Повна версія

Головна arrow Політекономія arrow Економічна теорія

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Господарський механізм на мезорівні

Мезорівень в економіці являє собою міжгалузеві зв'язки підприємств і організацій.

Ці зв'язки можуть здійснюватися без їх структурування у двох варіантах:

  • - Через акти купівлі-продажу на ринку в рамках обумовлених господарським механізмом на макрорівні;
  • - Через директивну систему планування, ціноутворення, матеріально-технічного постачання (в особі Держплану, Держкомцін, Держпостачу в радянський період).

При цьому окремі підприємства однієї галузі можуть об'єднуватися, утворюючи під ім'ям об'єднань нові, більш великі підприємства.

Схему господарського механізму в його бесструктурном вигляді на мезорівні цей процес не змінює. У будь-якому випадку зберігається полярність: маса окремих підприємств і загальнодержавний господарський механізм або як ринок, або як план, або як їх змішання.

На противагу безструктурну господарському механізму на мезорівні виділяється на цьому ж рівні структурований господарський механізм.

Це структурування може здійснюватися і реалізується на практиці в чотирьох видах.

По-перше, у вигляді створення корпорацій (виробничих об'єднань, науково-виробничих об'єднань, фінансово-будівельних груп, ТНК тощо), які концентрують під своїм управлінням більшою чи менший величини блоки міжгалузевих зв'язків і відповідно структурують їх організацію та управління ними .

По-друге, аналогічний процес структурування міжгалузевих зв'язків відбувається шляхом створення територіальних центрів господарського управління (наприкінці 50-х - початку 60-х рр. В СРСР - створення регіональних Раднаргоспів, освіта під впливом регіональних адміністрацій в даний час територіальних ФПГ і т.п .).

По-третє, створення міжгалузевих об'єднань підприємств не шляхом злиття їх власності та постановки над ними єдиного керуючого центру, розпорядження якого носять обов'язковий характер для кожного підприємства, а на основі взаємних угод, при наявності заінтересованнос

ти в спільної економічної діяльності, що зазвичай супроводжується створенням загального координаційного центру.

По-четверте, шляхом комбінування цих видів структурування.

Все вищевикладене можна представити у вигляді табл. 5.1.

Таблиця 5.1

Структурування господарського механізму на мезорівні

Види господарських механізмів структурування межекономіческіх зв'язків

1

2

3

4

Корпорація, що концентрує під своїм управлінням і контролем блок міжгалузевих господарських зв'язків

Територіальне об'єднання підприємств і організацій, підлеглий одному центру, що забезпечує управління блоком міжгалузевих господарських зв'язків і контроль над ними на території регіону

Об'єднання підприємств і організацій на основі добровільної згоди при взаємній зацікавленості, керуюче блоком міжгалузевих господарських зв'язків або контролююче його

Корпоративно-конгломеративна механізм господарювання, що охоплює систему господарських органів, яка поєднуватиме підпорядкування їх частини єдиному центру з примиканням до нього господарюючих суб'єктів на основі добровільної угоди і взаємної зацікавленості

Господарський механізм на мікрорівні

Господарський механізм на мікрорівні - це система організації та управління економічними зв'язками і процесами всередині господарюючого суб'єкта (підприємства або організації).

Тут необхідно роз'яснити одну важливу для подальшого дослідження розглянутих у роботі проблем особливість.

Слід відрізняти окреме підприємство або об'єднання декількох підприємств в одне ціле, так що в підсумку виходить окреме, хоча й укрупненное підприємство, від об'єднання підприємств у єдину корпорацію, що охоплює той чи інший комплекс (блок) міжгалузевих господарських зв'язків.

Господарський механізм, задіяний всередині окремого підприємства, відноситься до мікрорівня і не є предметом розгляду цієї роботи.

Навпаки, господарський механізм, використовуваний всередині корпорації, відноситься до мезоуровне і служить предметом нашого найпильнішої уваги.

При такій постановці проблеми може виникнути питання: госпрозрахунок окремого підприємства відноситься тільки чи до мікрорівня? Тим більше що для мікрорівня існує поняття внутрішньозаводського госпрозрахунку.

Згідно застосовуваної нами класифікації, госпрозрахунок окремого підприємства відноситься до прикордонної області між макро- і мікрорівнями, являють собою варіант безструктурні міжгалузевих зв'язків, що означає практичну незадействованность, невикористання господарського механізму на мезорівні.

