На секретаря зборів покладаються обов'язки фіксації ходу обговорення питань порядку денного і складання протоколу загальних зборів акціонерів, а також звіту про підсумки голосування. Можна лише поскаржитися на те, що законодавство не визначає, який орган управління суспільством має повноваженням призначати (обирати) секретаря зборів і в якому порядку.

Наслідком неврегульованості (яка в даному випадку повинна бути оцінена як недолік) з'явилася "різношерста" корпоративна практика: нерідко суспільства включають в статут положення про затвердження секретаря на засіданні радою директорів (пояснюючи таке вирішення питання не тільки доцільністю, але й неможливістю обрання секретаря загальними зборами акціонером через обмеженість його компетенції законом); багато суспільства, навпаки, відносять обрання (призначення) секретаря до порядку ведення зборів, а стало бути, бачать у ньому питання, яке знаходиться в компетенції загальних зборів акціонерів.

 
<<   ЗМІСТ   >>