Повна версія

Головна arrow БЖД arrow Охорона праці

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Вступ

Забезпечення конституційних гарантій працівника на вільну працю в безпечних і здорових умовах зайнятості вимагає постійної повсякденної роботи, здійснювати яку неможливо без достатніх знань про сучасні методи безпечної праці, його технічної, економічної та медичної складових. Тому навчання молодих фахівців знанням та вмінням з охорони праці відноситься до числа найважливіших заходів щодо попередження виробничого травматизму та виробничо-обумовленої захворюваності.

Виходячи із зазначених завдань в підручник включені теми, присвячені правовому та організаційному забезпеченню охорони праці, оцінці стану умов праці, безпеки виробничого обладнання та технологічних процесів, методів і засобів захисту працівника від небезпек технічних систем і процесів, екобіозащітной і протипожежної техніки, економіки охорони праці.

Метою підручника є підготовка фахівців, що володіють сучасними знаннями і практичними навичками в галузі охорони праці. Ці знання орієнтовані не тільки на законодавчі і нормативні правові акти, що діють в Російській Федерації, міжнародні стандарти, але й на досвід передових країн і компаній.

Аналіз причин виробничого травматизму в Росії свідчить про ослаблення уваги роботодавців до вдосконалення і сталому розвитку виробництва, дотриманню строків заміни застарілого обладнання, застосування надійних систем попередження та локалізації аварій, дотримання вимог норм і правил охорони праці при проектуванні та виробництві обладнання та здійсненні технологічних процесів.

Дія негативних факторів виробничого і навколишнього середовища призводить до зниження якості середовища проживання, падіння ефективності праці та відпочинку, зменшення тривалості життя, підвищенню рівня захворюваності та травматизму. Так, показник працівників, зайнятих в умовах праці, що не відповідають санітарно-гігієнічним вимогам, у Російській Федерації з року в рік неухильно зростає і в 2008 р склав 25% від загальної кількості працюючих на виробництві.

Структура і зміст підручника відповідають навчальним планам і програмою навчання з охорони праці студентів середніх спеціальних навчальних закладів. В рамках дисципліни "Охорона праці" студентам середніх спеціальних навчальних закладів слід опанувати теоретичними та практичними знаннями і навичками, необхідними для створення безпечних і здорових умов праці, забезпечення екологічної безпеки, зниження травмоопасності та аварійності. Структура дисципліни представлена на малюнку.

Структура дисципліни "Охорона праці"

Широке використання на практиці матеріалів підручника сприятиме впровадженню стандартів і знань вимог охорони праці з метою сталого розвитку організацій, створення більш сприятливих умов для соціального захисту працівників.

ПРАВОВІ ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ

Загальні поняття про трудову діяльність людини і умовах його праці

Трудова діяльність (праця) - це особлива енергозатратна, загальновизнана доцільною діяльність людини, що вимагає докладання зусиль і здійснення роботи. Допомогою трудової діяльності людина видозмінює ті чи інші елементи зовнішнього світу і пристосовує їх для задоволення своїх потреб.

Праця є основою життєдіяльності і розвитку людини. Продукт праці може бути виражений у вартісній, грошовій формі як отриманий в результаті його реалізації дохід або заробіток.

У процесі купа людина взаємодіє з предметами праці і засобами праці, а також з навколишнім середовищем. Взаємодія людини з предметами і коштами праці зумовлюється розвитком технологій, рівнем автоматизації виробництва (рис. 1.1). Необхідною умовою продуктивної праці є його безпека праці, відповідність санітарно-гігієнічним, ергономічним і естетичним вимогам. Проблема взаємин людини і природи стала предметом нового наукового напрямку - соціальної екології.

Процес праці

Рис. 1.1. Процес праці

Невичерпне різноманіття видів праці легко можна класифікувати за типами та формами. Так, соціальний характер праці обумовлений формою власності на засоби виробництва. За цією ознакою розрізняють приватну працю (власника або орендаря) і найману працю (організаційні форми цих видів праці - індивідуальний і колективний труд). Соціальний характер праці проявляється у формуванні способів його мотивації (бажання, усвідомлена необхідність, примус). Структурний характер праці визначається змістом праці; головними параметрами тут виступають ступінь інтелектуалізації і кваліфікаційна складність трудових функцій. Ступінь інтелектуалізації трудової функції розрізняється залежно від частки містяться в ній елементів розумового і фізичного праці, а також від частки творчого і репродуктивного (нетворчого) праці.

Фізична праця - це одна з основних форм простого процесу праці, яка характеризується переважанням фізичного навантаження над психічною. У процесі фізичної праці людина використовує м'язову енергію і силу для приведення в дію засобів і знарядь праці, щоб перетворити предмет праці в продукт праці, і частково управляє цією дією. Спочатку весь фізична праця був ручним. Винахід нових видів засобів праці, а також нових видів енергії (паровий, електричної і т.п.) і способів їх застосування для механізації праці завжди було направлено на полегшення тієї чи іншої процедури або операції фізичної праці людини. З цієї точки зору виділяють наступні типи процесів праці:

