Повна версія

Головна arrow Економіка arrow Економіка і організація видавничої діяльності

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Фінансове планування у видавництві

Фінансове планування відноситься до основних інструментів фінансового менеджменту. Його центральні елементи - це бюджет з прибутку і фінансовий план. У свою чергу бюджет по прибутку будується на основі звіту по прибутку, де відображені результати економічної діяльності видавництва за попередній період.

Метою розробки фінансового плану є визначення перспективних обсягів фінансових ресурсів, капіталу та необхідних резервів на базі прогнозу фінансових показників. Суттєвий момент цієї роботи - пошук і фіксація центрів прибутку та центрів витрат (витрат) видавництва, тобто тих його структурних підрозділів, які принесуть максимальний прибуток, і тих, що будуть якщо не збитковими, то малорентабельними. Особливо це важливо для видавництв, продукція яких досить диверсифікована. За сформованою в практиці закономірності, яку поки ніхто не спростував, на 20% витрат капіталу припадає 80% прибутку. Так що завжди слід розраховувати на те, що 80% планованих вкладень принесуть видавництву лише 20% прибутку.

100 років тому видатний італійський математик, економіст і соціолог Вільфредо Парето (1848-1923), досліджуючи розподіл доходів і багатства в Англії та Флоренції в XVII-XIX ст., Прийшов до висновку, що 20% найбільш багатих сімей володіють 80% власності і доходу країни.

Що не має строгого логічного обгрунтування, відкритий Парето принцип діє майже як непорушний закон, він і відомий як закон розподілу доходів або закон Парето.

Вважають, що цей закон - закон емпіричний, і застосуємо він до багатьох областям бізнесу. Ось деякі з його наслідків:

 • - 20% часу на нарадах витрачається на прийняття 80% рішень;
 • - 20% клієнтів фірми приносять 80% всіх її доходів;
 • - На створення 20% всіх продуктів припадає 80% часу, зусиль і матеріалів;
 • - 20% всього виробленого фірмою продукту приносять 80% сукупного доходу;
 • - Діяльність, побудована на інтуїції, успішна лише в 20% випадків.

До основних показників фінансового плану відносяться обсяг виробництва продукції та реалізації, виручка від реалізації, прибуток, чистий оборотний капітал і собівартість. Бюджет по прибутку, бюджет руху грошових коштів та бухгалтерський баланс видавництва є складовими частинами фінансового плану, а важливим результатом його формування стає визначення точки беззбитковості. Точка беззбитковості (у нашому випадку це мінімально необхідний тираж видання) або поріг рентабельності (мінімально необхідний обсяг виручки від реалізації ) означає такий обсяг виробництва і реалізації видавничої продукції, при якому витрати компенсуються доходами і при виробництві та реалізації кожної одиниці продукції понад цього обсягу видавництво починає отримувати прибуток. Таким чином, фінансовий план видавництва включає прогноз надходжень, таблиці доходів і витрат, баланс активів і пасивів, графік досягнення беззбитковості. Завдання використання даних фінансової звітності за попередні періоди при плануванні спрощується у зв'язку з ідентичністю змісту форм, що використовуються в плануванні, і форм фінансової звітності.

Повний фінансовий план містить три документи: плановий звіт про прибутки і збитки, плановий бухгалтерський баланс і план руху грошових коштів, який є як би підсумковим грошовим бюджетом, відбиваючим наступні грошові потоки:

 • o надходження, включаючи залишок коштів на початок планованого періоду;
 • o витрати, в тому числі напрямки відтоку коштів;
 • o готівку (різниця між надходженнями і витратами);
 • o зовнішні інвестиції;
 • o погашення заборгованості та (або) виплата дивідендів.

Таким чином, планування включає в себе весь грошовий оборот, що і дозволяє вирішувати основну задачу: визначати на базі прогнозу фінансових показників майбутні обсяги фінансових ресурсів, величину і структуру капіталу і необхідних резервів. При цьому план руху грошових коштів обов'язково повинен передбачати джерела покриття дефіциту коштів, якщо такий утворюється.

Вихідним параметром при розробці річного фінансового плану є прогноз обсягу реалізації видавничої продукції (бюджет обсягу продажів), оскільки його величина визначає інші статті доходів і витрат видавництва. Зокрема, бюджет доходів і витрат пов'язаний з бюджетом продажів за статтями "надходження доходів", а з бюджетом витрат на матеріали, оплату праці, загальновиробничих та інших витрат - за статтями "оплата витрат".

