Повна версія

Головна arrow Фінанси arrow Міжнародні фінанси

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Типологія фінансових і валютних систем

Різноманітність елементів фінансових систем

Перш за все необхідно розібратися з деякими поняттями, пов'язаними фінансами, а також їх класифікацією. Міжнародна платіжна система - це загальний термін, що відображає єдність інструментів і методів, за допомогою яких здійснюються міжнародні фінансові операції, тобто платежі між резидентами різних країн з різними національними валютами. Термін охоплює різні системи валютних курсів, валютного контролю, а також проблеми, пов'язані з міжнародною ліквідністю.

Грошова і валютна системи - це національна грошова система, в рамках якої безпосередньо звертаються грошові знаки держави. Вона є частиною загальної фінансової системи країни. У більшості випадків поняття "грошова система" ідентично "валютній системі", якщо мати на увазі не тільки логічну і семантичну ідентифікації, а й змістовну сторону. В інших випадках "грошова система" аналогічна поняттю "грошовий ринок". Не у всіх країнах діють валютні системи як інститути та відповідні ланки фінансової системи, пов'язані з світовою валютною системою, які оперують конвертованими валютами. Часто діють лише фрагменти такої системи, її окремі ланки, оскільки їх функціонування визначається рівнем не тільки економічного розвитку країн, а й організації державної влади, зрілістю офіційних інститутів, організаційною будовою механізмів управління, станом державного та громадського контролю і т.д.

Фінансова система - це сукупність організації фінансових відносин, що забезпечує рух позичкового капіталу та інші переміщення фінансових ресурсів на базі узгоджених норм і правил, що регулюють ці відносини. У світі існують і діють три типи фінансових систем: національна, регіональна, міжнародна фінансова.

Національна фінансова система - це сукупність організації фінансових відносин, яка діє на базі відповідного національного законодавства на території даної держави. Ця система найтіснішим чином пов'язана зі світовою валютною системою і є її частиною, враховуючи міжнародні правила, договори та угоди, і взаємодіє з нею через відповідні фінансові, торговельні та інші механізми.

Регіональна фінансова система - це організація фінансових (грошових) відносин групи країн на базі відповідних міжнародних (міждержавних) договорів та угод на території зазначеної групи держав. Повноцінна регіональна валютна система (РВС) діє лише в однині: це - європейська валютна система (ЕВС).

Міжнародна фінансова система - це сукупність національних і регіональних фінансових (грошових) систем, міжнародних регулюючих актів і правил, а також міжнародних фінансових організацій та фінансових секторів великих компаній, включених до динаміку фінансово-економічних процесів у світі.

Дані визначення близькі тим, які пропонуються та іншими фахівцями. Так, професор А. А. Суєтін дає таке визначення: "Світова валютна система - це сукупність грошово-кредитних відносин, що склалися на основі інтернаціоналізації господарського життя і розвитку світового ринку, закріплена в договірних та державно-правових нормах" [1].[1]

Міжнародні, регіональні та національні валютні системи виконують свої завдання.

Міжнародна валютна система як частина світової фінансової системи регулює застосування валют при міждержавних та міжрегіональних розрахунках, а також забезпечує обмін різних національних валют для врегулювання вимог та погашення заборгованостей, що виникають в результаті зовнішньоторговельних та інших міжнародних фінансових операцій. Міжнародна валютна система є набором правил і законів, які регулюють діяльність центральних емісійних банків на зовнішніх валютних ринках. Мета цих правил полягає в полегшенні не тільки процесів міжнародної торгівлі, а й усіх сфер діяльності на міжнародному рівні.

Регіональна валютна система регулює застосування валют у певному економічному регіоні. Це насамперед регіонально-континентальний рівень, а також рівень інтеграційних груп.

Національна валютна система, природно, забезпечує функціонування зовнішньоекономічних зв'язків країни. Національна валютна система юридично закріплюється в державних правових актах, що враховують норми міжнародного права, тільки в цьому випадку вона стає нормативною базою. Національна система базується на національній валюті (грошовій одиниці країни), а світова фінансова система - на одній або декількох резервних валютах або міжнародної лічильної грошової одиниці. Крім національних валют в міжнародних розрахунках використовуються міжнародні валютні одиниці СДР і євро.

Справедливе зауваження В. А. Слепова, який зокрема, пише: "Міжнародні фінанси завжди функціонують у валютній формі, оскільки будь-які рішення в міжнародній сфері пов'язані з рухом інвалютних потоків" [2]. Далі йде висновок: "Міжнародна фінансова система - це форма організації регулювання інвалютних потоків, закріплена нормами міжнародного права, міжнародними та регіональними угодами, національними законодавствами країн-учасниць міжнародної фінансової системи" [3].[2][3]

На формування сучасних міжнародних фінансів роблять сильніший вплив ті зміни, які відбувалися у світовій економіці всі післявоєнні десятиліття. Відповідно, необхідно вивчати ту загальну економічну і політичну середу, під впливом якої змінювалися і міжнародні фінанси. Це не тільки самі національні фінанси та міжнародні фінансові організації, а й фінансові ринки, фінанси ТНК і їх інвестиції (і насамперед портфельні), міжнародні банки. Ця обставина відзначають автори фундаментальної роботи "Світові фінанси" [4].[4]

Світова фінансова системаширокому сенсі) - це об'єднана сукупність ланок історично сформованих національних фінансових систем, а також наднаціональних (міждержавних) організацій та установ, що беруть участь у міжнародному русі позичкового капіталу та інших переміщених фінансових ресурсів, що здійснюють регулювання зазначених переміщень на базі узгоджених міжнародних правових норм і правил (договорів, угод та ін.).

Система міжнародних фінансів - це частина світової фінансової системи в області руху валютних фінансових ресурсів, керована чинним міжнародним порядком і правилами. Змістовною стороною міжнародних фінансів є міжнародний фінансовий ринок, який умовно ділиться на валютний ринок, ринок цінних паперів (фондовий ринок), міжнародний кредит, включаючи міжнародні потоки капіталу в різних формах; страховий ринок, ринок деривативів та ін. Їх вивчення передбачає необхідність розуміння принципів і правил діяльності міжнародних комерційних банків і фінансової діяльності ТНК, а також наднаціональних регулюючих інститутів (МВФ, Світовий банк, Банк міжнародних розрахунків (БМР), безліч міжнародних форм інститутів та ін. ).

  • [1] Суєтін А. А. Міжнародні фінансові відносини. М., 2010. С. 9.
  • [2] Міжнародний фінансовий ринок / під ред. проф. В. А. Слепова і проф. Е. А. Звонова. М., 2009. С. 33.
  • [3] Там же.
  • [4] Енг Максимі В. Указ. соч. С. 2-3.
 
<<   ЗМІСТ   >>