Повна версія

Головна arrow Економіка arrow Економіка і організація видавничої діяльності

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

РОЗДІЛ 1. Книговидання в системі книжкового ринку

Сутність і функції книговидання

Стосовно до практичної діяльності людини поняття "організація" може бути виражене через такі поняття, як "структура", "процес" і "система". При цьому "структура" розкривається як внутрішня упорядкованість, узгодженість взаємодії окремих частин цілого, обумовлена його будовою, "процес" - як сукупність дій, що ведуть до виникнення і розвитку взаємодій між частинами цілого, і, нарешті, "система" як об'єднання людей для спільної діяльності в рамках певної структури. У цьому контексті "організація" розглядається як методологія діяльності, а в нашому випадку це методологія видавничої діяльності.

Методологія - "система принципів і способів побудови організації теоретичної та практичної діяльності". Ми говоримо про методологію стосовно до видавничої діяльності, тобто до діяльності, пов'язаної з підготовкою та випуском друкованих видань. Але оскільки видавничу діяльність неможливо розглядати без взаємозв'язку з іншими видами діяльності, для яких основним об'єктом докладання сил також є книга, то правильніше буде сказати, що предметом нашого розгляду є методологія видавничої діяльності в контексті видавничого і книжкової справи (рис. 1).

Зміст видавничої діяльності, книжкового та видавничої справи

Рис. 1. Зміст видавничої діяльності, книжкового та видавничої справи

Будь-яка практична діяльність людини мотивована потребою і будується на основі певних принципів, або основних вихідних положень. До таких слід віднести:

 • o принцип ієрархічності (діяльність здійснюється на різних рівнях управління і організації);
 • o принцип цілісності (система в цілому володіє великими властивостями, ніж сума входять до неї складових; у свою чергу кожна з складових при включенні в систему втрачає частину своїх властивостей, функцій);
 • o принцип комунікативності, або принцип відкритості (практична діяльність має безліч зв'язків з середовищем, в якій вона здійснюється);
 • o принцип історичності (будь-який вид практичної діяльності треба розглядати з урахуванням тимчасового чинника, в динаміці розвитку);
 • o принцип необхідної різноманітності. Цей принцип був сформульований англійським психіатром, фахівцем з кібернетики та одним з перших дослідників складних систем Вільямом Ешбі (1903-1972). Принцип необхідної різноманітності полягає в тому, що при створенні системи, здатної впоратися з вирішенням тієї чи іншої проблеми, треба орієнтуватися на те, що створювана система повинна мати більшу різноманітність засобів і способів рішення, ніж різноманітність (складність) вирішуваної проблеми. Тобто система повинна володіти певним запасом можливостей дії. У видавничій діяльності цей принцип працює кожен раз, як створюється локальна структура для здійснення конкретного видавничого проекту.

Нарешті, є ще один принцип, який має універсальний характер. Цей принцип, названий по імені англійського ченця-францисканця, філософа-номіналіста Вільяма Оккама (бл. 1285-1349) принципом Оккама ("бритвою Оккама"), можна сформулювати наступним чином: "Не слід множити суще без необхідності". Також принцип Оккама називають принципом ощадливості, або законом економії. Великий фізик Альберт Ейнштейн (1879-1955) переформулював закон економії так: "Все слід спрощувати до тих пір, поки це можливо, але не більше того". Правда, зовсім не очевидна та сама грань можливого, за якою починається "більше того". Насправді цей принцип відомий ще з часів Аристотеля (384-322 до н.е.) як "закон достатньої підстави": жодне явище не може виявитися істинним або існуючим і жодне твердження не може бути справедливим без достатньої підстави того, чому це саме так, а не інакше. Стосовно до видавничої діяльності принцип Оккама, як і закон достатньої підстави, може бути витлумачений як вимога максимальної оптимізації зусиль зі створення видавничого продукту та доведення його до споживача, тобто прикладені зусилля не повинні бути надлишковими по відношенню до конкретному виданню, проекту, діяльності видавництва в цілому.

Специфіка книговидання, пов'язана, з одного боку, з існуванням власного промислового виробництва, а з іншого - з наявністю допроізводственной процесу створення інтелектуального продукту в матеріальній формі, визначає необхідність повною мірою враховувати вищевикладені принципи для досягнення цілей книжкового бізнесу.

