Повна версія

Головна arrow Економіка arrow Економіка і організація видавничої діяльності

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Вступ

Підготовка та випуск друкованих видань складають основу видавничої діяльності. Основою будь-якої людської господарської діяльності, незалежно від часу, до якого вона належить, і від того, в рамках якої економічної системи ця діяльність здійснюється, є організація як координація дій людини і економіка як сукупність використовуваних людиною засобів, об'єктів, методів і технологій. Інша справа, що поряд з технологією того чи іншого виробничого процесу сама економічна система в істотній мірі визначає зміст і організації, і економіки конкретних видів діяльності. І якщо сьогодні економічна система Росії заснована на ринкових відносинах, то так було, як відомо, не завжди в зовсім недавньої нашої історії. Ми говоримо про це тому, що сучасному російському видавничому справи не дуже "пощастило", адже воно разом з рештою ринку пережило перехід суспільства з однієї економічної системи в іншу і, відповідно, мало змінитися саме і змінити деякі сутнісні сторони власної організації та економіки. Також в силу незначного тимчасового інтервалу, зайнятого цими процесами, характер перетворень можна навіть назвати революційним. Втім, ця обставина не настільки істотно, хоча воно і позначилося на якісній стороні справи, оскільки за відсутності досвіду і часто розуміння хоча б основ роботи в умовах ринку багато необхідні перетворення ставали результатом емпіричного пошуку. Більше значимо те, що форми організації видавничої справи та його економіка змінювалися на тлі активного впровадження у вітчизняну практику вже діючих і мають власну історію в інших країнах моделей розвитку, мало співвідносяться з російською дійсністю і напрацьованим на момент впровадження російським досвідом. У підсумку окремі складові видавничої справи в пострадянській Росії (включаючи створення авторського оригіналу, видавничий процес і реалізацію вже готової видавничої продукції) незважаючи на їх взаємопов'язаність і взаємозумовленість розвивалися як би у відриві один від одного, з різною швидкістю і з різними результатами. Оскільки рушійною силою ринкової економіки є відносини купівлі-продажу, їх вплив на стан та перспективи розвитку видавничої справи в цілому стає визначальним. У результаті з відносно незалежного від масового споживача способу "існування та руху соціальної інформації" книга стала передусім товаром, істотно залежним якраз від масового споживача. А значить, в життєвому циклі книги і пов'язаних з ним процесах визначальною стає стадія реалізації, незважаючи на те що сьогодні технологічний і організаційний рівні розвитку багатьох структур, що займаються реалізацією книжкової продукції, поки ще мало чим відрізняються від рівня домашинного технологій. У всякому разі, досі актуальні нарікання на слабку розвиненість російського книжкового ринку та на низький рівень ефективності впровадження сучасних технологій у видавничу та книготорговельну практику.

Говорячи про розвиток, ми маємо на увазі не тільки приємним технічні засоби, обладнання та матеріали, що становлять основу будь-якого технологічного процесу, а й пов'язані з ними технології управління процесами створення та реалізації книжкової продукції.

Може бути, саме в силу недостатнього розвитку книготорговельного ланки у вітчизняному видавничій справі і у зв'язку з розвивається світовою тенденцією функції з реалізації книжкової продукції незабаром значною мірою можуть перейти до загальноторговельного мережевим структурам. Подібний розвиток подій навряд чи буде зустрінуте видавцями з ентузіазмом. Свого часу великий англійський поет і художник

Вільям Блейк (1757-1827), зіткнувшись з очевидним неприйняттям ринком плодів його виняткового, глибоко індивідуальної творчості, з гіркотою писав: "Комерція не переносить індивідуальних заслуг. Її ненаситну утробу можна нагодувати лише тим, що однаково під силу всім. В інтересах тих, хто займається "мистецтвами торгових об'єднань", в інтересах "торговців-монополістів", а також "книгарів і торгашів-ділків" просувати на ринок того роду мистецтво, яке легко і механічно відтворюється ". Ця сама "легко і механічно відтворена" книга і є той продукт, який перш за все просувається торговельними мережами.

Одна з особливостей російського видавничої справи пов'язана з тим, що при зовсім недовгій історії свого нового, ринкового, розвитку воно вже приміряє на себе організаційні, економічні та управлінські моделі, що працюють в економічній системі, що відрізняється від нашої. Часом їх впровадження відбувається вимушено, в силу природного розвитку та модернізації ринку, а іноді говорить скоріше про бажання вирішити деякі загальні для книговидання проблеми за допомогою так і не забутих у нас волюнтаристських рішень.

Також треба пам'ятати, що книга є специфічним товаром, що має крім матеріальної ще й нематеріальну, духовну, складову. А звідси завжди можна простежити певний ідеологічний інтерес до книги з боку будь-якої влади, що, як правило, тягне за собою і прямі економічні наслідки. У різні часи інтерес цей проявляється по-різному, і, як правило, насамперед у сфері так званої соціально значущої літератури, тобто літератури, спрямованої на інтелектуальний і духовний розвиток суспільства. Для Росії це реалізована фактично з 1993 р програма державної підтримки випуску такої літератури, а також "Національна програма підтримки та розвитку читання", розроблена в 2006 р Стосовно до сучасної Росії декларована в Національній програмі мета "... викликати у підростаючого покоління інтерес до читання і повернути в ранг активних читачів численні групи порівняно освічених працюючих росіян ... "може бути досягнута лише за умови повернення суспільству перспективного бачення, а громадянам - цілей власного розвитку. Читання має значення і сенс тоді, коли воно приносить плоди, якими можна користуватися, тобто коли читання веде до востребуемих суспільством і державою розвитку особистості. Формування відповідної цієї мети видавничої політики - завдання для видавців сьогоднішнього і завтрашнього дня. Її актуальність зумовлена в тому числі і розвитком нових інформаційних технологій. Заміщення ними частини інформаційного ринку, якої раніше практично безроздільно володіла книга (наприклад, довідково-енциклопедична), вже відбувається. Це процес незворотний, але не фатальний для книговидання. Особливості книги як специфічного інтелектуального продукту, що володіє не тільки інформаційної, а й художньої складової, повинні бути використані при формуванні видавничої політики і її реалізації з метою збереження і розвитку книжкового ринку.