Після визначення передбачуваного обсягу виручки від реалізації продукції формується бюджет виробництва і виконується розрахунок (бюджетування) витрат, пов'язаних з виробництвом і реалізацією продукції. Бюджетування - це одна зі складових системи фінансового управління, процес складання та прийняття бюджетів і контроль над їх виконанням. У класичному варіанті бюджетування реалізується шляхом грошової оцінки планових показників, формування операційних бюджетів підрозділів видавництва, на основі яких складаються основні фінансові бюджети - бюджетний баланс, бюджет доходів і витрат і бюджет руху грошових коштів.

Головна відмінність бюджетування від звичайного фінансового планування полягає в делегуванні фінансової відповідальності, тобто в передачі прав та обов'язків на більш низькі рівні управління при збереженні повного контролю над діяльністю видавництва. Для цього система бюджетування повинна передбачати закріплення відповідальності керівника (начальника підрозділу, менеджера певного рівня), яка розпоряджається тим чи іншим бюджетом, і делегування йому прав по використанню бюджету.

Операційний бюджет складається із сукупності бюджетів планованих операцій:

 • o бюджету продажів;
 • o бюджету комерційних витрат;
 • o виробничого бюджету;
 • o бюджету закупівель та використання матеріалів;
 • o бюджету оплати праці;
 • o бюджету загальновиробничих витрат;
 • o бюджету загальних і адміністративних витрат.

Кожен з перерахованих бюджетів має свої особливості, пов'язані з їх змістовною стороною. Так, наприклад, виробничий бюджет може включати планований випуск видавничої продукції в натуральному вираженні (план випуску) і у вартісному вираженні, тобто із зазначенням вартості матеріалів та послуг поліграфії.

В системі бюджетування головним є бюджет руху грошових коштів (табл. 23), оскільки він включає дані операційних бюджетів і фіксує фінансове становище видавництва. На основі бюджету руху можна прогнозувати показники ліквідності видавництва, приймати управлінські рішення щодо оптимізації величини і структури грошових коштів.

Таблиця 23

Бюджет руху грошових коштів на I квартал 20 ____ г.

Показники

Січень

Лютого

Березня

Надходження:

 • 1. За основною діяльності: за реалізовану літературу, замовні видання, бюджетне фінансування, позареалізаційні доходи
 • 2. За фінансової діяльності: отримання кредиту банку небанківський кредит
 • 3. По інвестиційної діяльності ВСЬОГО НАДХОДЖЕНЬ

Витрати:

 • 1. Витрати по основній діяльності
 • 2. Общеіздательскіе витрати
 • 3. Розрахунки за реалізовану літературу
 • 4. Рекламний бюджет
 • 5. Авторський гонорар
 • 6. Авторські права
 • 7. Розрахунки з бюджетом
 • 8. Витрати на капітальні вкладення: основні засоби, нематеріальні активи

будівництво та ремонт

 • 9. Витрати на фонд споживання: бонуси від обсягу реалізації розрахунки з засновниками
 • 10. Витрати з інвестиційної діяльності:

вкладення в дочірнє видавництво купівля обладнання вкладення в регіональну збутову мережу придбання нерухомості

11. Витрати по фінансовій діяльності: відсоток за користування кредитом погашення банківського кредиту погашення позики

ВСЬОГО ВИТРАТ

Разом за видами діяльності:

Грошовий потік по основній діяльності

Грошовий потік по фінансовій діяльності

Грошовий потік по інвестиційній діяльності

Сальдо * грошового потоку на кінець періоду

* Сальдо - різниця між грошовими надходженнями і витратами за певний проміжок часу.

Для кожного видавництва бюджет руху грошових коштів буде відображати специфіку його діяльності. У той же час зміст основних статей бюджету достатньо очевидно. Так, надходження за реалізовані тиражі формується на основі прогнозу відвантаження (не забуваємо, що ми формуємо прогнозний бюджет), тобто на основі бюджету продажів. Стаття "Бюджетне фінансування" з'являється, якщо видавництво отримує бюджетні кошти в рамках, наприклад, Федеральної цільової програми "Культура Росії" або програм підтримки, що реалізуються регіональними бюджетами. Зрозуміло також, що основним операційним бюджетом при формуванні бюджету руху грошових коштів є прогнозний бюджет продажів, як головне джерело надходжень від основної діяльності. При цьому треба враховувати, що мається на увазі час фактичних надходжень грошових коштів, а не час здійснення тих чи інших господарських операцій. До цього варто додати, що оскільки у статті "Розрахунки з бюджетом" проставляється прогнозна величина податку на прибуток, це означає, що бюджет руху використовує і дані бюджету прибутків і збитків. Бюджет руху грошових коштів формується після формування операційних бюджетів і є важливим елементом у системі контролю фінансового положення видавництва.

 
<<   ЗМІСТ   >>