Повна версія

Головна arrow Екологія arrow Правові засади природокористування та охорони навколишнього середовища

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ЕКОЛОГІЧНИЙ АУДИТ, МОНІТОРИНГ, НАГЛЯД І КОНТРОЛЬ

У результаті вивчення даної глави студент повинен:

знати

 • • поняття і цілі екологічного аудиту;
 • • перевіряються питання при проведенні екологічного аудиту;
 • • як творчо використовувати зарубіжний досвід;
 • • порядок ведення державного екологічного моніторингу;
 • • правове регулювання державного екологічного нагляду (контролю), громадського екологічного контролю, виробничого екологічного контролю;

вміти

 • • аналізувати матеріали проведеного екологічного аудиту;
 • • формулювати питання для перевірки аудиторами;
 • • правильно застосовувати юридичну термінологію;
 • • аналізувати досвід інших держав у сфері екологічного аудиту;
 • • визначати цілі і завдання екологічного моніторингу;
 • • виробляти напрямки роботи для всіх видів екологічного контролю;
 • • здійснювати юридично значимі дії в точній відповідності з чинним природоресурсних і природоохоронним законодавством;

володіти навичками

 • • роботи з правовими актами та матеріалами, наданими для проведення екологічного аудиту та екологічного контролю, з документами оскарження результатів проведеного аудиту або екологічного контролю;
 • • складання документів для захисту екологічних прав і свобод людини, а також усіх природокористувачів.

Екологічний аудит

Поняття і цілі екологічного аудиту

Порівняно новим, але досить ефективним елементом організаційно-правового механізму природокористування та охорони навколишнього середовища, що піддають регулюванню, вважається екологічний аудит, йод яким розуміється незалежна, комплексна, документована оцінка дотримання суб'єктом господарської й іншої діяльності вимог, у тому числі нормативів і нормативних документів, в галузі природокористування та охорони навколишнього середовища, вимог міжнародних стандартів і підготовка рекомендацій з поліпшення такої діяльності.

Екологічний аудит розглядається як своєрідний вид контролю, результати якого представляються тільки його замовнику і можуть свідчити про екологічну безпеку (або небезпеці!) Підприємства, про виконання ним природоохоронних вимог, послужити основою рекламування продукції та підвищення інвестиційної привабливості підприємства (або навпаки). Практика показує відмінність екологічного аудиту від ревізії та екологічної експертизи.

Суспільство бачить у екологічному аудиті насамперед кваліфікований аналіз і незалежну, об'єктивну, позавідомчу перевірку діяльності підприємства уповноваженими на те особами, обстеження діючого об'єкта в нинішньому стані, на відміну від передпроектної та проектної документації, що піддається державній екологічній експертизі, яка оцінює майбутнє.

В даний час правове регулювання екологічного аудиту на рівні Російської Федерації здійснюється Федеральним законом "Про охорону навколишнього середовища", ГК РФ (у частині укладення відповідних договорів з проведення добровільного екологічного аудиту). Правове регулювання екологічного аудиту передбачено в законодавстві деяких суб'єктів РФ.

З нормативних правових актів, регулюючих ліцензування аудиторської та інших видів діяльності, можна робити висновки про проведення екологічного аудиту в транспортно-дорожньому комплексі, в галузі попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій та страхування відповідальності за заподіяння шкоди у разі аварії на небезпечному виробничому об'єкті, у надрокористуванні, лесопользовании, водопользовании.

Екологічний аудит проводиться на підставі договору, укладеного між господарюючим суб'єктом і аудиторською організацією, аудитором, що здійснюють підприємницьку діяльність без утворення юридичної особи. Аудиторська організація, аудитор, який здійснює підприємницьку діяльність без створення юридичної особи, мають право залучати на договірній основі до проведення аудиту інші організації, що мають атестованих екологічних аудиторів.

Результатом екологічного аудиту є висновок - юридичний документ, що містить результати перевірки діяльності господарюючого суб'єкта та іншу інформацію відповідно до умов договору, укладеного між господарюючим суб'єктом і екологічної аудиторською організацією, аудитором, що здійснюють підприємницьку діяльність без утворення юридичної особи.

Дані незалежного екологічного аудиту востребуются Міжнародним банком розвитку та іншими закордонними економічними структурами при видачі кредитів, укладанні контрактів на вивезення-ввезення, купівлю-продаж виробленої продукції та організації інших форм міжнародного економічного та екологічного співробітництва.

