Повна версія

Головна arrow Політекономія arrow Економічна теорія

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Економічне зростання і синергетичний ефект

Сталий економічний розвиток окремих країн і всієї людської цивілізації в цілому несумісне не тільки з таким ростом виробництва, що здійснюється в антагоністичному протиріччі з екологічними принципами і нормами, але також і з застоєм виробництва або його млявим зростанням. Застій неминуче призводить до деградації, яка рано чи пізно закінчується повним крахом. Адже справжня життєдіяльність можлива тільки на основі повної напруги сил. Це справедливо як по відношенню до окремої людини, так і суспільству в цілому та його структурним підрозділам. Однак інтенсивне використання ресурсів економічної життєдіяльності несумісне зі штучним (довільним) обмеженням зростання виробництва, хоча саме в такому обмеженні багато хто бачить обов'язкова умова, що дозволяє людству уникнути екологічного колапсу.

Некоректне формулювання проблеми (у цьому разі обмеження економічного зростання заради запобігання екологічного колапсу) призводить до відсутності її вирішення. За нашим поданням, проблему потрібно формулювати інакше: переорієнтація з кількісного економічного зростання на якісний, причому на основі всебічної екологізації виробництва і способу життя.

В економічній теорії давно розрізняють екстенсивний та інтенсивний економічний ріст, відповідно екстенсивне та інтенсивне суспільне відтворення. Наше виділення якісного і кількісного економічного зростання частково відповідає поняттям інтенсивного і екстенсивного розширеного відтворення. Однак поняття якісного економічного зростання перевершує поняття інтенсивного розширеного відтворення (зростання).

По-перше, інтенсифікація може здійснюватися в рамках того ж самого якості, в той час як якісне зростання припускає перехід до більш високого рівня якості.

По-друге, якісний економічне зростання охоплює не тільки процес виробництва, але і всі сфери економічної діяльності (також і обмін, розподіл, споживання), причому в ракурсі цільової орієнтації життєдіяльності особистості і суспільства. При цьому зауважимо, що процес суспільного відтворення має два аспекти: а) взаємодія та взаимопереплетение виробництва, обміну, розподілу, споживання; б) безперервний процес відновлення відтворення. В економічній літературі і господарській практиці інтенсифікація суспільного відтворення завжди розумілася саме як інтенсифікацію процесу постійного відновлення виробництва на розширеній основі. Інтенсифікація взаємодії чотирьох сфер відтворення залишалася при цьому в тіні.

По-третє, поняття якісного економічного зростання припускає інтеграцію в єдине ціле процесів духовноінформаціонного і матеріального виробництва, а також багатогранної діяльності з екологічного відродження планети, з урахуванням не тільки екології біосфери, але й екології ноосфери.

Якісний економічне зростання як елемент розвитку завжди мав місце протягом всієї історії людства, однак до середини XX ст. домінував не він, а кількісне зростання. У другій половині XX ст. став посилюватися якісний економічне зростання, який став інтенсифікуватиметься в геометричній прогресії, але при цьому як і раніше залишається підлеглим задачам кількісного зростання, насамперед зростання що нагромаджується грошового капіталу на базі нарощування обсягів споживання, при штучному вирощенні надзвичайно широкого спектра зайвих і часто навіть шкідливих для людини потреб. Посилення стихійного кількісного зростання за рахунок нерівномірною і негармонійною інтенсифікації якісного зростання у вельми сильному ступені загострило проблеми економічного та екологічного розвитку всіх країн без винятку. Саме тут корениться прискорене просування людства до екологічного колапсу, яке стає все більш очевидним.

Для більш чіткого з'ясування викладається концепції дамо визначення кількісного та якісного економічного зростання.

