Повна версія

Головна arrow Екологія arrow Правові засади природокористування та охорони навколишнього середовища

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Відносини суспільства і природи

Природоресурсних, природоохоронні правові норми спрямовані на впорядкування та рішення мають важливе значення суспільних відносин. Регулювання (від лат. Regula - правило) означає вплив на що-небудь з метою внести ясність, порядок, правильність, на систему в русі, діяльність або розвиток будь-якого явища.

Природоресурсне, природоохоронне право, як і інші галузі права, є регулятором і способом вирішення виниклих у суспільстві складних проблем, які потребують впорядкування, часом за допомогою силового, примусового або заохочувального механізму.

Загальні правила поведінки - норми, передбачені природоресурсних, природоохоронним правом, розраховані на невизначену кількість випадків, не персоніфіковані, не вичерпуються виконанням, тобто розраховані на невизначену кількість випадків.

Ці норми носять обов'язковий характер, забезпечуються економічними механізмами, виховним і організаційно-правовим апаратом держави. Все це доводить приналежність правил поведінки людей з приводу природних ресурсів, всієї навколишнього природного середовища до системи права, що має свій об'єкт регулювання.

Регульовані природоресурсних, природоохоронним правом суспільні відносини є дуже важливими, нужденними на сучасному етапі в упорядкуванні. Характер цих відносин дуже значний, зачіпає життєво важливі для людини проблеми; характеристики їх вагомі як кількісно, так і якісно.

Серцевиною регульованих суспільних відносин є суспільні відносини в галузі взаємодії суспільства, людей і природи. Вони, безумовно, мають специфікою - виникають, змінюються і припиняються з приводу раціонального використання та охорони природних ресурсів.

Найбільшим забруднювачем природних ресурсів, всього навколишнього середовища є виробнича сфера діяльності людини, коли в процесі праці людина є головним учасником антропогенного забруднення конкретних природних ресурсів та об'єктів, навколишнього природного середовища.

Найбільші забруднення навколишнього середовищу завдають промислові, сільськогосподарські, транспортні підприємства та організації. Визначальне виробниче вплив людини на природні ресурси, всю середу піддається насамперед правовому регулюванню.

Рівень правового регулювання відносин "людина - природа" багато в чому залежить від стану технологічної та державної дисципліни, морального і правового клімату в суспільстві, включеності екологічного чинника в систему моральних і матеріальних цінностей суспільства.

Самі цілі використання природних ресурсів та охорони навколишнього середовища припускають насамперед завдання щодо забезпечення природного благополуччя людей, створенню природних умов їх добротної життя. Охорона навколишнього середовища не є самоціллю або благодійною акцією: її головне завдання в силу досягнутого рівня якості життя в розвинених країнах - людина та її здоров'я.

Природоресурсне право покликане забезпечувати раціональне використання окремих природних ресурсів, насамперед землі, а також надр, вод, лісів, тваринного світу. Атмосферне повітря можна відносити до природних ресурсів з достатньою часткою умовності.

Природоресурсне право виникло раніше природоохоронного права. Такі галузі права, як земельне, гірниче, лісове, водне, фауністичне, атмосферний, отримали більш раннє і повний розвиток, ніж природоохоронна частина російського права.

На початку XX ст. земельне право, наприклад, початок відбруньковуватися від цивільного права і вже в 1910-х рр. викладалося окремо від нього в Костянтинівській межовий школі (нині - Державний університет по землеустрою) і ряді інших землемірних навчальних закладах Росії, гірське право - в гірських інститутах, лісове право - в Петербурзькій лісової академії.

У сукупності природні ресурси становлять навколишнє природне середовище, але вона є не арифметичною сумою всіх природних ресурсів, а якісно новим їх станом, що вимагає їх охорони, - навколишнього людини природним середовищем. Тому найважливішою частиною російського права вважається природоохоронне право, спрямоване на регулювання охорони природи, охорони всіх природних ресурсів в їх сукупності.

Важко знайти галузь права і законодавства, яка в тій чи іншій мірі не обслуговувала б природоресурсне право або б не залежала від нього. Це такі галузі російського права, як конституційне, цивільне, фінансове (податкове, бюджетне), адміністративне, трудове, кримінальне, процесуальне та ін.

