Повна версія

Головна arrow Політекономія arrow Економічна теорія

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Корекція стратегічного плану і конкретизують його програм

Як вже зазначалося раніше, корекція завдань стратегічного плану та відповідних йому програми повинна здійснюватися у разі істотних змін як в ході виконання планових показників, так і в зовнішньому середовищі.

Зазвичай коректування планових показників здійснюється в напрямку їхнього зниження. Але може бути ситуація, коли ці показники слід підвищити.

У радянський період часто здійснювалося коригування планових завдань у бік їх зниження. Це робилося для того, щоб не знижувати позитивну оцінку діяльності підприємств, у тому числі і не позбавляти їх трудові колективи і керівників премій, які визначалися залежно від ступеня виконання і перевиконання планових завдань. Якщо ж плани перевиконувалися, то вони не коректувалися.

Тим часом коригування планів і програм потрібна зовсім не для збереження заохочення керівників і виконавців структур, відповідальних за виконання планових завдань, а для зовсім інших цілей.

Справа в тому, що всі завдання і показники планів і програм, у разі їх розробки на досить високому професійному рівні, сполучені один з одним, знаходяться в певних кількісних співвідношеннях. Значні відхилення у виконанні будь-якого істотного завдання або показника (не тільки зі знаком "-", але і зі знаком "+") порушує систему спряженості всіх завдань і показників (ПЗПП) плану або програми. Відповідно при значних відхиленнях в одному або декількох показниках і завданнях необхідно внести відповідні корективи у всю систему ПЗПП.

Наприклад, у випадку значного зниження світових цін на нафту, знижується експортна виручка Росії, відповідно зменшуються можливості фінансування низки державних програм в економічній і соціальній сфері. Ці програми підлягають відповідному коригуванню, якщо не вдається знайти додаткові ресурси для забезпечення виконання програм у повному обсязі.

Або, наприклад, в два рази проти завдань програми збільшується обсяг виробничих потужностей підприємств високої технології, що вводяться в дію відповідно з цією програмою. Ці підприємства відрізняються підвищеною ефективністю, тому в даному випадку перевиконання програми слід вітати (у ряді випадків перевиконання недоцільно, особливо у виробництві зайвої продукції). В даному випадку програму слід коригувати у напрямку створення додаткового ресурсного забезпечення виробничих потужностей, що вводяться в дію понад програму.

Часта, тим більше істотне коректування планових і програмних завдань здатна дезорганізувати планово-програмний процес. Об'єктивно існує два основних способи запобігання частих істотних коригувань планових завдань і показників:

  • 1. обгрунтована і ретельна розробка планів і програм, так щоб вони потребували можливо менших коригування;
  • 2. передбачення у планах і програмах значних резервів, матеріальних і фінансових ресурсів, на випадок непередбачених обставин.

Використання інституту державно-мастного партнерства в стратегічному управлінні та плануванні

Державно-приватне партнерство спочатку набуло поширення в країнах Заходу, а потім стало активно впроваджуватися в Росії. При цьому воно виражається, головним чином, у вигляді здійснення спільних інвестиційних проектів, насамперед у дорожньому будівництві. Таке застосування державно-приватного партнерства, якщо тільки воно не використовується як прикриття для різного роду махінацій корумпованих чиновників, заслуговує позитивної оцінки. Однак це тільки одне з можливих застосувань державно-приватного партнерства. Головним його напрямом повинно стати спільне державно-приватне управління громадським відтворювальним процесом в масштабі національної економіки на всіх його рівнях - мікро-, мезо-, макро-. У такому випадку державно-приватне партнерство з фрагментарного інструменту сучасної економіки перетворюється в особливу систему, головною функцією якої стає ефективне управління багаторівневим відтворювальним процесом національної економіки.

Система державно-приватного партнерства об'єктивно зумовленими чином покликана стати основною формою управління, багаторівневим відтворювальним процесом, який розгортається в масштабі народного господарства країни.

Об'єктивно перетворення системи державно-приватного партнерства в основну форму управління багаторівневим відтворювальним процесом в масштабі національної економіки обумовлено наявністю якісно різних властивостей управління, властивих як державі, так і приватній ініціативі, у зв'язку з чим найкращим видом управління є той, у якому з'єднані в єдине органічне ціле позитивні сторони державного і приватного управління та нейтралізовані їхні недоліки. Однак слід побоюватися такого виду управління на базі державно-приватного партнерства, у якому з'єднані негативні елементи управлінського впливу на відтворювальний процес, властиві як державі, так і приватній ініціативі.

де ООбПСГЧПглФУВПне - об'єктивна обумовленість перетворення системи державно-приватного партнерства в головну форму управління відтворювальним процесом національної економіки на всіх його рівнях;

ОтСУпГ - відмітні властивості управління, властиві державі;

ОпСУпЧІ - відмітні властивості управління, притаманні приватній ініціативі.

де ЕфСУВПне - ефективна система управління відтворювальним процесом національної економіки у формі державно-приватного партнерства;

ПСУпГ - позитивні властивості управління, властиві державі;

ПСУпЧІ - позитивні властивості управління, притаманні приватній ініціативі;

ННСУпГЧІ - нейтралізація негативних сторін управління, притаманних державі і приватній ініціативі.

де АЕфСУ ВПне - антіеффектівная система управління відтворювальним процесом національної економіки у формі державно-приватного партнерства;

НСУпГ - негативні властивості управління, властиві державі;

НСУпЧІ - негативні властивості управління, притаманні приватній ініціативі;

ІПСУпГЧІ - ігнорування позитивних властивостей управління, притаманних державі і приватній ініціативі.

