Повна версія

Головна arrow Економіка arrow Економіка і організація видавничої діяльності

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Рентабельність видавничої продукції

Прибуток, отриманий видавництвом за певний період, є основним кількісним показником результатів його діяльності, але абсолютна величина прибутку не повною мірою допоможе нам оцінити ефективність роботи видавництва.

Більш повно результати роботи видавництва можна оцінити, аналізуючи відносні характеристики діяльності - показники рентабельності, які описують рівень віддачі від проведених витрат і ступінь використання наявних коштів, - у чому, власне, і полягає економічний сенс рентабельності. Виходячи з цього, рентабельність визначається відношенням прибутку до витрат. Термін "рентабельність" походить від слова "рента" (дохід). Рентабельність означає прибутковість, звідси і синонімічно йому терміна "норма прибутку", тобто величини, визначальною нормативний рівень прибутку. Різні групи показників характеризують рентабельність витрат виробництва та інвестиційних проектів, рентабельність продажів, рентабельність або прибутковість капіталу.

Рентабельність витрат (Різд), наприклад, показує, скільки валового прибутку (Пвал) отримує видавництво на 1 руб. собівартості проданої продукції (Спрод):

Р изд = П вал / С прод х 100% = (В - С прод) / С прод х 100%,

де В - виручка від продажу товарів і послуг (за вирахуванням податку на додану вартість, обов'язкових платежів).

Звідси зрозуміло, що при прискорених (порівняно із собівартістю) темпах зростання обсягів валового прибутку буде рости і рентабельність витрат, тобто віддача від зроблених витрат. Якщо проаналізувати цей показник за певний період, можна оцінити ефективність роботи видавництва, оскільки він відображає співвідношення результатів виробництва доданої вартості і нової вартості.

Рентабельність реалізованої продукції (Рпрод) визначається наступним чином:

Р прод = (П рп / В) х 100% = (В - С прод) / В х 100%,

де Прп - прибуток від реалізації продукції за певний період (наприклад, за рік), руб. / Рік;

В - виручка від реалізації продукції за певний період, руб. / Рік.

Цей показник визначає величину прибутку, одержуваної видавництвом з кожної гривні реалізованої продукції. Його зниження може означати падіння попиту на продукцію, і тому певною мірою він може служити орієнтиром при оцінці конкурентоспроможності продукції видавництва.

Оскільки рентабельність дозволяє зіставити величину прибутку з величиною витрат, можна при необхідності визначати рентабельність окремих видів продукції, одиниці продукції, інвестицій та ін.

Оподаткування в книговиданні

Прийняті в Росії система податків і зборів, права та обов'язки платника податків визначаються Податковим кодексом РФ (далі - НК РФ). Залежно від органу, який встановлює і вилучає податки, існують три групи податків (рис. 15): федеральні, регіональні і місцеві. Федеральні податки є основним джерелом формування федерального бюджету і обов'язкові до сплати на всій території Росії. Регіональні податки і збори, а також місцеві податки стягуються на території відповідних суб'єктів і муніципальних утворень.

Податки підприємств галузі книговидання

Рис. 15. Податки підприємств галузі книговидання

До податках ставляться установлені державою обов'язкові безоплатні платежі юридичних і фізичних осіб до державних бюджетів усіх рівнів та державні позабюджетні фонди. Не належать до податків обов'язкові платежі, що здійснюються за надання послуг державними органами (судові витрати, мита та ін.). Основна функція податкової системи (сукупності податків) - забезпечення держави грошовими коштами, тобто фіскальна функція.

НК РФ передбачає для видавництв право застосовувати загальну або спрощену системи оподаткування. Раніше НК РФ встановлював деякі пільги для видавничої продукції.

Зокрема, ст. 264 НК РФ відносить до інших витрат, що зменшує дохід і відповідно зменшується розмір оподатковуваного прибутку:

 • o витрати на заміну бракованих, які втратили товарний вигляд в процесі перевезення і (або) реалізації та відсутніх примірників періодичних друкованих видань в упаковках, але не більше 7% вартості тиражу відповідного номера періодичного друкованого видання;
 • o втрати у вигляді вартості бракованої, що втратила товарний вигляд, а також не реалізованої в межах строків, зазначених у цьому підпункті (морально застарілої) продукції засобів масової інформації та книжкової продукції, що списується платниками податків, які здійснюють виробництво і випуск продукції засобів масової інформації та книжкової продукції, в межах не більше 10% вартості тиражу відповідного номера періодичного друкованого видання або відповідного тиражу книжкової продукції, а також витрати на списання та утилізацію бракованої, що втратила товарний вигляд і нереалізованої продукції засобів масової інформації та книжкової продукції.

Витратою визнається вартість продукції засобів масової інформації та книжкової продукції, не реалізованою протягом наступних строків:

 • o для періодичних друкованих видань - в межах терміну до виходу наступного номера відповідного періодичного друкованого видання;
 • o для книг та інших неперіодичних друкованих видань - в межах 24 місяців після виходу їх у світ;
 • o для календарів (незалежно від їх виду) - до 1 квітня року, до якого вони належать.