Можна вважати, що і найвіддаленіше, на перший погляд, від природоресурсного - сімейне право має якесь відношення до регулювання використання та охорони природних ресурсів. По-перше, оформлення шлюбних відносин може бути пов'язано з регулюванням спільного використання землі та інших природних ресурсів; а по-друге, атмосфера сім'ї - осередку суспільства - може відбиватися на рівні раціонального використання природних ресурсів і ставлення до охорони природного середовища.

Землі, наприклад, є базою сімейного фермерського, селянського господарства, можуть бути предметом шлюбного договору, підлягають специфічному розділу у випадках розірвання шлюбу, розпаду фермерського господарства. Опосередковано природоресурсне право "працює" на зміцнення сім'ї, оскільки її благоденство в чому визначається природними умовами життя і відпочинку.

Критичний стан природних ресурсів та їх діалектичної сукупності - природи, зростаюча включеність їх у соціальне життя людини обумовлюють пріоритетність природоресурсних, природоохоронних відносин в порівнянні з іншими, регульованими правом суспільними відносинами. Стан економіки, бізнесу, політики видобутку і використання сировини на сучасному етапі розвитку нашого суспільства припускають посилене вивчення природоресурсних, природоохоронних проблем і правових способів їх вирішення [1].[1]

Пріоритет охорони життя і здоров'я людини

Основна мета природоресурсного та природоохоронного права і законодавства полягає в забезпеченні здоров'я, життя людини, регулюванні відносин "суспільство - природа" в природоресурсних, природоохоронних інтересах людей.

Одночасно здійснюється охорона людей від шкідливого впливу природних ресурсів, навколишнього природного середовища в силу техногенних і антропогенних негативних впливів, наприклад аварій, катастроф, землетрусів, повеней, посух.

Для цього вживаються заходи щодо попередження шкідливих, часом небезпечних впливів і швидкому реагуванню на них з метою ліквідації їх наслідків. Всі інші принципи повинні працювати на задоволення потреб людей в природних ресурсах, в чистому атмосферному повітрі, на охорону здоров'я та життя людини.

Природокористування та охорона навколишнього середовища не є самоціллю - їх головне завдання полягає в забезпеченні реальних гарантій прав людини і громадянина на природокористування, здорову і сприятливе для життя навколишнє середовище, природних умов для життя, праці та відпочинку населення.

Зазначена мета придбала конституційний характер: згідно зі ст. 42 Конституції РФ кожен має право на сприятливе навколишнє середовище. Як і інші принципи права, его припис має пряму дію, стає аргументом, аргументом у судовому, арбітражному, адміністративному спорі, може бути покладено в основу адміністративного та судового рішення, що і відбувається деколи на практиці.

Природні інтереси, життя і здоров'я людини - основні цілі природокористування, охорони навколишнього природного середовища, що передбачається в постановах Конституційного Суду РФ, рішеннях і визначеннях Верховного Суду РФ.

Згідно ст. 41 Конституції РФ в Росії фінансуються федеральні програми охорони та зміцнення здоров'я населення, заохочується діяльність, що сприяє зміцненню здоров'я людини, розвитку фізичної культури і спорту, екологічному і санітарно-епідеміологічному благополуччю.

Досить важливе питання про співвідношення комплексного природоресурсного, природоохоронного та розвиненого санітарного законодавства, яке визнається, у свою чергу, частиною адміністративного законодавства РФ.

У відповідності зі ст. 4 Федерального закону від 30.03.1999 № 52-ФЗ "Про санітарно-епідеміологічне благополуччя населення" ним регулюються відносини, що виникають у сфері забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя населення як одного з основних умов реалізації передбачених Конституцією РФ прав громадян на охорону здоров'я і сприятливе навколишнє середовище .

Відносини у галузі охорони навколишнього середовища в тій мірі, в якій це необхідно для забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя населення, регулюються законодавством РФ про охорону навколишнього середовища і про санітарно-епідеміологічне благополуччя.

З пріоритетності і цілей забезпечення охорони здоров'я людини випливають завдання та принципи організації раціонального природокористування та правової охорони навколишнього середовища, тісно пов'язані між собою [2].[2]

  • [1] Див .: Боголюбов С. А. Актуальні проблеми екологічного права: підручник для магістрів. М .: Юрайт, 2011.
  • [2] Див .: Файерстоун Д. В., Рід Ф. С. Введення в екологічне право. Петрозаводськ: VERSO, 2002.
 
<<   ЗМІСТ   >>