Повна версія

Головна arrow Економіка arrow Економіка і організація видавничої діяльності

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Внутрішня середа видавництва

Внутрішня середа видавництва включає в себе ряд складових, кожна з яких характеризує певну функціональну область і являє собою відносно самостійну підсистему організації: виробництво, персонал, організація управління, маркетинг, фінанси та облік. Зміст цих підсистем можна описати таким чином:

  • o виробництво - обсяг і склад випуску видавничої продукції, забезпечення випуску папером і матеріалами, система контролю руху паперу, матеріалів, продукції, витрати і якість процесу виробництва, контроль якості продукції;
  • o персонал - структура, кількість, кваліфікація, рівні управління, якість керівництва, фірмова культура, система комунікації, імідж видавництва;
  • o організація управління - організаційна структура видавництва, структура управління, кваліфікація керуючого персоналу;
  • o маркетинг - розповсюдження видавничої продукції, частка ринку, доступність інформації про ринок, канали збуту, бюджет маркетингу, репутація товару, стимулювання збуту, реклама; ціноутворення;
  • o фінанси та облік - фінансова стійкість і платоспроможність видавництва, прибутковість і рентабельність продукції, власні і позикові кошти, система обліку руху фінансів, формування бюджету видавництва, планування прибутку.

Ключовим параметром внутрішнього середовища видавництва є його організаційна структура. Вона являє собою сукупність основних, допоміжних, обслуговуючих та управлінських процесів. У ході основних процесів створюється кінцевий продукт, а допоміжні та обслуговуючі процеси забезпечують умови для нормального перебігу основних. Управлінські процеси служать нормалізації ходу самого виробництва і функціонування організації.

Організаційна структура видавництва повинна відповідати змісту видавничого процесу, сприяти випуску книг високої якості і за прийнятною для ринку ціною. Ділиться вона на взаємопов'язані частини: редакційну, художньо-оформлювальну, виробничу, економічну та маркетингову.

Організаційні структури видавництв різнорідні, але все ж можна виділити кілька типових, до яких в основному зводяться можливі варіанти.

Функціональна структура передбачає розподіл видавництва на окремі блоки, що мають свої конкретні функції: редакційний, виробничий, маркетинговий, фінансово-економічний та ін. Очолює таку структуру директор, а окремі блоки очолюють менеджери (управителі, начальники). Як правило, подібна структура найбільш прийнятна для малих і середніх видавництв, при невеликому обсязі випуску і при однорідному характері літератури, що випускається. У великих же видавництв, з їх значним асортиментом і широким спектром продукції, що випускається, суворо функціональна структура може призвести до внутрішніх протиріч, пов'язаних з практичним відокремленням окремих видів діяльності та їх відносно самостійним розвитком в рамках організації. Крім того, строго функціональна структура ускладнює управлінські процеси, оскільки виконавці у функціональних підрозділах можуть одночасно отримувати вказівки різних керівників. Так що строго функціональна структура застосовується зазвичай у поєднанні з лінійною структурою і утворює лінійно-функціональну організаційну структуру. Такою є, наприклад, структура видавництва, наведена на рис. 4. У подібних структурах співвідношення між лінійними і функціональними зв'язками визначає міру поєднання управління, розподіленого за функціями, та загального управління, що охоплює весь функціонал організації. Лінійно-функціональна структура є традиційною, і навряд чи якась організація минула її у своєму розвитку. Однак вона не здатна адекватно реагувати на динамічно мінливу ситуацію у внутрішній або зовнішній середовищі. Пов'язано це зі складністю міжфункціональних координації.

При наявності товарної структури, яка використовується при широкій номенклатурі продукції, у видавництві створюються відповідні відділення (наприклад, довідкової літератури, підручників і т.д.), а повноваження з видавничої та маркетингової діяльності передаються керуючому, який і відповідає за випуск даного виду видань. Керівники допоміжних служб (маркетингової, виробничої та ін.) Звітують за цим виданням перед таким керуючим. Організаційна структура при цьому дозволяє в великому видавництві приділяти конкретним видам видань стільки ж уваги, як і в спеціалізуються на цих виданнях фірмах. До переваг подібної організації слід віднести можливість повсякденного контролю витрат і виконання графіка проходження видання у виробництві. Недоліки пов'язані з неминучим дублюванням робіт (по товарах і товарних групах і по організації в цілому) та відповідним збільшенням витрат, а також з проблемою координації діяльності підрозділів в рамках єдиної структури.

