Повна версія

Головна arrow Економіка arrow Економіка і організація видавничої діяльності

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Книга і концепція задоволення потреб

Які потреби людини задовольняються за допомогою книги? Ми не даремно сформулювали питання саме так.

Психологи визначають потребу як особливий стан психіки, що відображає невідповідність між внутрішнім станом і зовнішніми умовами життєдіяльності. Виявляються потреби через спонукують до дії мотиви, потяги, бажання, тобто потреба є джерелом активності людини.

Список з 20 потреб, складений колись р Мюрреєм, охоплює можливі мотиви дій людини і ті риси, які можуть становити основу людського характеру. Серед них: потреба в дружбі, любові і розумінні, егоїзм і агресія, потреба в повазі та підтримці, у шляхетності й підтримки інших. Звернемо увагу на ті потреби, які можуть бути задоволені за допомогою книги, наприклад на потребу досягненнях. Детальніше - це потреба у подоланні труднощів, у набутті вищого в порівнянні з існуючим рівня думки і справи, в послідовних і цілеспрямованих діях задля отримання нового особистісного та суспільно значущого якості. Інша важлива потреба в повсякденному житті і житті взагалі - це потреба гри або потреба в розвагах всякого роду, які супроводжують людині і без яких людина не могла б реалізовувати інші свої потреби більш високого порядку. Можна віднести до виділеної нами групі потреб і вже названу потреба в повазі та підтримці, адже саме повагу та підтримка необхідні для закріплення результатів задоволення потреб у досягненнях і грі.

У видавничому маркетингу вивчення потреб необхідно для виявлення їх структури та взаємозв'язків, що дозволяє визначати шляхи задоволення цих потреб через пропозицію ринку своєї продукції - книги. Таким чином, розв'язувані книгою завдання в плані задоволення потреб корелюються з тими ролями, які книга покликана відігравати в суспільстві - інформація, духовна культура, розвага. Однак це не так, адже насправді книга задовольняє потреби не тільки цього ряду, і навіть не стільки їх. Інформація, духовна культура, розвага - все це лише наслідок виконання книгою функції іншого роду - задоволення потреби людини в досягненнях, у грі, у повазі та підтримці. Або інакше: потреби людини в досягненнях, грі, повазі і підтримці задовольняються за допомогою книги. Можна також сказати, що книга виступає засобом задоволення матеріальних, соціальних і духовних потреб людини. Матеріальних - бо книга служить основою набуття знань, а значить, і можливостей кар'єрного зростання. Соціальних - бо придбані за допомогою книги знання дозволяють адаптуватися у відповідних шарах суспільства. Духовних - бо книга дозволяє людині піднятися на більш високий рівень духовного розвитку.

Якщо спробувати вибудувати ланцюжок взаємозв'язків елементів формування попиту, який є проявом потреб людини або, інакше, потреби, що вимагає задоволення, ми прийдемо до стандартної і загальноприйнятою схемою (рис. 6). Варто лише зауважити, що фігурує тут "нужда", яка є за своєю суттю первинна біологічна форма потреби, замінна на поняття більш високого порядку, такі як "мрія", "захоплення", "бажання".

Підстави споживання

Рис. 6. Підстави споживання

З одного боку, мрія - це заповітне бажання, ідеалізована мета, з іншого - спонукальна причина, необхідна умова перетворення дійсності людиною. Власне кажучи, саме дії по втіленню в життя мрії, захоплення значущими в особистому та громадському плані справами і ідеями, бажання реалізувати себе в конкретній сфері діяльності є спонукальними мотивами діяльності людини і розвитку суспільства.

Мотиви можуть бути раціональними та емоційними. До перших відносяться поліпшення економічного становища, зниження життєвих ризиків, досягнення певного рівня зручностей, забезпечення високого рівня якості життя, до других - потенція власного "Я", пізнання, бажання бути прийнятим у суспільстві, слідування моді. Для покупця книги первинними є мотиви емоційні. Саме вони говорять про його ідентифікації себе в суспільстві, а отже, і про можливість задоволення ним раціональних мотивів. Людини характеризують його потреби, які завжди так чи інакше мотивовані, нехай навіть і неусвідомлено. Для ілюстрації впливу мрії і мотиву на попит і споживання можна вибудувати певну схему (рис. 7). У той же час очевидно, що на утримання мрії і мотивів людської діяльності впливають безліч факторів, у тому числі і держава як економічна система, що формує умови існування суспільства і людини.

Взаємозв'язки елементів формування попиту і споживання

Рис. 7. Взаємозв'язки елементів формування попиту і споживання

Схема, наведена на рис. 7, чи не суперечить моделі індивідуальної поведінки споживача (усвідомлення потреби → пошук інформації → ухвалення рішення про покупку → оцінка правильності вибору) і лише конкретизує її. В якості ілюстрації можна вибудувати і лінійну схему формування попиту на книги певної тематики (рис. 8).

Формування попиту на книгу

Рис. 8. Формування попиту на книгу

На формування і розвиток потреб особистості визначальний вплив надають національні, історичні, географічні, вікові та соціально-економічні фактори. Крім того, потреби не залишаються постійними, вони мають свій життєвий цикл, пов'язаний з етапами життя людини (дитинство, дитинство і отроцтво, юність, зрілість, старість). Проведена видавництвом маркетингова політика повинна враховувати етапи життєвого циклу потреб з урахуванням їх масштабів і специфіки.

Виконувані книгою суспільні ролі (інформація, духовна культура, розвага) - лише наслідок задоволення потреби людини в досягненнях, у грі, у повазі та підтримці. Дійсно, якщо немає мрії як спонукальної причини до діяльності, або захоплення як емоційного супроводу життєвого пошуку, не виникає і потреба в пізнанні, не виникає мотивація пошуку систематизованої інформації, немає потреби в книгах, відсутній попит на книжкову продукцію.

Ми вже говорили про те, що держава впливає утримання перспектив діяльності людини (мрія, мотивація). У видавничій діяльності важливо враховувати формують ті чи інші потреби людини державні та суспільні пріоритети, панівні в той чи інший період часу. Очевидно, наприклад, що надмірне акцентування інтересів суспільства і людини на матеріальних чинниках існування здатне серйозно змінити структуру цінностей і скоригувати зміст ідеалізованих цілей людини, а також зміст потреб, попиту і споживання. Причому ці зміни часто ведуть до прагнення скоротити шлях від потреби до споживання за рахунок спрощення, примітивізації змісту поняття "нужда", скасування довгострокових її сутностей (мрія, захоплення), пов'язаних з пізнанням і реалізацією потенцій особистості, і до домінування раціональних мотивів досягнення економічного благополуччя . У результаті істотно скорочується простір попиту, мотивованого розвитком особистості. У цей стискається простір потрапляє і книга.

 
<<   ЗМІСТ   >>