Повна версія

Головна arrow Фінанси arrow Міжнародні фінанси

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

РОЗДІЛ V. Діяльність наднаціональних фінансово-економічних організацій - глобальні регулятори

Глава 16. Інституційні зміни системи міжнародних фінансів

Глава 17. Міжнародний валютний фонд (International Monetary Fund)

Глава 18. Міжнародний банк реконструкції та розвитку, або група Світового банку

Глава 19. Банк міжнародних розрахунків - Bank for International Settlments

Інституційні зміни системи міжнародних фінансів

Основні напрямки реформування глобальних регуляторів

У міру усвідомлення глибини розгортається фінансово-економічної кризи (відзначимо, що масштаб подій був зрозумілий далеко не відразу) в 2008 р системоутворюючі держави [1] в якійсь мірі приступили до реального співробітництва в розробці загальних скоординованих заходів в області глобального фінансового контролю. З погляду політичної підтримки цієї необхідності видну роль грали G-8 і G-20 [2], що забезпечили розробку та впровадження у глобальну систему фінансового контролю цілого ряду нових механізмів. Прийняття рішень і основних рекомендацій в області фінансово-економічного розвитку як би "перетікало" від G-8 до G-20. Це стало своєрідним свідченням того, що провідні економічні держави вже не можуть робити істотний вплив на світову економіку байдужості країн з ринками, що формуються (в першу чергу таких, як країни БРІКС, а також низки арабських, азіатських, латиноамериканських та інших країн). Група-20 була створена в 1999 р для розширення обговорень проблем між розвиненими країнами та країнами з ринком, що формується (СФР) з ключових питань економічної та фінансової політики. Проте до глобальної кризи ця група не грала скільки-небудь помітної ролі.

В умовах кризи виявилося, що саме Група-20 в найбільшій мірі підходить для вироблення спільних заходів щодо подолання кризи і міжнародної координації діяльності окремих держав у цій галузі в тому числі в порівнянні з Групою-8. 15 листопада 2008 у Вашингтоні відбувся перший саміт Групи-20. За його підсумками була прийнята Декларація і "Вашингтонський план дій". План передбачав розробку і реалізацію цілого ряду нових ініціатив у сфері міжнародних фінансів. Назвемо деякі з них, розроблені робочими групами і пізніше прийняті "двадцяткою" при узгодженні з національними урядами:

 • • створена Дослідницька група (ІГ) в рамках Групи-20, якій було доручено вивчити причини кризи і збоїв у функціонуванні глобального кредитного ринку, розробити заходи щодо запобігання подібних криз і запропонувати їх до розгляду на саміті Групи-20;
 • Форум фінансової стабільності (ФФС), діяла при G-8, був розширений і перетворений в орган Групи-20 - Рада фінансової стабільності (СФС). Перед ним поставлено завдання: спільно з МВФ розробляти пропозиції по впливу на світові фінансові ринки. Спочатку рекомендації цієї організації були оформлені як стратегічні звіти ФФБ, а після його перетворення - як доповіді СФС для Групи-20. Вони отримали своє відображення, зокрема, в домовленостях міністрів фінансів і керівників центральних банків - учасників СФС - забезпечити більшу прозорість фінансових ризиків, підвищення їх відповідальності, у тому числі у фінансовій звітності на базі єдиних стандартів практики оцінки фінансових інструментів;
 • • МВФ і розширеному СФС наказано розробити регулюючі заходи та рекомендації щодо подолання циклічності розвитку світової економіки. Одночасно регулюють агенти зобов'язувалися здійснювати більш ефективний контроль за діяльністю міжнародних рейтингових агентств, в роботі яких виявлені великі недоліки. Ці агентства (найбільші з них) взяли вже в 2009 р нові Кодекси поведінки, засновані на перероблених Основних принципах кодексу поведінки для кредитно-рейтингових агентств (IOSCO);
 • • регулюючим органам було запропоновано удосконалювати рекомендації для підвищення ефективності управління ризиками в банках, переглянути внутрішні механізми контролю, щоб ввести більш жорсткі заходи з управління ризиками;
 • Базельський комітет банківського нагляду (БКБН) було доручено розробити і впровадити рекомендації Групи-20 з нагляду у найважливіших сферах управління ризиками; незабаром він підготував нове керівництво з управління ризиками та "Принципи розумного управління ризиками втрати ліквідності та нагляду" (Базель-3);
 • • національним і регіональним органам регулювання також було запропоновано посилити взаємодію в роботі над вдосконаленням механізмів регулювання між юрисдикціями на міжнародному рівні;
 • • наглядовим органам було наказано, щоб вони надалі здійснювали тіснішу співпрацю у створенні наглядових колегій для всіх великих міжнародних фінансових установ. Такі наглядові колегії створювалися в 2009- 2010 рр. в більшості системоутворюючих фінансово-банківських інститутів, зазначених у ФФБ (СФС). Регулюючі органи також були зобов'язані вживати всі необхідні заходи для зміцнення міжнародних механізмів кризового управління. На міжнародному рівні одна з передбачених заходів - це розширення СФС для забезпечення більш широкої участі в ньому країн з ринками, що формуються. Відповідно ФФБ був розширений і перетворений в СФС, і в нього включені нові країни Групи-20: Аргентина, Бразилія, Китай, Індія, Індонезія, Південна Корея, Мексика, Росія, Іспанія, Саудівська Аравія, ПАР і Туреччина, а таюке Європейська комісія;
 • • МВФ і СФС розробили механізм раннього попередження. Його перший запуск здійснений на весняній сесії МВФ / ВБ в 2009 р МВФ повинен в тісній співпраці та координації з СФС відігравати головну роль у витягу уроків з глобальної кризи. (Зауважимо, що для цього слід повністю змінити весь склад аналітичних підрозділів МВФ, оскільки в попередні десятиліття вони перебували під потужним впливом економічної лібертаріанства, абсолютно чужого тим новим розпорядженням, які вироблені в рамках Групи-20 та інших міжнародних організацій, включаючи ООН);
 • • було створено чотири робочі групи для реалізації конкретних заходів, що містяться в "Вашингтонському плані дій": Робоча група (РГ-1) "Підвищення якості регулювання та транспарентності на фінансових ринках"; Робоча група (РГ-2) "Розширення міжнародного співробітництва та забезпечення цілісності фінансових ринків"; Робоча група (РГ-3) "Реформування МВФ"; Робоча група (РГ-4) "Світовий банк та інші багатосторонні банки розвитку" (МБР).

