Повна версія

Головна arrow Економіка arrow Економіка і організація видавничої діяльності

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Управління фінансами у видавництві

Управління фінансами, або фінансовий менеджмент, у видавництві являє собою систему раціонального управління рухом грошових коштів і виникаючих при цьому фінансових відносин. Раціонального з тієї точки зору, наскільки успішно управління рухом фінансових ресурсів, інвестицій і капіталу реалізується в напрямку їх збільшення.

Цілями фінансового менеджменту можуть бути максимізація прибутку, досягнення стійкої норми прибутку за фіксований період часу, збільшення доходу вкладників чи власників, збільшення ринкової вартості видавництва, забезпечення виконання соціальних функцій. Зрозуміло, що з перерахованих цілей головним, на що орієнтується управління фінансами, є зростання доходів вкладників (акціонерів) або власників (власників капіталу) в рамках основної діяльності видавництва.

За сучасними мірками чи не головною метою фінансового менеджменту можна назвати максимізацію ринкової вартості підприємства. Ринкова вартість - це оцінка інвесторами та аналітиками грошового еквівалента підприємства. Визначається вона з урахуванням активів, обороту, доходів, готівкового обігу та інших факторів оцінки фінансових результатів роботи. Звичайно, оцінка вартості бізнесу може служити основою для прийняття управлінських рішень, але для цього треба мати в розпорядженні зрозумілі та ефективні методи оцінки. Сам по собі ринок акцій та інших цінних паперів (інакше - фондовий ринок) є сукупністю механізмів і операцій, які дозволяють здійснювати торгівлю акціями, облігаціями на фондовій біржі або поза нею. Оскільки фондовий ринок є складовою ринку капіталів, на якому звертаються довгі гроші (грошові кошти з терміном обігу більше року) і відбувається перерозподіл вільних капіталів та їх інвестування в різні дохідні фінансові активи, ринкова вартість видавництва може бути визначена за допомогою оцінки вартості його активів.

Оцінити вартість видавництва можна за фактичними витратами на придбання матеріальних ресурсів, за фактичною вартістю засобів, отриманих безоплатно, за величиною виробленої у видавництві доданої вартості. При купівлі-продажу оцінюється також вартість видавництва в цілому, і вона, як правило, не дорівнює сумарній вартості активів видавництва, що пояснюється, в тому числі, наявністю так званих нематеріальних активів. Взагалі для видавничого бізнесу є характерною задача оцінки його нематеріальних активів, тобто активів, що не мають матеріально-речового змісту, але приносять дохід. До них, зокрема, відносяться права на результати інтелектуальної діяльності. Також до нематеріальних активів відносять використовуються у господарській діяльності протягом періоду, перевищує 12 місяців, і приносять дохід права, що виникають з авторських і інших договорів на твори науки, літератури і мистецтва, на об'єкти суміжних прав, програмні продукти, бази даних, організаційні витрати та ділову репутацію (так званий гудвіл) видавництва.

Гудвіл виникає у разі купівлі-продажу видавництва як майново-фінансового комплексу та відображається в балансі покупця. Одним з об'єктів оцінки гудвілу є бренд. Саме бренд характеризує здатність видавництва генерувати грошовий потік і формує основу оцінки якості видавничого менеджменту. Крім того, бренд - це актив, а значить гудвіл спільно з торговим знаком видавництва (його імпринт) і є бренд видавництва.

При покупці нематеріальних активів їх вартість оцінюють шляхом підсумовування проведених витрат на покупку, до яких додають витрати по доведенню нематеріальних активів до стану, придатного до використання в передбачених цілях.

Оцінка вартості нематеріальних активів необхідна при купівлі (продажу) видавництв, їх приватизації, акціонуванні, реорганізації (злиття, приєднання), ліквідацію або банкрутство; інвестуванні, внесення нематеріальних активів до статутного капіталу новостворюваного видавництва; укладанні угод купівлі-продажу нематеріальних активів; визначенні збитку від неправомірного використання нематеріальних активів видавництва. Результати оцінки нематеріальних активів потрібні для аналізу поточного стану видавництва, підвищення ефективності використання його активів, для визначення загальної стратегії розвитку видавництва.

За програмою приватизації федерального майна в 2010 р підлягали продажу акції видавництв "Дитяча література", "Медицина", "Політехніка" (Санкт-Петербург), "Сучасник", "Вища школа".