Практичні позитивні результати заохочення державою екологічного аудиту демонструють, що можуть зробити держава, суспільство, підприємці для раціонального природокористування та охорони навколишнього середовища, в чому антагонізм і в чому взаємодія економіки та екології.

Практиці належить вирішувати подальшу долю федеральних і регіональних цільових екологічних програм, роль в них екологічного аудиту, як і стан, перспективи функціонування всього організаційно-правового та економічного механізму природокористування та охорони навколишнього середовища, який поки не повністю виправдовує ринкові надії і задуми ініціаторів реформ в цьому напрямку: заміна або ослаблення адміністративно-правових методів повинні бути заповнені організаційними та економічними методами, покликаними спонукати учасників суспільних відносин до раціонального природокористування та належної охорони навколишнього середовища.

Аудит відповідності діяльності підприємства вимогам охорони навколишнього середовища та раціонального природокористування може включати наступні цілі аналізів:

 • • аудит документів на право користування землею, водами, лісами, надрами та виконання вимог раціонального землекористування та охорони земель, вод, лісів, надр, атмосферного повітря;
 • • аудит дотримання природопользователем умов ліцензій та договорів, у тому числі на комплексне природокористування;
 • • аудит виконання законних вимог власників, орендодавців, органів державної влади та місцевого самоврядування та виконання взятих на себе зобов'язань.

У чинному законодавстві випадки проведення обов'язкового екологічного аудиту не встановлені. Разом з тим відповідне умова може включатися в кредитні договори як необхідна умова для отримання банківського кредиту і в інвестиційні угоди для обгрунтування інвестиційних проектів і програм.

Аудит відповідності діяльності підприємства вимогам забезпечення техногенної та екологічної безпеки підприємства може здійснюватися з метою аналізу:

 • • проектної документації та висновку державної екологічної експертизи;
 • • декларації безпеки, укладення її експертизи, відповідності діяльності підприємства положенням декларації і правилам реєстрації об'єктів;
 • • сертифікатів відповідності продукції, що випускається (робіт, послуг) і декларації виробника продукції про її відповідність вимогам законодавства і стандартів;
 • • декларації безпеки природного об'єкта, оборонного об'єкта, ядерного та радіаційного об'єкта, ядерної та радіаційної безпеки на радіологічних об'єктах.

У ряді суб'єктів РФ впроваджується оцінка впливу господарської та іншої діяльності на навколишнє середовище за допомогою екологічного аудиту, в ході і за підсумками якого унітарним підприємствам встановлюється обов'язок щорічно подавати до природоохоронні органи суб'єкта РФ укладення екологічного аудиту. Після проходження і вивчення висновків екологічного аудиту виконавчі органи суб'єкта РФ видають рекомендації про усунення виявлених порушень і подальшому розвитку підприємства.

До цілей екологічного аудиту можна віднести:

 • • оцінку екологічної безпеки матеріалів, речовин, технологій, обладнання, промислових виробництв і промислових об'єктів;
 • • приналежність державних унітарних підприємств за результатами проведення екологічного аудиту до одного з класів екологічної небезпеки;
 • • екологічне консультування;
 • • проведення обстежень по виявленню деградованих і забруднених земель для їх консервації та реабілітації;
 • • оцінку минулого екологічного збитку;
 • • консультування при вирішенні земельних та інших спорів, пов'язаних з природокористуванням.

Важливо, що екологічний аудит можна проводити після закінчення терміну дії позитивного висновку державної екологічної експертизи з метою виявлення урахування її зауважень і пропозицій і виявлення змінених або нових проектних матеріалів, а також при підготовці договорів страхування для виявлення екологічного та іншого ризику, прогнозування страхових випадків відповідно з Федеральним законом від 30.12.2008 № 307-ФЗ "Про аудиторську діяльність".

Нерідко при екологічний аудит перевіряються фінансові аспекти екологічної діяльності підприємства - пріродоемкость (матеріаломісткість) продукції і матеріаловіддача, облік екологічних зобов'язань, повнота та своєчасність сплати екологічних платежів і податків до бюджетів федерального, регіонального та місцевого рівнів. У деяких суб'єктах РФ передбачається обов'язкове екологічне аудіювання промислових, комунальних і транспортних підприємств як вид екологічної діяльності, прийняті закони про екологічний аудит; в ряді випадків відносяться до інших сфер закони містять норми про екологічний аудит.

Ініціативний екологічний аудит проводиться екологічної аудиторською організацією, аудитором, що здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи, за рішенням господарюючого суб'єкта. Обов'язковий екологічний аудит проводиться екологічної аудиторською організацією за рішенням органів державної влади.

 
<<   ЗМІСТ   >>