Повна версія

Головна arrow Політекономія arrow Економічна теорія

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ВІДТВОРЕННЯ НА МІКРО-, МЕЗО- ТА МАКРОРІВНЯХ

Кругообіг і оборот капіталу як процес відтворення на підприємстві

Відтворення - це процес постійного відновлення виробництва матеріальних і духовних благ, суспільних відносин і самої людини.

Перш за все, потрібно звернути увагу на теоретичні основи відтворення.

Три рівня відтворення. Відтворення людини здійснюється як на рівні сім'ї, так і на рівні всього суспільства, з урахуванням необхідності відтворення багатогранної природи людини, не тільки біологічної, але й соціальної, професійної, культурної.

Відтворення матеріального продукту має місце на трьох рівнях: 1) підприємства (мікроекономіка); 2) міжгалузевих зв'язків багатьох підприємств (мезоекономіку); 3) в масштабі країни в цілому (макроекономіка).

Кругообіг і оборот капіталу як процес відтворення на підприємстві. Треба віддати належне К. Марксу в його аналізі кругообігу капіталу. Їм виділяються три функціональні форми капіталу (грошовий, виробничий, товарний); три постаті кругообігу (підготовка виробництва, процес виробництва, реалізація створеної продукції).

Тріада, або триєдність, пронизує всю духовну, релігійну культуру людства, його гносеологію і логіку. Однак тріада розкривається в її динамічному циклі, де взаємодія трьох елементів забезпечує самовідтворення. Якщо абстрагуватися від суто економічних форм (грошового, товарного, виробничого капіталу), то теорія кругообігу і обороту представляє особливу логічну конструкцію, причому не застиглу, але являющую собою теорію динамічних циклів першооснов буття, виявляються насамперед у якості самого життя як такої (т. е. в її ідеальному вигляді, без втілення в конкретні форми), а потім і в різних ракурсах її зовнішнього прояву, у тому числі в біологічному плані. Першу стадію кругообігу капіталу К. Маркс зображує у вигляді:

Д - Т, Сп, Рс,

де Д - гроші, Т - товари, Сп - засоби виробництва, Рс - робоча сила.

У даному випадку має місце тенденційна підміна праці на робочу силу, що є вираженням погляду К. Маркса на покупку підприємці не праці, а саме робочої сили. Якби це було так, найнятий працівник перетворювався б на раба, а він залишається вільним. Помилка К.Маркса корениться в іншому становищі, ніби єдиним джерелом всієї нової вартості, у тому числі додаткової вартості, є праця. Але без засобів виробництва і організаційно-управлінської діяльності по комбінуванню факторів виробництва одна праця нічого не може створити. Нова вартість створюється сукупністю факторів виробництва в їх єдності, у тому числі і працею, але не виключно ім. Підприємець набуває саме праця (а не робсилу), а працівник отримує зарплату саме за працею. Вона може бути істотно занижена. Це відбувається при монополізації засобів виробництва небагатьма наймачами, з чим пов'язана відсутність між ними конкуренції на предмет найму працівників. Тоді виникає експлуатація праці наймачем. Вона особливо велика в умовах тотальної монополізації робочих місць.

Навпаки, у разі переважання попиту на працю, в порівнянні з його пропозицією, рівень зарплати (ціни праці) починає значно перевищувати його вартість.

Всупереч К. Марксу, праця має свою вартість, точно так само, як її мають і природні ресурси, і створені людиною засоби виробництва. Вартість усіх цих факторів переноситься на вартість створеної продукції. Звідки ж тоді береться додаткова вартість? Вона - результат комбінування факторів виробництва. Це закон не тільки економіки, а й всього всесвіту. Порівняємо космічний хаос, що складається з безладно роїлися частинок, і відомий нам Космос, організований в чудову життя. В обох випадках частинки ті ж самі (як і фактори виробництва в економіці), але саме комбінація часток (факторів), рухома творчим розумом, створює надлишок якості - організовану в гармонію життя на противагу хаосу. Точно так само додаткова вартість в економіці є приростом якості. Ця якість набуває вартість поряд з тим, що фактори виробництва теж володіють вартістю. Відповідно до закону збереження енергії у виробництві не виникає нізвідки нової енергії - лише одні види енергії трансформуються в інші. Тому вартість у своєму енергетичному аспекті (витрати енергії людини, тобто абстрактна сторона його праці) НЕ самовозрастающего в процесі виробництва, але лише переходить з одних форм в інші. Зате зростає вартість (виходить її надлишок в порівнянні з початковою - додаткова вартість) завдяки новому якістю комбінування. Більш того, готовий продукт є результатом цього комбінування, включаючи комбінування праці.

