Повна версія

Головна arrow Психологія arrow Експериментальна психологія

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


>>
Експериментальна психологія - Корнілова Т.В.

Підручник являє основи експериментального методу в системі інших методів психологічного дослідження (спостереження і якісних досліджень, кореляційного і моделює підходів, квазіекспериментування, методів лонгітюдних і кроскультурних досліджень). Він є базовим для проходження в університетах курсу експериментальної психології. Психологічний експеримент розкривається в підручнику як предметна дослідницька діяльність як система нормативів гіпотетико-дедуктивного міркування, використовуваного при перевірці каузальних гіпотез. При цьому приватні напрями оцінювання психологічних експериментів даються в загальній логіці побудови теоретико-емпіричного дослідження. Спеціальні розділи присвячені проблемам співвідношення експериментування і наступності у світі психологічних теорій (стосовно до культурно-історичної психології, когнітивної психології, школі К. Левіна)- а також статистичних рішень (у двох провідних підходах до оцінювання нуль-гіпотези) і психологічних гіпотез. Змістовний і формальний планування психологічних експериментів постає в ньому взаємопов'язаними аспектами організації валідних психологічних досліджень для побудови достовірних узагальнень.


Авторизируйтеся для можливості перегляду анотації


Передмова ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МЕТОД І НОРМАТИВИ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ В ПСИХОЛОГІЇ Нормативи наукового мислення Нормативи у науковій діяльності і в структурі експериментального методу Висування і перевірка гіпотез як нормативи експериментування Проблеми виникнення нових гіпотез Теоретичні інтерпретації у ставленні до гіпотезам і емпіричним даним Світ теорій і мир психологічної реальності Схема К. Хольцкамп Теорії різного ступеня спільності Емпіричні дані і встановлення експериментальних ефектів Метод як шлях і спосіб організації збору емпіричних даних Логіка встановлення емпіричного факту Психологічна реальність і емпіричні закономірності Експеримент в системі інших методів Специфіка експериментального методу в пізнавальному відношенні до психологічної реальності Активність експериментатора Виконання умов причинного виведення Експеримент та реконструкції психологічної реальності Експериментування як спеціальний метод психологічного дослідження Типи і методи психологічних досліджень Експериментальний метод у широкому і вузькому сенсі Узагальнення і відкритість гіпотези для подальших перевірок ПЕРЕДУМОВИ СТАНОВЛЕННЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО МЕТОДУ В ПСИХОЛОГІЇ Передумови переходу до сучасним напрямкам емпіричних методів Історично склалася систематика і професійні переваги Від прямих до непрямих шляхах психологічного пізнання Історичний екскурс Наступність і відмінність перших джерел експериментальних досліджень в психології Становлення нормативів експериментального дослідження Методики і типи емпіричних даних Методики як прийоми фіксації психологічних показників Спостереження і вимір змінних як умова реалізації експериментального методу Фіксація даних як "первинних показників" в рамках психологічних методів Тип даних з погляду дослідницької мети Проблема неспецифичности типів показників по відношенню до досліджуваних проблем Тип емпіричних даних з точки зору можливостей їх актуального отримання Критерії об'єктивності в психологічному дослідженні Тип даних і критерій відтворюваності Репрезентативність даних і об'єктивність методу Психологічний експеримент і природничонауковий ЕКСПЕРИМЕНТ ЯК ГІПОТЕТИКО-ДЕДУКТИВНИЙ МЕТОД: ГІПОТЕЗИ У ПСИХОЛОГІЧНОМУ ЕКСПЕРИМЕНТІ Предмет дослідження та психологічні гіпотези Пізнавальна ситуація, предмет дослідження і закон в психології Теоретична і експериментальна гіпотези Асиметрія висновку про теоретичної гіпотезі Психологічні гіпотези і статистичні висновки Статистичні гіпотези та статистичні рішення Система гіпотез, що перевіряються