Кількісний економічне зростання в аспекті цільової установки характеризується орієнтацією на задоволення не тільки і не стільки життєво необхідних і доцільних потреб людини, скільки потреб особистості двох типів: а) досягнення соціального статусу і престижу допомогою володіння дорогими споживчими благами; б) задоволення все більш витончених потреб у сфері побутового комфорту (наприклад, симбіоз унітазу і комп'ютера, ліхтар з вмонтованим у нього магнітофоном, кросівки з миготливими ліхтариками і т.п.). В аспекті досягнення цілей кількісний економічне зростання характеризується домінуючим розвитком сфери матеріального виробництва, побутових та розважальних послуг, у порівнянні зі сферою "ноу-хау" (сферою інформаційних інновацій), так що друге підпорядковане першому як в ракурсі цільових установок, так і в ресурсному забезпеченні . З останнім моментом пов'язано те, що грошове багатство сконцентровано головним чином не в ідеях і блоках накопичуваної інформації, а в продуктах матеріального виробництва, вартість яких виражена в грошовій формі. У міру наростання кількісного економічного зростання протягом історії цивілізації, грошове багатство починає все більш домінувати над матеріальновещественним багатством. При цьому для правлячої еліти воно стає одночасно і життєвою метою, і основним засобом забезпечення влади і власного елітарного положення у світі. Кількісний економічне зростання, будучи посилений все ще підлеглим йому якісним економічними зростанням, призводить до все більш зростаючому витрачанню невідновних природних ресурсів та забруднення середовища проживання.

Якісний економічне зростання в аспекті цілей орієнтований на кардинальне перетворення потреб людської особистості, в напрямку превалювання духовного, творчо-творчого начала, із звільненням процесу особистого споживання матеріальних благ від домінування елемента престижу. Особисте споживання матеріальних благ і послуг повинно служити справді комфортному існуванню особистості, а не її престиж. Престиж і місце в соціальній ієрархії особистості в розумно організованому суспільстві повинні визначатися не престижністю споживання, а рівнем творчо-творчого потенціалу і ступенем його реалізації. Головною метою життя стає при цьому розкриття особистістю свого глибинного творчо-творчого потенціалу, що на порядок знижує значення накопичення грошового капіталу, яке, у міру домінування якісного зростання над кількісним, в усі меншою мірою виступатиме як головна мета зростання, набуваючи значення важливого індикатора в системі показників економічної ефективності, а також інструменту обміну та розподілу реальних цінностей (інформаційних і матеріально-речових). Домінування якісного економічного зростання характеризується переважанням виробництва ідей і нової інформації над виробництвом матеріально-речових благ таким чином, що і головний фактор економічного розвитку, і переважна частина створюваних у суспільстві цінностей представляються насамперед новими конструктивними ідеями (НДДКР), а також досягненнями культури і мистецтва . Виробництво матеріальних благ і послуг при цьому здебільшого передається системі автоматизованих машин і механізмів, включаючи процес управління їх функціонуванням. Така система машин займає проміжне положення між ресурсами природи і розумними потребами людини, функціонуючи на основі екологічно чистих і практично нескінченних енергетичних джерел (енергія керованого ядерного синтезу, енергія сонця, припливів, вітру і т.п.) у вигляді повністю замкнутих технологічних циклів, з повної переробкою зношених засобів виробництва і предметів споживання. Ефективність подібних технологій у вирішальній мірі буде визначатися якісним рівнем НДДКР, який, у свою чергу, залежить від ступеня розвитку сфер науки і освіти, а також культури і мистецтва. Останні дають вихідний імпульс і напрям розвитку науці, техніці, освіті. Повний переважання якісного економічного росту над кількісним об'єктивно призводить до трансформації машинної цивілізації в екологічну цивілізацію, в якій справжня цінність (справжнє багатство) визначається в основному трьома елементами: 1) людиною і організацією суспільних відносин; 2) досягненнями у сфері культури, науки і освіти, з урахуванням доведення їх до рівня прикладних НДДКР і виробничих технологій; 3) природними ресурсами та екологічною чистотою середовища проживання. Матеріальне виробництво при цьому, представлене автоматичною системою машин і механізмів, є автоматизованим матеріальним посередником між природою і науково-техніко-технологічними розробками, націленими на задоволення духовно перетворених потреб людей. Роль матеріального виробництва в екологічній цивілізації аналогічна ролі грошового обігу в нормальному відтворювальномупроцесі, тобто ролі посередника між виробниками реальних цінностей. Звичайно, гроші і грошовий обіг можуть перетворитися і часто перетворюються на самоціль. Але те ж саме можна сказати і про матеріальному виробництві. Однак і те й інше відноситься до деформації, а не здоровому прояву внутрішньої сутності економічного розвитку. Якісний економічне зростання не тільки не суперечить екологічного відродження планети, але тільки він один і здатний повною мірою відродити природу. Зауважимо, мова йде не про помірне кількісному економічному зростанні, що підсилюється, якісним моментом, а саме про якісне економічному зростанні у вигляді домінанти розвитку, що є найважливішою ознакою екологічної цивілізації. Рушійною сило ї якісного зростання є духовно перетворена людська особистість, сенс жізнесуществованія якої полягає в розкритті свого глибинного творчо творчого потенціалу (у кожної людини на індивідуальний манер, від прориву за обрії наукових досягнень і до народження та виховання дітей у дусі гідних громадян екологічно розвиненого суспільства) . І саме масове розкриття такого потенціалу в суспільстві є головним джерелом розвитку продуктивних сил. Таким чином, мета жізнесуществованія людини і головний засіб її досягнення збігаються в єдине ціле.

