Повна версія

Головна arrow Економіка arrow Економіка і організація видавничої діяльності

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Методи ціноутворення

Використовувані в процесі ціноутворення методи охоплюють великий ряд засобів, кожне з яких відповідає різним товарним ринкам. Природа цих методів переважно аналітична, що недивно, оскільки експериментальне відпрацювання ціни може виявитися надмірно марнотратним заняттям. Повний перелік методів ціноутворення скласти досить складно і навряд чи доцільно, до основних ж можна віднести такі методики:

 • o відповідності конкурентам (кореляція власних цін з цінами конкурентів, якщо зрозумілий механізм їх формування і його можна продублювати);
 • o аналізу вартості (визначення вартості і тієї її частки, яку можна залишити виробнику);
 • o економічних моделей (синтез статистики та економічного моделювання, результат якого - параметричне моделювання);
 • o кривих попиту (побудова кривої попиту для окремих сегментів або всього ринку і визначення з її допомогою рівнів цін для різних обсягів продажів);
 • o кривих попиту та пропозиції (дозволяє оцінити рівень галузевої ціни на перспективу);
 • o податково-регулюючої стратегії (оптимізація податкових виплат за рахунок ціни);
 • o експертного висновку (важлива частина процесу ціноутворення, часто передує використанню інших методів);
 • o ціноутворення на основі витрат (часто витрати служать вірним показником майбутніх цін конкурентів, особливо в умовах відносної рівності умов конкуренції);
 • o колишньої ціни (продовження традицій пройдених цін або їх процентне зміна).

Процес ціноутворення будується переважно таким чином, щоб встановлена ціна могла відшкодувати витрати на виробництво, розподіл і збут товару і забезпечити отримання певної норми прибутку. Залежно від того, що ми візьмемо за основу при формуванні ціни - фактичні витрати на виробництво і збут продукції або цінність товару для споживача і еластичність попиту, - методи визначення вихідної ціни видавничого продукту будуть витратними або ціннісними. Обидва ці методи мають серйозні недоліки, пов'язані з економічною основою, на базі якої вони будуються. При витратному підході треба якось вирішити проблему замкнутого кола: ціна - економічна категорія і величина її завжди дискретна, має певне значення, але рівень ціни визначає обсяг виробництва, від якого залежать питомі витрати на виробництво одиниці продукції; тобто щоб визначити витрати на виробництво книги, треба знати передбачувані ціни, які самі формуються на підставі даних про витрати. А при ціннісному ціноутворенні використовуються такі поняття, як "цінність товару для споживача" і "еластичність попиту залежно від ціни" - показники, які визначаються на основі слабо формализуемость співвідношення корисності і ціни товару.

Витратні методи ціноутворення відносяться до найбільш поширених методів встановлення ціни на книжкову продукцію. Існують різні методи обліку витрат при формуванні ціни. Раніше, коли ми говорили про собівартість видавничої продукції (див. Розділ 7), ми використовували терміни "постійні витрати" і "змінні витрати", які адекватні витратам.

Методи ціноутворення, засновані на обліку витрат, мають на увазі, що відпускна видавнича ціна на книжкову продукцію повинна забезпечити видавництву прибуток і відшкодувати витрати. Нагадаємо також, що сума всіх витрат визначає собівартість видання.

Метод повних витрат, або розрахунок ціни на основі нормативу рентабельності. Заснований на розрахунковою ціною, яка визначається за сукупністю всіх постійних і змінних витрат виробництва тиражу та його реалізації. До них додаються накладні витрати і величина прибутку з урахуванням норми позичкового відсотка, середньої швидкості оборотності оборотних коштів, витрат на рекламу і рівень інфляції. До повній сумі витрат додають надбавку в розмірі прийнятої в галузі норми прибутку або рівну бажаного доходу від обороту.

Розрахункова формула для визначення ціни цим методом має вигляд:

Ц = Сх (1 + R: 100%),

де Ц - ціна одиниці продукції;

С - сума витрат виробництва;

R - рентабельність продукції до витрат,%.

Так, якщо сума витрат на виробництво одного примірника книги становить 100 руб., А рентабельність даного видання видавництво визначило у розмірі 25%, то ціна книги складе: 100 х (1 + 0,25) = 125 руб.

Метод повних витрат має ряд переваг, які і зробили його популярним. Насамперед, оскільки враховуються всі витрати, то створюються умови для їх покриття та отримання нормального прибутку. Крім того, при використанні цього методу на більшості підприємств галузі їх ціни на видання одного виду, тематики та цільового призначення будуть приблизно однаковими, а цінова конкуренція мінімальна.

При визначенні рівня рентабельності видавництва, як правило, виходять з єдиної ставки, розрахованого відносно загальній сумі витрат на виробництво тиражу конкретного видання, або ж з єдиної ставки, розрахованого відносно змінним недоліків (заробітна плата плюс вартість паперу та матеріалів, необхідних для виробництва тиражу конкретного видання).

Цей метод може бути доповнений розрахунком беззбитковості видання (див. П. 6.3). Як правило, при використанні методу повних витрат розглядаються різні варіанти цін та їх вплив на необхідний для забезпечення беззбитковості тираж.