в психологічному експерименті Операциональная валідність як аспект змістовного планування ЕКСПЕРИМЕНТ ЯК ВИД ПРАКТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДОСЛІДНИКА: КОНТРОЛЬ ЗМІННИХ Виділення і контроль змінних як нормативи експериментальної діяльності Контроль змінних, планування дослідження і попередня характеристика валідності Контроль побічних змінних і загрози внутрішньої валідності Конкуруючі пояснення встановлюваної залежності Конкуруючі гіпотези про спрямованість зв'язку між змінними Контроль незалежної змінної і проблема експериментальних впливів Стимульний фактори, інструкції та управління ситуаціями як способи виділення рівнів НП Дві основні схеми завдання рівнів НП Фіксується, показник і базисний процес Джерела змінних Змінні зовнішніх і внутрішніх умов, "ситуаційні" і "особистісні" Комплексні НП Додаткові змінні і контроль відповідності змінних як умови узагальнень Додаткові змінні Репрезентативність змінних і гіпотетичні конструкти в змістовному плануванні експерименту Проблема ідентичності експериментальних умов ТИПИ ЕКСПЕРИМЕНТІВ І ВИБІРКОВИХ ОБСТЕЖЕНЬ Змінні і моделі в різних типах експериментів Експериментальні моделі в лабораторному і штучному експериментах Експерименти в природних умовах і рандомізація як стратегія відбору випробовуваних Вибіркові обстеження Популяційні гіпотези у вибіркових обстеженнях Популяційні гіпотези і статистичне оцінювання ефектів впливу Планування вибірок і надійність даних Стратегії відбору випробовуваних з популяцій Поняття надійності і дисперсії Змістовне планування Залежність узагальнення від типу проведеного експерименту Пол випробовуваних як додаткова змінна Перевірка теоретичних гіпотез в польових умовах Конструктная валідність та концептуальні реплікації ЗАГАЛЬНІ УЯВЛЕННЯ ПРО ПЛАНУВАННЯ ЕКСПЕРИМЕНТУ Форми експериментального контролю Три напрями в розумінні планування експерименту і основних форм експериментального контролю Контроль за допомогою експериментальних схем та їх класифікації "Ефект експериментатора" і первинний контроль Індуктивні висновки і формальне плануванняПрінціп індукції і планування експерименту Встановлення експериментального ефекту на основі використання заходів відмінностей і заходів зв'язку (коваріації і кореляції) ЕКСПЕРИМЕНТ ЯК ПРАКТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ: ВІД ПЛАНУВАННЯ ДО ВСТАНОВЛЕННЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ЕФЕКТІВ Експерименти, проведені в наукових і практичних цілях Планування експерименту в практичних цілях Експеримент в наукових цілях Формальне планування і оцінка валідності як умови встановлення експериментального ефекту Формальне планування Загальна схема встановлення експериментального ефекту Встановлення експериментальних ефектів при інтраіндивідуальний і міжгрупових планах Встановлення експериментального ефекту при інтраіндивідуальний планах Експериментальний ефект при міжгруповий схемою Конкуруючі пояснення у світі теорій КІЛЬКІСНЕ ОЦІНЮВАННЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ЕФЕКТІВ Вимірювання змінних як умову встановлення експериментальних ефектів Вимірювання змінних і психологічні шкали Якісні спостереження і відносні поняття як основа реконструкції змінних Кількісні показники ефекту, величини вибірки і потужності критерію Кількісне уявлення експериментально встановленої залежності Взаємозв'язок рівня значущості, потужності, розміру ефекту і розміру вибірки при перевірці статистичних гіпотез Проблеми, які щоразу потрібно вирішувати заново Проблеми статистичного оцінювання як тестування нуль-гіпотез Умови, необхідні для планування експерименту ПСИХОЛОГІЧНІ ЗАКОНИ, ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ УМОВИ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ Каузальність і психологічні закони Відмінності у висновках на основі критичного експерименту і демонстраційних дослідів Контрольні умови і критичний експеримент Демонстраційний досвід і неможливість отримання даних проти вихідної гіпотези Змістовне планування та шляхи