З урахуванням вищесказаного першу стадію кругообігу капіталу доцільніше зобразити так:

Д -Т, Сп, Тр,

де Тр - витрачаються у виробництві працю.

Зробимо ще одне уточнення. У радянській політекономії давно замінили термін "капітал" на "фонди" (основні, оборотні, виробничі, фінансові, товарні і т.д.). В цьому

не було необхідності. Капітал має місце навіть в умовах понівеченого плановим тоталітаризмом ринку. Якщо є купівля-продаж, то обов'язково виникає і капітал.

І нарешті, освіта вартості і додаткової вартості за своєю природою ідентично як на Заході, так і на Сході. Інша справа - ефективність такого освіти і те, хто розподіляє і привласнює додаткову вартість. Але це вже перебуває за рамками виробництва і обігу, тобто в області власності та у сфері розподілу. Зрештою кругообіг і оборот коштів підприємства в умовах і чисто ринкового, і планового, "соціалістичного" господарства виступає саме як рух капіталу, що виражається одними і тими ж формулами.

Якщо в безперервному русі капіталу (воно називається оборотом) у вигляді

Д - Т (Сп), Тр ... П ... ТI - Т (Сп), Тр ... ПI .-. ТI - Дi і т.д.

де П - процес виробництва;

ТI - створені нові товари; індекси I, II і т.д. означають приріст вартості в порівнянні з авансованою вартістю - капіталом; многоточие означає тимчасове переривання процесу обміну.

Якщо виділити фігури за принципом якісного збігу початкового та кінцевого пунктів руху, то отримаємо три постаті кругообігу.

Кругообіг грошового капіталу:

Д - Т (Сп), Тр ... П ... Т1 -Д1.

Кругообіг виробничого капіталу:

П ... Т1 - Д1 - Т (Сп), Тр П1.

Кругообіг товарного капіталу:

Т '- Д' - Т (Сп), Тр ПI ... Тп.

Капітал у процесі свого руху одночасно перебуває в трьох функціональних формах: грошовій, виробничій, товарній. На цій основі відбувається спеціалізація сфер діяльності: виробничому капіталу відповідає сфера виробництва та виробничі підприємства, товарному - сфера товарного обігу (торгівля) і торговельні підприємства (оптові та роздрібні), грошовому - грошовий обіг і банки, а також інші кредитні установи (страхові компанії, пенсійні фонди тощо).

К. Маркс виділяє основний капітал і оборотний капітал, а також постійний і змінний капітал. У першому виді поділу капіталу К. Маркс в цілому не помилився. Дійсно, основний капітал втілений в матеріально-речові засоби виробництва, використовувані протягом ряду років (будівлі, споруди, машини, обладнання та ін., А також природні ресурси). Тому вартість основного капіталу поступово частинами переноситься на вартість готового продукту. З її складу нараховують амортизацію для подальшої компенсації зносу основного капіталу. У цьому зв'язку його вартість роздвоюється. Одна частина зберігається як залишкова вартість зношеного капіталу, інша виступає у вигляді нарахованої суми амортизації (амортизаційного фонду). Розрізняють фізичний знос основного капіталу і моральний. Останній виступає двох формах: втрата вартості основного капіталу в результаті зниження вартості виготовлення тих же самих засобів виробництва під впливом зростання продуктивності; втрата вартості основного капіталу в результаті появи нових, якісно кращих засобів виробництва.

Оборотний капітал втілений в матеріально-речові засоби виробництва, використовувані в одному виробничому циклі (сировина, матеріали, напівфабрикати і т.д), а також виступає у вигляді капіталу, що направляється на оплату праці. Вартість оборотного капіталу відразу, одночасно з виготовленням, переноситься на вартість створеного готового продукту.

Розподіл капіталу на постійний і змінний у К. Маркса є наслідком його теорії додаткової вартості. За К. Марксом, змінний капітал витрачається на купівлю робочої сили, вона створює вартість більшу, ніж має сама, буває самозростання вартості, тобто освіту додаткової вартості. Саме внаслідок самозростання (зміни величини) виник термін "змінний капітал". Інший капітал К. Маркс назвав постійним (його вартість нібито тільки переноситься, але не самовозрастающего). Однак це не зовсім точно. Самовозрастающего весь капітал як єдине ціле, а не тільки якась одна його частина. Розподіл капіталу на постійний і змінний має місце тільки у випадках, коли наймач не оплачує працю, а купує товар - робочу силу і на цій основі здійснює експлуатацію праці.