Всі ці розробки та рекомендації були представлені для розгляду главами держав та урядів в ході саміту Групи-20 в Лондоні 2 квітня 2009 р де вони були в цілому затверджені. У ході Лондонського саміту "двадцятки" було прийнято Заяву лідерів країн, а також три додаткових документа: Декларація про зміцнення світової фінансової системи, Декларація про наданні ресурсів через міжнародні фінансові інститути і Звіт про результати реалізації "Вашингтонського плану дій". У ході цього саміту відбулося остаточне перетворення ФФБ у СФС. Були суттєво розширені його функції, зокрема в його завдання відтепер входить визначення слабких місць світової фінансової системи, забезпечення координації та обміну інформацією між органами влади, моніторинг діяльності інститутів, відповідальних за вироблення стандартів, взаємодія з наглядовими колегіями. Раді також відведена важлива роль щодо реалізації процедур раннього попередження для виявлення макроекономічних і фінансових ризиків. У Декларації про зміцнення фінансової системи та інших документах Групи-20 були прийняті зобов'язання щодо посилення контролю за хедж-фондами та регулюванню похідних фінансових інструментів - деривативів.

Базельський комітет з питань банківського нагляду (БКНБ) Банку міжнародних розрахунків наказано переглянути мінімальні розміри капіталу в системоутворюючих банках та розробити відповідні рекомендації для посилення контролю над дотриманням встановлених критеріїв (ці перетворення отримали назву "Базель-3"). Базельська угода - єдиний міжнародний базовий документ, що регламентує права, відповідальність і порядок діяльності ТНБ та інших фінансових установ, провідних міжнародні фінансово-валютні операції. БКБН є найважливішою міжнародною організацією в структурі Банку міжнародних розрахунків (БМР), яка поряд з МВФ реально бере участь у наднаціональному регулюванні фінансового ринку.

Комітет фактично придбав нові, більш широкі повноваження в галузі регулювання діяльності міжнародних банків і нагляду за ними.

Багато з прийнятих змін безпосередньо стосуються діяльності головних фінансово-економічних інститутів, створених в рамках Бреттон-Вудської системи. Це насамперед МВФ, МБРР (Група СБ), а також СОТ і ціла група різних установ як в рамках цих інститутів, так і поза ними. Наведені факти (далеко не вичерпно описують масштаби змін) показують, що провідні країни світу в кризові часи діяли активно, враховували нову реальність і прагнули адекватно (у своєму розумінні) відобразити її у своїй перетворювальної діяльності, у тому числі у сфері міжнародних фінансів. Зміни, які відбулися і відбуваються в даний час, настільки глибокі і всеосяжні, що деякі аналітики називають їх революційними змінами світової фінансової системи. Одночасно зміни відбулися і в сфері національного фінансового регулювання. Так, в США був прийнятий ряд нових законодавчих актів у цьому напрямку, зокрема, Закон Додда - Френка, який встановив нові правила для дій банків та фінансових установ. Великі зміни здійснені в ЄВС і в ряді країн ЄС, Великобританії та Японії.

 • [1] До системоутворюючим держав відносять ті країни, на які припадає найбільша частка світового ВВП, зовнішньої торгівлі та населення. За рівнем розвитку факторів виробництва до складу включають країни з розвиненими (developed markets) і ринковими економіками (emerging markets). В даний час термін "emerging markets" використовується для характеристики країн з динамічно зростаючою економікою.
 • [2] До складу Групи-20 входять: Австралія, Аргентина, Бразилія, Великобританія, Німеччина, Індія, Індонезія, Італія, Канада, Китай, Мексика, Росія, Саудівська Аравія, США, Туреччина, Франція, ПАР, Південна Корея, Японія, а також ЄС, МВФ і Світовий банк (в якості колективних членів).
 
<<   ЗМІСТ   >>