  • - Ручні. Вони виконуються вручну за допомогою немеханізованих знарядь праці, наприклад кріплення гірничих виробок, ручна збірка вузлів і машин, ручна формовка і т.д. У даному типі трудових процесів виділяють річний творчу працю, який відрізняється від більшості ручних робіт підвищеним вмістом елементів творчості, художньої фантазії, індивідуальним (авторським) характером виконання і іншими якостями, наприклад виробництво виробів в традиціях народних художніх промислів (богородская різьблення по дереву, майстерня, Жостовская декоративний розпис на художніх виробах та ін.), ювелірно-філігранне виробництво, виробництво виробів з бурштину та ін .;
  • - Машинно-ручні. До них відносяться процеси, що їх машинами або механізмами при безпосередній участі робітника (одночасно використовуються зусилля робітника і енергія машини), наприклад обробка деталей на деревообробних або металорізальних верстатах з ручною подачею, сточування швів у швейному виробництві. До машинно-ручним відносяться також процеси, що їх робочими за допомогою ручних механізованих знарядь праці, таких як свердлильні електромашини, відбійні молотки, Електрогайковерти, пневматичні трамбування і т.д .;
  • - Машинні. Тут основна робота виконується машинами, а елементи допоміжної роботи - вручну або за допомогою механізмів. До машинним процесам, наприклад, відноситься обробка деталей на верстатах з механізованою подачею та ін .;
  • - Автоматизовані. Це процеси, в яких основна робота механізована повністю, а допоміжна механізована частково (напівавтомати); управління роботою механізмів відбувається автоматично. У цих випадках функції робочих зводяться до налагодження машин, спостереженню за їх роботою і усунення дефектів, а на напівавтоматах, крім того, до періодичної подачі сировини (заготовок) та зняття готових виробів. До такого роду процесів, наприклад, відносяться токарна обробка деталей на верстатах з програмним управлінням, виготовлення продукції на автоматичних лініях та ін .;
  • - Апаратурні, тобто процеси, здійснювані на спеціальному обладнанні (апаратах) шляхом впливу на предмет теплової, електричної або хімічної енергії. При цьому робочі регулюють хід протікаючих процесів. До апаратурним процесам, наприклад, відносяться плавка чавуну в вагранках, доменних печах; отжиг і цементація деталей; більшість процесів в хімічній і нафтопереробної промисловості та ін.

При ідентифікації видів праці за вказаними ознаками встановлюються відповідні кількісні критерії виходячи зі співвідношення між зайнятістю робочого місця і працівника. Відмінною рисою механізованого праці є зменшення при виконанні роботи участі великих м'язових груп і збільшення значущості дрібніших м'язових груп при значному зростанні швидкості і точності рухів. В умовах механізованого виробництва переважають локальні і регіональні роботи, які можуть носити як динамічний, так і статичний характер. Професії механізованої праці вимагають накопичення спеціальних знань і рухових навичок, необхідних при управлінні різними інструментами, механізмами, станками і т.д. Прикладом такого виду праці можуть служити різні види верстатних робіт, рихтувальні роботи та ін.

За ступенем сприятливості умов розрізняють такі види праці, як стаціонарний і пересувний; наземний і підземний; легкий, середньої тяжкості і важкий; привабливий і непривабливий; нерегламентований (вільний), регламентований і жорстко регламентований (примусова праця).

Для загальної характеристики конкретної праці використовуються всі розглянуті групи ознак в їх поєднанні.

За професійною ознакою може бути виділений працю науковий (або дослідницький), інженерний, управлінський, виробничий, педагогічний, лікарський та ін. За функціональною ознакою види праці поділяються залежно від їх цільового призначення, сфери застосування та функціональної ролі в економічному циклі господарської діяльності. За галузевою ознакою виділяють такі види праці, як промисловий (в тому числі добувної й обробної), сільськогосподарський (у тому числі рослинницької та тваринницької), будівельний, транспортний і комунікаційний (у виробничій сфері).

Розумова праця - друга з основних форм простого процесу праці, яка характеризується переважанням психічної (розумової) навантаження над фізичною (мускульної). У процесі розумової праці людина в основному використовує свої інтелектуальні можливості. Технічний прогрес у сфері автоматизації та інформатизації всіх видів діяльності неминуче зменшує роль фізичної праці в процесі виробництва і збільшує роль праці розумового. При цьому зникають одні проблеми, але неминуче виникають інші. Так, наприклад, зростаюча відповідальність оператора за своєчасне розпізнавання сигнальної інформації та прийняття правильного рішення (водій, машиніст електровоза, пілот літака, диспетчер і т.д.), швидка зміна ситуації (диспетчер аеропорту), безперервна монотонність репродуктивного праці, що вимагає уваги та зосередженості (касир супермаркету), і багато іншого ставлять нові проблеми полегшення розумової праці.

Підкреслимо, що характер праці істотно змінюється, коли замість однієї людини починають спільно трудитися кілька людей. Організацію праці одного, двох, трьох і більше осіб визначають зовсім різні завдання, що вносять свої проблеми в запланований здійснення простого процесу праці. Тут виникає проблема найманої праці, тобто праці найманого працівника (володіє тільки своєю робочою силою) за яку-небудь винагороду (найчастіше за заробітну плату) в інтересах наймача (роботодавця), що володіє на правах власності або оренди засобами виробництва і виступаючого організатором виробництва, якому залишається продукт праці. Для працівника найману працю служить джерелом отримання коштів для існування, для роботодавця - джерелом отримання продукту праці і отримання прибутку, джерелом багатства.

 
<<   ЗМІСТ   >>