Повна версія

Головна arrow Економіка arrow Економіка і організація видавничої діяльності

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Якість видавничої продукції

З кінця 90-х років минулого століття на книжковому ринку відбувається переорієнтація споживчого попиту з "всеїдності" на якісну видавничу продукцію. Сьогодні не можна сказати, що якість стало визначальним властивістю книги, на яке орієнтуються і покупець, і виробник. Сучасне переважно комерційне книговидання завжди виходило з чисто прагматичного погляду на книгу лише як на товар, який треба продати і отримати при цьому максимально можливий прибуток, і цей погляд залишиться превалюючим. У той же час в ринкових умовах ступінь стійкості та конкурентоспроможності видавничих структур пов'язані значною мірою з їх здатністю забезпечити необхідну споживачем і ринком співвідношення двох показників - рівня ціни і рівня якості продукції. До того ж, в силу особливостей нинішньої ринкової ситуації (стабільне скорочення середнього тиражу) фактор якості стає чи не визначальним у всьому ланцюжку факторів, що впливають на долю книги як товару.

Якість - сукупність властивостей продукції, що обумовлюють її придатність задовольняти певні потреби відповідно до її призначення. Тільки ось, що ми маємо на увазі, кажучи про якість книги? Якість змісту? Якість виготовлення книги як товарного продукту?

У науці якість характеризується як категорія, що виражає сукупність істотних ознак, особливостей і властивостей, які надають предмету визначеність і відрізняють його від інших предметів і явищ. У цьому сенсі кожна книга являє собою певну сукупність особливостей і властивостей, що роблять її унікальним продуктом. З іншого боку, стосовно до конкретного продукту людської діяльності якість є критична оцінка споживачем ступеня відповідності властивостей продукту індивідуальним і суспільним очікуванням. Унікальним для ринку цей продукт стає лише в тому випадку, якщо він відповідає очікуванням споживача, тобто якщо його "виділили" з числа багатьох і придбали. Можна сказати також, що якість - це не якась абстрактна категорія, а відчутний споживачем конкретний вимірювач корисності, доцільності та ефективності праці виробника.

Якість книги як інтелектуального продукту визначається, з одного боку, якістю її змісту (а значить - якістю авторського оригіналу та якістю його редакційної підготовки), а з іншого - якістю її художньо-поліграфічного виконання. Крім цього істотно вплив суб'єктивного настрою споживачів, рівня конкурентності ринку. Можна сказати, що якісна видавнича продукція повинна: 1) відповідати певним потребам; 2) задовольняти вимогам споживачів; 3) відповідати діючої нормативної документації; 4) відповідати вимогам чинного законодавства; 5) мати конкурентоспроможну ціну.

Оскільки якість видавничої продукції відіграє істотну роль у забезпеченні економічної ефективності роботи видавництва і, крім того, є невід'ємною складовою культури всякого видання (див. П. 3.7), йому необхідно постійно приділяти належну увагу. Найбільш ефективно питання якості вирішуються в тому випадку, якщо у видавництві сформована система управління якістю. Зауважимо, що і в світовій практиці системи контролю якості еволюціонували від контролю якості продукції до управління якістю. Міжнародні стандарти управління якістю не містять абсолютних критеріїв якості окремих видів продукції і послуг, створення яких - завдання, не має вирішення в силу нескінченності людських потреб. Вони тільки задають методологію функціонування системи управління якістю, яка враховує зміни факторів споживчого ринку. А вже ця методологія сама повинна забезпечити і високу якість продукції, і якісне задоволення запитів споживачів.