Виклад проблем сучасної організації та економіки видавничої діяльності в цілях підготовки фахівців-практиків представляється непростим завданням насамперед тому, що вона не може бути зведена до опису деякої однозначною послідовності дій, яка б очевидним і вичерпним чином включала в себе весь процес підготовки, видання та реалізації .

Вже в силу того незаперечного обставини, що книга є продукт інтелектуальний, за межами опису завжди залишаться якісь деталі і елементи, з тих чи інших причин не укладаються в прийняті схеми і конструкції викладу. До того ж, якщо й існують загальноприйняті, сформовані на практиці книговидання погляди на окремі складові самого процесу, то розуміння й оцінка їх сукупності не можуть залежати лише від його учасників, оскільки значною мірою визначаються зовнішніми по відношенню до них умовами, головним чином економічного і соціального характеру.

Крім того, в процесі формування нової системи економічних відносин в галузі книговидання, що в недавньому минулому стало природним наслідком становлення в країні ринкової економіки, утворювалися нові видавничі структури, значно відрізняються за характером своєї діяльності від "класичного" видавництва періоду планової економіки. Відмінності ці здебільшого пов'язані із самою організацією видавничого процесу і, безумовно, з його економічним змістом. Враховуючи, що кожне видавництво створювалося в певних, тільки йому властивих умовах, не дивно, що і в плані методології, і в частині економічного і фінансового змісту їх роботи видавництва буває складно привести до будь-якої класифікації.

Говорячи про організацію, економіці та фінансовій стороні видавничої діяльності, важливо не тільки визначити їх зміст, як воно буде інтерпретовано автором, а й охарактеризувати використовувані при цьому базові поняття і терміни, щоб уникнути їх невірного або подвійного тлумачення. Слід також враховувати, що зміст даної книги інтегрує в собі і переломлює стосовно до області книжкової справи деякі загальні і приватні питання з інших дисциплін, таких, наприклад, як економіка і технологія, підприємництво і менеджмент, маркетинг і авторське право.

У контексті сказаного співвіднесемо між собою терміни "видавнича справа", "видавнича діяльність", "книжкова справа". На перший погляд, всі вони позначають, в общем-то, приблизно одне й те саме і в певному сенсі їх можна використовувати як синоніми. Насправді це зовсім не так. Найбільш загальним з них є термін "книжкова справа", оскільки саме він об'єднує все, що так чи інакше пов'язане з книгою. "Видавнича справа" включає в себе головним чином безпосередньо видавничу частина спільної роботи, а коли ми говоримо про "видавничої діяльності", то маємо на увазі виключно процеси всередині видавництва, тобто всередині підприємства, що займається редакційно-видавничої діяльністю - підготовкою, опрацюванням і випуском видань.

Якщо дивитися з загальних, далеких від книговидання, позицій, то можна і не побачити відмінностей, які б вимагали особливого підходу до книги як до товару. До того ж практика показує, що чисто прагматичний підхід до книги тільки як до товару, на жаль, вже став превалюючим в комерційному книговиданні. Однак ми вже говорили про важливої особливості книги, про те, що це продукт інтелектуальний і ця особливість обов'язково проявляється в життєвому циклі книги як товарної продукції.

Дійсно, з точки зору економіки видавнича справа представляється лише одним із видів підприємницької діяльності і в цьому сенсі не відрізняється від інших. Але важливіше все ж те, що "предметом" підприємницької діяльності тут служить "інтелектуальна власність автора як результат його розумової діяльності" (Б.В. Ленський), тобто той самий інтелектуальний продукт. І це головна відмінність книги від інших споживчих товарів, відмінність, яка визначає і економічні, і організаційні особливості роботи з ним.

Сучасне видавнича справа є результатом нових для даного періоду історичного розвитку Росії економічних відносин і в цьому сенсі може представлятися як якесь "новоутворення", що не має власної історії в недавньому минулому. Але це, звичайно, не так: сучасне видавнича справа не тільки пов'язано з передувала йому культурою видавничої справи, але і вийшло з неї. Більше того, окремі його складові не зазнали принципових змін з часів Йоганна Гутенберга. Сьогодні раніше необхідні автор для написання потрібною суспільству книги, видавець для підготовки її до друку, поліграфіст для виготовлення тиражу, книготорговець для доведення книги до читача. Ця очевидна істина є аксіомою у всіх наших подальших міркуваннях. Взявши цю аксіому за основу, ми з повною підставою можемо зосередитися в наших міркуваннях на тих сторонах видавничої діяльності, які відносяться до базисним, тобто до таких, без яких сама видавнича діяльність втрачає свій початковий сенс.

 
<<   ЗМІСТ   >>