Повна версія

Головна arrow Економіка arrow Економіка і організація видавничої діяльності

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Фінансові ресурси видавництва

Фінансові ресурси видавництва - це грошові кошти, наявні в його розпорядженні, результат взаємодії надходження грошових коштів та їх витрачання і розподілу, накопичення і використання. Формуються фінансові ресурси з внутрішніх і зовнішніх джерел. Перші пов'язані з результатами фінансово-економічної діяльності видавництва, тобто з прибутком від основної діяльності та фінансових операцій. Також до внутрішніх джерел відносять амортизаційні відрахування, кошти резервного фонду, якщо такий є, цільові надходження і позареалізаційні доходи (доходи, не пов'язані з основною діяльністю, наприклад, від здачі в оренду приміщень). Наявність зовнішніх джерел передбачає надходження кредитних інвестицій, бюджетних асигнувань, фінансових ресурсів галузевих структур та інших організацій. До зовнішніх джерел відносять і кошти від продажу цінних паперів, страхові відшкодування, фінансові ресурси, отримані на умовах пайової участі у поточної та інвестиційної діяльності видавництва.

Основним джерелом фінансових ресурсів видавництва є прибуток, але тільки та її частина, яка залишається в розпорядженні видавництва після сплати податків усіх рівнів та платежів до бюджету (головним чином - платежі обов'язкового пенсійного та соціального страхування), тобто не валовий прибуток видавництва, а його чистий прибуток. Що стосується зовнішніх джерел фінансування, то та їх частина, яка залучається на поворотній основі (кредити банків, облігаційні позики та ін.), Передається видавництву у тимчасове користування і повертається на узгоджених з їх надала стороною умовах. Добре, якщо при цьому дотримується так званий принцип відповідності, згідно з яким час позики має збігатися з часом витрати позикових коштів. Для видавництва використання позикового капіталу обходиться дешевше, ніж використання власного, тому що процентні виплати по позиці можуть виплачуватися з усієї суми доходу, тоді як распределяемая у вигляді дивідендів частину прибутку виплачується з доходу, що залишається після сплати податків. Таким чином, використання позикових коштів веде до збільшення прибутку.

У залежності від часу, необхідного для реалізації конкретних планів, вирішується питання про те, якого фінансування вони зажадають - короткострокового або довгострокового. Тут повинен спрацьовувати принцип відповідності. Короткостроковий позика підлягає поверненню протягом року і використовується для фінансування поточних витрат. Термін погашення довгострокової позики більш тривалий і використовується він для цілей модернізації діяльності (наприклад, на розвиток електронних ресурсів і технологій), вдосконалення продукції (якість книги та видавничої асортименту), створення і експансії дистриб'юторської мережі, вдосконалення інформаційних систем і систем звітності видавництва.

Ми вже відзначали, що діяльність видавництва пов'язана насамперед із рухом оборотних грошових коштів, тобто з використанням фондів обігу - коштів, вкладених видавництвом у виробництво тиражів, що знаходяться в процесі розрахунків у зовнішній і внутрішньому середовищі видавництва, наявних в касі видавництва і на його рахунках. Самі по собі фонди обігу не беруть участь в утворенні вартості, вони є лише її носіями в процесі обігу товарів. Після реалізації готової видавничої продукції вартість використаних у процесі її виготовлення оборотних коштів відшкодовується виручкою від реалізації. Це відшкодування і забезпечує відновлення процесу виробництва.

Оборотні кошти проходять різні стадії: грошову, виробничу і товарну. Після реалізації готової продукції або оплати наданих видавництвом послуг (наприклад, виготовлення оригінал-макету видання) оборотні кошти, раніше розміщені в праці, товарах і послугах, знову стають грошовими коштами, поповнюючи обсяг оборотних коштів, або, інакше, - оборотного капіталу. Виходячи з цієї обставини, можна сформулювати основне питання бізнесу: як забезпечити наявність потрібної кількості грошей тоді, коли це необхідно? До цього питання примикає і питання забезпечення ліквідності видавництва, тобто здатності перетворення його активів в готівку.

Ліквідність - це здатність матеріальних цінностей перетворюватися в грошові кошти, грошові активи (кошти й зобов'язання сторонніх осіб сплатити даним видавництву фіксовану грошову суму) для погашення боргів, проведення оплат або для власних потреб. Хорошим прикладом ліквідних матеріальних цінностей може служити золото, яке у всі часи і у всіх країнах легко звертається в кошти. У нашому випадку основними матеріальними активами, якими володіють видавництва, є головним чином товарні запаси - тиражі випущених ними книг.

У разі використання видавництвом кредитних коштів ліквідність означає його платоспроможність - здатність видавництва виконувати свої зобов'язання по платежах. Визначається ліквідність співвідношенням величини заборгованості і величини ліквідних коштів, які є в розпорядженні видавництва і які можуть бути використані при погашенні боргу (готівка в касі, кошти на рахунках банків, цінні папери, реалізовані товарні запаси).

Таким чином, для видавництва завжди важливим буде питання визначення обсягу коштів, які необхідно вкласти в оборотні кошти. І відповідь завжди буде одна: обсяг вкладень повинен бути по можливості мінімізований. Чому? Тому, що мінімізація вкладень обертається максимальним збільшенням прибутку або, іншими словами, максимальним збільшенням приросту капіталу за рахунок інвестицій. Така мінімізація виправдана, коли при зменшенні величини інвестованого капіталу підсумкова прибуток не скорочується і залишається на наявному рівні.

При однаковій величині прибутку, отриманого видавництвом за деякий період, віддача від інвестицій може бути різною.

Віддача від інвестованого обсягу коштів

Показники, руб.

Видавництва

А

Б

Основні засоби

1200000

1200000

Оборотні кошти

6000000

5000000

Обсяг інвестицій

7200000

6200000

Прибуток

720000

720000

віддача від інвестицій,%

10

11,6

Оскільки віддача від інвестицій визначається відношенням прибутку до загального обсягу інвестицій, вона буде рости при стабільності прибутку і зниженні обсягу інвестицій. Цього можна досягти шляхом прискорення реалізації тиражів, тобто звернення їх в грошові кошти, і максимально можливого подовження термінів оплати решти складових оборотних коштів - матеріалів, послуг, праці та ін. При цьому, звичайно ж, необхідно виконувати свої зобов'язання по платежах.

 
<<   ЗМІСТ   >>