Сучасна методологія забезпечення якості заснована на тому, що поняття "поліпшення якості" використовується стосовно до всіх стадій як виробництва продукту, так і його реалізації. Подібний підхід виключає абсолютно неприйнятну точку зору, згідно з якою для досягнення якості достатньо передбачити виконання контрольних функцій на окремих етапах робіт. До цього варто додати, що в основі високої якості видавничої продукції лежить також належне розуміння керівництвом видавництва декількох основоположних простих істин, пов'язаних з якістю продукції, які можна сформулювати наступним чином: 1) відсутність знань гарантує збитки; 2) якість знижує витрати і збільшує прибуток; 3) зростання якості веде до економічної стабільності; 4) люди - головний фактор впливу на якість. Якщо ж простежити економічну ланцюжок впливу якості на ціну виробу, то можна відзначити, що підвищення якості веде до стабілізації виробництва, зменшує дефектність продукції, скорочує витрати, а в результаті - зменшує собівартість і ціну.

Системи контролю якості еволюціонували від контролю якості продукції до управління якістю, від системи Тейлора (1905 р) до стандартів серії ІСО (1980-ті - 1990-і рр.).

Як відомо, в основі системи основоположника наукової організації праці та менеджменту Ф.У. Тейлора (1856-1915) лежали поділ праці і максимальна раціоналізація рухів. Система стандартів ІСО (ISO - International Organization Standartization - Міжнародна організація стандартизації, заснована в 1947 р, штаб-квартира в Женеві) була розроблена з метою впровадження та забезпечення функціонування систем управління якістю. Зокрема, в основу системи стандартів ІСО 9000 (описує основні положення систем управління якістю), +9001 (установлює вимоги до системи управління якістю, вихідний посил - результат є наслідком виконання вимог споживачів), 9004 (містить рекомендації по цілях системи управління якістю) лягли восьмій основних принципів, які з успіхом можуть застосовуватися і у видавничій практиці:

 • o орієнтація на споживача (оскільки будь-який виробник товарів і послуг залежить від споживачів, він повинен розуміти і виправдовувати їх очікування);
 • o лідерство керівника (тільки керівник може формувати забезпечуватиме єдність мети та напрямів діяльності організації);
 • o залучення працівників (через спонукання до участі в загальній роботі розкриваються і використовуються здібності працівників);
 • o процесний підхід (ефективність результату зростає, якщо діяльністю та ресурсами управляють як єдиним процесом);
 • o системний підхід до управління;
 • o постійне поліпшення (це одна з цілей будь-якої організації);
 • o прийняття рішень на основі фактів (ефективні рішення ґрунтуються на аналізі даних та інформації);
 • o взаємовигідні відносини з партнерами по ринку (взаємозалежність веде до відносин взаємної вигоди).

У відповідності з цими принципами стандарти ІСО орієнтовані на ринкові відносини, використовують світовий досвід організації управління в різних галузях, універсальні і можуть бути застосовані для різних видів діяльності. Слід зазначити також, що система управління якістю не може існувати автономно, у відриві від стратегічних цілей видавництва. Формування системи управління якістю повинен передувати вибір маркетингової стратегії, в рамках якої мають бути досліджені потенційні споживачі, а також конкурентні переваги продукції і самого видавництва.

Впровадження у редакційно-видавничу практику стандартів ІСО здатне стимулювати у видавництвах формування систем управління якістю, які враховували б двоїсту природу книги, особливості видавничої діяльності. Характерно, що сьогодні виникають і корпоративні системи управління якістю, як, наприклад, це вже відбулося в американському автомобілебудуванні. У видавничій практиці впровадження систем управління якістю видавничої продукції неминуче супроводжуватиметься проблемами, пов'язаними з наступними моментами:

 • o встановленням взаємозв'язку поняття "якість" з основними категоріями книжкової справи і визначенням якості книги як сукупності таких рівнів її характеристик, які відповідають запитам і очікуванням споживачів;
 • o співвіднесенням принципів управління якістю з теорією і практикою редакційно-видавничої роботи;
 • o визначенням і описом системоутворюючих параметрів якості книги і визначенням тих її показників, які необхідно враховувати при управлінні якістю книги.