Саме безструктурна механізм мезоекономічних зв'язків був характерний і для радянської, і для пострадянської економіки, хоча і на різний манер. При цьому незадействованность структуризації міжгалузевих зв'язків на мезорівні (практично невикористання, за рідкісними винятками, господарського механізму на мезорівні), будучи найважливішим недоліком господарського механізму радянського періоду, є також і істотним недоліком пострадянського господарського механізму.

У радянський період десятки тисяч окремих підприємств були за всіма статтями підпорядковані макроекономічного центру, структурованого на економічні та галузеві міністерства і відомства, у зв'язку з чим виникали нижченаведені недоліки, все більш посилюються в міру зростання масштабів економіки і розростання міжгалузевих господарських зв'язків:

  • - У зв'язку з неотрегулированности міжгалузевих поставок підприємства недовикористала від 40 до 60% виробничих потужностей, значно знижували якість продукції у зв'язку з процветавшей штурмівщиною, обумовленої виробничими поставками переважно в останні дні планових періодів;
  • - Неповороткістю і бюрократизація міжгалузевих виробничих поставок відповідно до плану на п'ятиріччя, до того ж складається на базі даних за попередні йому один-два роки, приводила до різкого уповільнення (до 7 років) впровадження досягнень науково-технічного прогресу у виробництво, а то й до відмови від такого впровадження взагалі у зв'язку з неможливістю внести зміни у вже сформовані міжгалузеві зв'язки, в той час як техніко-технологічні новинки вимагали їх істотних змін;
  • - Десятки тисяч окремих підприємств, без їх структуризації у великі міжгалузеві блоки, опиняючись все більш неосяжним масивом для централізованого планування, ціноутворення, матеріально-технічного постачання, у зв'язку з чим ця централізована тріада все більш рухалася по наїждженій колії, тим самим фіксуючи міжгалузеві пропорції суспільного відтворення на якусь дату часу, все більш відклеювану в минуле, що стало колосальним гальмом економічного і науково-технічного прогресу;
  • - Неможливість централізованого планування номенклатури продукції для десятків тисяч підприємств (сама ж номенклатура перевищила 30 млн найменувань) привела до планування зверху тільки найважливішою номенклатури продукції і встановленню для решти продукції планових показників у вигляді вартісного обсягу (обсяг вартості реалізованої продукції і прибуток), що в умовах відсутності тиску на виробника конкурентного ринку і практично гарантованої реалізації будь-якої продукції, за рідкісним винятком, призводило до гігантської марнотратності - свідомому накручування матеріальних і грошових витрат з метою збільшення об'ємних вартісних показників, включаючи і прибуток (адже чим більше витрати виробництва, тим більше ціна, тим більше обсяг реалізації продукції і прибуток, тим краще виконується план, а дорогу продукцію споживачі все одно зобов'язані були купити за рознарядками Держпостачу, до того ж це було їм вигідно для накручування своїх витрат виробництва, а Мінфін автоматично видавав гроші під планові показники).

Демонтаж антиекономічний механізму господарювання на мезорівні в пострадянський період не поліпшила ситуацію, оскільки як і раніше мезоекономічних зв'язку не структуровані. Різниця радянського і пострадянського господарських механізмів на мезорівні в тому, що:

  • - В радянський період десяткам тисяч окремих підприємств протистояла централізована тріада (Держплан, Держкомцін, Держпостач);
  • - В пострадянський період масі розрізнених підприємств протистоїть вже не централізована тріада, а ринковий блок господарського механізму на макрорівні.

У підсумку господарський механізм ще більш погіршився. З механізму гальмування він перетворився на механізм руйнування економіки, деіндустріалізації країни, удушення науково-технічного потенціалу, населення країни.

Розглянувши господарський механізм окремо на макро-, мезо-, мікрорівнях, слід констатувати: господарський механізм країни в цілому являє собою єдність господарських механізмів на трьох рівнях економіки. Це знаходить своє вираження в табл. 5.2.

Таблиця 5.2

Господарський механізм країни

Господарський механізм країни

Господарський механізм на макрорівні

Господарський механізм на мезорівні

Господарський механізм на мікрорівні

 
<<   ЗМІСТ   >>