Повна версія

Головна arrow Економіка arrow Економіка і організація видавничої діяльності

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Фінансовий менеджмент у видавництві

Зміст фінансової діяльності видавництва

"Навколо управління бізнесом нагромаджені гори слів, і найбільше це притаманне сфері грошей. Найпростішу фінансову операцію наділяють в такі фрази і вирази, які не тільки не доступні для розуміння, але ще й здатні створити у новачка комплекс неповноцінності. Однак, як показує історичний досвід , бізнес успішно існував і розвивався задовго до появи спеціальної термінології і професійного жаргону ". Так починає свою книгу "Ділові фінанси" Ернест Джонс. І з ним важко не погодитися, тим більше що багато хто з тих, кому доводиться у своїй роботі стикатися з фінансовими питаннями або кому важливо хоча б мати уявлення про внутрішніх грошових потоках підприємства (у нашому випадку це видавництво), можуть бути віднесені якщо не до новачків , то до непрофесіоналів у цій сфері. Адже розуміння механізмів бюджетного планування та фінансового контролю необхідно не тільки тим фахівцям, які займаються безпосередньо цими питаннями, але й іншим співробітникам видавництва, включеним до редакційно-видавничий процес, наприклад редакторам, маркетологам, управлінцям різного рівня, які беруть участь у реалізації конкретних видавничих проектів.

Коли ми говоримо про фінанси, то маємо на увазі не власне гроші (адже гроші самі по собі лише вимірювач вартості), а відносини, які складаються в процесі руху грошових коштів. Ці відносини стосуються насамперед питань акумулювання та використання наявних у розпорядженні видавництва грошових фондів, як всередині, так і поза видавництва. Управління фінансами передбачає дії, спрямовані на поліпшення фінансового стану видавництва. Розкриваючи відносини, що становлять рух грошових коштів, треба отримати відповіді всього на три запитання.

Який обсяг і склад залучених фінансових коштів?

Які джерела цих коштів?

Як забезпечити управління фінансовими коштами?

У процесі формування і використання фінансових ресурсів у видавництва виникають відносини по декількох напрямках (рис. 20):

  • o з постачальниками паперу і поліграфічних матеріалів, поліграфічних послуг, комунальних послуг, орендодавцями з приводу оплати товарів і послуг;
  • o всередині видавництва з його організаційними підрозділами з приводу фінансування видатків та розподілу прибутку видавництва;
  • o з персоналом видавництва з приводу заробітної плати, податкових платежах, дивідендів по акціях;
  • o з банками з приводу банківських послуг, отримання та погашення кредитів;
  • o з державними податковими органами з приводу сплати податків та інших платежів до бюджету;
  • o зі страховими структурами з приводу страхування майна, окремих категорій працівників, комерційних і фінансових ризиків;
  • o з акціонерами, які не є членами трудового колективу видавництва з приводу дивідендів по акціях;
  • o з підприємствами та організаціями інших країн з приводу експортно-імпортних операцій.

У процесі руху грошових коштів, які покликані обслуговувати виникають фінансові відносини, формуються грошові фонди, або капітал. Залежно від того, звідки приходять гроші і на що вони витрачаються (інвестуються, більшою чи меншою мірою реалізується сама спроможність грошей приносити прибуток. У момент організації видавництва його засновники можуть розташовувати двома джерелами доходу: власними заощадженнями і позиковими засобами. Ці джерела називають власним (акціонерним) капіталом і позиковим капіталом відповідно.

Власний (акціонерний) капітал видавництва складається зі статутного (або складеного) капіталу, внесків і пожертвувань, а також прибутку від результатів власної діяльності. Позиковий капітал - це капітал, що залучається з боку у вигляді кредитів, фінансової допомоги, одержуваних під заставу сум та інших зовнішніх джерел на визначений строк під які-небудь гарантії.

Основним джерелом власних коштів видавництва є статутний капітал, величина якого визначається статутом (установчими документами) або законодавством. Розмір статутного капіталу змінюється за результатами роботи після внесення змін до статутних документів. Зі статутного капіталу формується основний і оборотний капітали. До основного капіталу належать матеріальні чинники тривалого користування (будівлі, споруди, машини, обладнання тощо) або, наприклад, довгострокові інвестиції, тобто грошові кошти, спрямовані на приріст капіталу. Оборотний капітал витрачається на придбання засобів для виконання робіт (папір, матеріали, друкарські послуги та ін.) і на оплату праці. Якщо основний капітал служить протягом тривалого терміну (протягом років), то оборотний капітал споживається протягом одного циклу виробництва, наприклад протягом планового періоду реалізації видавничої програми.