розширення та поглиблення узагальнень ОСНОВНІ ВИДИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ СХЕМ (ПРИ ПЕРЕВІРКИ ГІПОТЕЗИ З ОДНИМ СТАВЛЕННЯМ) Формальне планування і досягнення валідності експериментів Уявні зразки експериментів і оцінка валідності Класифікації експериментальних схем Інтраіндивідуальний схеми і аналiз поодинокого випадку Інтраіндивідуальний схеми Види і контроль змішень в інтраіндивідуальний схемах Аналіз одиничного випадку як приклад доексперіментального плану Міжгрупові схеми Доексперіментальние плани Справжні експериментальні плани в міжгрупових схемах Стратегії контролю складу груп Кроссіндівідуальние схеми та багаторівневий експеримент Відмінність кроссіндівідуальних схем від інтраіндивідуальний і міжгрупових "Реверсивний план" як факторний ПЛАНУВАННЯ факторного експерименту Змінні і схеми в факторному експерименті Незалежні змінні в факторних схемах Додаткові змінні і прояснення функціональних залежностей Плани з трьома НП Взаємодія і його види Спеціальні ефекти, прояснюється в факторних схемах Факторні плани подання статистичних даних СПЕЦІАЛЬНІ ПЛАНИ Супутні змішання План контролю супутніх змішень і ефект плацебо Контроль за допомогою факторних схем Плани з малим N Неповні (клаптеві) плани Схеми, які не виконують умови перехресного поєднання рівнів факторів: нестінг ТИПИ ЕКСПЕРИМЕНТІВ Відмінності в предметної області Відмінності у формах здійснення експерименту Експеримент реальний і уявний Експерименти, проведені в лабораторії і в "польових" умовах Співвідношення теорії і методу в культурно-історичному підході: методичні процедури і теоретичні дискусії Культурно-історична концепція Л. С. Виготського і методики подвійної стимуляціїСхема методичного прийому подвійної стимуляції Сучасне трактування культурної детермінації: дискусія про книгу М. Коула Психологічні знаряддя і артефакти психологічні спостереження І ЯКІСНІ ДОСЛІДЖЕННЯ Психологічне спостереження як метод і методика Метод психологічного спостереження і постулат безпосередності Основні характеристики методу і методик спостереження в психологічному дослідженні Опосередкованість спостереження пізнавальними цілями Активність спостереження і розуміння предмета вивчення Кваліфікація подій в одиницях і категоріях спостереження Способи якісного опису подій Кількісні оцінки в даних спостереження Критерії об'єктивності та суб'єктивності даних спостереження Об'єктивність даних спостереження Суб'єктивність даних спостереження Опосередкування і види спостереження Опосередкування теорією Класифікації видів психологічного спостереженняСпостереження і мети дослідженняСпостереження в залежності від рівня "одиниць" Спостереження у ставленні до перевірці гіпотезСпостереження з погляду урахування позиції спостерігачаВиди спостереження в залежності від його організаціїХронологічна організація спостереження Спостереження і види звіту спостерігача Спостереження у ставленні до інших методів психологічних досліджень Методики спостереження в схемах інших методів Опис, реєстрація та аналіз даних при використанні методу спостереженняПротокол спостереженняПроцедура спостереження Якісні дослідження в психології КОРЕЛЯЦІЙНИЙ ПІДХІД В ПСИХОЛОГІЇ Кореляційний підхід і експериментальне дослідження Кореляційні гіпотези як гіпотези про зв'язки між зміннимиКореляція і причина Припущення про спрямованість зв'язку на основі теорії Кореляційний підхід як спосіб організації збору даних, відмінний від експериментального Схеми, проясняють зв'язку між змінними Кореляційний підхід і використання статистичних заходів зв'язку Коваріація і кореляція як міри зв'язку Коефіцієнт кореляції і стандартизація змінних Плани кореляційних досліджень Плани з однією групою випробовуваних Плани з двома і більше групами піддослідних Встановлення кореляційних залежностей Кореляція і статистичні рішення Вибір коефіцієнта кореляції в залежності від типу шкал та плану обробки даних Перехресно-відстрочені кореляції як спосіб наближення до причинному висновку КВАЗІЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ ПІДХІД У ПСИХОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ Загальна характеристика квазіексперименту як дослідження з обмеженими формами контролю "Квазіексперіментірованіе" в широкому і вузькому значенні терміна Обмеження у здійсненні експериментальних впливів Цілі, досягнення яких передбачає проведення квазіекспериментом Вимірювання показників до і після впливів Квазіекспериментального плани Форми зниження контролю при квазіексперіментальних схемах Приклад стратегії добору груп по заданому ознакою Квазіекспериментального плани зі спеціальною організацією впливів Приклад змішаного плану контролю зовнішніх і внутрішніх умов Загальні для квазіекспериментом і кореляційних досліджень форми контролю Статистичний контроль в кореляційному і квазіекспериментального дослідженнях Контроль post factumСхема контролю post factum План "тимчасових серій" МОДЕЛЮВАННЯ І ВИЗНАЧЕННЯ ЗВ'ЯЗКІВ МІЖ ЗМІННИМИ Загальні уявлення про метод моделювання Моделюючий підхід і угруповання змінних Проблема контролю ефектів групування даних Ієрархічне моделювання СТРУКТУРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ І ПРОБЛЕМА пропущених ДАНИХ Метод структурного моделювання в психології Проблема пропущених даних у психологічних дослідженнях Види пропущених даних та їх вплив на надійність і валідність Вирішення проблем пропущених даних ЛОНГІТЮДНИЙ МЕТОД Специфіка гіпотез і схем Відміну від методу зрізів і схеми тимчасових серій Ключові поняття для лонгитюдного методу Основні ефекти, встановлювані при лонгитюдних схемах Цілі проведення сучасних лонгітюдних досліджень Криві розвитку в лонгитюдном дослідженні, включаючи встановлення експериментальних ефектів Проспективні схеми при лонгитюдном методі в сучасних дослідженнях Класифікація схем, що включають лонгітюдние і зрізовий порівняння Контроль загроз валідності Статистичні методи аналізу стосовно до лонгітюдним даними КРОСКУЛЬТУРНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ В ПСИХОЛОГІЇ Крос культурні дослідження як міждисциплінарні та психологічні Загальна характеристика і змінні кросскультурних досліджень в психології Мети проведення та змістовне планування Типи досліджень і типи контролю ПП Типи кросскультурних досліджень Контроль чинника культури за належністю піддослідних до вибірці Основні напрямки оцінки валідності МЕТААНАЛІТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ В ПСИХОЛОГІЇ Метааналіз як новий засіб інтеграції та узагальнення результатів психологічних досліджень Перший етап метааналітичних досліджень Приклади метааналитические досліджень в психології Етапи проведення метааналізуВибір галузі дослідження, а також незалежних і залежних змінних, зв'язки між якими будуть аналізуватисяСистематичний пошук досліджень і збір відповідної інформаціїКодування отриманих даних та індивідуальних характеристик знайдених дослідженьСтатистичний аналіз (синтез) ефектів, отриманих в дослідженняхОцінка варіативній розмірів ефектівОбговорення та оцінка розміру ефекту, інтерпретація результатів, висновки Статистичний аналіз ефектів Розмір ефекту і рівень значимості в метааналізу Моделі фіксованих і випадкових популяційних ефектів Основні підходи до метааналізу даних Переваги та обмеження метааналізу ДОСТОВІРНІ І АРТЕФАКТНІ ВИСНОВКИ У ПСИХОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ Контроль за висновком як завершальний етап перевірки психологічної гіпотези Оцінка валідності та контроль за виведенням Основні джерела артефактних висновків Оцінка компонентів змістовного планування як умова достовірних висновків Змістовні висновки і логічна компетентність при узагальненні даних психологічного дослідження Висновки про підкріплення теорії експериментальними фактами Проблема невірних узагальнень як артефактних висновків"Відсутні ланки" в причинних поясненняхНеправомірне виділення основної причиниПідміна одного висловлювання іншим Помилка ціннісних судженьНеправомірні апеляції до авторитетуАпеляції до факту Редукціонізм висновківСловник експериментатора
 
>>