Для забезпечення обох типів економічного зростання (кількісного і якісного) необхідні відповідні інвестиції, головним джерелом яких в будь-якому випадку (крім фонду відшкодування зношених засобів виробництва) є додатковий продукт, який визначається зазвичай "як продукт надміру даних суспільних потреб". Однак саме істота додаткового продукту і механізм його утворення в двох типах економічного зростання розрізняються кардинальним чином.

В умовах кількісного економічного зростання додатковий продукт є результатом експлуатації праці з боку класу власників, приймаючи на машинної стадії розвитку суспільства вид додаткової вартості.

Зовсім інакше утворюється додатковий продукт в умовах якісного економічного зростання, у своїй сутності представляючи синергетичний економічний ефект (СЕФ). СЕФ являє собою різницю між інтегрованою цінністю (вартістю) всіх факторів виробництва, втілених у готову продукцію і механічною сумою цих же факторів, за умови ефективного їх комбінування в процесі відтворення.

Мабуть, найбільш дохідливим прикладом освіти СЕФ служить маркетингова ситуація з підбором структури висівають зерна відповідно до видами випікаються хлібобулочних виробів, чго дає додатковий припік: додаткову кількість хліба виникає як би "з повітря", в результаті лише ефективного комбінування факторів виробництва.

Виділення особливого типу додаткового продукту у вигляді синергетичного економічного ефекту породжує ряд важливих висновків, що мають принципове значення для економічного розвитку.

По-перше, підприємець, ефективно організуючий господарство, забезпечує своєю працею значний СЕФ, відповідно не тільки дрібні, але і великі приватні господарства можуть володіти капіталом, у тому числі і дуже великим (наприклад, Г. Форд у США), який отримано не в результаті експлуатації найманої праці, а саме зароблений підприємницької активністю на основі принципу СЕФ. Звідси випливає неспроможність марксистського вимоги про експропріацію всякої великої і навіть середньої частнокапиталистической власності. Частнокапіталістічеськая власність, незалежно від масштабів, хоча це стосується далеко не всяким підприємствам, отримує повне виправдання в очах суспільства на основі СЕФ.

По-друге, оскільки досягнення СЕФ кардинальної значущості часто вимагає масованих інвестицій із значним терміном окупності (десятиліття), часто за відсутності гарантій отримання віддачі в більш-менш певний термін (ядерні та космічні дослідження, наприклад), необхідна наявність потужного державного сектора і масштабних державних інвестицій в ряді галузей господарства.

По-третє, саме можливості отримання СЕФ в довгостроковій перспективі є тим об'єктивним критерієм, на основі якого можуть бути визначені оптимальні пропорції: а) між державним і приватним секторами в народному господарстві країни; б) між приватними і державними інвестиціями; в) між накопляемой і споживаної частинами національного доходу суспільства. Для цього економічними пріоритетами російської економіки повинні стати не ПЕК і сировинні галузі в їх орієнтації на світовий ринок, а наука, освіта, наукомісткі галузі машинобудування. Відповідно господарський механізм, поряд з ринковим блоком саморозвитку, повинен включати в себе досить потужний блок державного регулювання, програмування та індикативного стратегічного планування.