Часом вважають, що з приходом у видавничу справу нових електронних технологій, з переміщенням практично всіх додрукарських процесів у видавництво, коректура, яка завжди була основою процесу контролю якості видань, втратила своє колишнє значення, якщо не зжила себе зовсім. Це абсолютно невірний висновок. Як відомо, коректура є виправлення в коректурних і пробних відбитках помилок і несправностей, допущених виконавцями при наборі і репродукування оригіналів або не помічених автором і видавничими працівниками при підготовці оригіналів, а також оновлення матеріалів, застарілих за час підготовки видання. Звичайно, для книг текстових, без ілюстрацій, якість зображення на пробному відбитку не настільки важливо, пробний відбиток тут потрібний скоріше для того, щоб переконатися в правильному відтворенні матеріалу. І в цьому випадку годиться будь-який метод отримання пробних відбитків, тобто відбитків з пробної друкарської форми для перевірки якості репродукційного і формних процесів. Сюди ж слід віднести відбиток з тиражної друкованої форми, з якою друкується тираж книги, для контролю за друкованим процесом.

При оцінці пробних відбитків їх слід уважно звірити з видавничим оригіналом і при необхідності внести ясні і чіткі позначки для внесення правки. Керуватися при цьому треба ГОСТ 7.62-90 "Знаки для розмітки оригіналів і виправлення коректурних і пробних відбитків. Загальні вимоги".

На цьому ж етапі необхідно перевірити відповідність матеріалу прийнятому варіанту оформлення, правильність розміщення заголовків, вступної та заключної частин і глав, оскільки саме тут найчастіше забувають оцінити розташування елементів тексту.

Відбитки для книг з ілюстраціями вимагають більш уважного розгляду, особливо це стосується книг з кольоровими ілюстраціями.

Для більшості книг з одноколірними ілюстраціями достатньо перевірити пробні відбитки ілюстрацій після того, як вони зверстані разом з текстом. Але при цьому перевіряється тільки наявність ілюстрацій і їх відповідність необхідним розмірам. Для більш детальної перевірки якості використовується пробопечатном верстат.

Проба кольорових ілюстрацій може бути виконана двома основними способами: контактним копіюванням діапозитивів і отриманням ламінованих відбитків або друкуванням відбитків на пробної або тиражної машині. Перший з цих способів називається аналогової цветопробой, а другий - друкованої пробій. Відзначимо, що для ілюстрованих видань високої якості цветопроба (одержання для контролю за якістю кольороподілу багатобарвного зображення з кольороподілених фотоформ на якому-небудь матеріалі, наприклад на плівці, що імітує папір, або на дисплеї комп'ютера) не використовується, так як тільки пробна друк на тиражної папері може дати найбільш точне уявлення про якість друку.

Основні вимоги, які необхідно враховувати при виготовленні кольорових пробних відбитків, можна звести до наступних:

 • o необхідно переконатися, що по всій ширині листа відбитка є шкали контролю друкарського процесу. Вони використовуються для оцінки оптичної щільності, розширення точок, двоїння характеристик балансу сірого (трьох накладені один на одного фарби) і т.д .;
 • o необхідно переконатися, що представлена достатня число шкальних відбитків використовуваних фарб в різних їх поєднаннях, відповідно до побажань друкарні (потрібний порядок накладення фарб задає друкар);
 • o при виготовленні пробних відбитків повинна використовуватися та ж папір, що і для виготовлення тиражу;
 • o фарби, використовувані для пробних відбитків, повинні бути тими ж, що і для тиражу;
 • o необхідні однакові умови перегляду пробних відбитків, щоб видавці і друкарі однозначно розуміли один одного. Керуватися вони повинні вимогами стандартного освітлення.

Більшість розбіжностей між видавничим оригіналом і пробним відбитком при кольорового друку відбуваються тому, що на стадії підготовки не враховуються відмінності між переглядом діапозитивів в прохідному світлі та друкованими кольоровими зображеннями, розглянутими у відбитому світлі. Необхідно враховувати, що навіть найкращі відтиски для ока представляються з обмеженим рівнем контрастності і яскравості.

 
<<   ЗМІСТ   >>