Повна версія

Головна arrow Економіка arrow Економіка і організація видавничої діяльності

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Беззбитковий тираж видання

Використовуючи такі поняття, як постійні та змінні витрати, можна розрахувати можливий прибуток від реалізації видавничого проекту і визначити той тираж, починаючи з якого проект може бути беззбитковим. Але спочатку введемо ще одне важливе поняття, активно використовується як фактор оцінки фінансової діяльності підприємств. Мова йде про так званому маржинальном доході, який визначається як різниця між виручкою від реалізації продукції (без урахування ПДВ) і змінними витратами. Чим він більший, тим більша ймовірність перевищення постійних витрат, а значить - отримання прибутку від виробничої діяльності. Можна також сказати, що маржинальний дохід - це та частина виручки, яка залишається на покриття постійних витрат і формування прибутку, тобто чим більше маржинальний дохід, тим швидше відшкодовуються постійні витрати і видавництво отримує можливість заробляти прибуток.

Аналіз беззбитковості дозволяє визначити стратегію скорочення витрат шляхом їх поділу на змінні і постійні (рис. 14).

Під точкою беззбитковості розуміється такий обсяг виробництва, при якому забезпечується нульовий рівень прибутку, тобто рівність величин витрат і отриманих доходів. Для досягнення точки беззбитковості маржинальний дохід повинен покрити постійні витрати.

Графік беззбитковості

Рис. 14. Графік беззбитковості

Розглянемо наступний приклад:

а - сума постійних витрат (300 000 руб.);

b - сума змінних витрат на 1 екз. видання (60 руб.);

х - обсяг виробництва (тираж видання), приймає різні значення;

з - ціна 1 примірника (200 руб.).

Тоді рівняння, що визначає повну собівартість тиражу видання у, буде мати наступний вигляд: у = а + bх.

Маржинальний дохід, що припадає на 1 екз. видання, як різниця між виручкою (с) і перемінними витратами (b), дорівнюватиме с - b.

Критичний обсяг виробництва або точку беззбитковості (в примірниках) можна визначити як а / (с - b).

Відношення суми постійних витрат до величини маржинального доходу визначає "критичний тираж" видання, при якому різниця між ціною примірника книги та її собівартістю дорівнює нулю, тобто видавництво вже не має збитків, але ще не має прибутку. Дійсно, зі співвідношення а / (с - b) = х маємо а = х (с - b), звідки і отримуємо а - х (с - b) = 0.

У нашому випадку:

а / (с - b) = х = 300000 / (200 - 60) = 2143 прим.

Число примірників грає тут роль коефіцієнта (значення якого ми визначили зі співвідношення а / (с - b), на який треба помножити маржинальний дохід, що припадає на 1 екз. Видання, щоб він став рівний постійних витрат. Тоді різниця а - х (с - b) звертається в нуль.

Враховуючи, що відношення прибутку до виручки визначає рентабельність реалізованої продукції, точку беззбитковості називають ще порогом рентабельності тиражу видання.

Для значень, прийнятих у нашому прикладі, отримаємо:

  • o величина маржинального доходу дорівнює (с - b) = 200 - 60 = 140 руб. на прим .;
  • o критичний обсяг виробництва дорівнює а / (с - b) = 300000/140 = 2 143 прим.

Повна собівартість видання, залежно від тиражу, складе:

для 1 тис. прим .: а + bх = 300000 + 60 х 1000 = 360000 руб.

  • 2,143 тис. Прим .: а + b х = 300000 + 60 х 2 143 = 428 580 руб.
  • 5 тис. Прим .: а + b х = 300000 + 60 х 5000 = 600000 руб.

Розрахунок прибутку через маржинальний дохід можна представити в наступному вигляді:

Показник

Варіант видання

I

II

III

Тираж (x), тис. Прим.

1

2,143

5

Постійні витрати (а), руб.

300000

300000

300000

Змінні витрати (b)

на 1 екз. / руб.

60

60

60

всього, руб.

60000

128580

300000

Ціна (с) 1 екз., Руб.

200

200

200

Маржинальний дохід (з - b):

на 1 екз. / Руб.

140

140

140

всього, руб.

140000

140000

700000

Прибуток (х (с - b) - а) (покриття

маржинальним доходом

постійних витрат), руб.

-160000

0

+400 000

Зі співвідношення а / с-b = х можна розрахувати і мінімальну ціну реалізації при заданому тиражі видання: с = (а / х) + b. Так, при названих вище показниках мінімальна ціна реалізації 1 екз. видання при тиражах 3000 і 5000 екз. складе відповідно: 300000: 3000 + 60 = = 160 руб. і 300000: 5000 + 60 = 120 руб.

Зрозуміло, що наведені розрахунки дозволяють оцінити поріг беззбитковості видань не з абсолютною точністю, але цього і не потрібно. Важливо, що використання методу маржинального доходу дає можливість оцінити реальний прибуток, яка може бути отримана від реалізації конкретного видавничого проекту, з урахуванням усіх витрат видавництва. Як ми бачимо, розрахунок маржинального доходу можна використовувати для оцінки беззбиткового тиражу видання, ще не приступаючи до реалізації конкретного видавничого проекту, і зіставити необхідні витрати зі своїми можливостями. Як правило, маржинальний дохід використовують при порівняльному аналізі кількох видів продукції. Тим він і цікавий, що дозволяє порівняти різні видавничі проекти на предмет їх внеску в загальний дохід видавництва і вибрати найбільш ефективні.

Використовуючи дані розрахунку прибутку через маржинальний дохід, можна приблизно, але в той же час з достатньою для прийняття рішень ступенем точності визначити чистий прибуток, що залишається після покриття всіх витрат з того чи іншого проекту. Те ж саме можна зробити стосовно оцінки економічної ефективності роботи структурних підрозділів видавництва.

 
<<   ЗМІСТ   >>