Крім статутного капіталу утворюється додатковий капітал, який теж відноситься до власних коштів видавництва. Джерелами його формування є: приріст вартості основних фондів у результаті їх переоцінки, емісійний дохід акціонерного товариства (дохід від продажу акцій понад їх номінальної вартості), безоплатно отримані на виробничі цілі грошові та матеріальні цінності. Додатковий капітал використовується, як правило, на збільшення статутного капіталу. Для підтримки фінансової стабільності видавництва утворюється резервний фонд, який використовується зазвичай для покриття балансового збитку за звітний рік, для погашення облігацій і викупу акцій акціонерного товариства при відсутності інших засобів. Його розмір визначається статутом, але не менше 15% від статутного капіталу, а для структур з іноземними інвестиціями - не більше 25% розміру статутного капіталу. Резервний фонд за російським законодавством є обов'язковим тільки для акціонерних товариств та підприємств з іноземними інвестиціями. В інших структурах резервний фонд не створюється, якщо це не передбачено їх установчими документами.

З метою розвитку формується фонд накопичення, який утворюється з чистого прибутку видавництва (див. П. 6.1, рис. 13). Цільове використання коштів фонду - фінансування капітальних вкладень і приросту оборотних коштів видавництва. Наслідком його використання є збільшення статутного капіталу, так як вкладення в розвиток виробництва збільшують майно видавництва.

Нарешті, з прибутку видавництва формується фонд споживання, кошти якого спрямовуються на оплату праці працівників видавництва (у тому числі позаштатних), на різні грошові виплати та заохочення, доходи (відсотки, дивіденди) від акцій, на оплату відпусток і послуг, безкоштовно надаються працівникам. Фонд споживання включає і особистий дохід власника.

Співвідношення між власним (акціонерним) капіталом і позиковим капіталом показує ступінь тиску на конкретне виробництво. Якщо позиковий капітал складає більше 50% у загальному капіталі, це говорить про високу капіталооснащенності фірми і, відповідно, про високий ступінь тиску на неї у зв'язку з необхідністю виплати відсотків по позикового капіталу. Незалежно від джерела капітал видавництва формується для ведення бізнесу і витрачається на мети придбання основних та обігових коштів (рис. 21).

Фінансові відносини і грошові фонди видавництва

Рис. 20. Фінансові відносини і грошові фонди видавництва

Інвестиційна модель видавничої діяльності

Рис. 21. Інвестиційна модель видавничої діяльності

Як правило, основні засоби (капітальні витрати) складають невелику питому вагу у вартості всього майна видавництва, якщо тільки вона не має власністю у вигляді земельних ділянок, будівель і споруд, виробничого обладнання. Більшість видавництв розташовуються в орендованих приміщеннях і їх основні засоби представляють собою комп'ютерну техніку, обладнання для ведення діловодства та фінансово-господарської діяльності. Решта складових інвестиційної моделі відносяться до оборотних засобів (іншими словами, до поточних витрат), які придбаваються на наявні гроші. Це і необхідні для виготовлення тиражів папір і поліграфічні матеріали, і послуги поліграфічних підприємств, і праця учасників.

Деяких роз'яснень вимагають поняття "кредиторська заборгованість" і "дебіторська заборгованість". І те, й інше означає розтягнуті в часі платежі. Тільки дебіторська заборгованість виникає, коли гроші повинні вам (наприклад, книготорговельні структури за отримані на реалізацію екземпляри), а кредиторська заборгованість - коли гроші повинні ви (наприклад, за отримані без передоплати папір і матеріали, спожиту електроенергію або надані послуги рекламного агентства). Сумарна вартість оборотних коштів за вирахуванням кредиторської заборгованості і дасть нам величину необхідних для їх придбання вкладень.

Інвестування грошей в ході ведення видавничої діяльності відбувається за двома напрямками - вкладення в основні і в оборотні кошти. Оскільки для видавництв вкладення в основні засоби не є пріоритетними, фінансова діяльність видавництва пов'язана насамперед із рухом оборотних коштів, необхідних для виробництва і реалізації видавничої продукції. Ефективність цієї діяльності визначається багато в чому ефективністю системи фінансового менеджменту видавництва або, простіше, - системи управління фінансами.

 
<<   ЗМІСТ   >>