Методологічну основу видавничої справи складають загальна економічна теорія, економіка підприємства, теорія управління та організації виробництва. Положення цих дисциплін відображають в тій чи іншій мірі характер і результат діяльності суб'єктів видавничої справи, дозволяють розглядати протікають в книговиданні процеси з точки зору їх взаємодії і впливу на конкретні економічні структури. Як відомо, економіка є наука про використання певних ресурсів для виробництва і розподілу суспільно корисних продуктів. Питання в тому, як ці в більшості своїй обмежені ресурси використовуються в рамках окремого виробництва і якою мірою вироблений продукт відповідає потребам суспільства і держави. Очевидне протиріччя між обмеженими матеріальними ресурсами і необмеженими людськими потребами постійно дозволяється з більшим чи меншим успіхом не тільки на макроекономічному рівні, але і в рамках будь-якого окремо взятого господарюючого суб'єкта ринку, в тому числі і книжкового ринку. Можна сказати, що саме в ході вирішення цієї суперечності проявляються особливості кожного з учасників ринку, виникає конкуренція, виявляються особливості поведінки окремих ринкових елементів і структур, формуються умови функціонування самого ринку.

Як сукупність процесів, пов'язаних з підготовкою, виробництвом і реалізацією видавничої продукції, книговидання являє собою економічну систему, що діє в рамках динамічною організаційної структури. І в цьому сенсі можна сказати, що книговидання є самодостатнім виробничим процесом, суспільна мета якого - задоволення потреби читача в книзі.

Книговидання традиційно виділяють в самостійну галузь виробництва, а споживання його продукції - книг - відносять до духовного споживання, тому що книга є матеріальному носієм духовних цінностей. Крім того, сама книга може являти собою духовну цінність, як витвір мистецтва. Значить, виробництво книг може бути віднесено до духовного виробництва або до діяльності, спрямованої на створення духовних цінностей. Це важливий момент, який серед інших визначає сутність книговидання, виділяє його з системи товарного виробництва. З погляду економіки видавнича справа являє собою одну з форм підприємництва, в якій "в якості" сировини "використовується інтелектуальна власність автора як результат його розумової діяльності і сам

готовий продукт також значною мірою призначений для інтелектуального, духовного споживання ".

При означеної вище очевидної мети книговидання - задоволенні потреби читача в книзі - до найважливіших функцій даного виду діяльності можна віднести такі:

 • o створення одного з видів економічного продукту в духовній, інформаційній формі;
 • o поповнення інтелектуального і творчого потенціалу суспільства новою інформацією;
 • o закріплення накопиченого знання і соціального досвіду людства в кінцевому продукті - книзі;
 • o створення додаткової вартості в рамках конкретного виробництва;
 • o доведення книжкової продукції до споживачів;
 • o отримання прибутку шляхом реалізації книжкової продукції споживачеві для забезпечення розширеного відтворення книжкової продукції;
 • o здійснення діяльності відповідно до вимог маркетингу (у тому числі вивчення ринку і споживача, формування попиту, просування книжкової продукції, проведення асортиментної та цінової політики та ін.).

Оскільки зміст інтелектуального і творчого потенціалу суспільства надзвичайно різноманітно і навряд чи піддається кількісній оцінці, адекватної реальності, важливою особливістю книжкової продукції також є надзвичайна різноманітність асортименту. Кожна книга, що з'являється на книжковому ринку, розглядається суб'єктами ринку (продавцем, покупцем, посередником) як новий продукт і по своїй суті є такою. Ця обставина формує особливі умови як існування книжкової продукції, так і функціонування самого книжкового ринку.

Як відомо, в економічній теорії ринок розглядається як "сукупність економічних відносин між суб'єктами ринку, які грунтуються на взаємній згоді, еквівалентності і конкуренції". Результатом цих відносин стає обмін товару на гроші й грошей на товар. У чому ж тоді полягають особливості функціонування книжкового ринку, який з точки зору економіки нічим не відрізняється від будь-якого іншого товарного ринку?

Насамперед, слід зазначити, що однією з багатьох особливостей книги є її глибоко національний (державний) характер. Для задоволення потреб розвитку держави і суспільства книга може бути проведена тільки всередині країни, її неможливо імпортувати, як інші споживчі товари. Причому це стосується як вітчизняної, так і перекладної книги, оскільки важливим чинником особливості такого продукту, як книга, є мова. У російської книги немає конкурента на зовнішньому ринку, так само як і російська книга не є конкурентом для іншомовної книги. У той же час книга завжди буде затребувана ринком всередині країни. Ця особливість книги як товару визначає значною мірою економічну стабільність книговидання як сфери підприємницької діяльності.