Метод середніх витрат. В цілому розрахунки проводяться так само, як і при використанні методу повних витрат. Визначаються середні витрати на одиницю продукції з поділом витрат на постійні та змінні. Витрати розподіляються за сукупним накладом за деякий фіксований період, і розраховується відсоток постійних і змінних витрат. Ціна на окреме видання калькулюється з урахуванням норми прибутку. У результаті на певний період встановлюється фіксований коефіцієнт видавничої націнки. Якщо кон'юнктура змінюється незначно, обсяг виробництва не набагато скорочується або розширюється, то ціни не прив'язуються до рівня повних витрат і видавництво визначає їх, використовуючи коефіцієнт видавничої націнки. При цьому остаточна ціна встановлюється з урахуванням рівня ринкових цін. Найчастіше цей метод використовується, коли видавництво ставить метою протягом тривалого часу підтримувати стабільні ціни.

Метод граничних витрат. Дозволяє врахувати застосування витрат, пов'язаних з розширенням масштабів виробництва або продажу. Суть методу полягає в тому, що до змінних витрат, припадає на одиницю даного видання, додається сума, що покриває витрати і забезпечує достатню норму прибутку. Використовується цей метод зазвичай у випадку, якщо видавництво прагне граничного розширення виробництва і збуту. Розрахункова формула в даному випадку наступна:

Ц = Сп + СпхД: 100%,

де Ц - ціна одиниці продукції;

Сп - граничні витрати виробництва;

R - рентабельність продукції,%.

Так, якщо граничні витрати виробництва на один примірник тиражу видання складають 150 руб., А рентабельність даного видання видавництво визначило у розмірі 25%, то ціна книги складе: 150 + 150 х 25: 100 = 187,5 руб.

Під граничними витратами розуміється зміна суми загальних витрат на одиницю продукції в результаті збільшення виробництва (або продажів). Рівень граничних витрат може бути вище або нижче середніх, що залежить від характеру і масштабів попиту, періоду його зміни, можливостей задоволення попиту при існуючих виробничих і торгових потужностях та інших факторів. Коли для покриття зростаючого попиту збільшення потужностей не потрібно, величина граничних витрат буде нижче середніх, оскільки граничні витрати складаються з змінних витрат, а середні витрати включають в себе і постійні. Якщо ж підвищення попиту стійко, а для його задоволення потрібна зміна всіх витрат (і постійних, і змінних), то величина граничних витрат буде вище рівня середніх.

До переваг даного методу відноситься можливість повного відшкодування постійних витрат і отримання максимального прибутку.

Метод стандартних витрат виробництва. Метод заснований на розрахунку ціни, виходячи не з фактичних, а з передбачуваних витрат видавництва при існуючих умовах виробництва і продажу, діючих матеріальних і вартісних нормативах. Всі витрати розраховуються до початку виробництва і продажу, а собівартість видання визначається за встановленими нормативами її калькуляції. У розрахунок беруться нормативи витрат сировини і матеріалів, норми витрат на оплату праці, а також накладні витрати.

Метод цільової ціни, (або цільової норми прибутку). Вихідним моментом визначення ціни в даному випадку також є витрати господарської діяльності, однак підхід до встановлення прибутків іншою: видавництво встановлює таку ринкову ціну, в якій заздалегідь забезпечувався б заданий розмір прибутку на інвестиції. Прибуток на інвестиції дорівнює відношенню прибутку до обсягу інвестицій:

П = П: І = (виручка - собівартість) / інвестиції = (Цое х Т - З х Т): І,

звідси Цое = (Пі х І + С х Т): Т,

де Пі - прибуток на інвестиції;

П - прибуток;

І - інвестиції;

Цое - відпускна ціна одного примірника тиражу;

Т - тираж видання;

С - собівартість одного примірника тиражу.

При заданій нормі прибутку за цією формулою можна визначити таку відпускну ціну, при якій ця прибуток буде отриманий. Так, якщо у видавництві норма прибутку встановлена в розмірі 20%, обсяг інвестування дорівнює 2000000 руб., Собівартість одного примірника тиражу дорівнює 10 руб., А прогнозований тираж становить 10 000 екз., То ціна одного примірника книги складе:

(0,20 х 2000000 + 10 х 10000): 10000 = 50 руб.

Слід мати на увазі, що чисто витратний метод ціноутворення тягне за собою можливість серйозних фінансових прорахунків, оскільки собівартість книжкової продукції відповідає лише певному обсягу випуску і продажів. Тому більш раціональний підхід полягає в тому, щоб спочатку визначити рівень ціни, яку можна отримати за книгу на ринку, і лише потім визначати тираж і витрати на екземпляр.

Методи ціннісного ціноутворення засновані на тому, що в умовах насиченого ринку ціна товару визначається головним чином ставленням до нього споживача. Певною мірою такий підхід реалізується при формуванні ціни методом споживчої оцінки, а також методом встановлення ціни на рівні поточних цін. У першому випадку вихідним є припущення, що покупець сам співвідносить споживчу цінність товару і його ціну, тобто виробник орієнтується не на витрати виробництва, а на сприйняття товару споживачем. Ціна при цьому визначається на основі оцінки якісних параметрів видання, таких як поліграфічне виконання, удобочитаемость, оформлення, особливості мови та стилю, реклама книги. Можливість використання методу споживчої оцінки пов'язана з диференціацією ринку, що характерно для ринку книжкової продукції. При цьому видавець повинен добре знати свого споживача і своїх конкурентів, вміти привернути увагу потенційного покупця до своєї продукції.

При використанні методу встановлення ціни на рівні поточних цін, видавництво встановлює ціну трохи вище або трохи нижче ціни конкурента. А якщо продукція являє собою унікальний продукт, що володіє винятковими якостями, то і ціна може бути встановлена без урахування існуючих на ринку цін на подібну продукцію.

 
<<   ЗМІСТ   >>