У сучасних умовах виникає проблема: куди віднести капітал, виступаючий у формі інформації?

По-перше, інформація втілена в технічний рівень засобів виробництва як основних, припустимо верстатів, так і оборотних, наприклад новий вид сировини. Тут капітал у вигляді інформації, слідуючи за рухом матеріальних ресурсів відповідно до його характером, ділиться на основний і оборотний.

По-друге, інформація може виступати в чистому виді (науково-технічна розробка, аналіз ринкової кон'юнктури на певний момент часу і т.д.). У такому випадку - якщо інформація і вкладений в неї капітал використовуються тривалий період, якщо має місце формування основного капіталу і якщо інформація використовується відразу - у наявності оборотний капітал.

Сам принцип поділу на основний і оборотний капітал заснований на характері руху капіталу у вигляді кругообігу і обороту і не на чому іншому. У формулах кругообігу капіталу завжди присутній рух:

П ... ТI -ДI.

При цьому ТI = Т + т; Дi = Д + д, де Т і Д висловлюють рух авансованої вартості, малі літери (т, д) висловлюють

додаткову вартість як у товарній (т), так і грошовій формі (д).

Величина додаткової вартості по відношенню до величини авансованого капіталу, крім інших факторів, залежить і від того, наскільки швидко обертається весь капітал. Додаткова вартість виступає у формі прибутку. Якщо прибуток розділити на авансований капітал і помножити на 100%, то отримаємо норму прибутку. Вона відрізняється від норми додаткової вартості в результаті лише кон'юнктурних чинників.

Припустимо, два підприємства, що випускають однотипну продукцію, мають однаковий авансований капітал (по 10 млн дол.), Подібну норму прибутку (20%), але швидкість обороту в одного підприємства в 1,5 рази більше, ніж в іншого. Відповідно воно отримає в 1,5 рази більший прибуток.

Швидкість кругообігу і обороту має колосальне значення для ефективності господарювання. Вона залежить як від застосовуваної технології, так і від того (а це найчастіше головне), наскільки швидко і злагоджено одні стадії кругообігу переходять в інші. Наприклад, багатоповерховий житловий будинок зазвичай зводять протягом декількох місяців. Однак такий же будинок на експериментальному майданчику зводили за 4 дні, але при цьому графік підвозу компонентів будівництва був розрахований і дотримувався аж до хвилини.

Прискорене і злагоджене протікання кругообігу і обороту капіталу є однією з найважливіших сфер прояву комбінування виробництва, причому в результаті організаційно-управлінської діяльності, яка в сучасних умовах носить чітко виражений продуктивний характер точно так само, як праця вченого, інженера, техніка, робітника.

Теорія кругообігу і обороту капіталу важлива для правильного з'ясування природи економічного життя. Вона завжди виступає у вигляді циклу, тобто розширюються або звужуються спіралей виробництва тих чи інших товарів. Всі створюване служить свій термін, після чого замінюється на нове. У країнах Заходу давно вже економічне зростання виражається не стільки в зростанні обсягів (кількість споживаного сировини та енергії навіть знизилося в 80-і рр. При зростанні кінцевої продукції), скільки в заміні старої, нехай і фізично придатною, техніки, на нову, більш досконалу . При цьому організація і управління економічним життям припускають складну роботу з координації синхронної заміни морально, а тим більше фізично зношених засобів виробництва.

Інакше в тоталітарній плановій економіці. Вона не сприймає кругообігу і обороту. Їй притаманне НЕ кругове, або спіральне, але прямолінійний рух вперед, як прокладання проекції для наїждженої колії. Тоталітарні плановики під керівництвом партократів планують все на століття, загодя накопичуючи об'єкти матеріально-технічної бази "світлого майбутнього". У перші п'ятирічки ці об'єкти ще не встигали постаріти, і тому що робилися досить добротно (дисципліна праці ще існувала). Після ж більше сімдесяти років багато що побудоване прийшло у ветхість, так і не дочекавшись служіння "світлого майбутнього". Тому терміново потрібно замінити колосальну кількість старої техніки на нову. Це - розплата за минулий безпечність.

 
<<   ЗМІСТ   >>