"Вища школа" був проданий за 1400133 руб. ТОВ "О Проперті", основний вид діяльності якого - здача внайми власного нерухомого майна.

Перший аукціон з приватизації 100% акцій видавництва "Дитяча література" з оголошеною початковою ціною акцій 131418000 руб. не відбувся через відсутність заявок. При цьому єдиний актив видавництва за оцінкою Роскомімущества - великий склад в Москві.

Нагадаємо, що "Дитяча література" - найстаріше в Росії спеціалізоване видавництво, яке випускає книги для дітей та юнацтва - було створено в 1933 р на базі дитячого сектора видавництва "Молода гвардія" та шкільного сектора Державного видавництва художньої літератури.

Підвищення ринкової вартості видавництва - мета довгострокова, стратегічна і знаходиться вона в ході досягнення короткострокових тактичних цілей, пов'язаних найчастіше з рішенням завдання збільшення одержуваної видавництвом прибутку. Таким чином, які б цілі не ставилися перед видавництвом в рамках фінансового менеджменту, завжди актуальною для видавництва буде завдання оптимізації співвідношення між короткостроковими і довгостроковими цілями його розвитку і прийнятими рішеннями в короткостроковому і довгостроковому фінансовому управлінні.

До числа основних функцій фінансового менеджменту можна віднести наступні:

 • o фінансовий аналіз;
 • o планування використання фінансових ресурсів: короткострокових і довгострокових;
 • o аналіз ризиків;
 • o прийняття та реалізація рішень;
 • o контроль виконання рішень;
 • o звіт про виконання та аналіз виконання рішень.

По відношенню до зовнішньому і внутрішньому середовищі видавництва

можна виділити два відносно самостійних блоку функцій: блок з управління зовнішніми фінансами і блок з внутрііздательского обліку та фінансового контролю. Перший з них включає управління оборотними активами видавництва і залучення інвестицій. Другий - збір і обробку даних бухгалтерського обліку, складання кошторису витрат, контроль за правильністю фінансової звітності та її аналіз, оцінку фінансового стану видавництва.

Фінансовий аналіз є основним інструментом фінансового менеджменту. Його вихідна позиція - перевищення доходів над витратами і оптимальне співвідношення між прибутком і ризиками (табл. 22). До фінансових ризиків відносять ризики, пов'язані з втратою грошових коштів. Це ризики, обумовлені купівельною спроможністю грошей, і ризики, пов'язані з вкладенням капіталу (інвестиційні ризики, кредитні ризики, ризики прямих фінансових втрат). Їх поділяють також на прямі майнові ризики та ризики, пов'язані зі зміною умов виконання зобов'язань з вини співробітників видавництва, партнерів або конкурентів.

Таблиця 22

Основні види ризиків

Ризики

Основні причини виникнення

На що спрямовані

Зовнішні

Государ

жавні

Нестабільність державної влади, особливості державного законодавства, націоналізація і т.п.

Майно,

майновий

інтерес

Валютні

Зміна валютних курсів, валютного регулювання

Майновий

інтерес

Податкові

Зміна податкової політики, податкових ставок

Майновий

інтерес

Форс

мажорні

Стихійні біди, війни, революції та ін.

Майно, майновий інтерес, людина

Кон'юн

ктурние

Несприятливі зміни загальної економічної ситуації або стану на окремих сегментах ринку

Майно,

майновий

інтерес

Внутрішні

Організує

ційні

Низький рівень організації, помилки планування, прогнозування, слабке регулювання, погана організація праці і т.д.

Майно, майновий інтерес, людина

Ресурсні

Брак виробничих запасів, зриви поставок, недостатня кваліфікація робочої сили, відсутність запасу міцності по ресурсах

Майно, майновий інтерес, людина

Інвести

ційні

Ризики реального інвестування: перебої в постачаннях матеріалів, помилки в розробці інвестиційного проекту.

