Повна версія

Головна arrow Економіка arrow Економіка і організація видавничої діяльності

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Витрати, прибуток і валовий дохід видавництва

Поняття витрат, прибутку і валового доходу видавництва

Економіка видавничого бізнесу складається на основі єдиних для виробників товарів і послуг закономірностей і характеризується загальними для них поняттями. В силу своєї специфіки прояв загальних закономірностей у видавничій бізнесі має свої особливості, які і формують його економіку. Як і глобальна економіка, економіка видавничої діяльності відповідає на три основні питання: Що? Як? Для кого? Тобто, що виробляти в даний момент часу, як, з використанням яких ресурсів і технологій виробляти і, нарешті, для кого виробляти, хто буде купувати вироблений продукт, і яку при цьому споживач буде використовувати для себе користь? В рамках видавничої галузі кожне видавництво самостійно відповідає на ці питання своєю діяльністю. Відповіді ці завжди конкретні, незалежно від результату діяльності. Висловлюються вони в основних економічних показниках.

Економіка видавничої діяльності пов'язана насамперед із створенням доданої вартості - тієї частини вартості товарів і послуг, яка пріращена безпосередньо в даному видавництві. Величина доданої вартості визначається як різниця між виручкою від продажу продукції і послуг, вироблених фірмою, і її витратами на покупку матеріалів, напівфабрикатів, послуг інших виробників.

Процес набуття нової вартості

Рис. 11. Процес набуття нової вартості

Кожна нова книга, кожен новий видавничий продукт змінює величину доданої вартості, виробленої у видавництві, збільшуючи її (рис. 11). Треба враховувати, що сама по собі величина виробленої доданої вартості нічого не говорить про економічне становище видавництва. Тільки після реалізації виробленого продукту можна говорити про те, яку роль зіграла додана вартість в житті видавництва: зміцнила його економічне становище або ж, навпаки, додала проблем управлінському персоналу. Це положення випливає з тієї обставини, що вартість книги являє собою матеріалізовану працю видавничого колективу.

Не всяка книга як вироблений для ринку економічний продукт має вартістю, а лише та, що володіє громадської споживною вартістю, тобто за яку готові платити. Міру ж цієї споживчої вартості книги визначає ринок. Вироблена у видавництві додана вартість у вигляді конкретної видавничої продукції якраз і відповідає на ті самі питання: що, як і для кого виробляти. Відповідає з позицій конкретного видавця в ході певної видавничої діяльності, результати якої оцінює ринок. Ось чому важливо розглянути економічну сторону видавничої діяльності, яку можна охарактеризувати через основні економічні показники: витрати, прибуток, дохід, собівартість, ціну і інш. Вони відображають економічний стан видавництва, допомагають видавничому менеджменту приймати необхідні управлінські рішення в умовах, що змінюються.

Основними функціями книговидання як однієї зі сфер виробничої діяльності є створення додаткової вартості в рамках конкретного виробництва та отримання прибутку шляхом реалізації видавничої продукції споживачеві для забезпечення розширеного відтворення видавничої продукції. Це означає, що безпосередньою метою діяльності видавництва є отримання прибутку. При організації видавництва потенційно можливу величину прибутку визначають ще до початку виробництва видавничої продукції, з тим щоб побачити перспективи власного розвитку.

Величина прибутку видавництва залежить від ціни, за якою воно може реалізувати свою продукцію, і від витрат на її виробництво. За своєю суттю прибуток - це дохід, який визначається як приріст застосованого для виробництва продукції капіталу, або різниця доходів і витрат. Оскільки ціна товару встановлюється в результаті ринкової взаємодії попиту і пропозиції, її величина визначається поза видавництва. Витрати на виробництво видавничої продукції - витрати виробництва - знаходяться в прямій залежності від факторів внутрішнього середовища видавництва, а отже, певною мірою йому підвладні, хоча цей захід не абсолютна. Можна сказати, що витрати (вони ж витрати або витрати) - це розмір ресурсів, використаних в процесі господарської діяльності видавництва. Витрати є виражені в грошовій формі витрати на виробництво та обіг продукції. Таким чином, говорячи про витрати, витрати і витратах, ми говоримо про одне й те ж, просто у вітчизняній практиці як правило використовуються терміни "витрати", "витрати", а в зарубіжній літературі витрати частіше іменуються витратами виробництва та обігу.