По-четверте, матеріальним фундаментом масованого поширення СЕФ у всьому світі є екологічні технології, екологізірующіе не тільки процес великого машинного виробництва, а й процес праці людської особистості. Саме СЕФ як корисний ефект (результат) якісного економічного зростання екологічного типу дозволяє з'єднати в єдине ціле, при їх взаємному посиленні, дві крайності: швидке економічне зростання і відродження природи. Отже, не накопичення грошового капіталу, а отримання СЕФ має стати головним орієнтиром економічного розвитку людської спільноти в якості альтернативи його знищення в екологічному колапсі.

СЕФ об'єктивно є матеріальним фундаментом для об'єднання людства в справжнє співдружність націй. При такому векторі розвитку втрачає сенс боротьба за ринки енергоносіїв і сировини та ринки збуту, оскільки головними елементами багатства стають не енергоносії та сировину, а також гроші, одержувані з ринків збуту (все це стає в надлишку в екологічній цивілізації), а синергетичний економічний ефект, джерелом якого є особистості творчо-творчого типу, число яких у будь народі коливається в межах 10-15% населення. Саме такі особистості з'являться генераторами СЕФ. Однак виходячи з цього факту було б помилково вважати, ніби решта 85-90% населення є зайвими з позицій отримання СЕФ. Вся справа в тому, що без всієї маси народу (100% населення) неможливо отримати ті 10-15% особистостей, які з'являться генераторами СЕФ. Адже для особистостей створюються відповідні їм біологічні організми в результаті генетичного творчості природи протягом багатьох поколінь. Наївно думати, ніби аналогічну роль зможе виконувати генна інженерія. У результаті її експериментів можна отримати вузькоспеціалізований феномен (по типу природжених здібностей у вигляді сверхпамяти, але в іншому є розумовими дегенератами), а творчо-творчу, тим більше геніальну (боговдохновенность) особистість - ніколи. Між іншим, комп'ютерна техніка в ідеалі, в якісному відношенні, є аналогом загального електронного каталогу для бібліотеки всесвітнього знання, не більше того. Коли комп'ютерна техніка з'явилася як електронізація потоку інформації - це було явище якісного зростання. Зараз розвиток комп'ютеризації являють вже переважно кількісне зростання, як технічний, так і економічний. Утопічні також спроби витіснити творчо-творчий потенціал людського мозку електронним комп'ютером. Навіть згідно з даними ряду шкіл сучасної фізики, справжні знання Всесвіту записані на нематеріальних носіях всередині фізичного вакууму, відповідно і ключі до універсального могутності і сверхфізіческому конструюванню слід шукати там. Всередину порожнечі не проникне ніякої сверхкомпьютер або біороботізірованний мозок. Лише творчий дух людини здатний проникати в глиб порожнечі (фізичного вакууму), творячи на цій основі нову якість.

А ось вже для масового поширення цієї якості необхідно все більш високий розвиток комп'ютерної техніки. До сказаного треба також додати, що кожен народ планети, особливо великий, за своєю специфічною природою здатний породжувати синергетичних особистостей переважно того чи іншого типу, здатних бути генераторами відповідних типів СЕФ. І немов "філософський камінь" в "алхімії всемогутності" створюється в результаті з'єднання всіх необхідних хімічних компонентів, процвітання людської цивілізації в майбутньому і в довгій перспективі можливе тільки на основі створення сприятливих умов кожному народу планети для вирощування талантів і геніїв, чия діяльність призводить до утворення СЕФ. А це передбачає повне викорінення ворожнечі між народами, розвиток всебічного співробітництва між ними в постійно розширюється просторі екологічної цивілізації.

СЕФ неминуче виходить за традиційні рамки економічної науки, що є неминучим, оскільки і сама економіка все більш тісно пов'язується з розвитком творчо-творчого потенціалу людської особистості.

 
<<   ЗМІСТ   >>