Ринкова організаційна структура доцільна в тих видавництвах, де широкий спектр видань, що випускаються, орієнтованих на різні групи споживачів. Деякі великі видавництва мають спеціальні відділення з випуску, наприклад, дитячої, довідкової, навчальної або який-небудь іншої літератури. Такі відділення діють у складі видавництва як фактично незалежні компанії, що мають свою внутрішню структуру з відділами та службами, у тому числі фінансовими. Крім того, ринкова структура використовується при виробництві однорідної продукції, призначеної для реалізації на різних ринках, з різними вимогами та характеристиками.

Можливо і створення регіональних організаційних структур видавництв, що певною мірою є розвитком ринкової структури. Тут головною особливістю стає наявність великої ареалу збуту. Регіональні структури характерні головним чином для видавництв загальнонаціонального масштабу, а також для транснаціональних фірм і компаній, таких, наприклад, як німецький видавничо-поліграфічний концерн "Бертельсмана". Подібна організація дозволяє враховувати ті чи інші регіональні умови (мова, традиції, закони, звичаї, особливості купівельного попиту) для успішного ведення бізнесу.

Але все ж головним в організації роботи будь-якого видавництва є врахування специфіки самого видавничого процесу, його стадій, до числа яких слід віднести: планування випуску, роботу з автором і рукописом, оформлення видання та підготовку його до поліграфічного відтворення, розміщення замовлення на поліграфічному підприємстві, контроль і приймання тиражу; реалізацію готового тиражу.

Таким чином, можна виділити три основні структурні частини видавництва: редакційну, виробничу і службу реалізації (по суті, в тих організаційних структурах, про які ми говорили вище, ці частини в обов'язковому порядку присутні, просто в різній співпідпорядкованості). Поряд з ними в багатьох видавництвах існують допоміжні (обслуговуючі) відділи: бухгалтерія, юридична служба, набірні ділянки, комп'ютерні служби, відділи художнього оформлення та ін.

Наведена на рис. 4 структура належить, як ми вже відзначали вище, до лінійно-функціональним організаційним структурам, основу яких складають вертикально орієнтовані функціональні підсистеми (заступник керівника (керівник служби) - функціональні структури (відділи) різного рівня). До достоїнств такої структури можна віднести зрозумілу систему єдиноначальності, чітку систему підпорядкування, взаємозв'язків і відповідальності, а також досить оперативну реакцію на управлінські команди. Однак при цьому цілком можуть виникати проблеми, пов'язані із забезпеченням якості випущеної видавничої продукції. Фактична роз'єднаність підрозділів та надмірне навантаження на управлінський персонал верхнього рівня в частині вирішення поточних проблем на шкоду питань стратегічного планування, а також відсутність єдиних для всіх підрозділів критеріїв ефективності роботи не дозволяють належним чином контролювати найважливішу в сучасних умовах складову діяльності - забезпечення якості.

Організаційна структура видавництв не стабільна, оскільки піддається впливу внутрішніх та зовнішніх чинників, таких як зміна видавничої політики або кон'юнктури книжкового ринку. Зокрема, за останні роки істотно зросло значення рівня видавничої спеціалізації, адже для великого числа видавництв саме вузька спеціалізація стає чи не єдиним способом виживання в умовах домінування на ринку обмеженого числа великих універсальних видавництв. Але й великі видавництва враховують цей фактор, вибудовуючи свій бізнес по так званому нішевому принципом, коли всередині видавництва виділяються дивізійні напрямки (наприклад, художньої літератури, професійної літератури, дозвільної літератури), а всередині напрямків створюються нішеві редакційні групи (наприклад, жіночого роману, детективу , фантастики). Таким чином, за рахунок спеціалізації фірми в цілому або її редакційні підрозділів видавництва наближаються до споживача, отримують можливість повніше задовольняти його потреби.

Орієнтовна структура видавництва

Рис. 4. Орієнтовна структура видавництва

Очевидно, що структура видавництва, особливо малого чи середнього, формується під впливом таких факторів, як обсяг випуску, спеціалізація видавництва, кваліфікація співробітників. При цьому завжди слід враховувати, що умови ринку визначають деякі допустимі рамки в співвідношенні обсягу випуску і числа зайнятих у видавництві працівників. У літературі зазвичай наводиться показник співвідношення "3-10", тобто на кожного штатного співробітника видавництва має припадати від трьох до десяти випущених на місяць книг. У цьому випадку економічні показники роботи видавництва теоретично повинні бути відносно стабільними. Крім того, емпірично встановлено, що відношення числа керівників вищої ланки до загального числа працівників у великих видавництвах повинно бути менше, ніж у середніх і малих видавництвах. Однак оскільки книга є інтелектуальним товаром, а саме книговидання - процесом творчим, опора на будь-які, навіть самі вивірені, кількісні показники без оцінки їх якісного наповнення може виявитися помилковою.

 
<<   ЗМІСТ   >>