З січня 2002 року в Російській Федерації виробничі витрати визначаються у відповідності з гл. 25 Податкового кодексу РФ. До витрат видавничої діяльності відносять витрати, пов'язані з використанням паперу та поліграфічних матеріалів, оплатою праці співробітників, відрахуваннями на соціальні потреби, амортизацією основних засобів і нематеріальних активів, оплатою послуг сторонніх організацій, податками та іншими витратами.

Типи витрат розрізняють залежно від їх впливу на собівартість видавничої продукції (прямі і непрямі витрати), ставлення до виробленої продукції (постійні та змінні витрати), взаємозв'язку з виробничим процесом (виробничі і невиробничі витрати), виду обліку витрат (бухгалтерські та калькуляторном витрати) , місця в організаційно-управлінській структурі (загальновиробничі і загальногосподарські витрати) і ін.

Прибуток визначається різницею між доходами і витратами. Дохід є економічним показником, що відбиває величину фінансових надходжень від усіх видів діяльності. Це може бути дохід від реалізації виробленого продукту. Але це може бути і позареалізаційні доходи - дивіденди по акціях і відсотки по цінних паперах, доходи від пайової участі в діяльності інших підприємств, орендна плата за здані в оренду основні засоби і т.д.

Розрізняють поняття валового доходу і валового прибутку. Валовий дохід - це грошове вираження сумарного річного доходу видавництва. Визначається він як різниця між грошовою виручкою від продажу товару і матеріальними витратами на його виробництво. Валовий прибуток - це частина валового доходу, яка залишається у видавця після вирахування обов'язкових витрат. Іншими словами, валовий прибуток - це вся сума прибутку видавця до відрахувань і відрахувань. А оскільки прибуток є різниця доходів і витрат, то вважають валовий прибуток шляхом складання прибутку від реалізації продукції, від реалізації основних фондів (основного капіталу) та іншого майна, а також доходів від позареалізаційних операцій і вирахування з цієї суми витрат за всіма цими операціями.

Важливо відзначити, що частка валового прибутку в обсязі продажів повинна залишатися приблизно однієї і тієї ж, оскільки вона є результат вирахування з обсягу продажів (виручки) головним чином змінних витрат. Зміни можливі у разі зміни відпускної ціни продукції видавництва або змінних витрат, що припадають на одиницю тиражу. І в тому, і в іншому випадку необхідно розбиратися в причинах змін. Крім того, частки валового прибутку в обсягах продажів, як правило, співставні у різних видавництв, адже у них повинні бути порівнянні відпускні ціни і питомі витрати, коли вже і ті, й інші визначаються в результаті ринкового встановлення грошового еквівалента попиту і пропозиції на товари та послуги.

Розглянемо, яким чином у видавництві утворюється прибуток. Видавництво створює певну товарну масу у вигляді тиражів видавничої продукції і продає її, як правило, посередникам за певною оптовою ціною. Прибуток утворюється за рахунок різниці між оптовою ціною і собівартістю цієї товарної маси:

П = В - З - Н,

де П - прибуток підприємства за певний період (наприклад, за рік), грн. / рік;

В - виручка від реалізації створеної продукції, грн. / Рік;

З - витрати на виробництво і реалізацію створеної продукції, грн. / Рік;

Н - розмір податків, виплачуваних підприємством, грн. / Рік.

Оскільки сума витрат на одиницю товарної продукції практично не змінюється зі зміною обсягу випуску, очевидна економічна доцільність розширення масштабів виробництва, тобто збільшення сумарного видавничого тиражу.

Звернемо увагу на те, що вартість товару не дорівнює його собівартості (рис. 12).

Структура вартості видавничої продукції

Рис. 12. Структура вартості видавничої продукції

У вартість товару входять його собівартість і прибуток видавця. Тому, якщо ринкова ціна товару така, що грошова виручка за видавничий продукт лише збігається з витратами видавництва (тобто з собівартістю продукту), то при цьому забезпечується самоокупність, але немає прибутку. Якщо ж рівень сукупної ціни дорівнює вартості продукту, то видавець отримує прибуток. При подальшому зростанні рівня ціни утворюється надприбуток. У цьому випадку отриманий видавництвом дохід перевищує обсяг створеної у видавництві прибутку.