До 1 січня 2005 р оподаткування грошових оборотів при реалізації видавничої продукції або послуг вироблялося за пільговою ставкою. Стаття 164 НК РФ передбачала пільгове обкладання податком на додану вартість (ПДВ) за ставкою 10% наступних видів продукції, робіт і послуг:

 • o шкільні зошити та щоденники;
 • o зошити і альбоми для малювання і креслення;
 • o періодичні друковані видання, за винятком видань рекламного або еротичного характеру;
 • o книжкова продукція, пов'язана з освітою, наукою і культурою, за винятком продукції рекламного чи еротичного характеру;
 • o редакційні та видавничі роботи (послуги), пов'язані з виробництвом, експедируванням і доставкою видань і книжкової продукції;
 • o послуги з розміщення реклами та інформаційних повідомлень у періодичних друкованих виданнях, зазначених вище;
 • o послуги з оформлення та виконання договору підписки на періодичні друковані видання, вказані вище, у тому числі послуги з доставки періодичного друкованого видання передплатнику, якщо доставка передбачена в договорі підписки.

Не обкладалися податком з продажів реалізація навчальної та наукової книжкової продукції та періодичні друковані видання (за винятком періодичних друкованих видань рекламного або еротичного характеру).

Пільг за ставкою податку на прибуток видавництва не мали.

Починаючи з 1 січня 2005 р при наданні послуг з експедирування і доставки періодичних друкованих видань і книжкової продукції; редакційних та видавничих послуг, пов'язаних з їх виробництвом; послуг з розміщення реклами та інформаційних повідомлень у періодичних друкованих виданнях; послуг з оформлення та виконання договору підписки на періодичні друковані видання, у тому числі послуг з доставки періодичних друкованих видань передплатникам (якщо доставка передбачена в договорі підписки) нараховується ПДВ у розмірі 18%.

Але якщо всі ці пільги залишилися в минулому, чи є необхідність зараз говорити про них? Справа в тому, що відповідно до роз'яснення Федеральної податкової служби1 при реалізації періодичних видань нерекламного і Нееротичні характеру та книжкової продукції, пов'язаної з освітою, наукою і культурою, як і раніше має застосовуватися ставка ПДВ у розмірі 10%.

Федеральне агентство з друку і масових комунікацій надає послуги з видачі довідок видавцям періодичних друкованих видань та книг для надання в митні та податкові органи з метою отримання пільг, передбачених Угодою про ввезення матеріалів освітнього, наукового і культурного характеру від 22.11.1950 та Протоколом до нього від 26.11.1976, постановою Уряду РФ від 06.07.1994 № 795 "Про приєднання Російської Федерації до Угоди про ввезення матеріалів освітнього, наукового і культурного характеру та Протоколу до нього", а також ст. 164 НК РФ.

Під пільгове оподаткування потрапляють видання, які стосуються сфері науки, освіти та культури, з об'ємом реклами не більше 40%. Довідка Росдруку підтверджує, що зазначені в ній періодичні друковані видання (книги) не є рекламними або еротичними, у зв'язку з чим підпадають під дію вищевказаних нормативних актів і мають право на встановлені законом пільги.

Для отримання довідки необхідно звернутися в Федеральне агентство з друку і масових комунікацій з відповідним листом (написаним у вільній формі на фірмовому бланку, підписаним керівником організації та завіреним її печаткою), приклавши до нього ксерокопію свідоцтва про реєстрацію періодичного друкованого видання (видань) і 1 2 його останні примірники (екземпляр книги).

Довідки періодичним друкованим і книжкових видань видаються тільки за умови дотримання їх видавцями вимог Федерального закону від 29.12.1994 № 77-ФЗ "Про обов'язковий примірник документів" та постанови Федеральної служби державної статистики від 31.12.2004 № 162 "Про затвердження статистичного інструментарію для організації Росдруку статистичного спостереження за видавничою діяльністю ".

Таким чином, вітчизняне книговидання працює поки все ж у пільговому режимі, хоча й у значно більш жорстких умовах, ніж це було ще кілька років тому. Певною мірою їх жорсткість визначається зростанням грошового вираження практично всіх складових собівартості видавничої продукції, а також тим, що продовжують діяти істотні обмежувачі, пов'язані насамперед з купівельною спроможністю населення.

Коротко зупинимося також на виплатах у державні позабюджетні фонди. У 2009 був прийнятий Федеральний закон від 24.07.2009 № 212-ФЗ "Про страхові внески до Пенсійного фонду Російської Федерації, Фонд соціального страхування Російської Федерації, Федеральний фонд обов'язкового медичного страхування і територіальні фонди обов'язкового медичного страхування", що скасував єдиний соціальний податок. З 1 січня 2010 року згідно п. 1 ст. 7 цього Закону об'єктом оподаткування для налогоплателиціков-організацій визнаються виплати та інші винагороди, що нараховуються платниками податків на користь фізичних осіб, зокрема за договорами з автором. Під договором з автором розуміється будь-який договір, пов'язаний із зверненням авторських прав, однією із сторін якого є автор і який передбачає виплату винагороди авторові твору. Йдеться про договори, що розглядаються в ст. 1286-1287 Цивільного кодексу РФ. Відповідно до п. 3 ст. 9 Закону до бази для нарахування внесків у державні позабюджетні фонди (у частині страхових внесків, що підлягають сплаті до Фонду соціального страхування Російської Федерації) не включаються будь-які винагороди, що виплачуються фізичним особам за договорами цивільно-правового характеру, договорами з автором.

 
<<   ЗМІСТ   >>