де ПСУпГ - позитивні властивості управління, властиві державі;

СОР - стратегічна орієнтація розвитку;

КФПКНР - концентрація факторів виробництва на ключових напрямках розвитку;

ПОІЧ - пріоритет суспільних інтересів над приватними;

СвРнОнцІП - свобода від ринкових обмежень суспільно необхідних ідей доцільних інвестиційних проектів, які не можуть бути запущеними в умовах їх відповідності параметрам ринкової вигоди;

ВОСЕклВП - можливість забезпечення системної екологізації відтворювального процесу;

ПЗНГІ - послідовний захист національно-державних інтересів;

ЗПФНІР - залучення потенціалу фундаментальних наукових досліджень і розробок;

ВННЕ - впровадження морального початку в економіку.

НСУпГ = ИГУ + БГУ + СІІІУ + ОПРСЦ + Торре + НСРК + ОКАГВ + ОТІАГВ + ЗРИ + ЗСОІ + ОСбПлОт,

де НСУпГ - негативні властивості управління, властиві державі;

ИГУ - інертність державного управління;

БГУ - бюрократизація державного управління;

СІІІУ - схильність до імітації інновацій та інтенсивного управління;

ОПРСЦ - небезпека перетворення реформування (та інновацій) на самоціль;

Торре - тенденційна (суб'єктивна) оцінка результатів розвитку;

НСРК - негативна селекція керівних кадрів (пов'язана з перетворенням посади в аналог приватного капіталу з острахом керівника оточувати себе заступниками, що можуть потенційно претендувати на його посаду);

ОКАГВ - небезпека коррумпирования апарату державної влади;

ОТІАГВ - небезпека тотальної ідеологізації апарату державної влади;

ЗРИ - уповільнена реакція на інновації;

ЗСОІ - завужені-суб'єктивний підхід до оцінки інновацій;

ОСбПлОг - відсутність збалансованості між повноваженнями і відповідальністю при різкому коливанні між непропорційно великою відповідальністю керівників в одних випадках і їх пракгіческі повною безвідповідальністю в інших.

де ПСУпЧІ - позитивні властивості управління, притаманні приватній ініціативі;

Нху - новаторський (інноваційний) характер управління;

ДХУ - демократичний характер управління;

Нуррі - націленість управління на реальний результат;

Гіором - готовність йти на виправданий ризик;

ПКУРКС - підбір кадрів управлінців відповідно до їх реальної кваліфікацією і здібностями;

Гопри - гнучкість і оперативність у прийнятті рішень;

ДКПР - доведення до кінця прийнятих рішень;

Троянду - реальна відповідальність за результати управління;

ВУККР - винагорода управлінських кадрів за кінцевими результатами їхньої праці, визначеним на основі результатів діяльності об'єкта управління.

де НСУпЧІ - негативні властивості управління, притаманні приватній ініціативі;

ПЧІнО - переважання приватних інтересів над суспільними;

ВЧОсчРОГ - можливість приватного збагачення за рахунок розорення суспільства і держави;

УПКРКНР - вузькі межі концентрації ресурсів на ключових напрямках розвитку;

ОНОГІІПНБП - відмова від необхідних суспільству і державі інноваційно-інвестиційних проектів, що не окупающихся в досить близькій перспективі;

СНПНР - схильність до порушення прав найманих працівників та обмеженню їх соціального захисту;

СХЕНР - схильність до хижацької експлуатації найманої праці;

СТЕ - схильність до тіньової економіки;

Скр - схильність до криміналізації.

Для перетворення державно-приватного партнерства в основну форму системи управління відтворювальним процесом національної економіки на всіх її рівнях - мікро-, макро-, мезо-, необхідно:

по-перше, доручення державою на основі конкурсу групам ініціативних вчених і фахівців, в окремих випадках і персонально, підготовки всіх нормативних документів, проектів плану, проектів і програм, інвестиційних проектів і т.д. з оплатою на більш високому рівні, ніж у комерційних структурах;

по-друге, доручення державою управління підприємствами (організаціями), що знаходяться в його власності, програмами, проектами та ін., що обирається за конкурсом групам ініціативних управлінців з винагородою їх крім фіксованої зарплати прямий часткою від грошової оцінки реального результату, досягнутого керованим об'єктом;

по-третє, винагорода державних чиновників, відповідальних за певні ділянки громадського відтворювального процесу, у тому числі за програми, проекти і т.п., крім встановленого ним посадового окладу прямий часткою від грошової оцінки результату, реально досягається на ділянках, за які вони несуть відповідальність;

по-четверте, довічне ведення картки персонального обліку позитивних і негативних результатів у роботі для всіх осіб, що беруть участь в системі державно-приватного партнерства з обов'язковим наданням цих карток конкурсним компаніям, що здійснюють відбір серед приватних претендентів на участь у тому чи іншому конкретному варіанті державно-приватного партнерства, а також кадровим службам апарату державної влади;

по-п'яте, регулярне проведення незалежного аудиту реальних результатів управління в системі державно-приватного партнерства на всіх рівнях відтворювального процесу;

по-шосте, різке посилювання відповідальності працівників апарату державної влади за корупцію і зловживання службовим становищем, особливо задіяних у системі державно-приватного партнерства, при строгому і всеосяжну контролі за рівнем особистого споживання держслужбовців і їх найближчих родичів на предмет його відповідності рівню отримуваних доходів.

 
<<   ЗМІСТ   >>