Портфельні ризики: зміна умов контракту, помилки у виборі об'єктів інвестування, неправильний підбір фінансових інструментів

Майно, майновий інтерес, людина

Кредитні

Неповернення боргу і відсотків по ньому, невиконання умов кредитного договору, мимовільне банкрутство позичальника, зміна платоспроможності позичальника

Майновий

інтерес

Інновації

онние

Неправильний вибір нововведень, невірні розрахунки

Майновий

інтерес

Правові

Якість договірної роботи, авторські права, невиконання контрактів, судові процеси з партнерами

Майно, майновий інтерес, людина

Необхідно відзначити, що значною мірою ризики залежать від того, наскільки типовим для видавництва є той чи інший проект. Використання відомих технологій (аналіз ємності ринку, визначення споживчого попиту та ін.) Зводить рівень ризиків до мінімуму. Але у випадку, наприклад, диверсифікації видавництвом бізнесу та освоєння видавництвом нових для нього продуктів або сегментів ринку рівень ризику може бути набагато вище. Так, при виведенні на ринок нового видавничого продукту можливі ризики можуть бути пов'язані з незабезпеченням плану продажів на критичну для проекту величину у зв'язку з неправильною оцінкою попиту, з неточною оцінкою розмірів ринку, з недооцінкою можливостей конкурентів, з недостатньою опрацюванням системи просування нового продукту.

Принципи, які можуть бути покладені в основу політики видавництва в області зниження ризиків, можна звести до простим правилам:

 • o масштаби ризиків не повинні перевищувати можливості власного капіталу;
 • o необхідно пам'ятати про наслідки ризику;
 • o не можна ризикувати багатьом заради малого.

Співвідношення між прибутком, який є метою будь-якої комерційної діяльності, і ризиками, супроводжуючими видавничу діяльність, має бути основою прийняття рішень у сфері фінансового менеджменту. З цього також випливає, що принциповою для фінансового менеджменту видавництва завданням є збільшення прибутку при збереженні ліквідності видавництва. До цього варто додати також решаемую рамках фінансового менеджменту задачу дозволу постійно виникає протиріччя між короткостроковими і довгостроковими цілями видавництва і фінансовими можливостями їх досягнення.

Структурний відповідність вирішуваним в рамках фінансового менеджменту задачам залежить від ряду факторів, у тому числі, наприклад, від організаційно-правової форми видавництва, його масштабів і видів літератури, що випускається. Найчастіше в невеликих видавництвах функціоналом фінансового менеджменту займається головний бухгалтер, що призводить до певних проблем в управлінні фінансами в силу принципової відмінності завдань, що вирішуються менеджментом і бухгалтерією. Оптимальним для більшості видавництв є такий варіант організації управління фінансами, при якому немає поєднання функцій фінансового менеджменту та бухгалтерського обліку (рис. 22). У цьому випадку кожен займається своєю справою: фінансовий блок вирішує завдання планування і бюджетування, економічного аналізу та контролю фінансової діяльності, а бухгалтерія - завдання контролю за збереженням і рухом майна видавництва, забезпечення правильності і своєчасності розрахунків з державою і партнерами, формування та ведення бази даних бухгалтерського обліку з метою інформаційного забезпечення системи управління видавництва.

Типова структура фінансової служби видавництва

Рис. 22. Типова структура фінансової служби видавництва

Незалежно від структури фінансового управління у видавництві основним інструментом фінансового менеджменту є аналіз, який будується на основі єдиної системи фінансового обліку. Головним у системі фінансового обліку можна вважати баланс активів і пасивів видавництва. Мова йде про бухгалтерському балансі, тобто про спосіб угруповання активів і пасивів видавництва в грошовому їх вираженні. Баланс покликаний характеризувати фінансовий стан видавництва на певну дату, зазвичай на останній день року.

Актив балансу - грошове вираження матеріальних і нематеріальних цінностей, їх склад і розміщення - містить два розділи: необоротні активи (основні засоби, нематеріальні активи, довгострокові фінансові вкладення) та оборотні активи (оборотні кошти). Пасив балансу - сукупність всіх зобов'язань або джерел формування коштів , згрупованих за їх приналежності й призначенню - складається з трьох розділів: капітал і резерви, довгострокові зобов'язання, короткострокові зобов'язання. Видавництво вважається платоспроможним, якщо сума оборотних активів (грошових коштів, матеріальних засобів, дебіторської заборгованості та ін.) Більше або дорівнює його зовнішній заборгованості, до якої відносяться довгострокові і короткострокові кредити і вся кредиторська заборгованість.

Крім балансу активів і пасивів існують і інші баланси, зокрема баланс доходів, який включає відомості про чистому обсязі продажів, про витрати виробництва, оперативних витратах і розподілі прибутку (див. П. 6.1, рис. 13).

Результати фінансової діяльності видавництва, а значить і ефективність його фінансового менеджменту, можна оцінити по відношенню доходу до обсягу реалізованої продукції в грошовому вираженні, за фактичної нормі прибутку.

 
<<   ЗМІСТ   >>