На книжковому ринку має свої особливості і характер дії ринкових механізмів, властивих будь-якому товарному ринку, таких як пропозиція, попит, ціна, конкуренція. Наприклад, закон попиту визначає, що при незмінності всіх інших параметрів зниження ціни веде до зростання попиту, у тому числі в силу дії так званого принципу спадної граничної корисності. У відповідності з цим принципом споживач купує додаткові одиниці продукції за тієї умови, що ціна його знижується , оскільки з кожною наступною покупкою одного продукту покупець отримує все менше задоволення, вигоди чи користі. Звідси випливає, що підвищення ціни тягне за собою падіння попиту. Але як ми знаємо, кожна книга, з'являється на ринку, являє собою новий товар і, набуваючи книгу, споживач щораз задовольняє різні потреби, отримує іншу, нову для себе, вигоду або користь. Так що стосовно до книзі принцип спадної граничної корисності не працює, а це означає, що і закон попиту стосовно до книжкової продукції діятиме трохи інакше, ніж у випадку іншого товару: залежність між ціною і попитом буде менш жорсткою. Таким чином, попит на книжкову продукцію традиційно залишається нееластичним, оскільки підвищення або зниження ціни на книгу слабо позначається на обсягах продажу. Інша справа, що верхня межа ціни так чи інакше буде обмежений платоспроможним попитом, а нижній - собівартістю видання.

Позначаються особливості книги як товару і на характері конкуренції на книжковому ринку. Справа в тому, що надзвичайна різноманітність асортименту і новизна кожної виробленої видавцями книги роблять книжковий ринок ринком вільної конкуренції, або вільним ринком, що означає превалювання нецінових методів конкуренції. На книжковому ринку методи конкурентних дій включають в себе переважно підвищення споживчих якостей і споживчої цінності видавничої продукції; збереження свого місця в ефективних ланцюжках цінностей і входження в нові ланцюжка цінностей; вплив і тиск на конкурентів; підвищення суспільної цінності продукції. Інакше йде справа на закритих або напівзакритих ринках, де споживачі не мають свободи вибору товарів через малу їх асортименту та володіють тільки свободою вибору цін (до такого типу ринків відносяться, наприклад, ринки енергоресурсів, паливні і взагалі сировинні ринки) і де конкуренція має переважно ціновою характер.

Взаємодіючими суб'єктами видавничої справи є видавництва, поліграфічні та книготорговельні підприємства та організації. У процесі створення, виробництва та реалізації книжкової продукції між ними виникають ринкові відносини, тобто відносини обміну. При цьому кожен із суб'єктів бере участь в русі споживчих вартостей і в реалізації товарів.

Характер угод для кожного з учасників буде різний: видавництво, укладаючи договір з поліграфічним підприємством, обмінює гроші на послуги з виготовлення тиражу, а пропонуючи готовий тираж книги книготорговельні підприємства, змінює товар на гроші. Поліграфічне підприємство обмінює послуги на гроші, хоча може обмінювати на гроші і товар (наприклад, продаючи видавництву папір, на якому друкує замовлений тираж). Оптові і роздрібні книготорговельні підприємства виступають, як правило, в якості посередника між виробником книги (видавництвом) і кінцевим споживачем, тому для них угода здійснюється за схемою "гроші - товар". Та обставина, що книготорговельні підприємства виходять головним чином на кінцевого покупця, істотно для взаємодії учасників книжкового ринку (видавництв, книготорговельних посередників і кінцевих покупців), для формування книжкового репертуару та споживчого попиту на книжкову продукцію. Купуючи книги у видавців для продажу, книготорговельні підприємства беруть участь у формуванні пропозиції товарів на книжковому ринку, одночасно виконуючи завдання задоволення попиту і впливу на нього. Таким чином, підприємства книжкової торгівлі опосередковано беруть участь і у визначенні видавничої політики. У той же час навіть в умовах кардинальної зміни співвідношення ролей суб'єктів видавничої справи видавництва залишаються тією основою, яка визначає сутність цієї сфери суспільної діяльності.

 
<<   ЗМІСТ   >>