У зростанні прибутку зацікавлений кожен видавець. Але ціни на книжкову продукцію малоеластічни, і якщо ціна не підвищується або навіть знижується, то як збільшити прибуток? За рахунок збільшення загальної маси валового прибутку. Як вже зазначалося, маса валового прибутку дорівнює різниці між сумою продажів і сукупними витратами (собівартістю):

П вал = В - С прод

де Пвал - валовий прибуток;

В - виручка від продажу товарів і послуг (за вирахуванням податку на додану вартість, обов'язкових платежів);

З прод - собівартість проданих товарів і послуг.

Видавництво за рік реалізувало 1 млн екз. книжкової продукції за ціною 160 руб. за екземпляр. Сума продажів, таким чином, склала 160 млн руб. Сукупна собівартість сумарного тиражу склала 60 млн руб. при собівартості 1 екз. рівний 60 руб. Тоді валовий прибуток видавництва складе 100 млн руб.

Процес отримання прибутку не одномоментен. Перш сума продажів повинна зрівнятися з величиною сукупних витрат і перевершити їх. Тільки потім збільшення реалізованого тиражу призведе до утворення і збільшенню валового прибутку. Тоді, при необхідності, з'явиться можливість знизити ціну книги, практично не втрачаючи при цьому прибутку.

На величину прибутку впливають безліч факторів як зовнішнього, так і внутрішнього характеру. До перших з них слід віднести насамперед такі макроекономічні фактори, як податкова, фінансово-кредитна та цінова політика держави, доходи населення, рівень інфляції та ін. До внутрішніх факторів, що впливає на величину прибутку від реалізації, відносяться обсяг реалізованої продукції, величина собівартості виробленої видавничої продукції, структура і асортимент реалізованої продукції, рівень відпускних цін на продукцію та ін.

При аналізі динаміки і структури прибутку видавництва за деякий період часу використовують такі показники, як доходи і витрати по звичайних видах діяльності:

 • o виручка від продажу товарів і послуг (за вирахуванням ПДВ і обов'язкових платежів);
 • o валовий прибуток;
 • o комерційні витрати;
 • o управлінські витрати;
 • o прибуток (збиток) від продажу товарів і послуг.

Операційні доходи і витрати:

 • o відсотки до отримання;
 • o відсотки до сплати;
 • o доходи від участі в інших організаціях;
 • o інші операційні доходи;
 • o інші операційні витрати;
 • o позареалізаційні доходи (штрафи, пені, неустойки, отримані за порушення умов договорів; надходження до відшкодування заподіяних видавництву збитків; прибуток минулих років, виявлена у звітному періоді; суми кредиторської і депонентської заборгованості, за якими минув строк позовної давності, та ін.);
 • o позареалізаційні витрати;
 • o прибуток (збиток) до оподаткування;
 • o відкладені податкові активи;
 • o відкладені податкові зобов'язання;
 • o поточний податок на прибуток;
 • o чистий прибуток (збиток) звітного періоду.

Згадувана тут чистий прибуток - це прибуток, що залишається в розпорядженні підприємства після сплати з валового прибутку податків, відрахувань та обов'язкових платежів. Фактично чистий прибуток - це підсумковий абсолютний показник за певний період, одержуваний після вирахування як змінних, так і постійних витрат (див. П. 6.2) з досягнутого обсягу продажів.

Те, як розподіляється валовий прибуток видавництва (рис. 13), визначають відповідні закони і власник. Сьогодні держава не встановлює нормативи розподілу прибутку, але встановлює порядок оподаткування прибутку і таким чином стимулює спрямування коштів на відтворення фондів, на соціальні потреби, на природоохоронні заходи та ін.

Існують базові принципи розподілу прибутку, якими керуються держава і підприємство або організація в питаннях розподілу прибутку. Сформулювати їх можна наступним чином:

 • o прибуток, одержуваний підприємством, розподіляється між державою і підприємством як суб'єктом;
 • o порядок обчислення і сплати податку на прибуток встановлюється законодавчо і його ставка не може бути змінена довільно;
 • o величина прибутку підприємства, що залишається в його розпорядженні після сплати податків, не повинна знижувати

його зацікавленості в поліпшенні результатів власної діяльності;

 • o залишається в розпорядженні підприємства прибуток в першу чергу повинна спрямовуватися на накопичення для подальшого розвитку, а потім - на споживання;
 • o розподіл чистого прибутку має відображати процес формування фондів і резервів підприємства для фінансування виробництва і соціальних потреб працівників.

Розподіл валового прибутку

Рис. 13. Розподіл валового прибутку

 
<<   ЗМІСТ   >>